Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 25 kwietnia 2012 r.
 
ITPB3/423-400/11/AM Kwalifikacja do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczki zaciągniętej i przeznaczonej na nabycie udziałów spółki zależnej.
 
ITPB3/423-450/11/PS Czy zmiana, zgodnie z którą zastosowany MSR 16 "Rzeczowe aktywa trwałe" powoduje, że wydatki na przeglądy III, IV i V poziomu utrzymania (koszty prac o charakterze remontów) księgowane są jako komponenty środków trwałych i rozliczane pomiędzy kolejnymi przeglądami poprzez amortyzację powoduje zmianę ujmowania ww. kosztów remontów w rozliczeniu w podatku dochodowym, czy też Spółka może tak jak dotychczas ujmować je w kosztach uzyskania przychodów jednorazowo?
 
IPPB3/423-425/11-2/GJ Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki zgodnie z którym:- nabycie nieruchomości w zamian za zwolnienie z długów w kwocie niższej niż wartość tych nieruchomości wynikająca z operatu szacunkowego, wobec dodatkowej konieczności spłaty wierzycieli rzeczowych, których hipoteki obciążają nieruchomości będące przedmiotem transakcji nie będzie w przedmiotowym stanie faktycznym skutkować powstaniem dla Spółki przychodu z tytułu częściowo nieodpłatnych świadczeń (art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych),- w przypadku sprzedaży nieruchomości, która nabyta została w zamian za zwolnienie z długu i wyłącznie w celu odzyskania przynajmniej części należności od dłużników i która była w momencie nabycia obciążona hipotekami, kwota wierzytelności hipotecznych spłaconych przez Spółkę po nabyciu nieruchomości stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, uwzględniany w dacie sprzedaży nieruchomości przez Spółkę osobom trzecim.
 
IPPB3/423-831/11-2/PK1 Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, że obejmując udziały Spółki UE z tzw. agio (tj po cenie emisyjnej wyższej od nominalnej) w zamian za Udziały Sp. z o.o., Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód w wysokości wartości nominalnej udziałów wydanych przez Spółkę UE.
 
IPPB5/423-404/11-2/IŚ Czy zgodnie z opisanym stanem faktycznym Spółka za lata podatkowe, w których wykazała stratę, ma obowiązek przechowywać dokumenty podatkowe do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego zgodnie z art. 70 § 1 OP, tj. przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wykazana strata?Czy wykazanie strat z lat ubiegłych w następnych okresach rozliczeniowych nie powoduje przedłużenia zobowiązania podatkowego do czasu przedawnienia zobowiązania za lata, w których odliczono straty?
 
IPPB3/423-493/11-2/GJ Czy z tytułu stosowania zredukowanej stawki czynszu przez kilka pierwszych miesięcy okresu najmu powstaje po stronie Banku przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia w podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB3/423-901/11-2/DP W jaki sposób należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób prawnych czynność objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za wkład niepieniężny w postaci Wierzytelności, w szczególności czy wynik podatkowy na transakcji należy ustalić jako różnicę między wartością nominalną obejmowanych udziałów jako przychodem, a wartością nominalną wnoszonych Wierzytelności wraz ze skapitalizowanymi odsetkami (w przypadku wierzytelności własnych) lub ceną nabycia Wierzytelności (w przypadku wierzytelności nabytych) jako kosztem uzyskania przychodów?
 
IPPB3/423-315/11-4/GJ Zaliczenie do kosztów podatkowych odszkodowania.
 
IPPB5/423-752/11-6/DG Czy przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego transakcja wniesienia przez Spółkę wkładu niepieniężnego w postaci Wydawnictwa do Spółki Kapitałowej (w zamian za udziały Spółki Kapitałowej) nie będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wspólnika na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy o PDOP?
 
IPPB3/423-1067/11-2/DP Jakie konsekwencje podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych <pdop> spowoduje po stronie Spółki jako podatnika oraz płatnika przekazanie całego majątku Spółki na rzecz jedynego Wspólnika w związku z likwidacją Spółki?
 
IBPBI/2/423-1266/11/BG w zakresie obniżenia stawek amortyzacyjnych do dowolnej wysokości
 
IBPBI/2/423-1267/11/AP Czy do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć „składki ZUS” w wysokości wypłaconych zasiłków w terminie takim samym jak wynagrodzenie, czy dopiero w miesiącu odprowadzenia składek do ZUS?
 
IBPBI/2/423-1271/11/PP Czy rozliczając rachunkowo koszty remontu środka trwałego poprzez rozliczenia międzyokresowe czynne, który to remont, z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest kosztem pośrednim, możemy dla celów podatkowych rozliczyć ten koszt jednorazowo w dacie jego poniesienia (ostatecznego rozliczenia i zakończenia remontu potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym).
 
ILPB4/423-361/11-3/ŁM Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu z tytułu przekazania majątku Udziałowcowi w związku z przeprowadzonym postępowaniem likwidacyjnym.
 
ILPB4/423-361/11-4/ŁM Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązku pobrania od Udziałowca podatku dochodowego z tytułu przekazania składników majątkowych w związku z likwidacją Spółki.
 
ILPB4/423-362/11-3/DS Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu z tytułu przekazania majątku Udziałowcowi w związku z przeprowadzonym postępowaniem likwidacyjnym.
 
ILPB4/423-362/11-4/DS Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązku pobrania od Udziałowca podatku dochodowego z tytułu przekazania składników majątkowych w związku z likwidacją Spółki.
 
ILPB4/423-397/11-3/ŁM Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia czy Oddział będzie stanowił zakład w rozumieniu umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 
ITPB3/423-675/11/PST Czy zakup wynajmu sali gimnastycznej może być dla Spółki kosztem uzyskania przychodu?

Wskaźniki gospodarcze