Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 24 kwietnia 2012 r.
 
ITPB3/423-468/11/PS Czy wstępna opłata leasingowa uiszczana w sposób opisany w stanie faktycznym, tj. w trzech zaliczkach, stanowi koszt uzyskania przychodu jednorazowo w momencie oddania przedmiotu leasingu do użytkowania, czy powinna być rozliczana w czasie przez cały okres trwania leasingu?
 
IPTPB3/423-3/12-2/IR Czy dochód ustalany jako równowartość wydatków na PFRON, które finansowane są z dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, jest wolny od podatku dochodowego od osób prawnych?
 
IPTPB3/423-4/12-2/KJ Czy nowy umowny podział zysków Spółki za cały rok podatkowy 2011 pomiędzy Wspólnikami Spółki, dokonany poprzez zmianę umowy (statutu) Spółki będzie podatkowo neutralny dla Wnioskodawcy, jako wspólnika Spółki?
Jeżeli wskazany w pytaniu nr 1 nowy podział zysków Spółki za cały rok podatkowy 2011 pomiędzy wspólnikami Spółki nie będzie neutralny podatkowo dla Wnioskodawcy, jako wspólnika Spółki, czy w związku z obniżeniem przysługującego mu procentu udziału w zysku Spółki, Wnioskodawca będzie uprawniony do dokonania odpowiednio korekty przychodów i kosztów podatkowych, w stosunku do przyjmowanych pierwotnie w trakcie roku podatkowego, w rozliczeniu rocznym i w konsekwencji będzie mógł otrzymać zwrot nadpłaconych zaliczek na podatek?
 
IPTPB3/423-4/12-3/KJ Czy nowy umowny podział zysków Spółki za cały rok podatkowy 2011 pomiędzy Wspólnikami Spółki, dokonany poprzez zmianę umowy (statutu) Spółki będzie podatkowo neutralny dla Wnioskodawcy, jako wspólnika Spółki?
Jeżeli wskazany w pytaniu nr 1 nowy podział zysków Spółki za cały rok podatkowy 2011 pomiędzy wspólnikami Spółki nie będzie neutralny podatkowo dla Wnioskodawcy, jako wspólnika Spółki, czy w związku z obniżeniem przysługującego mu procentu udziału w zysku Spółki, Wnioskodawca będzie uprawniony do dokonania odpowiednio korekty przychodów i kosztów podatkowych, w stosunku do przyjmowanych pierwotnie w trakcie roku podatkowego, w rozliczeniu rocznym i w konsekwencji będzie mógł otrzymać zwrot nadpłaconych zaliczek na podatek?
 
IPPB3/423-537/11-2/PK1 w jakiej wartości należy rozpoznać wartość początkową dla celów amortyzacji podatkowej nabytych w drodze wkładu niepieniężnego w postaci ZCP praw ochronnych oraz składników majątkowych
 
IPPB3/423-1002/11-4/DP Czy nabycie przez Spółkę akcji T. za pośrednictwem domu maklerskiego będzie podlegało zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Czy zapłacone przez Spółkę na rzecz U. S. odsetki od pożyczki będą stanowiły koszt uzyskania przychodu Spółki w momencie ich zapłaty (w tym poprzez potrącenia) lub kapitalizacji?
 
IPPB3/423-912/11-2/PK1 Czy Spółka mogła zaliczyć kwotę podatku od czynności cywilnoprawnych zapłaconego z tytułu wniesienia dopłat do Spółki do kosztów uzyskania przychodów, w momencie poniesienia tego kosztu? Czy Spółka będzie mogła zaliczyć kwotę podatku od czynności cywilnoprawnych zapłaconego od wniesionych w przyszłości dopłat do Spółki do kosztów uzyskania przychodów, w momencie poniesienia tego kosztu?
 
IPPB3/423-906/11-3/PK1 Czy nabyte w drodze wkładu niepieniężnego niezarejestrowane znaki towarowe stanowiące przedmiot prawa autorskiego podlegają amortyzacji w księgach Spółki jako wartości niematerialne i prawne - autorskie lub pokrewne prawa majątkowe? W jakiej wartości należy rozpoznać wartość początkową nabytych w drodze aportu przedsiębiorstwa (lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa) niezarejestrowanych znaków towarowych stanowiących wartość niematerialną i prawną - autorskie lub pokrewne prawo majątkowe w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy? W jakiej wartości należy rozpoznać wartość początkową nabytych w drodze aportu przedsiębiorstwa (lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa) niezarejestrowanych znaków towarowych stanowiących wartość niematerialną i prawną - autorskie lub pokrewne prawo majątkowe, w przypadku niewystąpienia dodatniej wartości firmy?
 
IPPB3/423-848/11-2/MS W jaki sposób Spółka powinna ustalić koszt uzyskania przychodu przy sprzedaży poszczególnych składników?
 
IPPB5/423-832/11-4/DG 1.Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego polegającego na wydzieleniu Zakładu W w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH do B Ł (spółki siostry) oraz pozostawienia przedsiębiorstwa w S zajmującego się produkcją części do silników, działalnością handlową i usługową oraz prowadzeniem działalności polegającej na wynajmie i obrocie nieruchomościami Spółki transakcja taka będzie neutralna z punktu widzenia podatku CIT, tj. nie spowoduje powstania przychodu po stronie Spółki w podatku CIT w związku z faktem, iż zarówno przedsiębiorstwo, które pozostanie w Spółce jak i działalność, która będzie kontynuowana w nowej spółce (Zakład W) będą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstw („ZCP”)? 2.Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego polegającego na wydzieleniu Zakładu W w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH do B Ł (spółki siostry) oraz pozostawienia przedsiębiorstwa w S zajmującego się produkcją części do silników, działalnością handlową i usługową oraz prowadzeniem działalności polegającej na wynajmie i obrocie nieruchomościami Spółki transakcja taka będzie neutralna z punktu widzenia podatku VAT, tj. nie spowoduje powstania po stronie Spółki obowiązku zapłaty podatku VAT w związku z faktem, iż Zakład W wydzielany do B Ł będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa? 3.Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego polegającego na wniesieniu Zakładu W aportem do B Ł po stronie Spółki nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem CIT? 4.Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego polegającego na wniesieniu aportem do spółki B Ł Zakładu W zajmującego się produkcją silników do B Ł transakcja taka nie będzie podlegać podatkowi VAT? 5.Czy w razie nieodpłatnego umorzenia akcji (w trybie umorzenia dobrowolnego, automatycznego lub przymusowego) objętych przez Spółkę w B Ł na skutek wniesienia Zakładu W aportem do tej spółki, po stronie Spółki powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem CIT?
 
IPPB3/423-817/11-2/DP 1) Czy w przypadku sprzedaży przez Spółkę składników majątku opisanych w stanie faktycznym do dnia 31 grudnia 2011 r. (a więc w pierwszym roku podatkowym Spółki), wniesionych do niej aportem w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa do dnia 31 grudnia 2011 r. i zakwalifikowanych w Spółce jako środki trwałe (lub wartości niematerialne i prawne) kosztem uzyskania przychodu będzie wartość nominalna udziałów wydanych za przedmiot wkładu przypadająca na zbywany składnik majątku (ustalona w oparciu o rynkową wartość tego składnika na dzień aportu przedsiębiorstwa/zorganizowanej części przedsiębiorstwa), pomniejszona o dokonane w Spółce odpisy amortyzacyjne?2) Czy w przypadku sprzedaży przez Spółkę składników majątku opisanych w stanie faktycznym po dniu 31 grudnia 2011 r., wniesionych do niej aportem w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa do dnia 31 grudnia 2011 r. i zakwalifikowanych w Spółce jako środki trwałe (lub wartości niematerialne i prawne) kosztem uzyskania przychodu będzie wartość nominalna udziałów wydanych za przedmiot wkładu przypadająca na zbywany składnik majątku (ustalona w oparciu o rynkową wartość tego składnika na dzień aportu przedsiębiorstwa/zorganizowanej części przedsiębiorstwa), pomniejszona o dokonane w Spółce odpisy amortyzacyjne?
 
IPPB3/423-785/11-4/MC Czy przychodami Wspólnoty są otrzymane pieniądze zarówno od właścicieli lokali mieszkalnych jaki usługowych - zasada kasowa ? Czy w okolicznościach jeżeli dochody z ww. lokali użytkowych podlegają opodatkowaniu ewentualna nadwyżka kosztów nad przychodami (strata) wynikająca z rozliczenia rocznego w odniesieniu do tych lokali, będzie mogła być rozliczona z dochodami podatkowymi w latach przyszłych? Czy do kosztów uzyskania przychodu danego roku podatkowego ujmujemy wszystkie poniesione koszty dotyczące danego roku podatkowego (z wyłączeniem kosztów które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów) mimo braku przychodów odpowiadających wysokości poniesionych kosztów? Czy odsetki uzyskane od środków na rachunku bieżącym w całości podlegają zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 44. Jeżeli jest inaczej, to jaką proporcję stosujemy do podziału przychodów związanych z działalnością opodatkowaną i zwolnioną? Czy odsetki uzyskane od lokat bankowych podlegają opodatkowaniu 6. Czy w przypadku gdy odsetki z lokat bankowych podlegałyby opodatkowaniu dochód do opodatkowania z tego tytułu może być pomniejszony o stratę wynikającą z rozliczenia rocznego lokali użytkowych?
 
IPPB3/423-655/11-2/DP W jaki sposób należy ustalić: wartość podatkową otrzymanych przez Spółkę ŚT i WNiP (która będzie stanowić podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub ewentualnie koszt uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia ŚT lub WNiP) oraz wartość innych niż ŚT i WNiP składników otrzymanych w ramach likwidacji (takich jak rzeczowe składniki majątku nie będące ŚT), która stanowić będzie koszt uzyskania przychodu w przypadku ich ewentualnego odpłatnego zbycia lub wykorzystania do wytworzenia wyrobów przez Spółkę?
 
IPPB3/423-849/11-2/MS W jaki sposób Spółka powinna ustalić koszt uzyskania przychodu przy sprzedaży poszczególnych składników?
 
ILPB4/423-420/11-2/ŁM Czy Spółdzielnia wynik bilansowy i podatkowy powinna rozliczyć łącznie, tj. narastająco od początku roku, czy należy rozliczyć oddzielnie okres działalności do 30 czerwca ze stratą i okres od 1 lipca wynikiem dodatnim nie podlegający zwolnieniu o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44?
 
ILPB4/423-425/11-2/MC Czy odsetki od przejętej pożyczki oraz kredytów, w przypadku których Spółka wstępuje w prawa i obowiązki dłużnika na podstawie cywilnoprawnej instytucji przejęcia długu Zbywającego, a które zostały naliczone i są należne po dniu aportu będą stanowiły dla Spółki koszt uzyskania przychodu w momencie ich zapłaty przez Spółkę?
 
ILPB3/423-457/11-3/KS Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu w wyniku przekazania majątku Spółki Jej udziałowcowi w związku z przeprowadzonym postępowaniem likwidacyjnym.
 
ILPB3/423-457/11-4/KS Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązku pobrania od Udziałowca podatku dochodowego z tytułu przekazania Udziałowcowi składników majątkowych Spółki w związku z Jej likwidacją.
 
ILPB3/423-460/11-3/MM Czy w przedmiotowym stanie faktycznym przekazanie majątku Spółki Jej udziałowcowi w związku z przeprowadzonym postępowaniem likwidacyjnym nie będzie wiązało się z powstaniem po stronie Spółki jakiegokolwiek przychodu podlegającego opodatkowaniu, a tym samym czy Spółka nie będzie zobligowana do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych?
 
ILPB3/423-460/11-4/MM Czy w przedmiotowym stanie faktycznym Spółka będzie zobowiązana do pobrania od Udziałowca podatku dochodowego z tytułu przekazania Udziałowcowi składników majątkowych Spółki w związku z Jej likwidacją?
 
ILPB3/423-465/11-3/JG Czy w przedmiotowym stanie faktycznym przekazanie majątku Spółki Jej udziałowcowi w związku z przeprowadzonym postępowaniem likwidacyjnym nie będzie wiązało się z powstaniem po stronie Spółki jakiegokolwiek przychodu podlegającego opodatkowaniu, a tym samym czy Spółka nie będzie zobligowana do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych?
 
ILPB3/423-465/11-4/JG Czy w przedmiotowym stanie faktycznym Spółka będzie zobowiązana do pobrania od Udziałowca podatku dochodowego z tytułu przekazania Udziałowcowi składników majątkowych Spółki w związku z Jej likwidacją?
 
ILPB4/423-364/11-5/ŁM Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu z tytułu przekazania majątku Udziałowcowi w związku z przeprowadzonym postępowaniem likwidacyjnym.
 
ILPB4/423-364/11-6/ŁM Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązku pobrania od Udziałowca podatku dochodowego z tytułu przekazania składników majątkowych w związku z likwidacją Spółki.
 
ILPB4/423-363/11-3/MC Czy w przedmiotowym stanie faktycznym Spółka będzie zobowiązana do pobrania od Udziałowca podatku dochodowego z tytułu przekazania Udziałowcowi składników majątkowych Spółki w związku z jej likwidacją?
 
ILPB4/423-363/11-4/MC Czy w przedmiotowym stanie faktycznym przekazanie majątku Spółki jej udziałowcowi w związku z przeprowadzonym postępowaniem likwidacyjnym nie będzie wiązało się z powstaniem po stronie Spółki jakiegokolwiek przychodu podlegającego opodatkowaniu, a tym samym czy Spółka nie będzie zobligowana do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych?
 
IBPBI/1/423-49/11/AB Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatku poniesionego z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej
 
IBPBI/2/423-1264/11/MO Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym kwota należnego podatku VAT wynikająca z dokonywanych przez Spółkę transakcji opisanych w stanie faktycznym nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-1265/11/MS Czy remont środka trwałego w sytuacji gdy dla celów księgowych Spółka będzie odnosić ten remont na zwiększenie wartości środków trwałych, poprzez stworzenie nowego środka trwałego lub poprzez zwiększenie wartości księgowej środka trwałego remontowanego stanowi koszt podatkowy z chwilą jego poniesienia czy też stanowi koszt podatkowy poprzez amortyzację tychże środków trwałych?
 
IBPBI/2/423-1274/11/MS Czy określone wyżej wydatki ponoszone przez Spółkę w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego i emisją akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-1404/11/AK Czy Wnioskodawca ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów podatku należnego z tytułu importu usług w przypadku gdy nabyte usługi wykorzystane zostały dla bezpośredniej korzyści turysty? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 6)
 
IBPBI/2/423-1406/11/BG w zakresie ustalenia czy środki pieniężne otrzymywane przez Oddział od austriackiego zakładu głównego stanowią przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym
 
IBPBI/2/423-1473/11/JD Czy dodatnie różnice kursowe, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 3 updop, powstałe od własnych środków pieniężnych na rachunkach walutowych powstające z zastosowania innego kursu walut dla wyceny wpływów waluty na rachunek od kursu zastosowanego do wyceny rozchodów walut z danego konta bankowego wpływają na dochód z tytułu działalności na terenie SSE?
 
IPTPB3/423-5/12-4/GG Czy środki finansowe pochodzące z przekształcenia lokatorskich praw do lokali na własnościowe, są przychodami z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i w związku z tym odsetki od lokaty bankowej w części naliczonej od tych środków korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych jako dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeśli zostaną przeznaczone na cel wskazany w tym artykule?
 
IPTPB3/423-5/12-5/GG Czy w przypadku lokowania na jednym wspólnym rachunku bankowym (lokata terminowa) wolnych środków pochodzących z gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz innej działalności, podział uzyskanych odsetek wg proporcji zgromadzonych środków z poszczególnych źródeł w celu prawidłowego ustalenia dochodu z działalności zwolnionej i opodatkowanej jest właściwy ?

Wskaźniki gospodarcze