Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 11 maja 2012 r.
 
ITPB3/423-438/11/AW Czy koszty amortyzacji środków trwałych zakupionych ze środków własnych zakładu, tj. zakupionych po dniu 1 stycznia 2011 r. stanowią koszt uzyskania przychodu zgodnie z ustawą o podatku od osób prawnych?
 
IPPB2/415-256/12-3/MS1 Sposób opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej oraz możliwości zastosowania do tego dochodu art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
IPPB5/423-1080/11-2/DG 1) Czy przychodami Spółki z tytułu udziału w Konsorcjum będą wyłącznie: kwota wynagrodzenia należna Spółce na podstawie załącznika stanowiącego integralną część Umowy Konsorcjum oraz dodatkowe wynagrodzenie należne Spółce z tytułu pełnienia funkcji Lidera Konsorcjum, natomiast pozostała zafakturowana przez nią część wynagrodzenia Konsorcjum, jako należna pozostałym spółkom tworzącym Konsorcjum, nie będzie stanowić przychodu Spółki? 2) Czy kwoty przekazywane Partnerom z tytułu ich udziału w przychodach Konsorcjum nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów Spółki?
 
IPPB3/423-798/11-4/AG Czy w opisanym stanie faktycznym wspomniana prowizja za uruchomienie kredytu może być zaliczona jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów w 2011 r., czyli w roku ujęcia jej w księgach Spółki (zaksięgowania)?
 
IBPBI/2/423-1437/11/CzP Czy uzyskany przez Wspólnotę dochód z tytułu otrzymanych rekompensat pieniężnych za wyrażenie zgody na dysponowanie gruntem Wspólnoty na cele budowlane dla Spółki w zakresie wykonania kabla energetycznego zasilającego plac budowy w okresie 3 lat i wykonania przewodu cieplnego oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości Wspólnoty w postaci służebności przesyłu na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, który zostanie przeznaczony w całości na fundusz remontowy Wspólnoty będzie korzystał ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych? /pytanie oznaczone we wniosku nr 2/
 
IPPB5/423-1116/11-2/PS 1. Czy w opisanym przypadku na zakładzie podmiotu zagranicznego w Polsce ciążą jakiś obowiązki związane z pobraniem i odprowadzeniem podatku u źródła od rozliczeń i wypłat z tytułu umów najmu sprzętu, dokonywanych poprzez obsługujący spółkę holenderski podmiot powiązany w ramach clearing system, na rzecz podmiotów powiązanych posiadających siedzibę w Holandii lub Szwecji? 2. Jeśli odpowiedź na dwa powyższe pytania byłaby twierdząca, to kiedy w takiej sytuacji powstawałby obowiązek podatkowy w podatku u źródła, który miałby być odprowadzony do polskiego urzędu skarbowego?
 
IPPB5/423-668/11-6/JC 1.Czy odsetki otrzymane w związku z powstaniem salda dodatniego i odsetki zapłacone w związku z powstaniem salda ujemnego na rachunku Spółki stanowić będą odpowiednio przychód podatkowy i koszt uzyskania przychodu dla Spółki. Kosztem uzyskania przychodu będzie również prowizja płatna przez Spółkę na rzecz Banku, jako wynagrodzenie za realizację przez Bank usługi cash-poolingu?2.Czy nie dojdzie do powstania nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń pomiędzy stronami Umowy cash-poolingu w rozumieniu art. 12 ustawy o CIT i nie będzie miał zastosowanie art. 11 ustawy o CIT?
 
IPPB3/423-941/11-2/GJ Czy jeśli w wyniku zawarcia powyższej umowy sprzedaży rozpoznany zostanie przychód i koszt podatkowy to wówczas, w przypadku gdyby nie zostały dotrzymane przez leasingobiorcę warunki lub umowa leasingu zostałaby przedterminowo rozwiązana z innych powodów i w konsekwencji postanowienie o sprzedaży przestało by wiązać strony, Spółka będzie zobowiązana skorygować w rozliczeniu za miesiąc zaistnienia takiego przypadku, wcześniej rozpoznany przychód i koszt podatkowy ?
 
IPPB3/423-929/11-2/MS Stwierdzenie różnic inwentaryzacyjnych nie jest zdarzeniem gospodarczym rodzącym obowiązek wykazania przychodu podatkowego lub kosztów uzyskania przychodów. Jak wykazano powyżej, ujawnienie „dodatnich” różnic inwentaryzacyjnych nie generuje przychodu podatkowego. Natomiast kosztem uzyskania przychodów może być uznana tylko ta „ujemna” różnica inwentaryzacyjna, której powodem jest rzeczywista i nieunikniona przy racjonalnym i starannym prowadzeniu działalności strata w majątku obrotowym Spółki, która to okoliczność nie wynika jednakże ze stanu faktycznego sprawy opisanej we wniosku. W konsekwencji, ponieważ „dodatnie” lub „ujemne” różnice inwentaryzacyjne nie są same w sobie przychodami lub kosztami ich uzyskania wynikającymi z prowadzenia działalności gospodarczej, to jednocześnie nie stanowią przychodów i kosztów podatkowych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.
 
IPPB3/423-969/11-4/AG Czy zwrócenie Wnioskodawcy dopłat wniesionych do Spółki przez jej dotychczasowego/ dotychczasowych udziałowców spowoduje konieczność rozpoznania przez Wnioskodawcę przychodu podatkowego na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „podatek CIT”)?
 
IBPBI/2/423-156/12/SD Czy określenie wkładów w Spółce Komandytowej na poziomie dotychczasowego kapitału zakładowego pomniejszonego o pozycję bilansową „Kapitał z rozliczenia połączenia", będzie miało wpływ na wysokość odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy?
 
IBPBI/2/423-1439/11/CzP „Czy do obliczenia wysokości przysługującego Spółce zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy brać pod uwagę 50 % wartości kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych faktycznie poniesionych do dnia 31 grudnia 2006 r.?”
 
IPPB5/423-669/11-6/JC 1.Czy odsetki otrzymane w związku z powstaniem salda dodatniego i odsetki zapłacone w związku z powstaniem salda ujemnego na rachunku Spółki stanowić będą odpowiednio przychód podatkowy i koszt uzyskania przychodu dla Spółki. Kosztem uzyskania przychodu będzie również prowizja płatna przez Spółkę na rzecz Banku, jako wynagrodzenie za realizację przez Bank usługi cash-poolingu?2.Czy nie dojdzie do powstania nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń pomiędzy stronami Umowy cash-poolingu w rozumieniu art. 12 ustawy o CIT i nie będzie miał zastosowanie art. 11 ustawy o CIT?
 
IBPBI/2/423-1339/11/CzP „W którym momencie opisany powyżej wynik na zrealizowanych transakcjach zabezpieczających cenę aluminium powinien wpływać na podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?”
 
IPPB5/423-665/11-6/JC Czy odsetki otrzymane w związku z powstaniem salda dodatniego i odsetki zapłacone w związku z powstaniem salda ujemnego na rachunku Spółki stanowić będą odpowiednio przychód podatkowy i koszt uzyskania przychodu dla Spółki. Kosztem uzyskania przychodu będzie również prowizja płatna przez Spółkę na rzecz Banku, jako wynagrodzenie za realizację przez Bank usługi cash-poolingu?Czy nie dojdzie do powstania nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń pomiędzy stronami Umowy cash-poolingu w rozumieniu art. 12 ustawy o CIT i nie będzie miał zastosowanie art. 11 ustawy o CIT?
 
IBPBI/2/423-1451/11/PP Czy koszty transportu do sprzedawcy odzyskanych przy wymianie części, jakie ponosi Spółka celem nabycia nowych części po niższej cenie, mogą być przez Spółkę zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, jako koszt bezpośredni, w dacie powstania przychodu z tytułu sprzedaży nowych części?
 
IPPB5/423-1186/11-2/DG 1. Czy odliczeniu od podatku dochodowego należnego od A. zgodnie z prawem polskim, podlegać będzie podatek zapłacony w państwie siedziby spółki zależnej z tytułu dywidendy i podatek dochodowy od osób prawnych zapłacony przez rosyjską spółkę zależną w Rosji w części odpowiadającej udziałowi A. w wypłaconym zysku? 2. Czy kwotę dochodu (przychodu) osiągniętego z tytułu dywidendy i podatku od dywidendy zapłaconego w Rosji, przelicza się na złote według kursu średniego ogłoszonego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zapłaty podatku lub dzień osiągnięcia dochodu (przychodu)?
 
IPPB5/423-666/11-6/JC Czy odsetki otrzymane w związku z powstaniem salda dodatniego i odsetki zapłacone w związku z powstaniem salda ujemnego na rachunku Spółki stanowić będą odpowiednio przychód podatkowy i koszt uzyskania przychodu dla Spółki. Kosztem uzyskania przychodu będzie również prowizja płatna przez Spółkę na rzecz Banku, jako wynagrodzenie za realizację przez Bank usługi cash-poolingu?Czy nie dojdzie do powstania nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń pomiędzy stronami Umowy cash-poolingu w rozumieniu art. 12 ustawy o CIT i nie będzie miał zastosowanie art. 11 ustawy o CIT?
 
IPPB3/423-931/11-2/MS W jaki sposób Spółka powinna ustalić wartość początkową dla celów podatkowych tych składników majątkowych, otrzymanych w ramach podziału przez wydzielenie, które nie spełniały kryterium uznania ich za środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne w Spółce-Córce i nie zostały wykazane w odpowiednich ewidencjach, a spełniają te kryteria w Spółce?
 
IBPBI/2/423-1340/11/MO Czy w zaistniałej sytuacji w dacie ujęcia kosztu w księgach rachunkowych będzie kosztem podatkowym?
 
ITPB3/423-401a/11/MK 1. Czy w zakresie zdarzenia przyszłego, przychód z tytułu kar umownych powstanie w dacie otrzymania wpłaty kary?
2. Czy będzie to przychód zwolniony od podatku od osób prawnych?
 
ITPB3/423-401/11/MK 1. Czy wartość naliczonej kary umownej skompensowanej z fakturą za wykonane roboty budowlane stanowi w Ośrodku przychód zwolniony od podatku?
2. Czy przychód powstanie w dacie kompensaty?
 
ITPB3/423-482a/11/PST Czy obniżenie podatkowych stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o PDOP - także wyłącznie ze względów podatkowych - może zostać dokonane do dowolnej wysokości (np. nawet do stawki w wysokości 0,1% rocznie) także w sytuacji, gdy stawki bilansowe amortyzacji nie ulegną obniżeniu, co w efekcie może spowodować oderwanie amortyzacji podatkowej od amortyzacji rachunkowej oraz okresu ekonomicznego zużycia środków trwałych?
 
ITPB3/423-482b/11/PST Czy od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego (lub w momencie pierwszego wprowadzenia do ewidencji) Spółka może dokonać obniżenia stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 1 Bi ust. 5 ustawy o PDOP, jedynie w odniesieniu do wybranych / pojedynczych środków trwałych zaklasyfikowanych do danej grupy czy rodzaju, amortyzując pozostałe środki trwałe należące do tej samej grupy czy rodzaju przy użyciu stawek amortyzacyjnych dotychczas stosowanych?
 
ITPB3/423-482c/11/PST Czy od pierwszego miesiąca każdego roku podatkowego Spółka może dokonać dalszego dowolnego obniżenia wcześniej obniżonych stawek amortyzacyjnych (także jedynie w odniesieniu do niektórych / wybranych środków trwałych) lub dowolnego podwyższenia stawek amortyzacyjnych, jednakże do poziomu nie wyższego niż wynika to z Wykazu?
 
ITPB3/423-482d/11/PST Czy Spółka może dokonać obniżenia stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o PDOP:
a. dla środków trwałych wprowadzanych do rejestru środków trwałych począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji,
b. dla środków trwałych wprowadzonych wcześniej do ewidencji i umarzanych - począwszy od pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego?
 
IPPB3/423-1096/11-3/DP W jaki sposób ustalić koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy z tytułu zbycia Lokalu Komercyjnego przez SJ - w szczególności, czy kosztem uzyskania przychodu powinna być wartość Lokalu Komercyjnego z dnia nabycia Nieruchomości przez wspólnika (tj. część ceny za. Nieruchomość, alokowana na podstawie wyceny do Lokalu Komercyjnego) czy też powinna to być wartość przyjęta dla potrzeb wkładu do SC?
 
ITPB3/423-482e/11/PST Czy w przypadku odpłatnego zbycia środka trwałego amortyzowanego według obniżonych stawek amortyzacyjnych kosztem uzyskania przychodów Spółki będzie wartość tego środka trwałego, ustalona zgodnie z przepisami ustawy o PDOP, pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne od tego środka trwałego?

Wskaźniki gospodarcze