Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 15 maja 2012 r.
 
IPPB3/423-192/10-2/GJ CIT - w zakresie momentu zaliczenia opłaty wstępnej i administracyjnej w umowach leasingu operacyjnego do kosztów uzyskania przychodów
 
ILPB3/423-390/09/12-S/JG Czy czynsz inicjalny i czynsz zerowy powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo z chwilą ich poniesienia, czy też opłaty te trzeba rozliczać przez cały okres trwania umowy leasingu?
 
ILPB3/423-24/11/12-S/GC Czy opłatę wstępną można zaliczyć w koszty podatkowe jednorazowo w momencie ich poniesienia?
 
IPPB5/423-1120/11-3/DG CIT - w zakresie niewystąpienia przychodu podlegającego opodatkowaniu z tytułu dokonanej zamiany nieruchomości
 
IPPB3/423-28/12-2/MC 1. Czy wpłata pieniędzy przez Dystrybutora w warunkach opisanych w stanie faktycznym, która w momencie jej dokonania jest wpłatą na poczet realizacji sprzedaży towarów prepaid w kolejnych okresach rozliczeniowych rodzi po stronie Spółki obowiązki podatkowe w zakresie CIT w dacie otrzymania wpłaty?
 
IPPB3/423-1091/11-2/DP 1) Czy Spółka ma prawo ustalić dla celów podatkowych wartość początkową Nieruchomości oraz innych środków trwałych (ŚT) i wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) otrzymanych przez Spółkę w związku z likwidacją W. w wysokości ich wartości rynkowej ustalonej na dzień otrzymania majątku likwidacyjnego określonej w akcie notarialnym przenoszącym własność składników majątkowych na Spółkę i taka wartość będzie podstawą do obliczania amortyzacji podatkowej przez Spółkę?
2) Czy wskazana w pytaniu pierwszym wartość początkowa Nieruchomości oraz innych ŚT i WNiP otrzymanych przez Spółkę w związku z likwidacją W. pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne oraz powiększona o ewentualne nakłady, będzie stanowić koszt uzyskania przychodu w przypadku ewentualnej sprzedaży Nieruchomości i innych składników majątkowych otrzymanych przez Spółkę w związku z likwidacją W.?
 
IPPB3/423-597/11-4/GJ Czy zapłacone odszkodowanie stanowi koszt uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB3/423-37/12-2/MS Czy zobowiązania wniesionego przedsiębiorstwa przez Spółkę B. Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w formie aportu do Spółki komandytowej powinny zostać uwzględnione w wartości początkowej firmy w rozumieniu podatku dochodowego od osób prawnych?
 
IPPB5/423-999/11-3/DG CIT - w zakresie kwalifikacji i skutków podatkowych aportu przedsiębiorstwa
 
IPPB3/423-605/11-2/AG 1. Czy odsetki naliczane od kwoty przejętego kredytu za okres od dnia przejęcia kredytu do dnia spłaty tego kredytu będą stanowić dla Wnioskodawcy, jako wspólnika Sp.k. Nabywcy, koszt uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w momencie zapłaty, proporcjonalnie do posiadanego przez Wnioskodawcę udziału w zysku Sp.k. Nabywcy?2. Czy Wnioskodawca będzie miał prawo rozpoznawać koszty uzyskania przychodów z tytułu odpisów amortyzacyjnych od Budynku nabytego przez Sp.k. Nabywcę, w której Wnioskodawca będzie wspólnikiem, obliczonych w oparciu o indywidualną stawkę amortyzacji przy założeniu że okres amortyzacji nie będzie krótszy niż 3 lata?
 
IPPB3/423-31/12-2/JD Czy w przypadku objęcia przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce w zamian za wkład niepieniężny w postaci nieruchomości gruntowych o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną obejmowanych udziałów, przychodem Wnioskodawcy z tego tytułu będzie wyłącznie wartość nominalna objętych udziałów w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?Czy w sytuacji, o której mowa w pytaniu nr 1 może znaleźć zastosowanie art. 14 ust 1 zdanie drugie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. określenie przychodu w wysokości wartości rynkowej przez organ podatkowy?
 
IPPB3/423-1008/11-2/DP 1. Czy odszkodowania deliktowe za szkody spowodowane w trakcie realizacji kontraktów budowlanych oraz wymienione odszkodowania/kary o charakterze kontraktowym stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów?2. Czy odszkodowania deliktowe oraz wymienione odszkodowania/kary o charakterze kontraktowym stanowią dla spółki koszt w momencie zaksięgowania noty lub ugody czy też w momencie zapłaty?
 
IPPB3/423-1043/11-2/DP Jakie konsekwencje podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych <pdop> spowoduje po stronie Spółki jako podatnika oraz płatnika przekazanie całego majątku Spółki na rzecz jedynego Wspólnika w związku z likwidacją Spółki?
 
IPPB5/423-1090/11-2/RS W którym momencie Spółka będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu podatkowego z tytułu otrzymanych przedpłat na poczet wykonania kompleksowych usług noclegowych opisanych w zdarzeniu przyszłym, czy w momencie uzyskania wpłaty (przedpłaty), czy też w momencie wykonania usługi?
 
IPPB5/423-126/12-2/RS Czy koszty poniesione na nabycie opisanych w stanie faktycznym CER mogą być przez Spółkę rozpoznane, jako koszty uzyskania przychodów w roku 2011?
 
IPPB5/423-1093/11-2/RS Czy w przypadku nieodpłatnego ustanowienia na rzecz Spółki służebności Spółka uzyskała przychód podatkowy w wysokości wartości rynkowej tego prawa określonej na dzień jego uzyskania? Czy przychód podatkowy powstał tylko i wyłącznie w roku uzyskania tego prawa?
 
IPPB5/423-1154/11-4/RS Czy Spółka będzie uprawniona do zaliczenia kosztów świadczenia usług DTH na rzecz Abonentów w okresie promocyjnym do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm., dalej również jako: „CITU”) pomimo niepobierania w tym okresie opłat od Abonentów?
 
IPPB5/423-1049/11-2/RS Czy spółka dokonując korekty deklaracji CIT za lata 2009, 2010 postępuje prawidłowo i czy prawidłowo rozpozna koszt uzyskania przychodów w odniesieniu do wydatków dotyczących koncesji i prac poszukiwawczych?
 
IPPB5/423-1135/11-4/RS Czy przychody w formie dotacji otrzymane z realizacji ww. projektu będą zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IPPB5/423-200/12-2/RS 1.Czy P. Sp. z o. o. prawidłowo zakwalifikowała użytkowanie wagonów kolejowych opisanych powyżej do należności licencyjnych z tytułu korzystania lub prawo do korzystania z urządzenia przemysłowego? 2.Czy P. Sp. z o. o. ma obowiązek potrącać od swojego zobowiązania wobec O. 5% podatek z tytułu wypłat należności za użytkowanie wagonów kolejowych, czy też O. ma rację, że należności z tytułu najmu wagonów kolejowych należy regulować w pełnej wysokości, ponieważ wypożyczenie tego sprzętu nie kwalifikuje się do tzw. „należności licencyjnych”?
 
IPPB5/423-1044/11-4/RS Czy wypłacona kwota premii pieniężnej, zaewidencjonowana jako koszt w ciężar konta kosztów działalności operacyjnej zespołu „4”, będzie stanowić koszt uzyskania przychodu dla T.?
 
IPPB5/423-29/12-4/RS Czy obniżenie przychodu Spółki nastąpi w dacie wystawienia faktury korygującej?
 
IPPB5/423-203/12-2/RS 1. Czy w związku ze świadczeniem na rzecz Banku przez zagranicznych kontrahentów niemających na terytorium Polski siedziby lub zarządu opisanych w stanie faktycznym usług utrzymania/wsparcia Bank jest zobowiązany do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzenia wypłacanego na ich rzecz za te usługi?2. Czy w związku z faktem, że Bank wypłaca na rzecz kontrahentów niemających na terytorium Polski siedziby łub zarządu wynagrodzenie za nabywane usług utrzymania/wsparcia, Bank jest zobowiązany do sporządzania i przesyłania informacji IFT-2/IFT-2R?
 
IBPBI/2/423-1328/11/AK 1. Czy otrzymane dofinansowanie na utworzenie funduszu poręczeniowego stanowi przychód podatkowy?
2. Czy odsetki bankowe od lokat bankowych na środkach otrzymanego dofinansowania przez Fundusz oraz prowizje od udzielonych poręczeń w ramach projektu stanowią przychód Funduszu, od którego Fundusz jest zobowiązany do naliczania i zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych?(pytania oznaczone we wniosku Nr 1 i 2)
 
IPPB5/423-74/12-2/RS Czy kwota ryczałtu wypłacana dawcy na podróż do szpitala w celu zrobienia badań lub pobrania szpiku, zgodnie z regulaminem rozliczania podróży dla osób nie będących pracownikami, stanowić będzie dla Spółki koszt uzyskania przychodu?
 
IPPB5/423-1193/11-2/RS 1.Czy na podstawie art. 16i ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych możliwe jest obniżenie stosowanych obecnie stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych do dowolnej wysokości (w tym nawet do 0%)? 2.Czy po dokonaniu obniżenia stawek amortyzacyjnych w stosunku do ujętych w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka będzie uprawniona do podwyższenia tych stawek do poziomu nie wyższego niż wynikający z Wykazu ? 3.Z jakim dniem dokonuje się zmiany stawek amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. ich obniżenia lub podwyższenia stawek ?
 
IPPB3/423-980/11-2/MS Czy koszty wynagrodzeń pracowników wraz z narzutami poniesione zgodnie z umową o dofinansowanie, mogą stanowić koszty prac rozwojowych i podlegać rozliczeniu po zakończeniu projektu?
 
IPPB5/423-1196/11-2/RS 1.Czy na podstawie art. 16i ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych możliwe jest obniżenie stosowanych obecnie stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych do dowolnej wysokości (w tym nawet do 0%)? 2.Czy po dokonaniu obniżenia stawek amortyzacyjnych w stosunku do ujętych w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka będzie uprawniona do podwyższenia tych stawek do poziomu nie wyższego niż wynikający z Wykazu ? 3.Z jakim dniem dokonuje się zmiany stawek amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. ich obniżenia lub podwyższenia stawek ?
 
IPPB5/423-1195/11-2/RS 1.Czy na podstawie art. 16i ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych możliwe jest obniżenie stosowanych obecnie stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych do dowolnej wysokości (w tym nawet do 0%)? 2.Czy po dokonaniu obniżenia stawek amortyzacyjnych w stosunku do ujętych w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka będzie uprawniona do podwyższenia tych stawek do poziomu nie wyższego niż wynikający z Wykazu ? 3.Z jakim dniem dokonuje się zmiany stawek amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. ich obniżenia lub podwyższenia stawek ?
 
IPPB3/423-56/12-3/PK1 CIT - w zakresie określenia wysokości przychodu z tytułu likwidacji spółki kapitałowej, w sytuacji gdy nabycie udziałów w tej spółce nastąpiło w formie umowy sprzedaży albo wniesienia aportu (wymiany udziałów)
 
IPPB5/423-1194/11-2/RS 1.Czy na podstawie art. 16i ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych możliwe jest obniżenie stosowanych obecnie stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych do dowolnej wysokości (w tym nawet do 0%)? 2.Czy po dokonaniu obniżenia stawek amortyzacyjnych w stosunku do ujętych w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka będzie uprawniona do podwyższenia tych stawek do poziomu nie wyższego niż wynikający z Wykazu ? 3.Z jakim dniem dokonuje się zmiany stawek amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. ich obniżenia lub podwyższenia stawek ?
 
IPPB5/423-702/11-2/DG Czy wniesienie przez Spółkę opisanego w stanie faktycznym wkładu niepieniężnego w postaci Działu do Spółki Zależnej w zamian za udziały tej Spółki Zależnej skutkować będzie dla Spółki powstaniem po jej stronie przychodu podatkowego? Czy wniesienie przez Spółkę opisanego w stanie faktycznym wkładu niepieniężnego w postaci Działu do Spółki Zależnej w zamian za udziały tej Spółki Zależnej nie będzie stanowić czynności podlegającej opodatkowaniu VAT?
 
IPPB5/423-1221/11-2/PS Czy transakcja odpłatnego umorzenia udziałów w Spółce zbywanej będzie operacją neutralną podatkowo, w sytuacji, gdy wynagrodzenie otrzymane za umarzane udziały będzie równe kosztom poniesionym na ich nabycie (tj. równe wartości nominalnej udziałów wydanych przez Spółkę Udziałowcowi w zamian za wkład do Spółki w postaci udziałów w Spółce zbywanej)?
 
IPPB5/423-1192/11-2/RS 1. Czy na podstawie art. 16i ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych możliwe jest obniżenie stosowanych obecnie stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych do dowolnej wysokości (w tym nawet do 0%)?
2. Czy po dokonaniu obniżenia stawek amortyzacyjnych w stosunku do ujętych w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka będzie uprawniona do podwyższenia tych stawek do poziomu nie wyższego niż wynikający z Wykazu ?
3. Z jakim dniem dokonuje się zmiany stawek amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. ich obniżenia lub podwyższenia stawek ?
 
IPPB5/423-8/12-4/RS Czy poniesione koszty prowizji na rzecz pośredników oraz koszty reklam Spółka prawidłowo zaliczyła do kosztów sprzedaży i rozliczyła jako koszt bieżącego okresu, czy też powinna ująć je jako koszt wytworzenia zapasów rozliczając je dopiero w momencie zakończenia inwestycji i sprzedaży lokali mieszkalnych?
 
IPPB3/423-1031/11-2/JD CIT - w zakresie kosztów uzyskania przychodów dotyczących straty w postaci niezamortyzowanej wartości inwestycji w obcym środku trwałym
 
IPPB3/423-930/11-2/MS W jaki sposób Spółka powinna ustalić wartość początkową dla celów podatkowych tych składników majątkowych, otrzymanych w ramach podziału przez wydzielenie, które nie spełniały kryterium uznania ich za środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne w Spółce-Córce i nie zostały wykazane w odpowiednich ewidencjach, a spełniają te kryteria w Spółce?
 
IPPB5/423-7/12-5/RS Czy poniesione koszty prowizji na rzecz pośredników oraz koszty reklam Spółka prawidłowo zaliczyła do kosztów sprzedaży i rozliczyła jako koszt bieżącego okresu, czy też powinna ująć je jako koszt wytworzenia zapasów rozliczając je dopiero w momencie zakończenia inwestycji i sprzedaży lokali mieszkalnych?
 
IPPB5/423-1092/11-2/RS Czy w świetle przepisów art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej; ustawa o CIT) środki przeznaczone na wypłaty dla klientów w związku z realizacją akcji „zwrot różnicy w cenie” Spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 
IPPB3/423-982/11-4/GJ Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, umowa leasingu zdefiniowana w art. 17a pkt 1 ustawy CIT, której przedmiotem jest inwestycja w obcym środku trwałym (budynku, lokalu), będzie spełniała wymogi określone w art. 17b ust. 1 pkt 1 ustawy CIT, jeśli powyższa umowa zostanie zawarta na czas oznaczony co najmniej czterech lat?

Wskaźniki gospodarcze