Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 26 maja 2012 r.
 
IPTPB3/423-32/12-4/KJ skutki podatkowe zbycia środków trwałych, których wydatki na nabycie uwzględnione były w wydatkach inwestycyjnych poniesionych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej
 
ILPB3/423-398/09/12-S/JG Czy zapłacona przez Spółkę kara umowna i opłata za przekroczenie limitu kilometrów będą kosztami uzyskania przychodów?
 
IPPB3/423-95/12-2/AG 1. Czy z tytułu umorzenia części lub całości należnych Wnioskodawcy od Pożyczkobiorcy kwot z tytułu zwrotu udzielonej pożyczki (w kwocie głównej), po stronie Pożyczkodawcy — osoby prawnej powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? 2. Czy z tytułu umorzenia części lub całości należnych Wnioskodawcy od Pożyczkobiorcy kwot z tytułu odsetek od pożyczki udzielonej Pożyczkobiorcy przez Wnioskodawcę, po stronie Pożyczkodawcy — osoby prawnej powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB5/423-959/11-2/DG Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów na nakłady poniesione na program komputerowy.
 
IPPB3/423-195/12-2/MC Czy opisane wyżej wynagrodzenie wypłacane przez Spółkę podmiotom świadczącym opisane wyżej usługi z rabatem, może stanowić koszt uzyskania przychodu Spółki, który powinien być potrącamy w dacie poniesienia jako koszt inny niż koszt bezpośrednio związany z przychodami?
 
IPPB3/423-127/12-2/EŻ Na jakich zasadach wnioskodawca winien rozpoznać przychód z tytułu otrzymanego wynagrodzenia?
 
IPPB3/423-137/12-2/GJ Czy wydatki, jakie Spółka będzie ponosiła zapewniając posiłki w warunkach opisanych we wniosku będą stanowiły koszt uzyskania przychodu Spółki, który będzie uwzględniany w rachunku podatkowym nawet wówczas, gdy wartość posiłków przekroczy kwotę diety przysługującej pracownikowi na podstawie odrębnych przepisów?
 
IPPB3/423-94/12-2/AG 1. Czy z tytułu umorzenia części lub całości należnych Wnioskodawcy od Pożyczkobiorcy kwot z tytułu zwrotu udzielonej pożyczki (w kwocie głównej), po stronie Pożyczkodawcy — osoby prawnej powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? 2. Czy z tytułu umorzenia części lub całości należnych Wnioskodawcy od Pożyczkobiorcy kwot z tytułu odsetek od pożyczki udzielonej Pożyczkobiorcy przez Wnioskodawcę, po stronie Pożyczkodawcy — osoby prawnej powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB3/423-42/12-4/JD Czy w związku z wystawieniem faktur korygujących do faktur wewnętrznych, zmniejszających VAT, Spółka była uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego w deklaracji VAT za okres, w którym wystawione zostały wewnętrzne faktury korygujące? Czy skorygowany VAT, uprzednio zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, powinien być potraktowany jako przychód podlegający opodatkowaniu CIT w momencie obniżenia zobowiązania podatkowego w VAT lub zwiększenia kwoty zwrotu VAT w następstwie wystawienia wewnętrznych faktur korygujących?
 
IPPB3/423-851/11-2/MS Czy Spółka do wyliczenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych może przyjąć metodę wyceny określoną w polityce rachunkowości i w przedstawionym stanie faktycznym, tj. sporządzać Spis z natury materiałów i towarów tylko na koniec roku, tj. nie sporządzać remanentu na koniec miesiąca i zaliczki za poszczególne miesiące ustalać uwzględniając koszty materiałów i towarów bez korygowania o zmianę stanu magazynu na koniec każdego miesiąca?
 
IPPB5/443-1230/11-2/DG Czy zespół składników materialnych i niematerialnych opisanych we wniosku stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o CIT? Czy wartość nominalna udziałów objętych w Nowej Spółce w zamian za wniesienie w drodze aportu Oddziału stanowi przychód dla Spółki?
 
IPPB3/423-174/12-2/EŻ Czy w opisanym stanie faktycznym, kwota odsetek, która w przypadku przesunięcia terminu zwrotu środków pożyczkowych podlega dopisaniu do kapitału pożyczki (kapitalizacji), stanowi dla Spółki koszty uzyskania przychodów w momencie kapitalizacji, czy też dopiero w momencie faktycznej zapłaty skapitalizowanych odsetek?
 
IPPB5/423-701/11-3/DG Zaliczenie dodatniej wartości firmy do kosztów uzyskania przychodu.
 
IPPB3/423-580/11-4/MS Zasady ujęcia w rozliczeniu rocznym z tytułu podatku CIT za rok podatkowy, w którym nastąpił podział Spółki z o.o., dochodu, tj. odpowiednio przychodów i kosztów związanych z wydzieloną częścią przedsiębiorstwa oraz skutków podatkowych przeniesienia prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej na spółkę Przejmującą.
 
IPPB3/423-706/11-2/GJ Czy w przedstawionym powyżej stanie faktycznym wypłata dywidendy przez S. na rzecz akcjonariuszy w formie rzeczowej w drodze transferu udziałów w P. nie powoduje powstania dla S. przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o PDOP? Czy wypłata dywidendy przez S. na rzecz akcjonariuszy w formie rzeczowej w drodze transferu udziałów w P. będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych ?
 
IPPB5/423-616/11-4/PS Czy systemowe elementy deskowań i rusztowań budowlanych P. są „urządzeniami przemysłowymi” w rozumieniu hipotezy art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?. Czy powstaje obowiązek poboru podatku u źródła przy dokonywaniu płatności za najem lub dzierżawę do zagranicznych kontrahentów?
 
IBPBI/2/423-1051/11/MO Czy koszt takiego poręczenia będzie kosztem uzyskania przychodów dla Spółki? (pytanie wymienione we wniosku jako drugie)
 
ITPB3/423-114b/12/AW Czy wydatki związane z utrzymaniem opisanego obiektu socjalnego w części niepokrytej ze środków ZFŚS można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 
ITPB3/423-70/12/DK Zakres momentu zaliczenia wskazanych we wniosku wydatków do kosztów uzyskania przychodów.
 
IPTPB3/423-80/12-2/KJ Czy płatności ponoszone przez Spółkę na dzierżawę gruntów, za okres od podpisania umowy dzierżawy do momentu zakończenia budowy farmy wiatrowej, mogą być zaliczane do wartości środków trwałych w budowie i stanowić jeden z elementów wartości początkowej środków trwałych po oddaniu inwestycji do użytkowania, od której dokonywane będą odpisy amortyzacyjne stanowiące koszt uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPTPB3/423-83/12-2/PM Czy Spółka może dokonać odliczenia poniesionej w poprzednich latach straty już w trakcie roku podatkowego, przy obliczaniu zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy od osób prawnych?
 
IPTPB3/423-85/12-2/PM Czy Spółka ma prawo do uznania różnicy pomiędzy prawidłowo ustalonym i zapłaconym podatkiem od nieruchomości od budynku ciepłowni a naliczanym i odprowadzanym dotychczas za lata 2007-2011, jako kosztu uzyskania przychodu 2012 roku, zgodnie z art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ITPB3/423-97/12/AW Czy odsetki uzyskane przez Stowarzyszenie od środków pieniężnych ulokowanych na rachunku bankowym oraz z tytułu zawieranych z bankiem umów lokat terminowych będą wolne od podatku dochodowego od osób prawnych?
 
IPTPB3/423-91/12-4/PM Czy prowizje bankowe oraz inne opłaty od udzielonego kredytu przeznaczonego na sfinansowanie bieżącej działalności Spółki pobierane jednorazowo w momencie zawarcia umowy kredytowej lub aneksu do umowy, których okres przekroczy rok podatkowy, będą kosztem uzyskania przychodu jednorazowo w momencie poniesienia, czy też powinny być rozliczane w czasie przez okres trwania umowy?
 
ITPB3/423-86/12/PST Czy przychód uzyskany przez Wspólnotę Mieszkaniową za bezumowne korzystanie przez „C.” z pomieszczeń Wspólnoty, w których znajduje się węzeł cieplny wraz z odsetkami podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. l pkt 44 Updop?
 
ITPB3/423-88/12/PS W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów straty z tytułu utraty wartości udziałów.
 
ITPB3/423-96/12/PS W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisu na fundusz remontowy dotyczącego garaży wolnostojących.

Wskaźniki gospodarcze