Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 1 maja 2012 r.
 
IPPB5/423-892/11-4/JC Czy przy zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów Spółki odsetek zapłaconych przez Spółkę w związku z przystąpieniem do Systemu należy stosować ograniczenia wynikające z przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 lub 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o PDOP”)?
 
IPPB5/423-891/11-4/JC Czy przy zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów Spółki odsetek zapłaconych przez Spółkę w związku z przystąpieniem do Systemu należy stosować ograniczenia wynikające z przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 lub 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o PDOP”)?
 
IPPB5/423-1238/12-3/PS Czy statek rybacki używany do połowów na akwenach dalekomorskich, w wyłącznych strefach ekonomicznych państw innych niż Polska i Cypr a także na wodach międzynarodowych, sprzedający złowione ryby na rzecz różnych podmiotów, pochodzących przeważnie z państw innych niż Polska i Cypr jest statkiem eksploatowanym w komunikacji międzynarodowej w rozumieniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i. majątku?
 
IPPB5/423-55/12-2/PS 1. Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego nieodpłatne przekazanie działek będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług od wartości określonej w operacie szacunkowym? 2. Czy wartość przekazanych działek według ceny nabycia stanowić będzie koszt podatkowy?
 
IPPB3/423-1105/11-2/DP 1. Czy Spółka będąc komplementariuszem albo komandytariuszem spółki komandytowej albo komplementariuszem albo akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej będzie uprawniona do zaliczania do swych przychodów odpowiadającego udziałowi w zysku spółki osobowej udziału w przychodach spółki osobowej w momencie rozpoznania przychodu przez Spółkę Osobową niezależnie od wielkości wkładu wniesionego do Spółki Osobowej?2. Czy Spółka będąc komplementariuszem albo komandytariuszem spółki komandytowej albo komplementariuszem albo akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej będzie uprawniona do zaliczania do swych kosztów uzyskania przychodów odpowiadającego udziałowi w zysku Spółki Osobowej udziału w kosztach Spółki Osobowej, w szczególności w odpisach amortyzacyjnych dokonywanych przez Spółkę Osobową od składników majątku wniesionych do Spółki Osobowej przez innego Wspólnika, w momencie rozpoznania kosztu przez Spółkę Osobową?
 
IPPB3/423-1089/11-2/DP 1) Jak w przedmiotowym stanie faktycznym należy ustalić wysokość dochodu do opodatkowania związanego z otrzymaniem przez Spółkę przedsiębiorstwa w ramach likwidacji Spółki zależnej?2) Czy w przedmiotowym stanie faktycznym wartość składników majątkowych wchodzących w skład otrzymanego w ramach likwidacji Spółki zależnej przedsiębiorstwa, będących środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi należy wykazać w wartości ustalonej przez Spółkę na dzień otrzymania majątku likwidacyjnego, nie wyższej jednak niż wartość rynkowa?3) Czy tak ustalona wartość początkowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (wartość ustalona przez Spółkę, nie wyższa jednak niż wartość rynkowa) jest podstawą dokonywania przez Spółkę odpisów amortyzacyjnych?
 
IPPB5/423-662/11-6/JC 1.Czy odsetki otrzymane w związku z powstaniem salda dodatniego i odsetki zapłacone w związku z powstaniem salda ujemnego na rachunku Spółki stanowić będą odpowiednio przychód podatkowy i koszt uzyskania przychodu dla Spółki. Kosztem uzyskania przychodu będzie również prowizja płatna przez Spółkę na rzecz Banku, jako wynagrodzenie za realizację przez Bank usługi cash-poolingu?2.Czy nie dojdzie do powstania nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń pomiędzy stronami Umowy cash-poolingu w rozumieniu art. 12 ustawy o CIT i nie będzie miał zastosowanie art. 11 ustawy o CIT?
 
IPPB5/423-1075/11-3/JC 1.Czy zapłacone odsetki oraz pobrane prowizje przez Bank będą stanowić koszty uzyskania przychodów? 2.Czy do odsetek wypłaconych w ramach usługi cash pool mają zastosowanie przepisy dotyczące niedostatecznej kapitalizacji art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61? 3.Czy Spółka, uczestnicząca w strukturze cash pool, będzie zobowiązana do sporządzania dokumentacji podatkowej zgodnie z art. 9a?
 
IPPB5/423-1236/11-2/PS CIT - w zakresie art. 5 i 7 Konwencji z dnia 2 września 1991 r. zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku
 
IPPB5/423-893/11-4/JC Czy przy zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów Spółki odsetek zapłaconych przez Spółkę w związku z przystąpieniem do Systemu należy stosować ograniczenia wynikające z przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 lub 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o PDOP”)?
 
IPPB5/423-889/11-4/JC Czy przy zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów Spółki odsetek zapłaconych przez Spółkę w związku z przystąpieniem do Systemu należy stosować ograniczenia wynikające z przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 lub 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o PDOP”)?
 
IPPB3/423-826/11-2/PK1 Czy w przypadku sprzedaży przez Spółkę składników majątku opisanych w stanie faktycznym do dnia 31 grudnia 2011 r. (a więc w pierwszym roku podatkowym Spółki), wniesionych do niej aportem w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa do dnia 31 grudnia 2011 r. i zakwalifikowanych w Spółce jako środki trwałe (lub wartości niematerialne i prawne), kosztem uzyskania przychodu będzie wartość nominalna udziałów wydanych za przedmiot wkładu przypadająca na zbywany składnik majątku (ustalona w oparciu o rynkową wartość tego składnika na dzień aportu przedsiębiorstwa /zorganizowanej części przedsiębiorstwa) pomniejszona o dokonane w Spółce odpisy amortyzacyjne? Czy w przypadku sprzedaży przez Spółkę składników majątku opisanych w stanie faktycznym po dniu 31 grudnia 2011 r., wniesionych do niej aportem w postaci przedsiębiorstwa lub
 
IPPB5/423-1062/11-4/PS 1. Czy w związku z przedstawionym stanem faktycznym można uznać, że Spółka cypryjska będzie posiadała na terytorium Polski swój zakład w rozumieniu art. 7 Umowy? 2. Czy wydatki w postaci wynagrodzenia Dyrektorów ponoszone przez Spółkę cypryjską można w całości przypisać do kosztów uzyskania przychodów zakładu Spółki cypryjskiej?
 
IPPB3/423-908/11-3/PK1 Czy nabyte w drodze wkładu niepieniężnego niezarejestrowane znaki towarowe stanowiące przedmiot prawa autorskiego podlegają amortyzacji w księgach Spółki jako wartości niematerialne i prawne - autorskie lub pokrewne prawa majątkowe?W jakiej wartości należy rozpoznać wartość początkową nabytych w drodze aportu przedsiębiorstwa (lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa) niezarejestrowanych znaków towarowych stanowiących wartość niematerialną i prawną - autorskie lub pokrewne prawo majątkowe w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy?W jakiej wartości należy rozpoznać wartość początkową nabytych w drodze aportu przedsiębiorstwa (lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa) niezarejestrowanych znaków towarowych stanowiących wartość niematerialną i prawną - autorskie lub pokrewne prawo majątkowe, w przypadku niewystąpienia dodatniej wartości firmy?
 
IPPB5/423-17/12-2/DG CIT - w zakresie kwalifikacji zespołu składników majątkowych wnoszonych do Nowej Spółki oraz skutków podatkowych aportu
 
IPPB3/423-1004/11-4/DP Czy przeniesienie składników majątkowych Wnioskodawcy, w tym Nieruchomości, na Udziałowca w ramach podziału nieupłynnionego majątku w związku z likwidacją Spółki, spowoduje powstanie po stronie Spółki przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB5/423-663/11-6/JC 1.Czy odsetki otrzymane w związku z powstaniem salda dodatniego i odsetki zapłacone w związku z powstaniem salda ujemnego na rachunku Spółki stanowić będą odpowiednio przychód podatkowy i koszt uzyskania przychodu dla Spółki. Kosztem uzyskania przychodu będzie również prowizja płatna przez Spółkę na rzecz Banku, jako wynagrodzenie za realizację przez Bank usługi cash-poolingu?2.Czy nie dojdzie do powstania nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń pomiędzy stronami Umowy cash-poolingu w rozumieniu art. 12 ustawy o CIT i nie będzie miał zastosowanie art. 11 ustawy o CIT?
 
IPPB5/423-670/11-6/JC 1.Czy odsetki otrzymane w związku z powstaniem salda dodatniego i odsetki zapłacone w związku z powstaniem salda ujemnego na rachunku Spółki stanowić będą odpowiednio przychód podatkowy i koszt uzyskania przychodu dla Spółki. Kosztem uzyskania przychodu będzie również prowizja płatna przez Spółkę na rzecz Banku, jako wynagrodzenie za realizację przez Bank usługi cash-poolingu?2.Czy nie dojdzie do powstania nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń pomiędzy stronami Umowy cash-poolingu w rozumieniu art. 12 ustawy o CIT i nie będzie miał zastosowanie art. 11 ustawy o CIT?
 
IPPB5/423-1226/11-2/DG CIT - w zakresie rozliczeń wynikających z przekazania darowizny w ramach spółek należących do podatkowej grupy kapitałowej
 
IBPBI/2/423-1302/11/CzP „Czy darowizna ta może być uznana jako darowizna na cele kultu religijnego i odliczona w ramach limitu od postawy opodatkowania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?”
 
IBPBI/2/423-1308/11/SD W którym momencie wartość utraconego towaru można zaliczyć do podatkowych kosztów uzyskania przychodu: w momencie stwierdzenia braku towarów, w momencie podpisania ugody z byłym pracownikiem, czy w momencie spłaty kolejnych rat długu przez byłego pracownika?
 
IBPBI/2/423-1309/11/SD Czy dla uczestników cash poolingu (rzeczywistego i wirtualnego), niebędących Bankiem przychodem są kwoty odsetek otrzymanych w związku z udziałem w cash poolingu, a kosztem uzyskania przychodu wydatki poniesione z tytułu zapłaconych odsetek oraz prowizja zapłacona Bankowi za świadczenie usługi cash poolingu?
 
IBPBI/2/423-1310/11/MO Czy w związku z planowanym dokonaniem połączenia (opisanym w zdarzeniu przyszłym powyżej) uzyskane przez Wnioskodawcę zezwolenie z dnia 23 września 2008 r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej przestanie obowiązywać, a tym samym czy Wnioskodawca utraci korzyści podatkowe wynikające z posiadania ww. zezwolenia?
 
IBPBI/2/423-1456/11/CzP „Czy w świetle przedstawionych informacji nakłady poniesione na realizację kontraktu 25 polegającego na uszczelnieniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz odpowiednio koszty poniesione na inżyniera kontraktu dla tego zadania, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania Spółki jako koszty remontowe sieci w dacie ich poniesienia w części, która nie zostanie pokryta dofinansowaniem z POIŚ? /pytanie oznaczone we wniosku Nr 1/”
 
IBPBI/2/423-1457/11/CzP „Czy środki otrzymane na dofinansowanie Kontraktu nr 09 - budowa instalacji suszenia osadu w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w oparciu o zawartą ze Związkiem Międzygminnym umowę, będą podlegały zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 53 updop? /pytanie oznaczone we wniosku Nr 2/”
 
IBPBI/2/423-1458/11/CzP „Czy środki otrzymane na dofinansowanie kontraktu 25 - uszczelnienie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach dofinansowania z programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w oparciu o umowę zawartą ze Związkiem Międzygminnym będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 53 updop, a odpowiednio koszty pokryte dofinansowaniem będą podlegały wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów Spółki? /pytanie oznaczone we wniosku Nr 3/
 
IBPBI/2/423-1459/11/CzP „Czy ponoszone przez Spółkę koszty bieżącego funkcjonowania działu odpowiedzialnego za prawidłową realizację obu kontraktów mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Spółki? /pytanie oznaczone we wniosku Nr 4/”

Wskaźniki gospodarcze