Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 18 maja 2012 r.
 
ITPB3/423-306/11/MK W jaki sposób należy ustalić przychód (dochód) w sytuacji opisanej w stanie faktycznym, t.j. w obrocie walutami obcymi we własnym imieniu i na własny rachunek oraz pośrednictwie przy transakcjach sprzedaży walut obcych?
 
ITPB3/423-355/11/AM Czy na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych prawidłowe będzie określenie dla Podatnika, jako wspólnika spółki komandytowej będącego osobą prawną, jego przychodów z udziału w tej spółce (oraz odpowiednio rozliczanie kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat oraz ulg) proporcjonalnie do jego udziału w zysku ustalonego w umowie spółki komandytowej?
 
ITPB3/423-420/11/DK ustalenie wartości początkowej składników majątkowych wniesionych do Spółki aportem w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 
ILPB4/423-44/11/12-S/ŁM Czy w sytuacji gdy w danym roku obrotowym określona spółka komandytowa, w której komplemantariuszem jest Wnioskodawca, osiągnie stratę bilansową, do pokrycia której zobowiązany będzie Wnioskodawca, wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na pokrycie powstałej w spółce straty stanowią po jego stronie koszt uzyskanie przychodu?
 
ILPB3/423-497/11-2/MM Czy w zaprezentowanym zdarzeniu przyszłym, po przekształceniu spółki osobowej (jawnej) w spółkę kapitałową (spółkę z o.o.) w spółce z o.o. będzie można kontynuować amortyzację środków trwałych i odpisy z tego tytułu zaliczać do kosztów uzyskania przychodu i czy materiały oraz towary przejęte w wyniku przekształcenia staną się w spółce z o.o. kosztem uzyskania przychodu w momencie ich sprzedaży?
 
ILPB3/423-493/11-2/JG Czy w zaprezentowanym zdarzeniu przyszłym, po przekształceniu spółki osobowej (jawnej) w spółkę kapitałową (spółkę z o.o.) w spółce z o.o. będzie można kontynuować amortyzację środków trwałych i odpisy z tego tytułu zaliczać do kosztów uzyskania przychodu i czy materiały oraz towary przejęte w wyniku przekształcenia staną się w spółce z o.o. kosztem uzyskania przychodu w momencie ich sprzedaży?
 
ILPB3/423-495/11-2/KS Czy w zaprezentowanym zdarzeniu przyszłym, po przekształceniu spółki osobowej (jawnej) w spółkę kapitałową (spółkę z o.o.) w spółce z o.o. będzie można kontynuować amortyzację środków trwałych i odpisy z tego tytułu zaliczać do kosztów uzyskania przychodu i czy materiały oraz towary przejęte w wyniku przekształcenia staną się w spółce z o.o. kosztem uzyskania przychodu w momencie ich sprzedaży?
 
ILPB3/423-463/11-2/EK 1. Czy poniesione przez Spółkę wydatki na spłatę kwot głównych przejętych Zobowiązań nie stanowią kosztu uzyskania przychodu Spółki, a kwota pieniężna należna Spółce ze strony Spółki Zależnej w części odpowiadającej wartości kwot głównych przejętych Zobowiązań nie będzie stanowiła przychodu podatkowego Spółki?
2. Czy należna Spółce kwota pieniężna w części odpowiadającej kwocie odsetek naliczonych od Zobowiązań do dnia ich przejęcia przez Spółkę będzie stanowiła przychód podatkowy Spółki w momencie jej otrzymania?
3. Czy odsetki od Zobowiązań w części naliczonej przed, jak i po przejęciu Zobowiązań przez Spółkę będą kosztem uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji?
4. Czy kwota dodatkowej prowizji będzie dla Spółki przychodem w momencie faktycznego otrzymania?
 
IBPBI/2/423-1524/11/JD Czy podatek należny VAT z tytułu przekazania towarów jako nagród/prezentów w ramach Zabaw Promocyjnych, będzie stanowił dla Spółki koszt uzyskania przychodów, zgodnie z art. 16 punkt 46 litera b) tiret drugie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-1525/11/MS Czy opłata wstępna wraz z opłatami manipulacyjnymi może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodu proporcjonalnie do długości okresu leasingu tj. w równych ratach miesięcznych przez 60 miesięcy?Czy opłata wstępna wraz z opłatami manipulacyjnymi może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodu proporcjonalnie do długości okresu leasingu tj. w równych ratach miesięcznych przez 60 miesięcy?
 
IBPBI/2/423-1528/11/SD Czy momentem powstania przychodu z tytułu umorzenia w związku z zawartą umową warunkowego umorzenia pożyczki będzie data spełnienia ostatniego warunku, tj. pełnego rozliczenia zadania, według obowiązującego w WFOŚiGW wzoru w sposób i w terminie określonym w umowie?
 
IBPBI/2/423-1532/11/SD Czy kwota udostępniona pracownikowi odbywającemu zagraniczną lub krajową podróż służbową w celu sfinansowania jego całodziennego wyżywienia bądź w formie zaliczki otrzymanej od pracodawcy przed rozpoczęciem podróży w wysokości przewyższającej wysokość diet przewidzianych przepisami prawa, czy też w formie kwoty zarezerwowanej dla pracownika na karcie służbowej, przewyższającej wysokość diet przewidzianych przepisami prawa, czy też w formie zwrotu wydatków na wyżywienie poniesionych tymczasowo przez pracownika, udokumentowanych odpowiednio fakturami lub rachunkami wystawionymi na Spółkę lub paragonami
 
ITPB3/423-674/11/PST Czy w przypadku przeniesienia przez Spółkę prawa do korzystania z know-how na inny podmiot, podatkowym kosztem uzyskania przychodów w momencie przeniesienia będzie wartość prawa do know-how z dnia nabycia określona w fakturze wnoszącego aport?
 
IBPBII/2/423-33/11/JG Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od przychodów uzyskiwanych przez Udziałowca będącego irlandzkim rezydentem podatkowym z tytułu dywidendy wypłaconej na jego rzecz?
 
IBPBII/2/423-38/11/HS Czy wypłata wynagrodzenia Spółce z tytułu umorzenia udziałów, dokonana po rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółek Zależnych przez sąd rejestrowy będzie zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBII/2/423-40/11/HS Czy określenie wkładów w Spółce Komandytowej na poziomie dotychczasowego kapitału zakładowego pomniejszonego o pozycję bilansową „Kapitał z rozliczenia połączenia", spowoduje opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie Wspólników i konieczność pobrania przez wnioskodawcę podatku jako płatnika?
 
IBPBII/2/423-41/11/MW Czy określenie wkładów w Spółce Komandytowej na poziomie dotychczasowego kapitału zakładowego pomniejszonego o pozycję bilansową „Kapitał z rozliczenia połączenia", spowoduje opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie wnioskodawcy?
 
IBPBII/2/423-42/11/MMa Czy przy określaniu dochodu Spółki celowej - osiągniętego w związku z likwidacją wnioskodawcy – przychodem Spółki celowej będzie wartość rynkowa majątku otrzymanego na skutek likwidacji, pomniejszona o koszt nabycia udziałów w spółce będącej wnioskodawcą (w rozumieniu art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), którym będzie nominalna wartość udziałów Spółki celowej, wydanych Spółce komandytowej (w drugim Etapie operacji restrukturyzacyjnej)?
 
IPPB3/423-1016/11-2/PK1 Jak należy ustalić wartość Nieruchomości, otrzymanych w ramach aportu przedsiębiorstwa, które zostały zaklasyfikowane przez Spółkę jako towary handlowe lub produkcja w toku? Jak należy ustalić wysokość kosztu uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży przez Spółkę Nieruchomości stanowiących elementy przedsiębiorstwa, otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego, które zostały zaklasyfikowane jako towary handlowe lub produkcja w toku?
 
IPPB5/423-492/11-4/DG Spółka wnosi o potwierdzenie, że przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego transakcja wniesienia przez Spółkę do Sp. z o.o. wkładu niepieniężnego w postaci zespołu składników służących do prowadzenia działalności gospodarczej Oddziału, w zamian za udziały Sp. z o.o., nie będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego po stronie Spółki na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o PDOP, ponieważ przedmiot aportu Spółki do Sp. z o.o. kwalifikować się będzie jako zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP.
 
IPTPB3/423-54/12-3/MF Czy w świetle art. 16 ust. 1 pkt 60 oraz art. 16 ust. 1 pkt 61 w związku z art. 16 ust. 7b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odsetki płacone przez Spółkę w związku z uczestnictwem w cash poolingu, jako wypłacane z tytułu innego niż pożyczka w rozumieniu art. 16 ust. 7b ww. ustawy, nie podlegają ograniczeniom wynikającym z przepisów o tzw. niedostatecznej kapitalizacji i - w konsekwencji - będą podlegały w pełnej wysokości zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, pod warunkiem spełnienia ogólnych warunków wskazanych w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? (Dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego)
 
IPTPB3/423-54/12-2/MF Czy w świetle art. 16 ust. 1 pkt 60 oraz art. 16 ust. 1 pkt 61 w związku z art. 16 ust. 7b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odsetki płacone przez Spółkę w związku z uczestnictwem w cash poolingu, jako wypłacane z tytułu innego niż pożyczka w rozumieniu art. 16 ust. 7b ww. ustawy, nie podlegają ograniczeniom wynikającym z przepisów o tzw. niedostatecznej kapitalizacji i - w konsekwencji - będą podlegały w pełnej wysokości zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, pod warunkiem spełnienia ogólnych warunków wskazanych w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? (Dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego)
 
ITPB3/423-592/11/AM Czy zapłacone odsetki od kredytu stanowią koszt uzyskania przychodu Spółki?

Wskaźniki gospodarcze