Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 22 maja 2012 r.
 
ITPB3/423-757a/08/AM Kwalifikacja do kosztów uzyskania przychodów ponoszonych opłat za korzystanie z programów komputerowych.
 
ITPB3/423-151/09/AM Czy Wnioskodawca ma prawo do zaliczenia uiszczonej w dniu 27 grudnia 2007 r. opłaty za wydanie zezwolenia na prowadzenie obrotu hurtowego napojami alkoholowymi do kosztów uzyskania przychodu jednorazowo w dacie faktycznego poniesienia, tj. w grudniu 2007 r.?
 
ILPB3/423-113/09-5/MC Czy ponoszone przez Spółkę wydatki na organizowanie imprez integracyjnych dla pracowników Spółki oraz przedstawicieli handlowych i agentów mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
 
ILPB3/423-611/09-2/MM Czy w opisanym stanie faktycznym środki pieniężne otrzymane w związku z likwidacją spółki komandytowej podlegają opodatkowaniu na poziomie Spółki w momencie likwidacji?
 
ILPB3/423-608/09-2/HS Czy Spółka może zaliczyć wydatek na rentę planistyczną, poniesiony w związku z aportem Nieruchomości, do kosztów uzyskania przychodów innych niż koszty bezpośrednio związane z przychodem? Jeżeli tak, to czy wydatek na rentę planistyczną powinien zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów Spółki w momencie poniesienia?
 
ILPB4/423-50/10-2/ŁM Czy w przypadku rozliczenia kosztów używania samochodów służbowych do celów prywatnych, zgodnie z powyższymi zasadami, koszty związane z eksploatacją tych samochodów są dla Spółki kosztem uzyskania przychodów?
 
ILPB3/423-982/10-2/KS 1. Czy sposób ustalenia podziału kosztów bezpośrednich i kosztów innych niż bezpośrednio związanych z przychodami (koszty pośrednie) przedstawiony we wniosku jest prawidłowy i może być stosowany w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych?
2. Czy Spółka prawidłowo kwalifikuje wymienione w Grupie 1 koszty do kosztów bezpośrednich, a koszty wymienione w Grupie 2, jako koszty pośrednie?
 
IPPB5/423-1048/11-2/RS Czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę w związku z udziałem pracowników Wnioskodawcy w Programach ad 1/ (E.) w Programach ad 2/ (L.), są kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB5/423-137/12-2/RS Czy w opisanym stanie faktycznym Fundacja jest uprawniona do skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego na mocy art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w stosunku do dochodów uzyskanych w drodze darowizn przeznaczonych na realizację działalności statutowej?
 
IPPB5/423-9/12-4/RS Czy poniesione koszty prowizji na rzecz pośredników oraz koszty reklam Spółka będzie zaliczyła do kosztów sprzedaży i rozliczyła jako koszt bieżącego okresu zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, czy też powinna ująć je jako koszt wytworzenia zapasów rozliczając je dopiero w momencie zakończenia inwestycji i sprzedaży lokali mieszkalnych?
 
IPPB5/423-27/12-3/RS Czy utrata przez PGK statusu podatnika PDOP (w szczególności w wyniku połączenia Wnioskodawcy i spółki dominującej, które może mieć miejsce przed upływem okresu, na który została zawarta umowa o utworzenie PGK) odniesie skutek wsteczny, w postaci konieczności weryfikacji (ponownego określenia) kosztów i przychodów podatkowych Wnioskodawcy jako spółki wchodzącej w skład tej grupy za okres jej funkcjonowania, w tym z uwzględnieniem przepisów art. 11 Ustawy PDOP?
 
IPPB5/423-198/12-3/RS Czy w opisanej powyższej sytuacji specyficznej metody procesu produkcyjnego gier komputerowych, wiążącej się z licznymi spotkaniami programistów i grafików, będących podwykonawcami Spółki, wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na catering stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodu w świetle art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (updop), jako ściśle związane z działalnością gospodarczą Spółki, oraz mające na celu osiągnięcie przychodu?
 
IPPB5/423-1151/11-2/AJ Czy wynagrodzenie wypłacane przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotu mającego siedzibę w Indiach powinno być traktowane zgodnie z art. 7 ust. 1 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Indii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodów z dnia 21 czerwca 1989 r. (Dz. U. z 1990 r., Nr 8 poz. 40) jako zyski przedsiębiorstwa z siedzibą w Indiach i w związku z tym nie będzie podlegać opodatkowaniu w Polsce ?
 
IPPB5/423-1091/11-2/RS Czy wydatki związane z korzystaniem z kredytu (odsetki) i wydatki marketingowe mogą być kosztem uzyskania przychodów w dniu, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano)?
 
IPPB5/423-123/12-3/AJ Czy na Funduszu nie będzie ciążył obowiązek poboru podatku u źródła z tytułu wypłat dochodów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych dokonywanych na rzecz Inwestorów Holenderskich, ponieważ wypłaty dochodów Funduszu bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4a ustawy o CIT, w związku z czym nie stanowią dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o CIT, ani dywidend, o których mowa w art. 10 ust. 5 UPO Polska - Holandia?
 
IPPB5/423-1152/11-2/AJ Czy w świetle zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem niniejszego zapytania otrzymanie majątku likwidacyjnego, w tym w formie udziałów w spółce zależnej, przez Wnioskodawcę, w związku z likwidacją Spółki na podstawie art. 22 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) podlegać będzie zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych ?
 
IPPB5/423-117/12-2/AJ Czy od kwot otrzymywanych od spółki Wnioskodawcy przez spółkę z Sierra Leone, Wnioskodawca powinien pobierać jako płatnik wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w art. 26 ust. 1 w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i wpłacać je na rachunek polskiego organu podatkowego ?
 
IPPB5/423-66/12-2/RS Czy przychód (dochód) Spółki z o.o. posiadającej status akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej podlega opodatkowaniu w dniu otrzymania dywidendy wypłaconej akcjonariuszom na podstawie uchwały walnego zgromadzenia o podziale zysku, tj. na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o pdop”), czy też, zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 ust. 1 i 2 i art. 25 ust. 1 ustawa o pdop, w miesięcznych zaliczkach?
 
IPPB5/423-114/12-2/AJ Czy Spółka powinna potrącać podatek źródłowy od należności wypłacanych kontrahentom mającym siedzibę na terytorium Niemiec za prawa do transmisji (retransmisji) wydarzeń sportowych we własnych kanałach telewizyjnych ?
 
DD6/033/5/MDA/PK-1254/2011/2012 kwalifikacja do przychodów podatkowych zwróconego podatku od wartości dodanej

Wskaźniki gospodarcze