Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 26 kwietnia 2012 r.
 
ITPB3/423-437/11/AW Rozpoznanie przychodu w związku z korektą należnego podatku VAT
 
IPPB3/423-598/11-2/GJ Czy poniesiony wydatek w postaci wypłaty zasądzonego odszkodowania, zadośćuczynienia, z odsetkami, a w przypadku ewentualnego kolejnego powództwa renty oraz poniesione w związku z koszty sądowe i zastępstwa procesowego stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 
IPPB5/423-955/11-2/PS Czy w przedmiotowym stanie faktycznym przekazanie majątku Spółki jej udziałowcom w formie udziałów w spółce zależnej Spółki w związku z przeprowadzonym postępowaniem likwidacyjnym będzie się wiązało z powstaniem po stronie Spółki jakiegokolwiek przychodu podlegającego opodatkowaniu, a tym samym czy Spółka będzie zobligowana do zapłaty podatku docodowego od osób prawnych? Czy w przedmiotowym stanie faktycznym Spółka będzie obowiązana jako płatnik do poboru podatku dochodowego od osób prawnych w związku z otrzymaniem przez Wspólników majątku likwidacyjnego w wyniku likwidacji Spółki, w tym w formie udziałów w spółce zależnej?
 
IPPB5/423-1119/11-2/DG Czy Spółka może dokonać korekty podatku dochodowego oraz należnego podatku VAT na podstawie protokołu korekty sporządzonego w oparciu o wydruku z systemu T O w przypadku opisanym w pkt 1? Czy Spółka ma obowiązek dwukrotnego zaewidencjonowania sprzedaży w księgach rachunkowych oraz podwójnej zapłaty podatku dochodowego oraz należnego podatku VAT w przypadkach opisanych w pkt 2 i 3?
 
IPPB3/423-430/11-2/JB Czy w przypadku zbycia wierzytelności przedawnionej, w stosunku do której dłużnik zrzekł się zarzutu przedawnienia, Spółka może pomniejszyć uzyskany przychód o koszt jego uzyskania równy nominalnej wartości pożyczki, nie wyższej niż kwota uzyskanego przychodu?
 
IPPB3/423-1012/11-2/PK1 1)Czy opisany powyżej zakup praw autorskich do platformy e-learningowej spełnia definicję (zgodnie z art. 16b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji? 2)Czy za wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych w tym przypadku można uznać wynagrodzenie, dotyczące całej umowy, skoro wynagrodzenie tylko za przeniesienie praw autorskich nie jest w niej określone odrębnie?
 
IPPB5/423-590/11-2/DG 1.Czy wnoszona przez Podatnika aportem do Spółki celowej Nieruchomość nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa Podatnika w rozumieniu przepisów Ustawy CIT oraz w rozumieniu przepisów Ustawy VAT? 2.Czy w przedstawionym stanie faktycznym przy wniesieniu do Spółki celowej aportu w postaci Nieruchomości, w przypadku, gdy wartość rynkowa Nieruchomości będzie wyższa od wartości nominalnej objętych w zamian Udziałów, przychodem Podatnika będzie wartość nominalna objętych Udziałów?
 
IPPB3/423-274/11-2/JG 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy zgodnie z którym w opisanym stanie faktycznym, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (zwanej dalej: ustawą o CIT), przychodem Wnioskodawcy z tytułu objęcia udziałów lub akcji w spółce kapitałowej (zagranicznej lub polskiej), w zamian za wkład niepieniężny w postaci Certyfikatów, w sytuacji gdy wartość nominalna udziałów/akcji jest niższa od ich wartości emisyjnej, a wartość emisyjna udziałów/akcji będzie równa wartości rynkowej Certyfikatów, będzie zawsze wartość nominalna objętych udziałów lub akcji? 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy zgodnie z którym w opisanym stanie faktycznym, tj. przy założeniu że wartość emisyjna wydanych udziałów lub akcji będzie równa wartości rynkowej Certyfikatów, nie znajdzie zastosowania art. 14 ust. 1 — 3 ustawy o CIT, a tym samym przychodem podatkowym Wnioskodawcy będzie zawsze wartość nominalna wydanych udziałów lub akcji?
 
IPPB3/423-1033/11-2/MS Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym umowy pożyczki należy analizować odrębnie pod kątem art. 16 ust. 1 pkt 60 tzn. zaliczenie do kosztów odsetek od pierwszej pożyczki (od udziałowca posiadającego 71% udziałów) będzie podlegało ograniczeniom wynikającym z przepisu, a zaliczenie do kosztów odsetek od drugiej pożyczki (od udziałowca posiadającego 23% udziałów) nie będzie podlegało ograniczeniom wynikającym z przepisu?
 
IPPB3/423-669/11-3/MC Czy ponoszone przez Spółkę koszty związane z Obsługą gwarancyjną i świadczeniem Usług pogwarancyjnych stanowią koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, o których mowa w art. 15 ust. 4d ustawy o PDOP 2.Czy ponoszone przez Spółkę koszty związane z Obsługą gwarancyjną i świadczeniem Usług pogwarancyjnych stanowią koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia, zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o PDOP.
 
IPPB3/423-1036/11-2/PK1 Czy w świetle powyższego wartość otrzymanego przez Spółkę świadczenia w postaci uzyskania od spółki T. Sp. z o.o. poręczeń kredytowych w wysokości 227.440.500,01 zł, stanowi dla Spółki przychód z tytułu otrzymanego nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy CIT?
 
IPPB3/423-99/11-2/JG Czy zgodnie z art. 15 ust. 1 oraz 16 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: Ustawa o PDOP), Wnioskodawca jest uprawniony do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów na fundusz innowacyjności, dokonywanych zgodnie z Ustawą o wspieraniu działalności innowacyjnej, w momencie wpłaty środków pieniężnych na rachunek funduszu innowacyjności (w rozliczeniu za 2009 rok i w latach następnych)?2) Czy zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy o PDOP, wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym funduszu innowacyjności, zgodnie z zasadami wskazanymi w Ustawie o wspieraniu działalności innowacyjnej i Rozporządzeniu, będą stanowić koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy (w rozliczeniu za 2009 rok i w latach następnych)?
 
IPPB3/423-1035/11-2/PK1 Czy w świetle powyższego wartość otrzymanego przez Spółkę świadczenia w postaci uzyskania od spółki A. Sp. z o.o. poręczeń kredytowych w wysokości 227.440.500,01 zł, stanowi dla Spółki przychód z tytułu otrzymanego nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy CIT?
 
IPPB3/423-408/11-4/JG 1. Czy w związku z otrzymaniem przez Wnioskodawcę Składników Majątku (z wyjątkiem Składników Majątku uprzednio wniesionych do tych Spółek Zależnych, jako wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części) w wyniku likwidacji Spółek Zależnych, Wnioskodawca będzie uprawniony do ustalenia w swojej ewidencji podatkowej odpowiednio wartości początkowej otrzymanych Składników Majątku klasyfikowanych jako środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne oraz wartości otrzymanych Składników Majątku klasyfikowanych jako aktywa obrotowe (zapasy, towary) w wysokości ustalonej przez Spółkę wartości poszczególnych Składników Majątku, nie wyższej od ich wartości rynkowej?2. Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej Składników Majątku (klasyfikowanych jako środki trwałe w ewidencji podatkowej Wnioskodawcy) otrzymanych w wyniku likwidacji Spółek Zależnych przy zastosowaniu stawki amortyzacyjnej właściwej dla danego Składnika Majątku, określonej w ustawie o CIT?3. Czy w momencie odpłatnego zbycia Składników Majątku otrzymanych w wyniku likwidacji Spółek Zależnych, Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwot odpowiadających wartości początkowej Składników Majątku pomniejszonej o dokonane od tej wartości ewentualne odpisy amortyzacyjne (w przypadku Składników Majątku zaliczanych do środków trwałych w ewidencji podatkowej Wnioskodawcy) lub w wartości Składników Majątku wprowadzonej do ewidencji podatnika (w przypadku Składników majątku obejmujących grunty oraz Składniki Majątku klasyfikowanych jako aktywa obrotowe)?
 
IPPB3/423-648/11-2/MC Czy podatek od nieruchomości za 2011 stanowi koszt uzyskania przychodu w myśl art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych proporcjonalnie do okresu którego dotyczy, czyli od 01.01.2011 do 04.05.2011 (tj. od początku roku do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych) i od 05.05.2011 do 31.12.2011 (tj. od dnia ogłoszenia upadłości likwidacyjnej spółki do końca roku)?
 
IPPB3/423-556/11-2/JG Czy w przypadku wypłaty przez Spółkę wynagrodzenia dla Udziałowca w związku z obniżeniem wartości nominalnej Udziałów, Spółka będzie zobowiązana, jako płatnik, do pobrania w dniu dokonania wypłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od tej wypłaty?
 
IPPB3/423-646/11-2/MC 1)Czy wymianę pokrycia dachowego w dzierżawionym budynku - koszt poniesiony zgodnie z zawartą umową (czynsz obniżony w zdekapitalizowanym majątku trwałym Wydzierżawiającego) możemy zakwalifikować jako koszt stanowiący koszt uzyskania przychodu w świetle przepisów podatkowych? 2)Czy koszt ten można zaliczyć w koszty podatkowe jednorazowo czy też należy rozliczać w czasie?
 
IPPB3/423-510/11-2/JG Czy w związku z otrzymaniem wynagrodzenia z tytułu obniżenia wartości nominalnej Udziałów, Spółka będzie zobowiązana do rozpoznania jakiegokolwiek przychodu podatkowego podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych i zarazem nie zwolnionego z tego podatku?
 
IPPB3/423-512/11-2/JG Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że w przypadku sprzedaży Biletów na Usługi, które będą wykonane w następnych okresach sprawozdawczych (miesiącach kalendarzowych), Spółka powinna rozpoznać przychód należny dla celów CIT z tytułu świadczenia Usług w dniu wykonania Usługi a nie w dniu otrzymania zapłaty/wystawienia Biletu?
 
IPPB3/423-508/11-2/JG Czy poniesione przez Spółkę wydatki na opłacenie składek ubezpieczeń komunikacyjnych, w tym obowiązkowego (OC) oraz dobrowolnych (NNW) Spółka może w pełnej wysokości zaliczać do kosztów uzyskania przychodów? Czy ograniczenie w zaliczaniu do kosztów wydatków na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy o CIT składek na ubezpieczenie dotyczy tylko dobrowolnego ubezpieczenia AC?
 
IPPB3/423-879/11-2/MS Czy Wnioskodawca prawidłowo zakwalifikował nabyte prawa do niezarejestrowanych znaków, wzorów etykiet, wzorów postaci, opakowań itp. do wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji zgodnie z Ustawą o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych (zwaną dalej: Ustawą o pdop)?
 
IPPB3/423-988/11-4/GJ 1A) Czy wypłata dywidendy rzeczowej w postaci akcji (udziałów) zrodzi po stronie Wnioskodawcy, powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? 1 B) W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie zawarte w pkt A), czy wydatki na objęcie lub nabycie przekazywanych jako dywidenda akcji (udziałów), będą stanowiły dla Wnioskodawcy w dacie ich przekazania koszty uzyskania przychodu? 2) Czy Wnioskodawca jako płatnik podatku od dywidend, będzie mógł zastosować zwolnienie, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB5/423-1188/11-5/DG Czy prawidłowo określono wartość początkową środków trwałych przyjętą jako podstawę liczenia amortyzacji dla celów podatkowych? 2. Czy zakład zagraniczny ma prawo zastosować indywidualną stawkę amortyzacji w wysokości 33,33% - nie krócej niż 3 lata w stosunku do budynku z miejscami krótkotrwałego zakwaterowania i 20% - nie krócej niż 60 miesięcy w stosunku do wyposażenia? 3. Czy transakcja sprzedaży zużytego/zniszczonego wyposażenia będzie mogła korzystać ze zwolnienia w podatku VAT? 4. Czy transakcja sprzedaży nakładów inwestycyjnych oraz gruntu, na którym nakłady inwestycyjne zostały poniesione, będzie mogła korzystać ze zwolnienia w podatku VAT? 5. Czy każdy koszt, zagranicznego zakładu położonego na terytorium RP, poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów będzie mógł być kosztem podatkowym np. leasing pojazdów?
 
IPPB3/423-182/10-5/11/S/MC Czy poniesione przez Spółkę wydatki w związku z podwyższeniem kapitału w drodze emisji akcji, mogą być uwzględnione przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania w kosztach uzyskania przychodów jako wydatki pośrednie w dacie ich poniesienia?
 
IPPB3/423-860/11-2/MS W jakiej wartości należy rozpoznać wartość początkową nabytych w drodze aportu przedsiębiorstwa (lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa) składników majątkowych w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy? W jakiej wartości należy rozpoznać wartość początkową nabytych w drodze aportu przedsiębiorstwa (lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa) składników majątków w przypadku niewystąpienia dodatniej wartości firmy? Czy znaki towarowe zgłoszone do rejestracji w Urzędzie Patentowym lub Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego wniesione aportem do Spółki, lecz niezarejestrowane na moment wniesienia aportu przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlegają amortyzacji jako wartości niematerialne i prawne, autorskie lub pokrewne prawa majątkowe? Jak ustalić wartość początkową znaku towarowego zgłoszonego do rejestracji w Urzędzie Patentowym lub w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, lecz niezarejestrowanego na moment wniesienia aportu dla celów amortyzacji, jeżeli nie został on ujęty w ewidencji zbywcy jako wartość niematerialna i prawna, mimo istnienia takiego obowiązku na podstawie ustawy o CIT oraz ustawy o rachunkowości?
 
IPPB3/423-853/11-2/MS 1.W jakiej wartości należy rozpoznać wartość początkową nabytych w drodze aportu przedsiębiorstwa (lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa) składników majątkowych w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy? 2.W jakiej wartości należy rozpoznać wartość początkową nabytych w drodze aportu przedsiębiorstwa (lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa) składników majątków w przypadku niewystąpienia dodatniej wartości firmy?3.Czy znaki towarowe zgłoszone do rejestracji w Urzędzie Patentowym lub Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego wniesione aportem do Spółki, lecz niezarejestrowane na moment wniesienia aportu przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlegają amortyzacji jako wartości niematerialne i prawne, autorskie lub pokrewne prawa majątkowe?4.Jak ustalić wartość początkową znaku towarowego zgłoszonego do rejestracji w Urzędzie Patentowym lub w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, lecz niezarejestrowanego na moment wniesienia aportu dla celów amortyzacji, jeżeli nie został on ujęty w ewidencji zbywcy jako wartość niematerialna i prawna, mimo istnienia takiego obowiązku na podstawie ustawy o CIT oraz ustawy o rachunkowości?
 
IPPB5/423-1081/11-4/DG 1. Czy każdy z wyodrębnionych w strukturze Spółki Działów tj. Dział IVD oraz Hospital, charakteryzujący się stopniem zorganizowania jak przedstawiono w niniejszym wniosku stanowi (i przy założeniu utrzymania tego zorganizowania na moment opisanego wyżej wydzielenia będzie stanowić) zorganizowaną część przedsiębiorstwa dla celów podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług?2. Czy jeżeli stanowisko przedstawione w pkt 1 jest prawidłowe, to zgodnie z art. 93c i 93d Ordynacji podatkowej N. wstąpi z dniem wydzielenia we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki Spółki pozostające w związku z przydzielonymi jej w planie podziału składnikami majątku, w tym odpowiednio w prawa i obowiązki wynikające z decyzji wydanych na podstawie przepisów prawa podatkowego?3. Czy jeżeli stanowisko przedstawione w pkt 1 jest prawidłowe, to zgodnie z art. 16g ust. 9 w zw. z art. 16g ust. 18 ustawy o CIT w zw. z art. 93c Ordynacji podatkowej N. powinna ustalić wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych w wyniku podziału przez wydzielenie w wysokości odpowiadającej wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o CIT prowadzonej przez Spółkę oraz zgodnie z art. 16h ust. 3 ustawy o CIT dokonywać odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuować metodę amortyzacji przyjętą przez Spółkę, z uwzględnieniem art. 16i ust. 2-7 ustawy o CIT?4. Czy zgodnie z art. 14n § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej w przypadku zastosowania się przez N. do indywidualnej interpretacji prawa podatkowego wydanej w odpowiedzi na niniejszy wniosek złożony przez osobę prawną planującą utworzenie N., spółce tej przysługiwać będzie ochrona wynikająca z art. 14k i 14m Ordynacji podatkowej?
 
IPPB5/423-1082/11-2/DG 1.Czy każdy z wyodrębnionych w strukturze Spółki Działów tj. Dział IVD oraz Hospital, charakteryzujący się stopniem zorganizowania jak przedstawiono w niniejszym wniosku stanowi (i przy założeniu utrzymania tego zorganizowania na moment opisanego wyżej wydzielenia będzie stanowić) zorganizowaną część przedsiębiorstwa dla celów podatku od towarów i usług?2.Czy wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych do Newo, ustalona na dzień wydzielenia, nie będzie stanowiła dla Spółki przychodu podatkowego w momencie dokonania podziału przez wydzielenie?3.Czy dokonanie podziału przez wydzielenie nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
IPPB3/423-909/11-2/PK1 1.Czy w przypadku aportu do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, po stronie Spółki nie powstanie przychód w rozumieniu ustawy o pdop z tytułu ewentualnego wykreowania agio? 2.Czy w przypadku aportu do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa po stronie Spółki nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytuły aportu?
 
IPPB5/423-1141/11-2/PS 1) Czy umorzenie akcji SKA, których właścicielem jest Wnioskodawca będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce? 2) Czy, w sytuacji w której organ nie podzieliłby stanowiska Wnioskodawcy zaprezentowanego w pytaniu nr 1, umorzenie akcji w SKA za wynagrodzeniem w wysokości niższej od rynkowej wartości umarzanych akcji, spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie dochodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w wysokości różnicy pomiędzy otrzymanym wynagrodzeniem oraz kosztem nabycia umarzanych akcji? 3) Czy, w sytuacji w której organ nie podzieliłby stanowiska Wnioskodawcy zaprezentowanego w pytaniu nr 1, umorzenie akcji w SKA bez wynagrodzenia, spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie dochodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Wskaźniki gospodarcze