Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 27 kwietnia 2012 r.
 
ITPB3/423-371/11/AM Czy wydatki poniesione na modernizację dróg publicznych podlegają zaliczeniu do wartości wytworzonych przez Spółkę środków trwałych, jakimi są elektrownie wiatrowe?
 
IPPB5/423-1006/11-4/PS Czy zapłata na rzecz holenderskiej spółki należności określonych .w punktach od 1 do 3 stanu faktycznego, tj.: kwoty 722.348,50 Euro tytułem zawartych przez niego niezgodnie z postanowieniami Umowy dystrybucyjnej umów o abonament; kwoty 137.824,82 Euro wynikającej ze stosowania nieprawidłowej stawki opłat za poszczególne produkty; kwoty 166.667,00 Euro tytułem minimalnej opłaty rocznej za okres od 1 lutego 2009 roku do 27 września 2009 r.
 
IPPB3/423-1003/11-7/DP Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia w deklaracji VAT w danym roku należnego podatku z niezapłaconej FV?Czy dana wierzytelność nieściągalna może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodu?
 
IPPB3/423-1106/11-2/JD Do jakiego momentu odsetki i różnice kursowe wykazywane w księgach rachunkowych Spółki, ponoszone w związku z finansowaniem przedmiotowej inwestycji, powinny być zaliczane do wartości początkowej składających się na nią środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o której mowa w art. 16g ust. 3 i 4 updop — tj. czy powinny zwiększać tę wartość wyłącznie do dnia przekazania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do używania (do dnia 29.04.2011 r.)?
 
IPPB3/423-1099/11-2/KK Czy Spółka może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu wydatki ponoszone na bezpłatny transport do nowego miejsca pracy?
 
IPPB3/423-1092/11-2/MC Czy wydatki na spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej przez Spółkę od Pożyczkodawcy w celu nabycia akcji w innej spółce stanowić będą dla Spółki koszty uzyskania przychodów w momencie zapłaty?
 
IPPB3/423-1081/11-2/GJ Czy do podstawy opodatkowania w imporcie usług należy zaliczyć całość ceny za nabywaną usługę należną Kontrahentowi, nawet jeśli elementem kalkulacji tej ceny są ponoszone przez Kontrahenta koszty, takie jak leasing samochodu, zakwaterowanie w hotelu, koszty połączeń telefonicznych i posiłków serwowanych w trakcie prowadzonych przez oddelegowanego pracownika rozmów handlowych itp. czy też każdy element składający się na ostateczną cenę usługi należy rozpatrywać odrębnie dla celów opodatkowania VAT?Czy cena nabycia przez Spółkę kompleksowej usługi opisanej w stanie faktycznym stanowi dla Spółki w całości koszt uzyskania przychod6w, czy też Spółka ma obowiązek badania charakteru poszczególnych kosztów ponoszonych przez Kontrahenta w związku z wykonywaniem usług pod kątem ewentualnego wyłączenia ich z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust 1 UPDOP?
 
IPPB5/443-1012/11-9/DG W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu w przypadku sprzedaży Nieruchomości lub wniesienia ich aportem do Spółki celowej?
 
IPPB3/423-1101/11-4/GJ Czy w opisanym powyżej stanie faktycznym Spółka prawidłowo będzie określała wysokość podstawy opodatkowania z punktu widzenia podatku od towarów i usług, tj. w oparciu o cenę promocyjną? Konsekwentnie, czy dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, Wnioskodawca, zobowiązany będzie rozpoznać przychód podatkowy w wysokości faktycznie należnej kwoty ze sprzedaży produktu promocyjnego, tj. w wysokości ceny promocyjnej?
 
IPPB3/423-1029/11-2/JD 1) Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu koszty związane z funkcjonowaniem lokalu takie jak koszty mediów, ochrony, podatku od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, koszty obsługi prawnej oraz kosztów przywrócenia obiektu do stanu pierwotnego, w przypadku zakończenia działalności w lokalu własnym Wnioskodawcy, również wówczas, gdy lokal własny nie zostanie oddany w najem innemu podmiotowi? 2) Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu koszty związane z funkcjonowaniem lokalu takie jak koszty mediów, ochrony oraz kosztów przywrócenia obiektu do stanu pierwotnego w przypadku zakończenia umowy najmu lokalu dotąd wynajmowanego przez Wnioskodawcę, w okresie likwidowania działalności w tym lokalu i do momentu opuszczenia lokalu przez Spółkę?
 
IPPB3/423-1090/11-2/JD Czy Spółka ma prawo do zaliczenia kosztów dzierżawy nieruchomości do kosztów uzyskania przychodów w roku, w którym, zgodnie z art. 15 ust. 4 Ustawy o CIT, zostały osiągnięte odpowiadające im przychody?
 
IPPB3/423-1112/11-2/KK Czy wydatki poniesione przez Spółkę na podstawie duplikatów faktur VAT mogą stanowić koszt uzyskania przychodów w okresie, w którym Spółka otrzymała duplikaty faktur zgodnie z zawartym Porozumieniem, a więc w 2011 r., czy Spółka powinna dokonać korekty rozliczenia podatkowego za lata ubiegłe?
 
IPPB5/423-1240/11-3/PS Czy kwoty zapłacone przez A. Sp. z o.o. jako czynsz za używanie statku morskiego eksploatowanego w komunikacji międzynarodowej na rzecz spółki z siedzibą prawną na Cyprze wynajmującej statek mogą być opodatkowane jedynie na Cyprze ?
 
IPPB3/423-1088/11-2/MC Czy dochód uzyskany przez Wspólnotę z tytułu otrzymanej dotacji z N. zaliczonej przez bank na częściową spłatę kapitału kredytu zaciągniętego na zakup i montaż kolektorów słonecznych, a więc przeznaczonej na cele mieszkalne tj. utrzymanie części wspólnej nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych?
 
IPPB3/423-1104/11-2/MC Czy wypłacane premie C stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów? 2. W przypadku odpowiedzi pozytywnej, czy koszty te należy uznać za koszty bezpośrednio związane z uzyskiwanymi przez Spółkę przychodami, w rozumieniu art. 15 ust. 4, 4b I 4c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Wskaźniki gospodarcze