Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 9 maja 2012 r.
 
ITPB3/423-369/11/DK Czy wydzielony segment działalności łącznie ze znakami towarowymi, w przypadku aportu do innej spółki kapitałowej, będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?Czy wartość udziałów, które Spółka obejmie w zamian za wniesienie aportem części przedsiębiorstwa wraz ze znakami towarowymi do innej spółki kapitałowej nie będzie stanowiła, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 i art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodu podatkowego Spółki?
 
ITPB3/423-384/11/DK Czy wniesienie Działu Marketingu i Zarządzania Własnością Intelektualną aportem do Spółki Celowej będzie dla Spółki neutralne podatkowo na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ITPB3/423-353a/11/PST Czy uiszczenie przez spółkę podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z czynnością podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej, na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki, może stanowić koszt uzyskania przychodów, w rozumieniu przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: pdop lub ustawa o CIT)?
 
ITPB3/423-347/11/AW Czy amortyzacja wszystkich środków trwałych przyjętych aportem po zlikwidowanym samorządowym zakładzie budżetowym na pokrycie kapitału zakładowego stanowi koszt uzyskania przychodu w podatku od osób prawnych w powstałej Spółce?
 
IBPBI/1/423-57/11/KB zaliczenie do kup niezamortyzowanej wartości początkowej likwidowanego środka trwałego
 
IBPBI/1/423-58/11/KB sposób zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z likwidacją istniejącego środka trwałego, w miejsce którego powstanie nowy środek trwały
 
IBPBI/2/423-1441/11/PC Czy prawidłowym jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu:
1. wydatków związanych z organizacją szkoleń poza granicami kraju,
2. wydatków związanych z organizacją wykładu przeprowadzonego przez znanego artystę na temat ubezpieczeń pt. "..."?
 
IBPBI/2/423-1454/11/PC Czy w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług doradztwa finansowego, wydatki ponoszone na profesjonalne usługi doradcze w zakresie pozyskania inwestorów, którzy obejmą pakiet mniejszościowy udziałów Spółki, w ramach podwyższenia kapitału poprzedzającego przeprowadzenie oferty prywatnej akcji i wprowadzenia spółki do obrotu publicznego na rynku NewConnect mogą zostać zaliczone go kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy założeniu, że pozyskane przez Wnioskodawcę w ten sposób środki zostaną przez niego wykorzystane dla finansowania działalności generującej przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-1447/11/MO W którym momencie zwrot Zarządcy Rozliczeń środków na pokrycie kosztów osieroconych stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodów (pytanie oznaczone we wniosku nr 16)?
 
IBPBI/2/423-1448/11/MO Czy Spółka ma prawo zaliczyć do koszów uzyskania przychodów dokonany zwrot środków na rzecz Zarządcy w dacie zapłaty (zapłaty poszczególnych transz/części) w przypadku, gdy dokonany zwrot środków ujęty został w księgach na podstawie wyciągu bankowego na dzień dokonania zapłaty?
 
IBPBI/2/423-1449/11/MO Czy Spółka ma prawo zaliczyć do koszów uzyskania przychodów dokonany zwrot środków na rzecz Zarządcy w dacie zapłaty (zapłaty poszczególnych transz/części) w przypadku, gdy dokonany zwrot środków ujęty został w księgach na podstawie wyciągu bankowego na dzień dokonania zapłaty?
 
IPTPB3/423-53/12-3/MF Czy w związku ze spełnieniem przesłanek do zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych, Spółka nie będzie zobowiązana do poboru 19% zryczałtowanego podatku dochodowego przy wypłacie dywidendy rzeczowej na rzecz Wspólnika?
 
IPTPB3/423-53/12-2/MF Czy w przedstawionym powyżej stanie faktycznym wypłata dywidendy przez Spółkę na rzecz wspólnika w formie rzeczowej w drodze transferu udziałów w spółce zależnej nie powoduje powstania dla Spółki przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych?
 
IPTPB3/423-29/12-2/GG Czy w sytuacji, gdy Spółka nie odliczała w pełni naliczonego podatku od towarów i usług i kwoty nieodliczonego naliczonego podatku od towarów i usług zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów, prawidłowe jest zastosowanie art. 12 ust. 1 pkt 4f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, poprzez rozpoznanie kwot zwróconego podatku od towarów i usług jako przychodu podatkowego bez obowiązku korygowania wysokości kosztów uzyskania przychodów za poprzednie okresy sprawozdawcze?
 
IPTPB3/423-21/12-4/IR Czy otrzymane odszkodowanie należało uznać za zwolnione z opodatkowania na mocy art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPTPB3/423-20/12-4/GG Czy Wnioskodawca ma prawo do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów pełnej kwoty poniesionych kosztów związanych z uzyskaniem przychodów włączając opłaty sankcyjne ponoszone na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu zbyt małego stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w stosunku do ogółu zatrudnionych, które są wymienione w art. 16 ustawy o podatku dochodowym i czy koszty te będą stanowiły koszt uzyskania przychodu (podatkowy) niezależnie od faktu wyłączenia tych kosztów przez ustawodawcę jako koszty niestanowiące kosztu uzyskania przychodu ?
 
IPTPB3/423-20/12-5/GG Czy koszty (opłat sankcyjnych ponoszonych na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu zbyt małego stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w stosunku do ogółu zatrudnionych) nie będą stanowiły kosztu uzyskania przychodu podatkowo to, czy będą miały wpływ na wysokość podatku dochodowego, jeżeli cały dochód Wnioskodawcy przeznaczony jest na cele oświatowe ?
 
IPTPB3/423-26/12-4/GG Od którego momentu stosować przepis art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - od daty podpisania umowy o dofinansowaniu, czy od daty otrzymania dotacji, a jeżeli środek trwały był do chwili otrzymania dotacji amortyzowany od pełnej wartości początkowej, to czy dotychczasowe odpisy amortyzacyjne uznane za koszt podatkowy podlegają korekcie począwszy od momentu otrzymania dotacji?
 
IPTPB3/423-38/12-2/GG Czy powstałe w wyniku włamania do sieci teleinformatycznej zafakturowane koszty połączeń telefonicznych można uznać za koszt uzyskania przychodu Spółki?
 
IPPB3/423-555/11-3/MS Czy kwoty wynikające z rozliczenia kontraktów forward powinny zostać zaliczone do przychodów lub kosztów osiąganych lub ponoszonych w ramach działalności objętej Zezwoleniem i tym samym być objęte zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 updop?
 
IPPB3/423-1108/11-2/AG CIT - odnośnie skutków podatkowych transakcji z grupy Repo
 
IPPB3/423-11/12-2/GJ 1. Czy wydatek z tytułu opłaty legalizacyjnej, który poniesie Wnioskodawca w związku z dokonaniem legalizacji opisanej samowoli budowlanej, nie będzie stanowić dla Wnioskodawcy kosztu uzyskania przychodów? 2. Czy kwota stanowiąca równowartość opłaty legalizacyjnej, zwrócona Wnioskodawcy przez P. w świetle opisanych wyżej ustaleń, nie będzie stanowić dla Wnioskodawcy przychodu podatkowego?
 
IPPB3/423-1068/11-4/MS Czy kalkulując dochód za dany rok podatkowy, Bank zobowiązany będzie do rozpoznania w przychodach podatkowych danego roku podatkowego wartości rozwiązanej lub wykorzystanej rezerwy IBNR, rozumianej jako suma wartości rezerw IBNR na początek roku pomniejszona o sumę wartości rezerw IBNR na koniec roku, w części w której Bank rozpoznał koszt podatkowy z tytułu tworzenia rezerwy IBNR?Czy kalkulując dochód za dany rok podatkowy, bank uprawniony będzie do rozpoznania w kosztach podatkowych danego roku podatkowego wzrostu wartości w danym roku rezerwy IBNR skalkulowanej jako suma wartości rezerw IBNR na koniec roku pomniejszona o sumę wartości rezerw IBNR na początek roku, do wysokości zmiany wartości rezerwy na ryzyko ogólne, która byłaby dotworzona w tym roku zgodnie z art. 130 ustawy Prawo bankowe?
 
IPPB5/423-515/11-4/AM Czy Bank ma prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania CIT wydatków na nabycie licencji na System Obiegu Dokumentów oraz kosztów jego wdrożenia, stanowiących wartość początkową Systemu, w tym także wydatków na nabycie licencji na dodatkowe stanowiska Systemu - w wysokości 50% wartości poniesionych wydatków - jako wydatków na nabycie nowych technologii w rozumieniu art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej zwaną ustawą o CIT)?Czy w przedstawionym stanie faktycznym wobec braku wystarczającego dochodu w roku 2009 i 2010 Bank ma prawo do skorzystania z odliczenia od podstawy opodatkowania poniesionych wydatków na nabycie nowej technologii w latach następnych, tj. w roku 2011, a w przypadku wystąpienia niewystarczającego dochodu również w roku 2012 ?
 
IPPB5/423-950/11-2/AM Czy na gruncie ustawy o CIT odsetki od pożyczki zaciągniętej przez Spółkę na zakup akcji w Spółce Zależnej będą stanowić koszty uzyskania przychodu (najpierw dla Spółki, a potem dla podatkowej grupy kapitałowej, w której Spółka będzie spółką dominującą) w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji (z zastrzeżeniem wynikającym z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT, jeśli przepisy te będą miały zastosowanie)?
 
IPPB5/423-1069/11-2/AM zastosowanie zwolnienia przedmiotowego w przypadku lokowania dochodu Fundacji
 
IPPB3/423-1098/11-4/KK 1. Czy na podstawie art. 16i ust. 5 ustawy o PDOP możliwe jest obniżenie stosowanych obecnie stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych do dowolnej wysokości (w tym nawet do 0%)?2. Czy po dokonaniu obniżenia stawek amortyzacyjnych w stosunku do określonych w przepisach art. 16a-16m ustawy o PDOP Spółka będzie uprawniona do podwyższenia tych stawek do poziomu nie wyższego niż wynikający z tych przepisów ?3. Z jakim dniem dokonuje się zmiany stawek amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16i ust.5 ustawy o PDOP, tj. ich obniżenia lub podwyższenia stawek ?
 
IPPB3/423-981S/09-7/11/JD CIT - w zakresie kosztów uzyskania przychodów dotyczących:
- wydatków poniesionych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego;
- wydatków poniesionych na koszty ogólne działalności
 
IPPB3/423-3/12-3/GJ Czy Spółka (powiernik) z tytułu przeniesienia na powierzających (lub wskazane przez nich podmioty) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z „Działki 1 oraz „Działki 2” oraz prawa własności wzniesionego na niej budynku, osiągnie przychód ze zbycia prawa użytkowania wieczystego i własności budynku podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, jeśli przeniesienie to (zbycie) następuje w wykonaniu umowy powierniczej opisanej we wniosku?
 
IPPB5/423-957/11-3/PS Czy fakt, iż Wnioskodawca jest wspólnikiem w Spółce Osobowej powoduje powstanie dla Wnioskodawcy zagranicznego zakładu w rozumieniu art. 4a pkt 11 ustawy o CIT oraz zakładu w rozumieniu art. 5 Umowy Polsko-Niemieckiej?
 
IPPB3/423-920/11-4/JD 1. Czy Spółka ma prawo do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wartości brutto wg. faktury zakupu pomniejszonej o VAT odliczony w kwocie 6.000,00 zł (zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług) w miesiącu zakupu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku?2. Czy wydatki na eksploatację pojazdu: paliwo, części zamienne, usługi serwisowe, ubezpieczenia i inne związane bezpośrednio z użytkowaniem samochodu mogą być zaliczone w dacie poniesienia do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku?
 
DD5/033/2/DZQ/2012/DD-134 - w kwestii przedstawionego przez wnioskodawcę zagadnienia w zakresie powstania przychodu podatkowego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm., dalej: ustawa), w przypadku korzystania przez spółkę kapitałową z udzielonego jej nieodpłatnie przez udziałowca, bądź akcjonariusza (podmiot powiązany, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy), poręczenia spłaty kredytu (pożyczki), oraz- z urzędu w zakresie sposobu ustalenia wartości nieodpłatnego świadczenia z tego tytułu
 
IPPB5/423-1061/11-4/PS 1. Czy w związku z przedstawionym stanem faktycznym można uznać, że Spółka cypryjska będzie posiadała na terytorium Polski swój zakład w rozumieniu art. 7 Umowy? 2. Czy wydatki w postaci wynagrodzenia Dyrektorów ponoszone przez Spółkę cypryjską można w całości przypisać do kosztów uzyskania przychodów zakładu Spółki cypryjskiej?
 
IPPB3/423-1084/11-4/AG 1. Czy Spółka będzie miała prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów (kup) odsetki od Kredytu naliczone po dacie aportu przedsiębiorstwa? 2 Czy odsetki od przejętego Kredytu oraz od Kredytu Budowlanego będą mogły być zaliczone do kup w dacie uzyskania przychodu ze sprzedaży Lokali?
 
IPPB3/423-1014/11-2/PK1 Czy zawarcie oraz wykonanie porozumienia o rozwiązaniu umowy sprzedaży akcji spowoduje obowiązek skorygowania przez Spółkę przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów rozpoznanych uprzednio dla celów podatkowych w momencie sprzedaży akcji? Czy obowiązek skorygowania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów dotyczy roku podatkowego, w którym Spółka dokonała sprzedaży akcji, czy też roku podatkowego, w którym zawarte zostało oraz wykonane porozumienie o rozwiązaniu umowy sprzedaży akcji?
 
IPPB3/423-13/12-2/AG CIT - odnośnie skutków podatkowych transakcji REPO/SBB/BSB
 
IPPB3/423-1032/11-2/PK1 Rozłożenie wynagrodzenia za przymusowo umarzane udziały na raty, jak też ustalenie ostatecznego terminu wypłaty, nie może być traktowane jako uzyskanie przez spółkę przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT.
 
IPPB5/423-491/11-2/DG Spółka wnosi o potwierdzenie, że przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego transakcja wniesienia przez Spółkę wkładu niepieniężnego do Sp. z o.o., w zamian za udziały Sp. z o.o., nie będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego po stronie Spółki na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o PDOP, ponieważ przedmiot aportu Spółki do Sp. z o.o. kwalifikować się będzie jako przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 4a pkt 3 ustawy o PDOP.
 
IBPBI/2/423-138/12/PP Czy przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu wykonywania działalności statutowej polegającej na świadczeniu swoim członkom odpłatnych usług finansowych, stanowią przychody podlegające opodatkowaniu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy CIT, rozpoznawane na zasadzie kasowej?
 
IBPBI/2/423-158/12/CzP „Czy wydatki poniesione przez Spółkę na zakup lekarstw przeciw malarii oraz na dokonanie szczepień ochronnych w celu zapobieżenia zachorowaniu na tropikalne choroby zakaźne pracowników Spółki, odbywających podróż służbową lub mogących odbyć taką podróż do kraju, w którym występuje realne ryzyko zachorowalności na jedną z zakaźnych chorób tropikalnych, stanowią koszt uzyskania przychodu dla Spółki w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? /pytanie oznaczone we wniosku nr 4/?”
 
IBPBI/2/423-1286/11/PP Czy w świetle art. 15 ust. 1, ust. 4, ust. 4b, ust. 4c oraz ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty opisane przez Spółkę w opisie stanu faktycznego w grupie 1) jako koszty bezpośrednie wstępnego etapu projektu, koszty opisane w grupie 2) jako koszty bezpośrednie właściwego projektu land deweloperskiego oraz koszty opisane w grupie 3) jako koszty bezpośrednie finansowania projektu mogą być rozdzielane w ten sposób, że na moment osiągnięcia przychodu ze zbycia części projektu land deweloperskiego koszty te są sumowane oraz potrącane z przychodu ze zbycia części projektu w takiej proporcji, w jakiej powierzchnia zbywanej części projektu (zbywanych nieruchomości) pozostaje do powierzchni całego projektu land deweloperskiego (powierzchni wszystkich nieruchomości wchodzących w skład projektu)?
 
IPPB3/423-1103/11-2/MC Czy wypłacane premie D. stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów?W przypadku odpowiedzi pozytywnej, czy koszty te należy uznać za koszty bezpośrednio związane z uzyskiwanymi przez Spółkę przychodami, w rozumieniu art. 15 ust. 4, 4b i 4c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-1289/11/PP Jak należy ustalić podstawę opodatkowania w przypadku zbycia Spółce Nabywanej udziałów celem ich umorzenia (umorzenie dobrowolne) w ramach zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku?
 
IPPB3/423-968/11-4/AG CIT - odnośnie skutków podatkowych transakcji REPO/SBB
 
IPPB3/423-9/12-2/KK Wydatki na nabycie usług prawniczych stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki wdacie ich poniesienia, a zatem w dniu, na który ujęto dany wydatek jako koszt w księgach rachunkowych Spółki w rachunku zysków i strat
 
IBPBI/2/423-1318/11/PP Czy przeniesienie, w drodze darowizny na cele publiczne, zabudowanej nieruchomości będącej w nieodpłatnym użytkowaniu Centrum - samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, stanowiącej własność Powiatu, na rzecz Miasta na prawach powiatu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB3/423-34/09-5/12/S/JD CIT - w zakresie kosztów uzyskania przychodów dotyczących inwestycji w obcym środku trwałym
 
IBPBI/2/423-1342/11/CzP „Czy uzyskane odsetki od gromadzonych kaucji mieszkaniowych na rachunku lokat terminowych (art. 49 ust. 1 pkt 2 prawa bankowego) są przychodami związanymi z gospodarką zasobami mieszkaniowymi, a tym samym zwolnione z podatku dochodowego zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. (t.j. Dz. U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.) o podatku dochodowym od osób prawnych? /pytanie oznaczone we wniosku Nr 1/”
 
IPPB3/423-913/11-2/PK1 W którym momencie należy zaliczyć koszty emisji do kosztów uzyskania przychodów?
 
IPPB5/423-345/10/12-16/S/AS Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów Spółki wydatków na składki ubezpieczeniowe (bądź ich część) należności faktoringowych w związku z zawartymi porozumieniami trójstronnymi, uiszczane przez Spółkę w sytuacji, gdy za dany okres ochrony ubezpieczeniowej nie zostanie opłacona składka ubezpieczeniowa w całości przez Klienta jako ubezpieczającego

Wskaźniki gospodarcze