Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 17 maja 2012 r.
 
ITPB3/423-423/11/PS Czy wobec przedstawionego stanu faktycznego dochody uzyskiwane przez Zakład Budżetowy z działalności statutowej są zwolnione przedmiotowo od podatku dochodowego od osób prawnych w oparciu o art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ITPB3/423-378/11/AM Czy wydatki poniesione przez menadżerów stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 
ITPB3/423-386/11/AM Czy, w związku z rozliczeniem planowanego połączenia dla celów rachunkowych metodą łączenia udziałów, na dzień połączenia Spółka powinna zsumować przychody i koszty rozpoznane przez Spółkę dla celów podatkowych od początku roku podatkowego, w którym ma miejsce połączenie, z przychodami i kosztami rozpoznanymi przez BJ dla celów podatkowych od początku roku podatkowego, w którym ma miejsce połączenie, do dnia połączenia?
 
IBPBI/2/423-80/12/MO Czy dochód uzyskany ze sprzedaży garażu, wybudowanego w ramach prowadzonej działalności w obszarze gospodarki mieszkaniowej, na rzecz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, przeznaczony na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na zasadach ogólnych, czy też ewentualnie można w tym przypadku zastosować przepis art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, na mocy którego dochód ten podlegałby zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
 
IBPBI/2/423-1511/11/AK Czy w przypadku odpłatnego zbycia przez Spółkę akcji innej spółki kapitałowej, Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Spółki wydanych udziałowcom Spółki - osobom fizycznym – w zamian za aport akcji innej spółki kapitałowej?
 
IPPB3/423-25/12-2/JD Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego Bank może ujmować wykazany z tytułu importu usług należny podatek VAT w dacie poniesienia kosztu z tego tytułu niezależnie od daty poniesienia kosztu wydatku uiszczonego na podstawie faktury otrzymanej od podmiotu zagranicznego?
 
IPPB3/423-43/12-3/AG Czy w przypadku sprzedaży udziałów w Spółce Zbywanej, objętych w wyniku transakcji wymiany udziałów dokonanej pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką Powiązaną, Wnioskodawca uprawniony będzie do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów wydanych Spółce Powiązanej?
 
IPPB3/423-62/12-2/AG 1. Czy w związku z otrzymaniem przez Spółkę udziałów w Spółce Zależnej w wyniku tzw. wymiany udziałów (wniesienia przez Spółkę do Spółki Zależnej wkładu niepieniężnego w postaci 100% udziałów w Spółce Córce), Spółka będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu podatkowego? 2. Czy wniesienie przez Spółkę do Spółki Zależnej wkładu niepieniężnego w postaci 100% udziałów w Spółce Córce będzie podlegało opodatkowaniu VAT?
 
IPPB3/423-117/12-2/GJ Czy poniesione przez pracowników koszty wyżywienia podczas podróży służbowych (także ponad wysokość diety określonej w rozporządzeniu w sprawie podróży krajowych oraz podróży zagranicznych, w całości stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki?
 
IBPBI/2/423-1512/11/AK Czy Spółka uprawniona jest do zaliczania wydatków inwestycyjnych w miesiącu ich poniesienia w znaczeniu kasowym, czyli w miesiącu, w którym dokonała zapłaty a zatem czy uprawniona jest do zaliczenia ponoszonych wydatków do wydatków inwestycyjnych podlegających odliczeniu od podatku także wówczas, gdy na dzień poniesienia takich wydatków środki trwałe, na które zostały te wydatki poniesione nie zostały jeszcze oddane do użytkowania w związku z niezakończeniem poszczególnych projektów inwestycyjnych, znajdujących się w ewidencji księgowej, jako środki trwałe w budowie?
 
IPPB3/423-12/12-2/AG CIT - odnośnie skutków podatkowych transakcji repo i reverse-repo
 
IBPBI/2/423-1514/11/PC Czy nieodpłatne poręczenie kredytu dla Spółki realizującej zadanie własne Gminy przez jej właściciela (Gminę) stanowi dla Spółki przychód podlegający opodatkowaniu?
 
IBPBI/2/423-1515/11/PC - Czy wydatki poniesione na usługę przygotowania wniosku i kompletu dokumentów, w tym studium wykonalności przedsięwzięcia zwiększają wartość początkową środków trwałych wytworzonych i ulepszanych w ramach realizowanego projektu inwestycyjnego pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej miasta" współfinasowanego ze środków Funduszu Spójności - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko?
- Czy koszty działań informacyjno-promocyjnych zwiększają wartość początkową środków trwałych wytworzonych i ulepszanych w ramach realizowanego projektu inwestycyjnego j.w.?
- Czy koszty pobranych prowizji bankowych i odsetek od kredytów inwestycyjnego i obrotowego związanych z realizowanym projektem inwestycyjnym naliczanych w okresie realizacji inwestycji zwiększają wartość początkową środków trwałych wytworzonych i ulepszanych w ramach realizowanego projektu inwestycyjnego j.w.?
- Czy koszty związane z funkcjonowaniem Jednostki Realizującej Projekt zwiększają wartość początkową środków trwałych wytworzonych i ulepszanych w ramach realizowanego projektu inwestycyjnego j.w.?
- Czy pozostałe koszty wymienione w pkt a-f zwiększają wartość początkową środków trwałych wytworzonych i ulepszanych w ramach realizowanego projektu inwestycyjnego j.w.?
 
IPPB5/423-51/12-2/DG Wydatki na prowizje i premie za pozyskanie Abonentów nie mogą być przypisane bezpośrednio osiąganym obecnie lub w przyszłości konkretnym przychodom. Brak jest bowiem możliwości definitywnego i jednoznacznego ustalenia w jakich dokładnie okresach powstanie związany z nimi przychód. Co więcej, brak jest uzależnienia wypłacanych przez Spółkę prowizji i premii za pozyskanie Abonentów od osiąganych przez Spółkę przychodów ze sprzedaży usług telekomunikacyjnych. Stąd też należy je zakwalifikować do kosztów o charakterze pośrednim, związanych zarówno z osiąganiem przychodów w przyszłości jak i ogólnym funkcjonowaniem Spółki, tj. zachowaniem i zabezpieczeniem źródła przychodów poprzez zagwarantowanie funkcjonowania źródła przychodów, jakim jest świadczenie przez Spółkę usług telekomunikacyjnych. Zdaniem Spółki przedmiotowe koszty mogą być jednorazowo zaliczone w poczet kosztów uzyskania przychodów, w dacie ich poniesienia. Jednocześnie, dla takiej kwalifikacji potrącalności powyższych kosztów bez znaczenia pozostaje stosowane przez Spółkę bilansowe ujmowanie i rozliczanie tych kosztów (w czasie poprzez rozliczenia międzyokresowe kosztów).
 
IPPB3/423-35/12-2/GJ Czy odszkodowanie (kara) z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy leasingowej stanowi koszt uzyskania przychodów ?
 
IBPBI/2/423-1516/112/AK Czy w przypadku odpłatnego zbycia udziałów w Spółce z o.o., Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Wnioskodawcy wydanych Udziałowcowi (tj. osobie fizycznej), w zamian za aport udziałów Spółki z o.o.?
 
IBPBI/2/423-1519/11/AP Czy w przypadku odliczenia VAT naliczonego z tytułu nabycia importu usług, w związku z którymi zapłata należności jest dokonywana bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionych w załączniku nr 5 do ustawy o VAT, dokonanego przez korektę historycznych deklaracji VAT, Spółka powinna rozpoznać zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4f ustawy o PDOP przychód na bieżąco w momencie otrzymania zwrotu tego VAT, czy też obowiązana jest do skorygowania wysokości kosztów uzyskania przychodów za poprzednie okresy sprawozdawcze?
 
IPPB3/423-47/12-2/AG Wydatek ponoszony przez Spółkę w postaci odsetek, związany z otrzymywanymi zaliczkami na poczet usług, które będą świadczone przez Spółkę w kolejnych okresach rozliczeniowych, mający charakter uboczny w stosunku do otrzymanego świadczenia (stanowi de facto wynagrodzenie dla Zleceniodawcy za przekazanie zaliczek Spółce), jako związany z przychodem niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (art. 12 ust. 4 pkt 1 tej ustawy), nie stanowi kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 1 ww. ustawy.
 
IPPB3/423-729/11-3/PK1 Czy obejmując udziały z tzw. agio (tj. po cenie emisyjnej wyższej od wartości nominalnej) w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, Spółka powinna rozpoznać przychód w wysokości wartości nominalnej objętych udziałów?
 
IBPBI/2/423-1520/11/JD Czy wolna od podatku dochodowego od osób prawnych jest uzyskana przez Wnioskodawcę z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko bezzwrotna dotacja przeznaczona na dofinansowanie inwestycji pod nazwą Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach - II etap"?
 
IPPB3/423-832/11-2/PK1 CIT - w zakresie sposobu kwalifikacji praw autorskich/licencji określonych w art. 16b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jako wartości niematerialnych i prawnych
 
IPPB3/423-1/12-2/GJ Czy Spółka słusznie uważa, że ma prawo do pełnego odliczenia naliczonego VAT, jeżeli zakładana przez nią sprzedaż opodatkowana dojdzie do skutku jedynie w niewielkim zakresie, istotnie przewyższając wartość dokonanych przez Spółkę zakupów?Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego poniesione przez Spółkę koszty związane ze świadczeniem usług wynikających z Umowy, winny być rozliczone na podstawie art. 15 ust. 4 Ustawy CIT w 2011 r., jako bezpośrednie koszty uzyskania przychodów?
 
IPPB5/423-1087/11-2/PS Czy dokonując na rzecz producenta oprogramowania (posiadającego siedzibę w USA) płatności kwot należnych za to oprogramowanie, Spółka jest obowiązana pobierać jako płatnik, zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych, o którym mowa w art 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654, z późn. zm.) ?
 
IPPB3/423-15/12-2/JD Czy prawidłowe jest założenie, że środki pochodzące z tytułu pobierania opłaty hałasowej stanowią dla P. przychód, a odpis na utworzony przez P. fundusz celowy będzie dla niego kosztem uzyskania przychodu zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 9 lit a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w dacie dokonania comiesięcznego odpisu?Czy uzyskane odsetki od wyodrębnionego rachunku bankowego, na którym są przechowywane środki z tytułu opłaty hałasowej są przychodem do opodatkowania?
 
IPTPB3/423-14/12-4/KJ Czy wolne od podatku dochodowego od osób prawnych będą otrzymane przez Spółką, w ramach umowy o dofinansowanie z NFOŚiGW, środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji projektu pod nazwą „...”?
 
IPTPB3/423-14/12-5/KJ Czy z chwilą otrzymania (wpływu na rachunek bankowy Spółki) dofinansowania, będącego częściową refundacją poniesionych przez Spółkę wydatków na wytworzenie lub modernizację środków trwałych, dokonywane odpisy amortyzacyjne od takich środków trwałych winny zostać wyłączone (z datą wpływu środków z dofinansowania) z kosztów uzyskania przychodów w proporcji, w jakiej Spółka uzyskała dofinansowanie do tych środków trwałych?
 
IPTPB3/423-27/12-5/KJ Czy dochód uzyskany z tytułu wynajmu miejsc parkingowych osobom zamieszkującym w zasobach spółdzielczych, posiadającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu, podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych jako dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli zostanie przeznaczony na cel wskazany w tym artykule, czy też powinien zostać opodatkowany jako dochód z innych źródeł?
 
ITPB3/423-682a/11/AW Czy w świetle art. 17 ust. 1 pkt 34 oraz z art. 17 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dodatnie oraz ujemne różnice kursowe z tytułu otrzymania należności i zapłaty zobowiązań związanych wyłącznie z działalnością objętą zezwoleniem podlegają w całości alokacji do dochodu zwolnionego z opodatkowania (strefowego)?
 
ITPB3/423-682b/11/AW Czy w świetle art. 17 ust. 1 pkt 34 oraz z art. 17 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dodatnie oraz ujemne różnice kursowe z tytułu otrzymania należności i zapłaty zobowiązań związanych wyłącznie z działalnością objętą zezwoleniem podlegają w całości alokacji do dochodu zwolnionego z opodatkowania (strefowego)?
 
ITPB3/423-680/11/AW Czy Spółka może wprowadzić do ewidencji środków trwałych oddaną do użytkowania część budynku i rozpocząć jego amortyzację?
 
ITPB3/423-677/11/PS W zakresie możliwości uznania wierzytelności za uprawdopodobnioną oraz możliwości zaliczenia jej do kosztów uzyskania przychodów pomimo nie dokonania odpisu aktualizującego.
 
ITPB3/423-678a/11/MK Zakresie skutków przewalutowania należności i zobowiązań.
 
ITPB3/423-678/11/MK Zakresie skutków przewalutowania należności i zobowiązań.

Wskaźniki gospodarcze