Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 16 maja 2012 r.
 
ITPB3/423-302/11/MT Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych różnice pomiędzy wyceną przejętych należności i zobowiązań na dzień aportu a ich wyceną na dzień ich realizacji (zapłaty) będą stanowiły przychody podatkowe bądź koszty uzyskania przychodów dla Spółki?
 
IPPB3/423-70/12-2/MS CIT - w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportem udziału we własności nieruchomości zabudowanej oraz sprzedaży pozostałego udziału w jej własności
 
IPPB3/423-67/11-2/AG 1. Czy w przypadku wystawionych przez Bank instrumentów pochodnych realizowanych w sposób nierzeczywisty, jak również w sposób rzeczywisty przychody z premii opcyjnej oraz wpływy wynikające z wykonania rozliczenia transakcji należy rozpoznawać w dacie faktycznego otrzymania płatności od nabywcy kontraktu: tj. po upływie terminu wykonania i terminie realizacji: jeżeli występuje opróżnienie w dokonaniu płatności?2. Czy w przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie kontrahenta nie dojdzie do pełnej realizacji instrumentu finansowego (kontrahent nie uiści świadczenia, tzn. nie dostarczy instrumentu bazowego lub nie wykona rozliczenia pieniężnego), w wyniku czego nastąpi wygaśnięcie instrumentu (zostanie osiągnięta data wykonania), lecz ani w dacie rozliczenia, ani żadnej późniejszej, nie dojdzie do przepływu płatności lub będzie miało miejsce rozwiązanie umowy statuującej taki instrument pochodny, Bank nie będzie zobowiązany do ujmowania w przychodach wartości przychodu, do momentu jego faktycznego późniejszego rozliczenia (spłaty)?
 
IPPB3/423-26/12-4/KK Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym wypłacane z rachunku bankowego (A) odsetki od pożyczek zaciąganych na bieżącą działalność spółki oraz wypłacane z rachunku bankowego (A) odsetki od pożyczek na finansowanie nowych przedsięwzięć będą stanowiły koszty uzyskania przychodów w całości, pomimo jednoczesnej wypłaty ze środków własnych spółki z rachunku bankowego (B) wynagrodzeń za umorzone udziały?
 
IPPB3/423-815/11-3/DP Pytanie Banku dotyczy sposobu ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w przypadku objęcia udziałów lub akcji w spółce kapitałowej pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci akcji w SKA, tj. czy wynik podatkowy z takiej transakcji powinien być ustalony, jako różnica pomiędzy wartością nominalną obejmowanych udziałów (akcji) w spółce kapitałowej a wartością historyczną „wydatków” poniesionych na objęcie akcji Pytanie Banku dotyczy sposobu ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w przypadku sprzedaży (odpłatnego zbycia) akcji SKA, tj. czy wynik podatkowy z takiej transakcji powinien być ustalony, jako różnica pomiędzy ceną uzyskaną ze sprzedaży akcji SKA a wartością historyczną „wydatków” poniesionych na objęcie akcji w SKA.
 
IPPB3/423-5/12-2/PK1 W jakich okresach w odniesieniu do poszczególnych części wynagrodzenia określonego w Umowie Licencji, powstaje dla Spółki przychód w rozumieniu ustawy o CIT?
W jakiej wysokości Spółka powinna rozpoznawać przychód opodatkowany CIT w przypadku przekroczenia określonych w Umowie Licencji terminów dla wypełnienia warunków poszczególnych Milestone Payments?
 
IPPB3/423-1113/11-2/MS Zaliczki na środki trwałe uznaje się za poniesione i - tym samym - kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną - dopiero w momencie zapłaty całości wynagrodzenia za dany środek trwały.
 
IPPB3/423-795/11-2/GJ CIT - w zakresie kosztów uzyskania przychodów
 
IPPB3/423-58/12-2/DP Czy odsetki od kredytu i pożyczek, zaciągniętych przez Spółkę przeznaczonych na nabycie udziałów w spółce New Hold Cyp, będą zaliczane przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty, zarówno przed, jak i po planowanej likwidacji N oraz następującej po niej likwidacji N.?
 
IPPB3/423-788/11-2/JD Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT objęcie przez Wnioskodawcę podwyższenia wartości nominalnej istniejących udziałów w Nowej Spółce w zamian za wkład niepieniężny w postaci Praw własności przemysłowej, w szczególności Znaków Towarowych, nie spowoduje powstania przychodu podatkowego dla Wnioskodawcy?
 
IPTPB3/423-42/12-2/IR 1. Czy odsetki od kredytu zaciągniętego na wytworzenie środka trwałego przypadające na tę część okresu odsetkowego, w czasie którego trwał okres inwestycyjny i miało miejsce oddanie środka trwałego do używania, Wnioskodawca powinien proporcjonalnie zaliczyć do wartości początkowej wytworzonego środka trwałego?
2. Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca, to czy Wnioskodawca prawidłowo nalicza przedmiotowe odsetki w okresach miesięcznych (czy może dla potrzeb podatkowych powinien naliczyć je jednorazowo na dzień oddania środka trwałego do używania) oraz jaki Wnioskodawca powinien zastosować kurs do przeliczenia na złotówki kwoty odsetek wyrażonej w euro naliczonej do dnia przekazania środka trwałego do używania, o którą powiększy się wartość początkową środka trwałego?
3. Czy w przypadku określania wartości początkowej środka trwałego znajduje zastosowanie generalna „kasowa" zasada dotycząca kwalifikacji odsetek, jako koszt (ujęcie odsetek w kosztach w momencie ich zapłaty), co w tym przypadku oznaczałoby zaliczanie do wartości początkowej środka trwałego jedynie tych odsetek, które zostały zapłacone do dnia przekazania środka trwałego do używania?
4. Czy sformułowanie art. 16g ust. 4 „naliczone do dnia" jest tożsame ze sformułowaniem „naliczone za okres do dnia", a więc zaliczenie odsetek do wartości początkowej winno zawsze odbywać się zgodnie z zasadą, proporcjonalności okresu inwestycyjnego do okresu kredytowania?
5. Czy sformułowanie art. 16g ust. 4 „naliczone do dnia przekazania" oznacza, że naliczenia tych odsetek na dzień przekazania do używania:
 • może dokonać podatnik będący pożyczkobiorcą, czy też
 • musi ich dokonać podatnik będący pożyczkobiorcą, czy też
 • może dokonać tego jedynie pożyczkodawca, o ile umowa kredytowa przewiduje takie naliczenie (co by oznaczało w tym przypadku, że do wartości początkowej środka trwałego należałoby zaliczyć jedynie te odsetki, które zostałyby wyszczególnione przez pożyczkodawcę w nocie odsetkowej wystawionej przez niego do dnia 31 grudnia)?
  Czy odsetki bankowe od lokat bankowych na środkach otrzymanego dofinansowania oraz prowizje od udzielonych poręczeń w ramach projektu stanowią przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych ?
 •  
  IPTPB3/423-51/12-2/IR Czy odsetki bankowe od lokat bankowych na środkach otrzymanego dofinansowania oraz prowizje od udzielonych poręczeń w ramach projektu stanowią przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych ?
   
  DD5/033/1/12/KSM/DD-125 opodatkowanie dochodów niebędącego komplementariuszem akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowo-akcyjnej
   
  IPTPB3/423-14/12-6/KJ Czy z chwilą otrzymania (wpływu na rachunek bankowy Spółki) dofinansowania, będącego częściową refundacją poniesionych przez Spółkę wydatków niezaliczonych do wartości początkowej środków trwałych (np. wydatki na zarządzanie projektem) winny one zostać wyłączone (z datą wpływu środków z dofinansowania) z kosztów uzyskania przychodów w proporcji w jakiej Spółka otrzymała dofinansowanie do tych wydatków?

  Wskaźniki gospodarcze