Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 10 maja 2012 r.
 
ITPB3/423-279/11/MT W jaki sposób ustalić koszty uzyskania przychodów, które może rozpoznać wspólnik spółki komandytowej będący osoba prawną z tytułu odpłatnego zbycia przez tę spółkę nieruchomości stanowiącej środek trwały, nabytej jako wkład niepieniężny i wprowadzonej do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w 2010 r.?
 
ITPB3/423-317/11/PS W zakresie kwalifikacji podatkowej ponoszonych kosztów w zakresie prowadzonej działalności dotyczącej gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz pozostałej działalności (koszty prawne, osuszanie budynku, wymiana instalacji elektrycznej, wynajem dachu i ścian pod reklamy i anteny).
 
ITPB3/423-325/11/MT Czy przeniesienie na udziałowców nieruchomości w celu zwolnienia się z obowiązku wypłaty określonej części dywidendy w formie pieniężnej, ma charakter odpłatnego zbycia tej nieruchomości na rzecz wspólników i skutkuje powstaniem po stronie Spółki przychodu, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ITPB3/423-330/11/MK Czy Spółka może rozpocząć korzystanie ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r., na podstawie zezwolenia na działalność w PSSE, począwszy od dnia 1 października 2009r. (w trakcie roku podatkowego, od momentu spełnienia warunku wielkości zatrudnienia określonego w zezwoleniu w fazie rozruchu) czy też od dnia 1 stycznia 2010r. (od początku kolejnego roku podatkowego). W konsekwencji, czy wynik finansowy dotyczący działalności zakładu w SSE odpowiednio uzyskany do momentu rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia podatkowego powinien zostać rozliczony w ramach wyniku opodatkowanego na zasadach ogólnych, tj. bez zastosowania przedmiotowego zwolnienia.
 
ITPB3/423-331/11/MK Czy dochody uzyskane z dzierżawy pomieszczeń biurowych własnego majątku, przeznaczonych na działalność statutową organizacji będą zwolnione z podatku dochodowego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 39 i 40 o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ITPB3/423-341/11/MT Czy opisana transakcja nie będzie skutkowała powstaniem przychodu po stronie Wnioskodawcy na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-1479/11/PC Czy przeniesienie na rzecz Wspólnika własności Udziałów z tytułu wynagrodzenia za Umorzenie spowoduje powstanie dla Spółki przychodu z tytułu odpłatnego zbycia praw majątkowych podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 
IBPBI/2/423-1502/11/PC Czy transakcja polegająca na wniesieniu - przez Spółkę komandytową - aportu do Spółki B Sp. z o.o. pociągnie za sobą powstanie przychodu po stronie Wnioskodawcy? (aport obejmowałby wszystkie udziały w Spółce A Sp. z o.o. znajdujące się w majątku Spółki komandytowej, stanowiące 100% kapitału zakładowego Spółki A Sp. z o.o.)?
 
IPTPB3/423-45/12-2/GG Czy dochód Wysyłającego uzyskany na podstawie umowy o współpracy zawartej z Odbiorcą Spółką z o.o. wykonującą usługi na zlecenie Firmy niemieckiej będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce czy Finlandii?Referencje:
 
IPPB3/423-776/11-2/MC 1. Czy P. może traktować koszty transportu przesyłek jako koszty inne niż bezpośrednio związane z osiąganymi przychodami? 2. Czy, w przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie pierwsze, Spółka postępuje prawidłowo
 
IPPB3/423-1082/11-2/AG Czy w opisanym stanie faktycznym, w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia akcji oraz jego podwyższeniem do wysokości kapitału zakładowego Spółki sprzed jego obniżenia powstaje po stronie Spółki przychód podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „CIT”)?
 
IPPB5/423-821/11-2/PS 1. Czy wydatki związane z jednorazową opłatą za pośrednictwo przy wynajmie lokalu oraz koszty wymienione powyżej w pkt 1-5, związane z wynajętym lokalem, ponoszone przez Bank do czasu oddania inwestycji w obcym środku trwałym do używania zwiększają wartość początkową inwestycji w obcym środku trwałym?
2. Czy w sytuacji, kiedy ww. wydatki stanowią koszty uzyskania przychodów, to czy koszty te powinny zostać rozpoznane w dacie poniesienia czy też dopiero w dacie, w której powstanie „pierwszy” przychód, dla którego osiągnięcia dane wydatki zostały poniesione; w tym przypadku byłby to miesiąc rozpoczęcia działalności w danej placówce przez Bank?
 
IPPB3/423-996/11-2/JD Czy zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka ma prawo zaliczyć koszt opłaty za przyłączenie do sieci do kosztów uzyskania przychodów miesiąca, w którym ujęto fakturę VAT dotyczącą opłaty za przyłączenie do sieci w księgach rachunkowych Spółki jako zobowiązanie, mimo, iż Spółka zaliczy do kosztów bilansowych przedmiotową opłatę w okresie 15 lat?
 
IPPB2/415-92/12-4/AS Spółka, działając jako płatnik od wynagrodzenia, które zostanie wypłacone za umarzane udziały w Spółce winna pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych obliczony od podstawy opodatkowania równej nadwyżce przychodu z tytułu wynagrodzenia za umarzane udziały w Spółce nad kosztami uzyskania przychodu z tytułu automatycznego umorzenia udziałów w Spółce, objętych w ramach transakcji wymiany udziałów, które należy ustalić w oparciu o treść art. 23 ust. 1 pkt 38, art. 22 ust. 1f lub art. 22 ust. 1ł ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB5/423-364/10/12-8/S/DG CIT - w zakresie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 
IPPB5/423-1132/11-4/AS Czy koszty z tytułu należnych pośrednikom prowizji akwizycyjnych z tytułu wykonywania czynności agencyjnych stanowią jednorazowo koszty uzyskania przychodów w tym roku podatkowym, w którym zaksięgowany został koszt w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury?
 
IPPB5/423-1220/11-2/AS Czy kwoty premii, które będą wypłacane firmom leasingowym podpisującym umowy ubezpieczenia przy udziale Wnioskodawcy mogą stanowić koszt uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB5/423-13/12-3/AS Czy Wnioskodawca w momencie zbycia Akcji na rzecz Pracownika w wyniku zdarzenia przyszłego Nr l i Nr 2 będzie uprawniony do potrącenia jako koszt uzyskania przychodów całkowitych wydatków na nabycie (objęcie) Akcji w Spółce i ujęcia tych kosztów w rozliczeniu podatkowym Polskiego Oddziału?
 
IPPB5/423-1168/11-2/AS Czy dokonanie Darowizny w ramach przedstawionego zdarzenia przyszłego i otrzymanie w wyniku tego przez Spółkę Cypryjską na własność przedmiotu Darowizny będzie rodziło obowiązek Spółki Cypryjskiej zapłaty w Polsce podatku dochodowego od osób prawnych?
 
IPPB5/423-1170/11-3/AS Czy dochody Spółki otrzymywane w ramach dofinansowania Projektu 7 PR będą zwolnione na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/1/423-52/11/KB sposób alokowania kosztów uzyskania przychodu ponoszonych wspólnie dla uzyskania przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób prawnych, jak i zwolnionego z opodatkowania tym podatkiem
 
IBPBI/1/423-60/11/KB możliwość podwyższania obniżonych wcześniej stawek amortyzacyjnych
 
IBPBI/2/423-137/12/PP Czy ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki na nabycie składników majątku wykorzystywanych przy wykonywaniu działalności statutowej stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 Ustawy CIT, potrącane w dacie poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d Ustawy CIT?
 
IPPB5/423-1167/11-2/AS Czy Spółka będzie mogła uznać całą składkę ubezpieczeniową (zarówno w części ochronnej, jak i inwestycyjnej) za koszt uzyskania przychodu, a koszt ten będzie można uznać w momencie poniesienia kosztu (zapłaty składki zarówno dla części ochronnej, jak i dla części inwestycyjnej)?
 
IPPB5/423-1166/11-2/AS Czy dokonanie darowizny w ramach przedstawionego zdarzenia przyszłego i otrzymanie w wyniku tego przez Spółkę Cypryjską na własność przedmiotu darowizny będzie rodziło obowiązek Spółki Cypryjskiej zapłaty w Polsce podatku dochodowego od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-1348/11/PC Czy w związku z planowaną umową, koszty wynajmu samochodów osobowych powinny zostać uznane za koszty używania samochodów w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych tylko do wysokości tzw. kilometrówki?
 
IBPBI/2/423-1436/11/CzP Czy uzyskany przez Wspólnotę Mieszkaniową dochód z tytułu jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu w związku z budową sieci wodociągowej na terenie Wspólnoty, który zostanie przeznaczony w całości na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej będzie korzystał ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych? /pytanie oznaczone we wniosku nr 1/
 
ITPB3/423-4/12/PST 1. Czy spółka S.A. będzie mogła zaliczyć do podatkowych kosztów uzyskania przychodów koszty prywatyzacji, jakie poniesie w związku z realizacją umowy zawartej przez Powiat z wyłonionym w przetargu nieograniczonym Wykonawcą usług?
2. Czy właściwym jest ujęcie poniesionych wydatków w kosztach uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia?
 
ITPB3/423-453/11/AM Czy odszkodowanie otrzymane za nieruchomość, która z mocy prawa przeszła na własność Gminy należy opodatkować podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Wskaźniki gospodarcze