Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 19 maja 2012 r.
 
ITPB3/423-338/11/PS Czy opłaty wstępne stanowią koszty bezpośrednio związane z przychodami, które powinny być zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy z o podatku dochodowym od osób prawnych potrącane podatkowo w roku podatkowym, w którym osiągnięto przychód?
 
IBPBI/2/423-1411/11/MO Czy w sytuacji, gdy Spółka nie odliczała podatku naliczonego VAT i kwoty nieodliczonego VAT naliczonego zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów, prawidłowe jest zastosowanie art. 12 ust. 1 pkt 4f ustawy o CIT, poprzez rozpoznanie kwot zwróconego podatku VAT jako przychodu podatkowego bez obowiązku korygowania wysokości kosztów uzyskania przychodów za poprzednie okresy sprawozdawcze (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)?
 
ILPB3/423-95/10/12-S/AO Czy koszty poniesione przez Wnioskodawcę w związku z uwzględnieniem lub częściowym uwzględnieniem powyższych „reklamacji polubownych” mogły być w przeszłości i mogą być w przyszłości zaliczone w poczet kosztów uzyskania przychodów?
 
ILPB3/423-95/10/12-S-1/AO Czy koszty poniesione przez Wnioskodawcę w związku z uwzględnieniem lub częściowym uwzględnieniem powyższych „reklamacji polubownych” mogły być w przeszłości i mogą być w przyszłości zaliczone w poczet kosztów uzyskania przychodów?
 
ILPB3/423-462/11-3/EK 1. Czy po przekształceniu spółki B z formy organizacyjnej spółki kapitałowej (sp. z o.o.) w formę organizacyjną spółki osobowej, udziałowiec (po transformacji: wspólnik), czyli spółka A, będzie mogła kontynuować prawo do odliczenia od swojego dochodu tzw. ulgę technologiczną rozliczaną dotychczas przez B?
2. W jakim zakresie (proporcji) poszczególni wspólnicy spółki osobowej (w tym A) mogą ulgę rozliczyć?
 
ILPB3/423-462/11-4/EK 1. Czy po przekształceniu spółki B z formy organizacyjnej spółki kapitałowej (sp. z o.o.) w formę organizacyjną spółki osobowej, udziałowiec (po transformacji: wspólnik), czyli spółka A, będzie mogła kontynuować prawo do odliczenia od swojego dochodu tzw. ulgę technologiczną rozliczaną dotychczas przez B?
2. W jakim zakresie (proporcji) poszczególni wspólnicy spółki osobowej B (w tym Spółka A) mogą ulgę rozliczyć?
 
ILPB3/423-459/11-2/MM Czy przejęcie przez Udziałowca Zobowiązań Spółki nie będzie związane z obowiązkiem rozpoznania przez Spółkę przychodu podatkowego z tego tytułu?
 
ILPB3/423-550/11-5/EK 1. Czy Oddział będący przedmiotem aportu do Spółki Kapitałowej stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
2. Czy planowana transakcja wniesienia aportem Oddziału do Spółki Kapitałowej nie będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB3/423-550/11-6/EK 1. Czy Oddział będący przedmiotem aportu do Spółki Kapitałowej stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
2. Czy planowana transakcja wniesienia aportem Oddziału do Spółki Kapitałowej nie będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB3/423-36/12-2/KK Czy w związku z wypłatą przez Fundusz wynagrodzenia z tytułu umorzenia akcji, w sytuacji gdy umorzenie ma charakter dobrowolny, ciąży na Funduszu obowiązek w postaci poboru podatku dochodowego, czy też wynagrodzenie podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych i przysporzenie z tego tytułu powinno zostać opodatkowane indywidualnie przez podmiot otrzymujący wynagrodzenie?
 
IPPB3/423-55/12-2/EŻ Czy odsetki od finansowania zewnętrznego pozyskanego przez Spółkę dominującą w celu sfinansowania zakupu akcji Wnioskodawcy będą stanowiły dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów po połączeniu ze Spółką dominującą przez inkorporację, w trybie określonym w art. 492 § 1 KSH?
 
IPPB3/423-644/11-2/JG Czy w odniesieniu do budowy i rozbudowy opisanej infrastruktury, P. uprawniona jest do zaliczenia opisanych w stanie faktycznym wydatków wskazanych w pkt a) do f) poniesionych w trakcie realizacji inwestycji (tj. do momentu oddania środka trwałego i wprowadzenia do ewidencji środków trwałych) do wartości początkowej wytworzonych środków trwałych, stanowiącej podstawę dla ich amortyzacji na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b), art. 16g ust. 1 pkt 2 i art. 10g ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. („ustawa CIT”) ?
 
IPPB3/423-296/11-2/AG Zastosowanie zwolnienia określonego w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.Czy w sytuacji opisanej w zdarzeniu przyszłym, cała dywidenda wypłacona przez Spółkę na rzecz P S.A. podlega, na podstawie dyspozycji normy wynikającej z art. 22 ust. 4 pkt 1-4 w związku z ust. 4a i ust. 4d Ustawy o CIT zwolnieniu od opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB3/423-722/11-4/JD W związku z planowanym aportem Spółka wnosi o potwierdzenie, że wniesienie Znaków Towarowych (ewentualnie również innych składników majątkowych i niemajątkowych) będzie skutkowało powstaniem przychodu Spółki w wysokości wartości nominalnej udziałów wydanych przez SPV w zamian za aport, nawet jeżeli wartość wkładu niepieniężnego będzie przekraczała wartość nominalną udziałów wydanych przez SPV na rzecz Spółki.
 
IPPB5/423-1003/11-2/PS Czy objęcie akcji SKA przez Spółkę powoduje powstanie zakładu Spółki na terytorium Polski i czy w związku z tym od dochodów osiąganych przez SKA na terytorium Polski Wnioskodawca będzie zobowiązany opłacać polski podatek dochodowy od osób prawnych?
 
IPPB3/423-902/11-6/DP W jaki sposób Spółka A powinna ustalić koszty uzyskania przychodu ze sprzedaży praw i obowiązków w Spółce Z i czy Spółka A w sposób prawidłowy przyjęła, iż koszty uzyskania przychodu należy określić w wysokości wartości rynkowej przedmiotu wkładu z dnia dokonania aportu (tj. wartości wykazanej w akcie notarialnym zawartym na okoliczność wniesienia wkładu)?
 
IPPB3/423-979/11-2/MS 1. Czy zgodnie z postanowieniami przepisu art. 16g ust. 16 Ustawy opisane oddzielenie jest dopuszczalne?2. Czy Spółka może amortyzować odłączony budynek i parking – stanowiące odrębne lokale – zgodnie z zapisami art. 16i ust. 1 Ustawy?
 
IPPB3/423-345/11-2/MC Czy po dokonaniu połączenia Spółki ze Spółką Zależną odsetki od Pożyczki, których ciężar będzie ponosić Spółka będą stanowić jej koszt uzyskania przychodów?
 
IPPB3/423-346/11-2/MC Czy w momencie otrzymania od Pozostałych spółek zapłaty części wynagrodzenia z góry przed rozpoczęciem użytkowania sieci przesyłowej, po stronie Spółki powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? Czy przychód z tytułu wynagrodzenia przysługującego Spółce od Pozostałych spółek z tytułu użytkowania przez nie sieci przesyłowej powstawać będzie z upływem ostatniego dnia każdego miesięcznego okresu rozliczeniowego przewidzianego w umowie i stanowić on będzie kwotę wynagrodzenia za dany miesiąc, składającego się z opłaty stałej i opłaty zmiennej?

Wskaźniki gospodarcze