Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 3 maja 2012 r.
 
ILPB4/423-423/11-3/ŁM W którym momencie koszty homologacji powinny obniżać podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym?
 
ILPB4/423-423/11-4/ŁM W którym momencie koszty homologacji powinny obniżać podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym?
 
ILPB4/423-465/11-2/MC Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym dywidendy wypłacanej szwajcarskiemu udziałowcowi.
 
IPPB3/423-1111/11-2/PK1 Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, w przypadku sprzedaży przez Spółkę kapitałową przedmiotu Aportu do innego podmiotu, kosztem uzyskania przychodu dla Spółki kapitałowej będzie wartość wydatków poniesionych na objęcie przedmiotu Aportu (tj. wartość nominalna udziałów wydanych Udziałowcowi w zamian za Aport) pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych dokonanych przez Spółkę kapitałową od przedmiotu Aportu do dnia sprzedaży?
 
IPPB5/423-1235/11-3/PS Oddział założony przez Spółkę, usytuowany na terytorium L. będzie stanowił zakład w rozumieniu art. 4a pkt 11 updop oraz art. 5 ust. 1 Umowy z L.. Mając na uwadze, iż działalność finansowa i inwestycyjna będzie prowadzona przez Oddział w L., dochód uzyskiwany z tytułu inwestycji w papiery wartościowe, jak również odsetki z tytułu pożyczek płacone na rzecz Oddziału będą stanowiły zyski Oddziału (art. 7 ust. 2 Umowy z L.), które powinny być uznane za osiągnięte na terytorium L.. Dodatkowo, Oddział może uzyskiwać zyski/straty ze sprzedaży środków trwałych, wierzytelności pożyczkowych, papierów wartościowych, które również będą stanowiły dla celów podatkowych zyski/straty Oddziału powstałe na terytorium L.. Równocześnie, wszelkie koszty poniesione przez Oddział (w tym odsetki płacone przez Oddział, odpisy amortyzacyjne) powinny zostać uznane za poniesione na terytorium L.. Tym samym, dochód uzyskany przez Oddział z tytułu wyżej wskazanej działalności będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania w Polsce zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 3 updop w związku z art. 7 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy z L.. Transfer dochodu z Oddziału do Centrali nie będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce, ze względu na fakt, iż będzie to wewnętrzny przepływ środków pieniężnych opodatkowanych wcześniej na poziomie Oddziału w L.. Z uwagi na fakt, iż działalność finansowa i inwestycyjna będzie prowadzona przez Oddział w walutach obcych, w Oddziale mogą wystąpić ujemne lub dodatnie różnice kursowe. Różnice te mogą realizować się na wszelkich transakcjach prowadzonych w walutach obcych, tj. innych niż waluta, w jakiej prowadzone będą księgi Oddziału. Te różnice kursowe będą stanowić przychód lub koszt Oddziału. Wniosek ten odnosi się również do potencjalnych różnic kursowych związanych z pożyczkami zaciągniętymi przez Oddział (jeżeli takowe będą miały miejsce). Także w tym przypadku, różnice kursowe będą alokowane do Oddziału. Biorąc pod uwagę, iż księgi Oddziału będą prowadzone w walucie obcej, różnice kursowe (dodatnie lub ujemne) mogą również wystąpić przy wycenie majątku Oddziału w złotych polskich dla celów rachunkowych w Polsce. Z uwagi na to, iż taka wycena będzie dotyczyć działalności gospodarczej Oddziału, jakiekolwiek dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstałe w wyniku takiej wyceny nie będą podlegać opodatkowaniu w Polsce. Przy określaniu wielkości dochodu, który jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, należy brać pod uwagę funkcje pełnione w ramach działalności Centrali i Oddziału. Mając na uwadze charakter tych funkcji, uzasadnione ekonomicznie będzie alokowanie określonej części przychodu Oddziału z tytułu prowadzonej działalności finansowej i inwestycyjnej do Centrali. W celu określenia poziomu wynagrodzenia należnego Centrali za funkcje pełnione na rzecz Oddziału w L., Spółka przygotuje studium porównawcze
 
IPPB3/423-1085/11-2/MC Wnioskodawca (spółdzielnia mieszkaniowa) zamierza wybudować zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i użytkowej z dwupoziomowym garażem podziemnym i lokalami użytkowymi na parterze.
 
IPPB3/423-1040/11-2/GJ Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki służbowe zapłacone kartą służbową pracownika Spółki udokumentowane: formularzem zlecenia podróży służbowej zawierającym zlecenie odbycia podróży służbowej przez pracownika do określonego miejsca w określonym dniu/ach podpisanym przez pracownika i zaakceptowanym przez przełożonego (tj. zgodnie z obowiązującymi wewnętrznie procedurami); wyciągiem bankowym z karty służbowej zawierającym dane na temat podmiotu, na którego rzecz nastąpiła płatność; opis operacji, kwotę i datę obciążenia (dokumentem bankowym w rozumienia prawa bankowego) - pozostający w zgodności z oświadczeniem z pkt 3 poniżej; oświadczeniem pracownika zawierającym przyczynę braku faktury (rachunku), paragonu lub biletu za przejazd środkiem komunikacji (taxi, autobus, metro, kolej podmiejska, tramwaj) oraz zawierającym oświadczenie, iż przejazd odbywał się w ramach zleconej podróży służbowej (potwierdzonym przez przełożonego pracownika)?
 
IPPB3/423-1041/11-4/MS Czy w związku zaistnieniem przesłanek uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności (art. 16 ust. 2a pkt2lit.a)w związku z pkt 1 lit. a) UPDOP) Bank może zaliczyć odpis aktualizacyjny opisany w stanie faktycznym do kosztów uzyskania przychodów 2011 roku (w wysokości różnicy między bieżącym saldem odpisu, który jest równy rezerwie celowej wynikającej z R. a kwotą odpisu rozpoznaną w kosztach uzyskania przychodu 2009 r., wówczas gdy kredyt znajdował się w kategorii wątpliwe) czy też powinien rozpoznać część odpisu w kosztach uzyskania przychodu 2010 r. (tj. różnicę między saldem odpisu/rezerwy celowej wg stanu na 31.12.2010 r. a kwotą odpisu rozpoznaną w kosztach uzyskania przychodu 2009 r.) a dotworzony w 2011 r. odpis aktualizacyjny (równy dotworzonej rezerwie celowej zgodnie z R.) w wysokości 2.378.931,56 zł do kosztów uzyskania przychodu 2011 roku?
 
IPPB3/423-422/11-2/GJ Skutki podatkowe zmiany podmiotowej umowy leasingu po stronie korzystającego.
 
IPPB3/423-453/11-4/PK1 W ramach aportu do Spółki przeniesiona zostanie całość składników majątkowych (w tym zobowiązania) służących do działalności Oddziału.
 
IPPB3/423-451/11-4/PK1 W ramach aportu do Spółki przeniesiona zostanie całość składników majątkowych (w tym zobowiązania) służących do działalności Oddziału.
 
IPPB3/423-473/11-4/MC Czy Spółka ma prawo do rozpoznania przychodu z tytułu realizacji prenumeraty w dacie dostarczenia egzemplarzy prasy przez wydawców/kolporterów do Spólki?
 
IPPB5/423-5/12-4/PS Obecny stan faktyczny Czy wynagrodzenie, z tytułu udzielenia licencji na oprogramowanie przez podmiot mający siedzibę w Danii, wypłacone na podstawie umowy opisanej w stanie faktycznym podlega opodatkowaniu w Polsce, zatem czy Bank jest zobowiązany do poboru podatku u źródła? 2 Zdarzenie przyszłe Czy wynagrodzenie, z tytułu udzielenia licencji na oprogramowanie przez podmiot mający siedzibę we Francji, wypłacone na podstawie umowy opisanej w zdarzeniu przyszłym podlega opodatkowaniu w Polsce, zatem czy Bank będzie zobowiązany do poboru podatku u źródła?
 
IPPB3/423-850/11-2/MS Czy zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 9 ustawy o CIT podatek VAT wykazany przez Spółkę na fakturze dokumentującej aport Praw własności przemysłowej, w szczególności Znaków Towarowych, zapłacony przez Nową Spółkę przelewem bankowym do Spółki, będzie stanowił podatek VAT należny dla Spółki i tym samym otrzymana przez Spółkę zapłata na pokrycie podatku nie będzie stanowić przychodu podatkowego dla Spółki?
 
IPPB3/423-1070/11-2/AG Czy określenie wkładów w Spółce Komandytowej na poziomie dotychczasowego kapitału zakładowego pomniejszonego o pozycję bilansową „Kapitał z rozliczenia połączenia”, spowoduje opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie Wnioskodawcy? Czy określenie wkładów w Spółce Komandytowej na poziomie dotychczasowego kapitału zakładowego pomniejszonego o pozycję bilansową „Kapitał z rozliczenia połączenia”, będzie miało wpływ na wartość początkową aktywów ustaloną dla celów amortyzacji podatkowej w Spółce Komandytowej w wysokości ich, wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przez I. (podmiot przekształcony)? Czy określenie wkładów w Spółce Komandytowej na poziomie dotychczasowego kapitału zakładowego pomniejszonego o pozycję bilansową „Kapitał z rozliczenia połączenia”, będzie miało wpływ na wysokość odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy?
 
IPPB5/423-360/11-2/PS Czy należności odsetkowe wypłacane przez P. po dniu 1 stycznia 2011 r. - których odbiorcą będzie Bank Zagraniczny będący włoskim rezydentem podatkowym niepozostającym w jakichkolwiek stosunkach powiązań kapitałowych z P. - będą podlegały opodatkowaniu podatkiem u źródła w Polsce wg stawki 5%, pod warunkiem spełnienia ustawowych wymogów dokumentacyjnych ?
 
IPPB3/423-288/11-4/GJ Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, przeniesienie własności Nieruchomości przez Spółkę na rzecz Udziałowców z tytułu: (i) zwrotu kwot w wyniku obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz (ii) wynagrodzenia należnego za przymusowe (albo automatyczne) umorzenie udziałów Spółki nie powoduje powstania przychodu po stronie Spółki?
 
IPPB3/423-1097/11-2/MS Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym w przypadku wystawienia faktury korygującej przychód (in plus albo in minus), będącej skutkiem (efektem) porównania kwoty kosztów faktycznie poniesionych przez Spółkę w 2011 r. do kwoty zabudżetowanej na 2011 r., Spółka może rozliczyć wartość wynikającą z tej faktury korygującej w przychodach w dacie jej wystawienia (na bieżąco), a nie w dacie pierwotnego rozpoznania przychodu (historycznie)?
 
IPPB3/423-797/11-2/GJ Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wypłacone na podstawie wyroku sądowego lub ugody sądowej następujące należności:wynagrodzenie oraz naliczone i odprowadzone do ZUS składki za czas pozostawania pracownika bez pracy w związku z przywróceniem go do pracy, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, wynagrodzenie za przerwy i postoje w pracy, odszkodowanie za nierówne traktowanie w zatrudnieniu, rentę wyrównawczą dla byłego pracownika lub małżonka zmarłego pracownika Czy poniesione koszty sądowe oraz koszty zastępstwa procesowego związane z prowadzonymi przeciwko Spółce sprawami pracowniczymi mieszczą się w definicji kosztów uzyskania przychodów o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT?
 
IPPB3/423-680/11-2/DP Czy W opisanej sytuacji transakcja sprzedaży akcji Spółki V, w której jako kupujący uczestniczy Wnioskodawca, stanowi sprzedaż dokonywaną za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, podlegającą zwolnieniu od podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych? Czy odsetki od kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez Wnioskodawcę na nabycie akcji Spółki V będą stanowiły koszty uzyskania przychodu Spółki S w momencie ich zapłaty/kapitalizacji?
 
IPPB3/423-859/11-2/MS W jakiej wartości należy rozpoznać wartość początkową nabytych w drodze aportu przedsiębiorstwa (lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa) składników majątkowych w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy? W jakiej wartości należy rozpoznać wartość początkową nabytych w drodze aportu przedsiębiorstwa (lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa) składników majątków w przypadku niewystąpienia dodatniej wartości firmy? Czy znaki towarowe zgłoszone do rejestracji w Urzędzie Patentowym lub Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego wniesione aportem do Spółki, lecz niezarejestrowane na moment wniesienia aportu przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlegają amortyzacji jako wartości niematerialne i prawne, autorskie lub pokrewne prawa majątkowe? Jak ustalić wartość początkową znaku towarowego zgłoszonego do rejestracji w Urzędzie Patentowym lub w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, lecz niezarejestrowanego na moment wniesienia aportu dla celów amortyzacji, jeżeli nie został on ujęty w ewidencji zbywcy jako wartość niematerialna i prawna, mimo istnienia takiego obowiązku na podstawie ustawy o CIT oraz ustawy o rachunkowości?
 
IPPB3/423-808/11-7/AG Czy dla Spółdzielni zwrot tej samej ilości udziałów Spółdzielcy, tj. 4866 sztuk o wartości 4.866.000,00zł (wartość nominalna 1.000,00zł za udział), ale których cena zakupu (rynkowa) w momencie ich nabycia od Syndyka przez Spółdzielnię wynosi 58,85zł za udział (wartość zakupu 286.364,10zł) rodziłoby konsekwencje podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych? Jeżeli zwrot wkładu niepieniężnego podlegałaby opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Spółdzielni, co więc stanowiłoby przychód, a co koszty uzyskania przychodu?
 
IPPB3/423-531/11-2/PK1 Wnioskodawca SP. z o.o. (dalej Spółka „A”) została utworzona aktem notarialnym z dnia 1 grudnia 2010 r. Zgodnie z umową spółki rok podatkowy (obrotowy) Spółki A trwa od 1 grudnia do 30 listopada, przy czym pierwszy rok podatkowy (obrotowy) kończy się 30 listopada 2011 r. W konsekwencji tego należy przyjąć, iż Wnioskodawca jest podatnikiem z ustalonym rokiem podatkowym (obrotowym) innym niż rok kalendarzowy.
 
IPPB5/423-1213/11-2/PS Czy Spółka postępuje prawidłowo, podwyższając wartość początkową dossier wraz z otrzymaniem od licencjodawcy każdej kolejnej faktury za jego zakup (wystawianej na podstawie zawartej umowy licencyjnej), a następnie dokonując coraz wyższych odpisów amortyzacyjnych wraz z każdym wzrostem jego wartości?
 
IBPBI/2/423-90/12/CzP „Czy wydatki poniesione przez Spółkę na zakup lekarstw przeciw malarii oraz na dokonanie szczepień ochronnych w celu zapobieżenia zachorowaniu na tropikalne choroby zakaźne pracowników Spółki, odbywających podróż służbową lub mogących odbyć taką podróż do kraju, w którym występuje realne ryzyko zachorowalności na jedną z zakaźnych chorób tropikalnych, stanowią koszt uzyskania przychodu dla Spółki w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? /pytanie oznaczone we wniosku nr 4/?”
 
IBPBI/2/423-109/12/AP W jaki sposób Wnioskodawca ma określić koszty sprzedaży składników majątkowych - akcji nabytych w drodze aportu przedsiębiorstwa?
 
IBPBI/2/423-1305/11/PC 1. Czy od przychodów przeznaczonych na pokrycie kosztów wpłat na PFRON w sytuacji opisanej powyżej należy płacić podatek dochodowy w wysokości stawki 19% od wartości kosztów wpłat na PFRON?
2. Jeżeli od przychodów przeznaczonych na pokrycie kosztów wpłat na PFRON w sytuacji opisanej powyżej należy płacić podatek dochodowy w wysokości stawki 19% od wartości kosztów wpłat na PFRON, to w których pozycjach deklaracji rocznej C1T-8 należy wykazać wartość wpłat na PFRON oraz obliczony od nich podatek dochodowy?
 
IBPBI/2/423-119/12/MO Czy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych umowy które będą zawierane na warunkach analogicznych do Umowy można zakwalifikować jako umowy leasingu operacyjnego, o której mowa w art. 17b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w związku z tym, Spółka będzie mogła rozpoznawać koszty uzyskania przychodów w wysokości całego czynszu dzierżawy, zgodnie z art. 17b ust. 1 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz wszelkich wydatków dotyczących eksploatacji samochodów będących ich przedmiotem, zgodnie z art. 15 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy?
 
IBPBI/2/423-120/12/CzP „Czy różnica między wpłaconą kaucją mieszkaniową a wypłaconą kaucją mieszkaniową (kaucja wypłacana nie może być niższa od wpłaconej) jest kosztem związanym z gospodarką zasobami mieszkaniowymi? /pytanie oznaczone we wniosku Nr 2/”

Wskaźniki gospodarcze