Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 8 maja 2012 r.
 
ITPB3/423-394/11/PS Czy zwrot wydatków z tytułu opłat parkingowych pracownikowi odbywającemu podróż służbową samochodem prywatnym stanowi koszty uzyskania przychodu określone w art. 15 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB5/423-570/11-2/AJ 1.Czy dochód osiągany przez Fundusz jako instytucję wspólnego inwestowania z tytułu inwestycji w Polsce, w tym w zakresie dochodów z najmu, zysków ze sprzedaży nieruchomości, zbycia inwestycji, dywidend, odsetek, należności licencyjnych, dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych itp. podlega podmiotowemu zwolnieniu z opodatkowania na gruncie art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy o PDOP ? 2.W kontekście przedstawionego zdarzenia przyszłego, mając na uwadze cechy Funduszu, będzie on korzystał ze zwolnienia podmiotowego ustanowionego w art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy o PDOP zarówno w zakresie inwestycji bezpośrednich, jak i dokonywanych za pośrednictwem spółek osobowych, w części udziału w zysku przypadającemu Funduszowi (w tym w zakresie dochodów z najmu, zysków ze sprzedaży nieruchomości, zbycia inwestycji, dywidend, odsetek, należności licencyjnych, dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych itp.) ? 3.Czy w świetle wyżej przedstawionego stanu faktycznego Fundusz jest rzeczywistym właścicielem dochodów (przychodów) osiąganych w Polsce i powinien być uznany za jedynego podatnika z tego tytułu ?4.W kontekście przedstawionego zdarzenia przyszłego, czy Fundusz będzie rzeczywistym odbiorcą przychodów/dochodów osiąganych na terytorium Polski i powinien być uznany za jedynego podatnika z tego tytułu ? 5.Czy wypłaty dokonywane na rzecz Funduszu nie podlegają obowiązkowi opodatkowania u źródła na podstawie art. 26 ust. 1g ustawy o PDOP w zw. art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy o PDOP ? 6.W kontekście przedstawionego zdarzenia przyszłego, czy wypłaty dokonywane na rzecz Funduszu nie będą podlegać obowiązkowi opodatkowania u źródła na podstawie art. 26 ust. 1g ustawy o PDOP w zw. art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy o PDOP ? 7.Czy w kontekście podatków dochodowych, pomimo zastosowania zwolnienia z art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy o PDOP Fundusz jest zobowiązany do rejestracji i posiadania numeru NIP w rozumieniu art. 2 ust. 1 w zw. z art. 2 ust. 2 ustawy o NIP ? 8.Czy sam fakt zmiany stanu prawnego począwszy od 1 stycznia 2011 roku oraz w konsekwencji uznania Funduszu za pomiot zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy o PDOP jest zdarzeniem neutralnym podatkowo ?
 
IPPB3/423-1055/11-2/DP Jakie konsekwencje podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych <pdop> spowoduje po stronie Spółki jako podatnika oraz płatnika przekazanie całego majątku Spółki na rzecz jedynego Wspólnika w związku z likwidacją Spółki?
 
IPPB5/423-529/11-3/AJ CIT - w zakresie uznania za podatnika niemieckiego funduszu inwestycyjnego
 
IPPB3/423-613/11-2/JG Czy z tytułu wniesienia aportów (aportu) w postaci praw (prawa) do znaków towarowych, spółka E. sp. z o.o. powinna rozpoznać przychód w postaci wartości nominalnej udziałów objętych w zamian za ww. aporty (aport)?
 
IPPB3/423-1057/11-2/DP Jakie konsekwencje podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych <pdop> spowoduje po stronie Spółki jako podatnika oraz płatnika przekazanie całego majątku Spółki na rzecz jedynego Wspólnika w związku z likwidacją Spółki?
 
IPPB3/423-1056/11-2/DP Jakie konsekwencje podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych <pdop> spowoduje po stronie Spółki jako podatnika oraz płatnika przekazanie całego majątku Spółki na rzecz jedynego Wspólnika w związku z likwidacją Spółki?
 
IPPB3/423-1052/11-2/DP Jakie konsekwencje podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych <pdop> spowoduje po stronie Spółki jako podatnika oraz płatnika przekazanie całego majątku Spółki na rzecz jedynego Wspólnika w związku z likwidacją Spółki?
 
IPPB3/423-46/11-2/GJ 1.Czy wydatki ponoszone przez pracowników w czasie wyjazdów służbowych (nie będących podróżami służbowymi w rozumieniu Kodeksu pracy) stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodu? W szczególności C. prosi o informację, czy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione przez pracowników, które zostały udokumentowane paragonem opisanym i podpisanym przez pracownika oraz opieczętowanym pieczątką firmową Spółki (np. wydatki na skserowanie dokumentów, opłata za taksówkę, itp.)? 2.Jeśli organ podatkowy stwierdzi, że wydatki, o których mowa w pytaniu nr 1, stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodu Spółka prosi dodatkowo o odpowiedź na pytanie - czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów również podatek VAT naliczony przy nabyciu towaru lub usługi, jeśli Spółce nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu tego towaru lub usługi (gdyż np. opłata za taksówkę, czy skserowanie dokumentów nie jest udokumentowana fakturą ale paragonem)?
 
IPPB3/423-490/11-2/GJ 1.Czy na gruncie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.) Spółka powinna rozpoznawać przedmiotowe koszty jako koszty uzyskania przychodów analogicznie jak dla potrzeb rachunkowych tj. rozliczać podatkowo koszty w czasie stosownie do okresu trwania umów kredytowych?2.W jaki sposób Spółka powinna dla celów podatku dochodowego od osób prawnych rozpoznać koszty faktycznie poniesione, na które uprzednio została utworzona rezerwa?
 
IPPB3/423-586/11-2/MC Czy wydatki poniesione na zakup gadżetów reklamowych opatrzonych logo Wnioskodawcy stanowią koszty uzyskania przychodów stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: Ustawa o CIT)?
 
IPPB5/423-507/11-4/PS W jaki sposób opodatkowane będą dochody z prowadzonej przez Spółkę Działalności gospodarczej w Polsce (osiągane przez Spółkę bezpośrednio w wyniku przeprowadzenia opisanej wyżej restrukturyzacji) tj., czy znajdzie zastosowanie art. 7 Konwencji, zgodnie z którym dochody te będą stanowić dochody zakładu Spółki w Polsce, czy też zastosowanie znajdzie art. 6 Konwencji i w związku z tym dochody te będą traktowane jako dochody z majątku nieruchomego położonego w Polsce? W przypadku, gdyby zastosowanie znalazł przepis art. 7 Konwencji, czy Spółka będzie mogła - przy ustalaniu zysków zakładu — potrącić (uwzględnić jako koszt uzyskania przychodu) od uzyskiwanych przychodów z tytułu Działalności gospodarczej (osiąganych przez Spółkę bezpośrednio w wyniku przeprowadzenia opisanej wyżej restrukturyzacji) poniesione wydatki w postaci odsetek od kredytów bankowych zaciągniętych na zakup / budowę / prowadzenie Centrów handlowych oraz innych kredytów, które mogą być w przyszłości zaciągnięte przez Spółkę celem uzyskania finansowania koniecznego na prowadzenie / kontynuowanie Działalności gospodarczej, w dacie zapłaty tych odsetek? W przypadku, gdyby zastosowanie znalazł przepis art. 6 Konwencji, czy Spółka będzie mogła - przy ustalaniu dochodów z tytułu prowadzonej Działalności gospodarczej (osiąganych przez Spółkę bezpośrednio w wyniku przeprowadzenia opisanej wyżej restrukturyzacji) — odliczyć od uzyskiwanych przychodów poniesione wydatki w postaci odsetek od kredytów bankowych zaciągniętych na zakup I budowę / prowadzenie Centrów handlowych oraz innych kredytów, które mogą być w przyszłości zaciągnięte przez Spółkę celem uzyskania finansowania koniecznego na prowadzenie / kontynuowanie Działalności gospodarczej, w dacie zapłaty tych odsetek (jako koszty uzyskania przychodów, na gruncie art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 11 Ustawy CIT)?
 
IPPB3/423-1094/11-2/AG 1.Czy w zaistniałym stanie faktycznym wniesienie do Spółki przez Skarb Państwa aportem akcji Trzech Spółek w zamian za wyemitowane akcje Spółki stanowi wymianę akcji, o której mowa w art. 12 ust. 4d ustawy o CIT, a w konsekwencji, czy w momencie dokonania wymiany akcji Spółka była zobligowana do rozpoznania przychodu z tytułu otrzymania akcji Trzech Spółek zależnych oraz kosztu uzyskania przychodu z tytułu zbycia własnych akcji? 2. Czy w przyszłym stanie faktycznym, w momencie sprzedaży akcji kosztem uzyskania przychodu dla Spółki będą wydatki faktycznie poniesione na nabycie akcji, tzn. wartość emisyjna akcji własnych wydanych w zamian za te akcje (wartość nominalna oraz agio)?
 
IPPB3/423-1054/11-2/DP Jakie konsekwencje podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych <pdop> spowoduje po stronie Spółki jako podatnika oraz płatnika przekazanie całego majątku Spółki na rzecz jedynego Wspólnika w związku z likwidacją Spółki?
 
IPPB3/423-426/11-2/GJ Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki zgodnie z którym:- nabycie nieruchomości w drodze sprzedaży za cenę niższą niż wartość tych nieruchomości wynikająca z operatu szacunkowego, przy jednoczesnej spłacie wierzycieli hipotecznych dłużników w oparciu o konstrukcję przekazu nie będzie w przedmiotowym stanie faktycznym skutkować powstaniem dla Spółki przychodu z tytułu częściowo nieodpłatnych świadczeń (art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych),- w przypadku sprzedaży nieruchomości, kosztem uzyskania przychodu będzie cała cena zapłacona z tytułu zakupu, t.j. zarówno kwota stanowiąca część ceny, zapłacona w wyniku potrącenia wzajemnych zobowiązań, jak też kwota stanowiąca część ceny zapłacona wierzycielom zbywcy nieruchomości przy wykorzystaniu instytucji przekazu?
 
IPPB3/423-1078/11-2/GJ 1. Czy przekazanie udziałowcom Spółki nabywającej Udziałów w Spółkach kapitałowych jako wynagrodzenie niepieniężne za umorzenie Udziałów własnych przez Wnioskodawcę stanowi dla Wnioskodawcy odpłatne zbycie, o jakim mowa w przepisie art. 14 ust. 1 Ustawy CIT? 2. Jeżeli przekazanie udziałowcom Spółki nabywającej Udziałów w Spółkach kapitałowych jako wynagrodzenie niepieniężne za umorzone Udziały własne Spółki nabywającej stanowi ich odpłatne zbycie przez Wnioskodawcę, jak należy ustalić koszty uzyskania przychodów przy przeprowadzeniu tej operacji?
 
IPPB5/423-1187/11-2/DG 1. Czy w związku z dokonaniem podziału przez wydzielenie majątek pozostały w Spółce Dzielonej (tj. związany z wynajmem Nieruchomości Własnych), a także majątek wydzielany i przenoszony do spółek przejmujących, tj.: (i) Oddział w B. przenoszony do spółki P. oraz (ii) Oddział w T. przenoszony do spółki Wnioskodawcy stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu artykułu 4a pkt 4 UPDOP? 2. Czy w świetle artykułu 10 ust. 1 w związku z artykułem 10 ust. 1 pkt 6 UPDOP planowany podział przez wydzielenie nie będzie skutkował u Wnioskodawcy powstaniem przychodu podatkowego?
 
IPPB3/423-633/11-3/PK1 Sp. z o.o. (dalej: Spółka) jest spółką kapitałową z siedzibą w Polsce. Zgodnie z aktem założycielskim Spółki podpisanym w dniu 6 grudnia 2010 r. jej rok obrotowy rozpoczyna się 1 grudnia, a kończy 30 listopada każdego roku kalendarzowego. Zgodnie ze wskazanym dokumentem oraz intencją zarządu Spółki, pierwszy rok podatkowy powinien kończyć się w dniu 30 listopada 2011 r.
 
IBPBI/2/423-1288/11/PC Czy nieodpłatne poręczenie kredytu przez Udziałowca Spółki oraz ustanowienie hipoteki kaucyjnej na prywatnej nieruchomości stanowi przychód z nieodpłatnych świadczeń podlegający opodatkowaniu w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-1290/11/PC Czy przekazanie dywidendy w formie niepieniężnej, w szczególności w formie papierów wartościowych (np. akcji), które Spółka posiada w innych spółkach krajowych, nie spowoduje powstania po stronie Spółki przychodu w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-1460/11/AK Czy zbycie (przeniesienie prawa własności) linii produkcyjnej przez Wnioskodawcę na rzecz firmy leasingowej, a następnie korzystanie z niej nadal przez Spółkę na podstawie umowy leasingu, najmu lub dzierżawy zawartej z tą firmą spowoduje utratę przez Spółkę prawa do zwolnienia podatkowego z tytułu działalności prowadzonej na terenie SSE?
 
IBPBI/2/423-1461/11/AP Czy wydatki Spółki na nabycie usług cateringowych w związku z wyżej opisanym stanem faktycznym stanowią koszty uzyskania przychodów w myśl art. 15 ust. 1 updop?
 
IBPBI/2/423-1465/11/AP Czy wydatki Spółki na nabycie usług cateringowych w związku z wyżej opisanym stanem faktycznym stanowią koszty uzyskania przychodów w myśl art. 15 ust. 1 updop?
 
IBPBI/2/423-1478/11/SD Czy w przypadku umorzenia udziałów w Spółce X osiągnięte przez Wnioskodawcę przysporzenie nie będzie zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o pdop, zaliczane do przychodów, w części stanowiącej koszt nabycia, a za koszt nabycia, o którym mowa w tym przepisie należy uznać nominalną wartość udziałów wydanych przez Wnioskodawcę przy otrzymaniu aportu, proporcjonalnie przypadającą na udziały umarzane (lub zbywane w celu umorzenia)?
 
IBPBI/2/423-1480/11/SD Czy w świetle ustawy o pdop, wydatki na „nadzór autorski oprogramowania”, będące wynagrodzeniem wykonawcy za dostawę, instalację oraz nadzór autorski, oraz wydatki na „prace programistyczne i wdrożeniowe”, poniesione do dnia zakończenia wdrożenia, będą stanowiły wartość początkową programu (systemu) komputerowego, podlegającego amortyzacji zgodnie z art. 16b ust. 1 pkt 5 ustawy o pdop, czy powinny zostać zaliczone bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów w dniu ich poniesienia, zgodnie z art. 15 ustawy o pdop?
 
IBPBI/2/423-1495/11/AP W jaki sposób Wnioskodawca ma określić koszty sprzedaży składników majątkowych - akcji nabytych w drodze aportu przedsiębiorstwa?
 
IBPBI/2/423-1496/11/AP W jaki sposób Wnioskodawca ma określić koszty sprzedaży składników majątkowych - akcji nabytych w drodze aportu przedsiębiorstwa?
 
IBPBI/2/423-1497/11/AP W jaki sposób Wnioskodawca ma określić koszty sprzedaży składników majątkowych - akcji nabytych w drodze aportu przedsiębiorstwa?
 
IPTPB3/423-332/11-6/KJ 1. Czy Spółka prawidłowo rozpoznała moment przekazania systemu do używania na dzień 31 października 2011 r.?
2. Czy system SAP ERP w momencie przyjęcia go do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych może być uznany za nową technologię w rozumieniu art. 18b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
3. Czy udzielenie przez SAP Polska równolegle licencji na korzystanie z systemu SAP ERP zarówno Spółce jak i Spółce córce, przy pierwotnym poniesieniu kosztów nabycia i wdrożenia przez Spółkę, a następnie rozliczenia ich ze Spółką córką według ustalonego klucza, skutkuje brakiem możliwości skorzystania przez Spółkę z ulgi na nową technologię?
4. Czy wydatki związane z wdrożeniem SAP ERP poniesione przez Spółkę w roku podatkowym poprzedzającym rok podatkowy wprowadzenia systemu do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółka może włączyć do wartości początkowej SAP ERP oraz podstawy obliczenia ulgi na nowe technologie?
5. Czy wartość licencji na bazy danych ORACLE powinna zostać uwzględniona w wartości początkowej systemu SAP ERP, a tym samym powinna być uwzględniona w podstawie obliczenia ulgi na nowe technologie?
6. Czy koszty przedstawionej w stanie faktycznym Umowy Serwisowej mogą powiększać wartość początkową SAP ERP w zakresie w jakim usługi świadczone na jej podstawie przyczyniły się do prawidłowego wdrożenia systemu (w tym aktualizacji) oraz do osiągnięcia pełnej funkcjonalności przez System po jego uruchomieniu?
7. Czy w wartości początkowej systemu SAP ERP można uwzględnić wydatki, jakie Spółka poniosła na dostosowanie systemu SAP oraz funkcjonujących już w Spółce aplikacji, tak aby mogły one ze sobą współpracować w sposób prawidłowy?
 
IBPBI/1/423-50/11/KB możliwość uznania wskazanych we wniosku wydatków poniesionych w okresie od dnia uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej do dnia spełnienia warunków do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie tego zezwolenia za pośrednie koszty uzyskania przychodu
 
IBPBI/1/423-51/11/KB możliwość uznania wskazanych we wniosku wydatków poniesionych w okresie od dnia spełnienia warunków do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności na terminie specjalnej strefy ekonomicznej do dnia uzyskania pierwszego przychodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym za pośrednie koszty uzyskania przychodu
 
IBPBI/1/423-59/11/KB możliwość obniżania stosowanych stawek amortyzacyjnych
 
ITPB3/423-395/11/MK Czy koszty świadczenia pomocy prawnej polegającej na współprowadzeniu postępowania i zastępstwie prawnym przed Sądem w celu zabezpieczenia źródła przychodów będą kosztami uzyskania przychodów w momencie poniesienia, bez względu na finał końcowy sprawy (art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)?
 
IBPBI/1/423-1/12/ZK Czy Spółka przyjęła właściwą stawkę amortyzacji podatkowej w wysokości 20%?
 
IBPBI/2/423-1531/11/AP Czy wydatki ponoszone na obsługę prawną związaną z wniesieniem dopłat jak też kwoty zapłacone z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (zgodnie z przepisami ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych) stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB5/423-704/11-2/AM Czy z chwilą podjęcia ostatecznej decyzji o zaniechaniu wdrażania systemu oprogramowania G. (w dacie przyjęcia uchwały przez Zarząd ZAKŁAD ) i spisania poniesionych wydatków w koszty księgowe, PGK będzie uprawniona do zaliczenia kosztów związanych z jego wdrażaniem do kosztów uzyskania przychodów?
 
IPPB3/423-1025/11-2/MC Czy dochody uzyskane ze sprzedaży lokali mieszkalnych i garaży wybudowane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będą korzystać ze zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dn.15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011r. nr 74, poz. 397 ze zm.).
 
IPPB3/423-1039/11-2/DP Czy Wnioskodawca musi ponownie obliczyć wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, które dotyczą okresów przed zmianą umowy spółki i wpłacić je wraz z odsetkami za zwłokę?
 
IPPB3/423-987/11-3/GJ Czy zwrot kosztów wyżywienia poniesionych przez pracowników podczas podróży służbowych na obszarze kraju w wysokości 46,00 zł na dobę określonej przez Spółkę w „Zasadach zwrotu kosztów wyżywienia podczas podróży służbowych” przewyższającej wielkość diety, wynikającej z rozporządzenia w sprawie podroży krajowych, nie stanowi przychodu pracownika opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych?Czy poniesione koszty wyżywienia podczas krajowych podróży służbowych pracowników (także ponad wysokość diety określonej w rozporządzeniu w sprawie podróży krajowych) refinansowane przez Spółkę na podstawie faktur, rachunków dokumentujących poniesione wydatki, stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodu?
 
ITPB3/423-404/11/MK Czy zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy, koszty pośrednio związane z objęciem udziałów, w szczególności koszty doradztwa, analiz ekonomiczno-prawnych, minimalizowania ryzyka gospodarczego oraz delegacji osób, nie stanowią wydatków na objęcie udziałów w Spółce?
 
ITPB3/423-447a/11/MT Czy Spółka powinna stosować zasadę wyrażoną w art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tzn. proporcjonalne przypisywanie przychodów i kosztów uzyskania przychodów z udziału w spółce osobowej w przypadku posiadania udziału w holenderskiej spółce osobowej?
 
ITPB3/423-447b/11/MT Czy i w jakim zakresie polskie przepisy podatkowe znajdą zastosowanie do rozliczenia podatkowego transakcji holenderskiej spółki osobowej przy założeniu, że wspólnikiem tej spółki jest Spółka?
 
ITPB3/423-447c/11/MT Zakres rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w związku z transakcjami sprzedaży części odsetkowych obligacji przez holenderską spółkę osobową, której Wnioskodawca jest wspólnikiem.
 
ITPB3/423-447d/11/MT Zakres rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w związku z transakcjami sprzedaży części kapitałowych obligacji przez holenderską spółkę osobową, której Wnioskodawca jest wspólnikiem.

Wskaźniki gospodarcze