Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 21 kwietnia 2012 r.
 
ITPB3/423-387/11/PS Czy koszty zaniechanej inwestycji stanowią koszty uzyskania przychodów?Czy dokumentację od zaniechanej inwestycji można zarchiwizować bez konieczności fizycznej likwidacji?
 
ITPB3/423-411/11/AM Ustalenie momentu powstania przychodów z tytułu otrzymywanego wynagrodzenia za udzielone kontrahentowi prawo do korzystania z programu komputerowego
 
ITPB3/423-412/11/AM Ustalenie momentu powstania przychodów z tytułu otrzymywanego wynagrodzenia za udzielone kontrahentowi prawo do korzystania z programu komputerowego
 
ITPB3/423-433/11/PS W którym momencie Spółka powinna wprowadzić nabyty w drodze aportu środek trwały/wartość niematerialną i prawną do ewidencji środków trwałych i ustalić wartość początkową dla celów amortyzacji?
 
ITPB3/423-434/11/PS W którym momencie Spółka powinna wprowadzić nabyty w drodze aportu środek trwały/wartość niematerialną i prawną do ewidencji środków trwałych i ustalić wartość początkową dla celów amortyzacji?
 
ILPB3/423-452/11-2/EK Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
 
ILPB4/423-356/11-2/ŁM Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie rozpoznania różnic kursowych od należności walutowych przejętych w ramach aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 
ILPB4/423-356/11-3/ŁM Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie rozpoznania różnic kursowych od zobowiązań walutowych przejętych w ramach aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 
ILPB4/423-356/11-4/ŁM Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie rozpoznania różnic kursowych od zobowiązań z tytułu pożyczki walutowej przejętej w ramach aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 
ILPB3/423-484/11-2/EK Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie podatkowych skutków wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci Oddziału do spółki celowej.
 
ILPB3/423-485/11-2/MM Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zapłaconych przez Spółkę prowizji i odsetek, zastosowania przepisów dotyczących niedostatecznej kapitalizacji oraz obowiązku sporządzania dokumentacji, o której mowa w art. 9a ww. ustawy.
 
ILPB3/423-485/11-3/MM Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zapłaconych przez Spółkę prowizji i odsetek, zastosowania przepisów dotyczących niedostatecznej kapitalizacji oraz obowiązku sporządzania dokumentacji, o której mowa w art. 9a ww. ustawy.
 
ILPB3/423-485/11-4/MM Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zapłaconych przez Spółkę prowizji i odsetek, zastosowania przepisów dotyczących niedostatecznej kapitalizacji oraz obowiązku sporządzania dokumentacji, o której mowa w art. 9a ww. ustawy.
 
ILPB4/423-380/11-2/MC Czy w przedstawionym stanie faktycznym spółka Z postąpi prawidłowo, gdy w dniu 1 marca 2012 r. ujmie „księgowo” dla celów podatku dochodowego od osób prawnych należącą do wartości niematerialnych i prawnych wartość firmy w wysokości różnicy między ustaloną na ten dzień wartością godziwą przedsiębiorstwa (ceną zakupu) i wynoszącą w tym dniu wartością rynkową rzeczy i praw majątkowych wchodzących w skład tego przedsiębiorstwa, a następnie od kwietnia 2012 r. dokonywać będzie odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy?
 
IPPB5/423-694/11-2/AJ Czy przychód Spółki z tytułu wykupu przez Fundusz certyfikatów stanowi przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej także: UPDOP) i nie stanowi tym samym dochodu (przychodu), o którym mowa w art. 10 ust. 1 UPDOP ? Czy przychód Spółki z tytułu wykupu przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych stanowi przychód, który nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy UPO ? Czy Fundusz jako podmiot dokonujący wypłat z tytułu wykupu certyfikatów będzie zobowiązany do poboru i zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu przychodu osiągniętego przez Spółkę ?
 
IPPB5/423-558/11-2/AM wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę na realizację ciągów komunikacyjnych posadowionych na działce będącej własnością Spółki i stanowiących zadania nr 6 i 10 będą elementem wartości początkowej budowanej nieruchomości zgodnie z art. 16g ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i będą stanowiły koszty uzyskania przychodów poprzez dokonywane odpisy amortyzacyjne jako część składowa kosztu wytworzenia tego obiektu
 
IPTPB3/423-336/11-4/GG Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym dodatnia różnica pomiędzy ceną nabycia, a sumą wartości wszystkich przejętych składników majątkowych stanowić będzie wartość firmy, o której mowa w art. 16g ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w konsekwencji, czy Spółka będzie mieć prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonanych od tej wartości na podstawie art. 16b ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 15 ust. 6 i art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB3/423-1020/11-2/PK1 1. Czy Spółka będzie uprawniona do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur VAT korygujących wystawionych przez Sprzedających w sytuacji, gdy po przeprowadzeniu transakcji przeniesienia na rzecz Spółki baz klientów Sprzedających, cena sprzedaży ulegnie zwiększeniu na skutek ziszczenia się warunku przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego oraz dokonania takiego odliczenia w okresie rozliczeniowym, w którym Spółka otrzyma faktury VAT korygujące lub w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych? 2. Czy na podstawie art. 15 ust 4e w związku z art. 15 ust. 4d ustawy o CIT w sytuacji, gdy po przeprowadzeniu transakcji przeniesienia na rzecz Spółki baz klientów Sprzedających, cena sprzedaży ulegnie zwiększeniu na skutek ziszczenia się warunku przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego, Spółka będzie uprawniona do ujęcia wydatków związanych z dodatkowym elementem wynagrodzenia bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów w momencie ziszczenia się przedmiotowego warunku?
 
IPPB5/423-230/11-2/PS Czy w świetle powyżej przedstawionego stanu faktycznego należności odsetkowe na gruncie ustawy o CIT — wypłacane w związku z Emisją Obligacji na rzecz banku holenderskiego nie będą podlegały podatkowi u źródła w Polsce?
 
IPPB3/423-884/11-2/JD Czy w świetle regulacji Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych poniesione przez Bank wydatki na przeprowadzenie audytu sieci placówek oraz opracowanie standardu merchandisingu oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych, powinny utworzyć wartość niematerialną i prawną i będą stanowiły koszt uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne, czy też jako koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami będą zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia?
 
IPPB3/423-1027/11-3/DP W jaki sposób ustalić koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy z tytułu zbycia Lokalu Komercyjnego przez SJ - w szczególności, czy kosztem uzyskania przychodu powinna być wartość Lokalu Komercyjnego z dnia nabycia Nieruchomości przez wspólnika (tj. część ceny za. Nieruchomość, alokowana na podstawie wyceny do Lokalu Komercyjnego) czy też powinna to być wartość przyjęta dla potrzeb wkładu do SC?
 
IPPB3/423-903/11-2/DP Spółka A wnosi o potwierdzenie czy wypłata pieniężna na rzecz Spółki A wynikająca z częściowego wycofania przez Spółkę A wkładu będzie dla Spółki A neutralna podatkowo?
 
IPPB3/423-1065/11-2/PK1 Czy nominalna wartość udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, wydanych na rzecz jej wspólnika w związku z otrzymaniem udziałów w Spółkach nabywanych w ramach tzw. wymiany udziałów, będzie stanowiła koszt nabycia w przypadku likwidacji Spółki nabywanej?
 
IPPB3/423-835/11-2/PK1 1. Czy w okresie od 06.07.2010 r. do 31.12.2011 r. (tj. do dnia zakończenia pierwszego roku podatkowego Wnioskodawcy) Wnioskodawca powinien, dla celów rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych, stosować przepisy Ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2010 r.? 2. Czy jeżeli w celu pokrycia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Wnioskodawcy nastąpi do końca pierwszego roku podatkowego Wnioskodawcy wniesienie do spółki Wnioskodawcy przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, na którą składać się będą również składniki majątkowe nieujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podmioty wnoszące aport - w szczególności zarejestrowane wspólnotowe wzory przemysłowe oraz powstania dodatniej wartości firmy w rozumieniu art. 16g ust. 2 Ustawy o CIT, Wnioskodawca będzie uprawniony do ustalenia wartości początkowej dla celów amortyzacji podatkowej składników majątkowych wchodzących w skład wnoszonych do Wnioskodawcy przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa według ich wartości rynkowej? 3. Czy Wnioskodawca będzie mógł dokonywać odpisów amortyzacyjnych liczonych od wskazanej powyżej wartości początkowej, praw z rejestracji wspólnotowych wzorów przemysłowych, zgodnie z art. 16b ust. 1 pkt 6 Ustawy o CIT i zaliczać je do kosztów uzyskania przychodu?
 
IBPBI/2/423-1482/11/AK Czy odsetki od finansowania udzielonego Spółce na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w Nabywanej Spółce będą stanowić koszt uzyskania przychodów, a jeśli tak, to czy ten koszt należy rozpoznać w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)
 
IBPBI/2/423-1483/11/AK Czy w związku z rozważanym połączeniem z polską Nabywaną Spółką, powyższe odsetki zapłacone lub skapitalizowane po połączeniu będą kosztem podatkowym w momencie ich zapłaty lub w momencie ich kapitalizacji niezależnie, czy spółką przejmującą będzie Wnioskodawca, czy też Nabywana Spółka? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)
 
IBPBI/2/423-1484/11/AK Czy w związku z planowanym utworzeniem podatkowej grupy kapitałowej, Spółka (która będzie członkiem podatkowej grupy kapitałowej) przy ustalaniu swojego dochodu/straty, który podlegać będzie połączeniu z dochodem/stratą innych członków grupy kapitałowej będzie w dalszym ciągu miała prawo do uwzględnienia powyższych odsetek zapłaconych lub skapitalizowanych po utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej jako kosztu uzyskania przychodu w momencie faktycznej zapłaty odsetek lub w momencie ich kapitalizacji? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)
 
IBPBI/2/423-1485/11/AK - Czy opłaty dodatkowe wymagane przez finansujących w związku z udzieleniem Spółce finansowania będą stanowić koszt uzyskania przychodu? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 4)
- W którym momencie Spółka powinna uznać za koszt uzyskania przychodu opłaty dodatkowe wymagane przez finansujących w związku z udzieleniem Spółce finansowania? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 5)
 
IBPBI/2/423-1486/11/AK - Czy opłaty dodatkowe wymagane przez finansujących w związku z udzieleniem Spółce finansowania będą stanowić koszt uzyskania przychodu? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 4)
- W którym momencie Spółka powinna uznać za koszt uzyskania przychodu opłaty dodatkowe wymagane przez finansujących w związku z udzieleniem Spółce finansowania? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 5)

Wskaźniki gospodarcze