Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 25 maja 2012 r.
 
IPTPB3/423-52/12-2/GG Czy mogą być uznane za nieściągalne, a w konsekwencji zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a) w związku z art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), dalsze wierzytelności przysługujące przeciwko temu samemu dłużnikowi, które nie zostały objęte tytułem wykonawczym, ani wnioskiem o wszczęcie egzekucji w sytuacji, gdy wierzyciel posiada tytuł wykonawczy oraz postanowienie o nieściągalności wydane przez komornika na podstawie art. 824 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego tylko w stosunku do części wierzytelności przeciwko temu samemu dłużnikowi.
 
IPTPB3/423-50/12-2/IR Czy w związku z umorzeniem udziałów za wynagrodzeniem w formie wydania składnika majątkowego, którego wartość księgowa jest niższa niż księgowa wartość umarzanych udziałów, powstanie po stronie Spółki dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
IPTPB3/423-41/12-6/GG Czy koszty ponoszone przez Spółkę na rzecz osób pozbawionych wolności są kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPTPB3/423-41/12-5/GG Czy nieodpłatna praca osób pozbawionych wolności na rzecz Spółki jest nieodpłatnym świadczeniem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, które należy wycenić według wynagrodzenia należnego za taką pracę i zaliczyć do przychodów Spółki?
 
IPTPB3/423-63/12-2/GG 1. Czy wydatki na pomoc w opracowaniu wniosków o przedmiotową dotację stanowią po stronie Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
2. Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca - czy przedmiotowe wydatki stanowią koszt uzyskania przychodu w momencie, w którym zostały ujęte jako koszt w księgach rachunkowych?

 
ITPB3/423-413a/11/MT Czy opisane koszty spotkań negocjacyjnych i promujących związanych z realizacją inwestycji Spółka powinna uwzględniać w wartości początkowej środków trwałych czy zaliczać je wprost do kosztów uzyskania przychodów?
 
IPTPB3/423-79/12-5/PM Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym Spółka może według własnego uznania i niezależnie od stawek amortyzacyjnych wynikających z obowiązującej w Spółce polityki rachunkowości - z zachowaniem terminów, o których mowa w art. 16i ust. 5 UPDOP - obniżyć do dowolnej wysokości (nawet bliskiej zeru) stawki amortyzacji podatkowej w stosunku do stawek amortyzacyjnych wynikających z Wykazu, dla poszczególnych (wybranych) środków trwałych (zarówno w odniesieniu do nowo wprowadzonych do ewidencji środków trwałych jak i takich, które już podlegają amortyzacji dla celów podatkowych), dla których przyjęto liniową metodę amortyzacji?
 
IPTPB3/423-79/12-6/PM Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym Spółka może według własnego uznania i niezależnie od stawek amortyzacyjnych wynikających z obowiązującej w Spółce polityki rachunkowości - z zachowaniem terminów, o których mowa w art. 16i ust. 5 UPDOP - obniżyć do dowolnej wysokości (nawet bliskiej zeru) stawki amortyzacji podatkowej w stosunku do stawek amortyzacyjnych wynikających z Wykazu, dla poszczególnych (wybranych) środków trwałych (zarówno w odniesieniu do nowo wprowadzonych do ewidencji środków trwałych jak i takich, które już podlegają amortyzacji dla celów podatkowych), dla których przyjęto liniową metodę amortyzacji?
 
IPTPB3/423-79/12-7/PM Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym Spółka może według własnego uznania - z zachowaniem terminów o których mowa w art. 16i ust 5 UPDOP - podwyższyć uprzednio obniżone stawki amortyzacji podatkowej dla poszczególnych (wybranych) środków trwałych amortyzowanych metodą liniową, do dowolnej wysokości, nie wyższej jednak niż stawki amortyzacyjne wskazane w Wykazie?
 
IPTPB3/423-79/12-8/PM Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym Spółka może według własnego uznania - z zachowaniem terminów o których mowa w art. 16i ust 5 UPDOP - podwyższyć uprzednio obniżone stawki amortyzacji podatkowej dla poszczególnych (wybranych) środków trwałych amortyzowanych metodą liniową, do dowolnej wysokości, nie wyższej jednak niż stawki amortyzacyjne wskazane w Wykazie?
 
IPTPB3/423-79/12-9/PM Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym Spółka może obniżyć stawki amortyzacji podatkowej środków trwałych amortyzowanych metodą liniową począwszy od miesiąca, w którym środki trwałe wprowadzono do ewidencji lub od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego, jak i dokonać dalszych zmian stawek amortyzacyjnych środków trwałych (t.j. podwyższyć je lub po raz kolejny obniżyć) począwszy od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego?
 
IPTPB3/423-79/12-10/PM Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym Spółka może obniżyć stawki amortyzacji podatkowej środków trwałych amortyzowanych metodą liniową począwszy od miesiąca, w którym środki trwałe wprowadzono do ewidencji lub od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego, jak i dokonać dalszych zmian stawek amortyzacyjnych środków trwałych (t.j. podwyższyć je lub po raz kolejny obniżyć) począwszy od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego?
 
ITPB3/423-413b/11/MT Czy opisane koszty podróży służbowych związanych z procedurą przetargową, koszty opłat pocztowych i notarialnych związanych z przygotowaniem i wysyłką dokumentacji przetargowej oraz koszty usług prawniczych związanych z postępowaniami przed Urzędem Zamówień Publicznych Spółka powinna uwzględniać w wartości początkowej środków trwałych czy zaliczać je wprost do kosztów uzyskania przychodów?
 
ITPB3/423-413c/11/MT Czy opisane koszty dokumentacji filmowej nowo budowanych i modernizowanych obiektów i istotnych etapów realizacji inwestycji Spółka powinna uwzględniać w wartości początkowej środków trwałych czy zaliczać je wprost do kosztów uzyskania przychodów?
 
ITPB3/423-413d/11/MT Czy koszty funkcjonowania zespołu ds. budowy bloku energetycznego Spółka powinna uwzględniać w wartości początkowej środków trwałych czy zaliczać je wprost do kosztów uzyskania przychodów?
 
IPTPB3/423-60/12-2/IR Czy opłaty uiszczane przez Wnioskodawcę na rzecz niemieckiej Spółki powiązanej V.T. oraz powiązanej niemieckiej Spółki V. S., rekompensujące ww. podmiotom koszty zakupu licencji na oprogramowanie komputerowe, podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, i czy w związku z tym, Wnioskodawca powinien od wspomnianych opłat pobrać zryczałtowany podatek u źródła ?
 
IPTPB3/423-72/12-2/GG Czy otrzymane przez Spółkę, nieodpłatnie od osoby fizycznej (Prezesa i jednocześnie głównego akcjonariusza Spółki lub/i jego małżonki, lub/i prokurentów), poręczenie spłaty kredytów bankowych i zobowiązań z tytułu faktoringu jest uzyskaniem nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPTPB3/423-72/12-3/GG Czy otrzymane przez Spółkę, nieodpłatnie od osoby fizycznej (Prezesa i jednocześnie głównego akcjonariusza Spółki) zastawu na akcjach zabezpieczających spłatę kredytów bankowych jest uzyskaniem nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
Czy otrzymane przez Spółkę, nieodpłatnie od osoby fizycznej (Prezesa i jednocześnie głównego akcjonariusza Spółki lub/i jego małżonki, lub/i prokurentów), poręczenie spłaty kredytów bankowych i zobowiązań z tytułu faktoringu jest uzyskaniem nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPTPB3/423-74/12-2/KJ Czy w przypadku sprzedaży udziałów w Spółce Zbywanej (objętych w wyniku wymiany udziałów), Spółka będzie uprawniona do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów w Spółce wydanych Udziałowcom?
 
IPTPB3/423-90/12-2/GG Czy Wnioskodawca może zaliczyć koszty organizacji turnieju golfowego do kosztów uzyskania przychodów?
 
ITPB3/423-413e/11/MT Czy nieumorzoną wartość netto zlikwidowanych środków trwałych Spółka powinna uwzględniać w wartości początkowej środków trwałych czy zaliczać je wprost do kosztów uzyskania przychodów?
 
IPTPB3/423-95/12-2/PM Czy otrzymane odszkodowanie stanowi przychód podatkowy w rozumieniu art. 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992r.o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 Nr 74, poz,397 ze zm.)?
 
ITPB3/423-413f/11/MT Czy koszty postępowania orzeczone przez Krajową Izbę Odwoławczą Spółka powinna uwzględniać w wartości początkowej środków trwałych czy zaliczać je wprost do kosztów uzyskania przychodów?
 
ITPB3/423-413g/11/MT Czy opisane koszty podłączenia i pracy tymczasowej stacji kontenerowej podtrzymującej pracę stacji demineralizacji wody na czas inwestycji Spółka powinna uwzględniać w wartości początkowej środków trwałych czy zaliczać je wprost do kosztów uzyskania przychodów?
 
ITPB3/423-413h/11/MT Czy koszty szkolenia pracowników obejmującego obsługę nowego bloku energetycznego oraz modernizowanych urządzeń przed oddaniem obiektu do eksploatacji Spółka powinna uwzględniać w wartości początkowej środków trwałych czy zaliczać je wprost do kosztów uzyskania przychodów?
 
ITPB3/423-416i/11/MT Czy koszty części zapasowych do środków trwałych Spółka powinna uwzględniać w wartości początkowej środków trwałych czy zaliczać je wprost do kosztów uzyskania przychodów?

Wskaźniki gospodarcze