Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 29 maja 2012 r.
 
ITPB3/423-115a/09/DK 1. Czy koszty najmu samochodu z kierowcą na potrzeby placówki Wnioskodawcy w Angoli stanowią koszt uzyskania przychodu w całości w świetle przepisu art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
2. Czy koszty, o których mowa w pytaniu 1 stanowią koszt uzyskania przychodu pod warunkiem prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ITPB3/423-115b/09/DK 1) Czy koszty najmu samochodu z kierowcą na potrzeby placówki Wnioskodawcy w Angoli stanowią koszt uzyskania przychodu w całości w świetle przepisu art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
2) Czy koszty, o których mowa w pytaniu 1 stanowią koszt uzyskania przychodu pod warunkiem prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
3) Czy w świetle przepisu art. 21 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 3 ust. 2 w zw. z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Wnioskodawca jest zobowiązany do pobierania i odprowadzania zryczałtowanego podatku od przychodu rezydenta Republiki Angoli, jako wynajmującego pojazd z kierowcą?
 
ITPB3/423-124/09/MK Czy Spółka wybrała prawidłowy sposób zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych przez pracowników oraz osoby zatrudnione na umowę zlecenie z tytułu używania pojazdów prywatnych?
 
ITPB3/423-210a/09/PS Czy w przypadku kapitalizacji odsetek do kwoty głównej pożyczki, kwota skapitalizowanych odsetek stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodów w momencie ich kapitalizacji?
 
ITPB3/423-210b/09/PS Czy w przypadku kapitalizacji odsetek do kwoty głównej pożyczki, kwota skapitalizowanych odsetek stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodów w momencie ich kapitalizacji?
 
ITPB3/423-280a/09/AW W jaki sposób należy ustalać podatkowe różnice kursowe przy transakcjach wymiany walut, zarówno natychmiastowej sprzedaży waluty, jak również opisanych powyżej kontraktach forward?
 
ITPB3/423-280b/09/AW Czy Spółka powinna korygować wartość środka trwałego dla celów amortyzacji podatkowej o różnice kursowe?
 
ITPB3/423-215/09/MK Czy wydatki poniesione przez Spółkę w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz emisją udziałów będą mogły zostać uwzględnione w kalkulacji dochodu Spółki w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ITPB3/423-208/09/AM Czy koszty usług doradczych związanych z pozyskaniem dotacji przeznaczonej na sfinansowanie zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych, wykorzystywanych następnie w procesie produkcyjnym generującym przychody Spółki, stanowią pośrednie koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia (wystawienia faktury)?
 
ITPB3/423-240/09/MK Czy nieodpłatne użyczenie nieruchomości na rzecz Spółki przez Gminę stanowi dla Spółki przychód?
 
ITPB3/423-212a/09/DK Czy dla uczestników cash-poolingu nie będących bankiem przychodem są kwoty odsetek otrzymanych w związku z udziałem w cash-poolingu, a kosztem uzyskania przychodu wydatki poniesione z tytułu zapłaconych odsetek oraz prowizja zapłacona bankowi za świadczenie usługi cash poolingu, natomiast pozostałe środki finansowe przelewane pomiędzy uczestnikami cash poolingu nie będącymi bankiem, nie stanowią dla tych uczestników przychodów, ani kosztów ich uzyskania?
 
ITPB3/423-212b/09/DK Czy w przypadku, gdy wypłata odsetek w ramach cash-poolingu dokonywana jest na rzecz posiadacza salda dodatniego, nie będącego polskim rezydentem podatkowym, do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) od dochodu z tytułu odsetek osiąganego przez tego nierezydenta w wyniku uczestnictwa w cash-poolingu, zobowiązany jest bank oferujący usługę cash-poolingu, czy też posiadacz ujemny, od którego odsetki przysługują posiadaczowi dodatniemu?
 
ITPB3/423-212c/09/DK Czy w stosunku do odsetek wypłacanych przez uczestnika cash-poolingu będącego posiadaczem salda ujemnego, uczestnikowi cash-poolingu będącemu posiadaczem salda dodatniego, znajdują zastosowanie ograniczenia w zakresie uznawania odsetek za koszty uzyskania przychodu, wynikające z przepisów o niedostatecznej kapitalizacji zawartych w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ITPB3/423-197/09/MK Czy w świetle obowiązującej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wydatki na działania niezbędne do uzyskania dotacji na inwestycje, takie jak: koszty obsługi przez biuro doradcze, przygotowanie wniosków, biznes planów, uzyskanie opinii o innowacyjności, tłumaczeń dokumentów, itp. stanowią koszt podatkowy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym? Jeśli tak to czy wszystkie te koszty mogą być potrącane w dacie ich poniesienia?
 
ITPB3/423-225a/09/DK Czy dla uczestników cash-poolingu nie będących bankiem przychodem są kwoty odsetek otrzymanych w związku z udziałem w cash-poolingu, a kosztem uzyskania przychodu wydatki poniesione z tytułu zapłaconych odsetek oraz prowizja zapłacona bankowi za świadczenie usługi cash poolingu, natomiast pozostałe środki finansowe przelewane pomiędzy uczestnikami cash poolingu nie będącymi bankiem, nie stanowią dla tych uczestników przychodów, ani kosztów ich uzyskania?
 
ITPB3/423-247/09/MK Czy na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zw. z regulacją art. 21 ust. 2 tej ustawy oraz art. 11 ust. 3 lit. c Konwencji zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, Spółka jako płatnik zobowiązana będzie do pobierania u źródła podatku zryczałtowanego od odsetek wypłacanych w związku z pożyczką udzieloną przez instytucję finansową będącą holenderskim rezydentem podatkowym?
 
ITPP3/423-239/09/MK Czy czynność wniesienia wkładu przez spółkę komandytowo-akcyjną do spółki komandytowo-akcyjnej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych u Wnioskodawcy (komplementariusza „E.” Sp. z o.o.)?
 
ITPB3/423-308a/09/PS Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków związanych z nabyciem jednostek poświadczonej redukcji CER (ERU) oraz opłaty za przyznanie uprawnień EUA (emisja dwutlenku węgla).
 
ITPB3/423-308b/09/PS Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków związanych z nabyciem jednostek poświadczonej redukcji CER (ERU) oraz opłaty za przyznanie uprawnień EUA (emisja dwutlenku węgla).
 
ITPB3/423-306/09/MK Czy uzyskany dochód z całokształtu działalności gospodarczej Centrum Edukacji Sp. z o.o., której celem jest kontynuowanie działalności oświatowej, w części przeznaczonej na te cele korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 przy uwzględnieniu art. 17 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ITPB3/423-299/09/MK Czy na gruncie art. 15 ust. 4 i ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ponoszone przez Spółkę wydatki związane z planowaną sprzedażą posiadanych udziałów Spółka powinna zaliczyć do kosztów pośrednich czy bezpośrednich?
 
ITPB3/423-339/09/MK Czy zakup, w celu nieodpłatnego wydania pracownikom, akcji spółki „I.” będzie stanowił koszt uzyskania przychodów dla „T.” sp. z o.o.?
 
ITPB3/423-379/09/AW Czy każda wpłata klienta, która dokonywana jest zgodnie z umową realizacyjną, stanowi należny przychód podatkowy w dacie otrzymania gotówki i wystawienia faktury VAT? Czy dochodem do opodatkowania jest różnica pomiędzy dokonanymi i zafakturowanymi wpłatami netto od każdego zamawiającego a ustalonym przed rozpoczęciem robót budowlanych wskaźnikiem kosztów do sprzedaży?
 
ITPB3/423-311/09/AW 1. Czy zwrot na rzecz Spółki kwoty wydatków, jakie ta poniesie na wybudowanie autostrady zgodnie ze zmienionym projektem dostosowanym do przepisów obowiązującego prawa, stanowiących element kosztów wytworzenia środka trwałego, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
2. Czy odpisy amortyzacyjne dokonywane od tej części środka trwałego, na wytworzenie której wydatki zostały zwrócone Spółce, stanowią koszt uzyskania przychodu?
 
ITPB3/423-410/09/DK Czy Spółka po sprzedaży budynku prowadząc działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej i uzyskując dochody z tytułu działalności na którą uzyskała zezwolenie nie utraci zwolnienia od podatku dochodowego na działalność w strefie?
 
ITPB3/423-513/09/MK Czy odsetki wypłacane przez Spółkę w związku z przystąpieniem do nienazwanej umowy typu cash pooling polegającej na zarządzaniu płynnością finansową, będą korzystały z preferencyjnej stawki podatku u źródła w wysokości 5% na podstawie Polsko-Brytyjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, o ile Spółka uzyska certyfikat rezydencji Agenta?
 
ITPB3/423-717b/09/PS Dotyczy możliwości zwolnienia od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz czynszów z nich uzyskiwanych.
 
ITPB3/423-815/09/AW 1. Czy otrzymana dotacja będzie zwolniona od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
2. Czy w związku ze zwolnieniem od podatku otrzymanych dotacji nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów kosztów sfinansowanych z tych dotacji?
3. Czy wyłączenie kosztów z kosztów uzyskania przychodów następuje w dacie wpływu środków pieniężnych z dotacji na konto bankowe?
 
ITPB3/423-678/09/AW Czy dochody spółek, którymi będą środki finansowe przeznaczone na opłacenie faktur wystawionych przez wykonawców na spółki, pochodzące z dotacji otrzymanej przez Związek, będą podlegać zwolnieniu przedmiotowemu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 23 „...dochody pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy, którym służyć ma ta pomoc...” przy zastosowaniu omówionej w opisie stanu faktycznego strukturze instytucjonalnej wdrażania i realizacji Projektu?
 
ILPB4/423-65/12-4/ŁM Czy do końca roku podatkowego, w którym nastąpi połączenie, Spółka powinna wpłacać uproszczone zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych w tej samej wysokości co przed połączeniem., tj. obliczone na podstawie deklaracji CIT-8 Spółki złożonej w roku podatkowym poprzedzającym rok podatkowy, w którym nastąpi połączenie?
 
ILPB4/423-65/12-5/ŁM Czy w roku podatkowym następującym po roku podatkowym, w którym nastąpi połączenie, Spółka powinna wpłacać zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych w uproszczonej formie, tj. obliczone na podstawie deklaracji CIT-8 złożonej przez Spółkę w roku podatkowym, w którym nastąpi połączenie (zakładając, że Spółka nie zawiadomi właściwego organu podatkowego w odpowiedni sposób i terminie o rezygnacji z tej formy)?
 
ILPB3/423-24/12-3/JG Jak należy ustalić podstawę opodatkowania w przypadku zbycia celem umorzenia akcji (udziałów) w Spółce Nabywanej (umorzenie dobrowolne) w ramach zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku?
 
ILPB4/423-33/12-2/DS W jaki sposób Wnioskodawca jako komplementariusz Spółki powinien kalkulować przychody z udziału w Spółce w związku z posiadaniem przez Podmioty Trzecie świadectw użytkowych?
 
IPPB5/423-128/12-2/JC Czy w świetle art. 16 ust. 1 pkt 60 oraz art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy o PDOP w związku z art. 16 ust. 7b ustawy o PDOP, odsetki płacone przez Spółkę w związku z uczestnictwem w cash poolingu, jako wypłacane z tytułu innego niż pożyczka w rozumieniu art. 16 ust. 7b ustawy o PDOP, nie podlegają ograniczeniom wynikającym z przepisów o tzw. niedostatecznej kapitalizacji i – w konsekwencji – będą podlegały w pełnej wysokości zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, pod warunkiem spełnienia ogólnych warunków wskazanych w art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP?
 
IPPB5/423-185/12-2/JC Czy przy zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów Spółki odsetek zapłaconych przez Spółkę w związku z przystąpieniem do Systemu należy stosować ograniczenia wynikające z przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 lub 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o PDOP”)?
 
ILPB4/423-421/11-3/DS Czy wynagrodzenie za usługi agencyjne wypłacane przez Spółkę podmiotom z Chin i Hongkongu nie będzie podlegało opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym „u źródła” na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2a w związku z art. 3 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB3/423-113/12-2/PK1 1.Od jakiego momentu Spółka będzie uprawniona do ujęcia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Znaków, które obecnie znajdują się w procedurze rejestracji w Urzędzie Patentowym i, konsekwentnie, dokonywania odpisów amortyzacyjnych od tych Znaków stanowiących koszt uzyskania przychodów Spółki? 2.W jakiej wartości należy ustalić wartość początkową powyższych Znaków dla potrzeb amortyzacji podatkowej?
 
ILPB4/423-421/11-4/DS Czy wynagrodzenie za usługi agencyjne wypłacane przez Spółkę podmiotom z Chin i Hongkongu nie będzie podlegało opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym „u źródła” na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2a w związku z art. 3 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB4/423-6/12-2/DS Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych związanych z zakupem bazy danych teleadresowych.
 
IPPB5/423-93/12-3/DG Czy w opisanym stanie faktycznym Spółce będzie przysługiwało prawo do pomniejszenia podatku obliczonego od łącznych dochodów (tj. dochodów krajowych oraz niepodlegających zwolnieniu dochodów zagranicznych) o kwotę podatku zapłaconego za granicą z tytułu usług świadczonych poza terytorium Polski, przy czym kwota, o którą pomniejszony będzie podatek do zapłaty w kraju nie może być wyższa od tej części podatku dochodowego od osób prawnych, która przypada proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie?
 
IPPB3/423-1001/11-4/DP 1. Czy nabycie przez Spółkę akcji T. za pośrednictwem domu maklerskiego będzie podlegało zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych?2. Czy zapłacone przez Spółkę na rzecz U. S. odsetki od pożyczki będą stanowiły koszt uzyskania przychodu Spółki w momencie ich zapłaty (w tym poprzez potrącenia) lub kapitalizacji?
 
IPPB5/423-94/12-3/DG Czy w opisanym stanie faktycznym Spółce będzie przysługiwało prawo do pomniejszenia podatku obliczonego od łącznych dochodów (tj. dochodów krajowych oraz niepodlegających zwolnieniu dochodów zagranicznych) o kwotę podatku zapłaconego za granicą z tytułu usług świadczonych poza terytorium Polski, przy czym kwota, o którą pomniejszony będzie podatek do zapłaty w kraju nie może być wyższa od tej części podatku dochodowego od osób prawnych, która przypada proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie?
 
IPPB5/423-56/12-2/PS Czy Wynagrodzenie wypłacane przez Spółkę na rzecz T.I. w zamian za Usługi świadczone przez T.I. na podstawie Umowy mieści się w kategorii przychodów określonych w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT, tj., co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce („podatkiem u źródła”) w wysokości 20% wypłacanych kwot? Czy w przypadku ewentualnego uznania przez organ podatkowy, że Wynagrodzenie wypłacane przez Spółkę na rzecz T.I. w zamian za Usługi świadczone przez T.I. na podstawie Umowy mieści się w katalogu przychodów określonych w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT, Wynagrodzenie to nie podlega - zgodnie z normą art. 7 ust. 1 Konwencji tj., jako zyski przedsiębiorstw - podatkowi u źródła w Polsce (przy założeniu, że Spółka posiada odpowiedni certyfikat rezydencji podatkowej T.I., potwierdzający, że T.I. jest rezydentem podatkowym w Wielkiej Brytanii), tj. czy Spółka, dokonując każdorazowo wypłaty takiego Wynagrodzenia, nie jest zobowiązana do obliczenia, potrącenia oraz odprowadzenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego tego podatku?
 
ILPB4/423-516/11-5/DS Czy w przypadku ziszczenia się zdarzenia skutkującego automatycznym umorzeniem udziałów w Spółce wynagrodzenie za umorzone udziały będzie stanowić dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podlegający zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 22 ust. 4 w związku z ust. 4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB5/423-53/12-3/DG 1.Czy wnioskodawca postępuje prawidłowo odraczając dla celów podatkowych moment rozpoznania kosztu wskazanego w lit. A do chwili uzyskania przychodu ze sprzedaży lokali Nowej Inwestycji przy zastosowaniu wskazanego przez wnioskodawcę klucza alokacji kosztów? 2. Czy wnioskodawca postępuje prawidłowo odraczając dla celów podatkowych moment rozpoznania kosztu wskazanego w lit. B do chwili uzyskania przychodu ze sprzedaży lokali Nowej Inwestycji przy zastosowaniu wskazanego przez wnioskodawcę klucza alokacji kosztów? 3. Czy wnioskodawca postępuje prawidłowo odraczając dla celów podatkowych moment rozpoznania kosztu wskazanego w lit. C do chwili uzyskania przychodu ze sprzedaży lokali Nowej Inwestycji przy zastosowaniu wskazanego przez wnioskodawcę klucza alokacji kosztów? 4. Czy wnioskodawca postępuje prawidłowo odraczając dla celów podatkowych moment rozpoznania kosztu wskazanego w lit. D do chwili uzyskania przychodu ze sprzedaży lokali Nowej Inwestycji przy zastosowaniu wskazanego przez Wnioskodawcę klucza alokacji kosztów? 5. Czy wnioskodawca postępuje prawidłowo odraczając dla celów podatkowych moment rozpoznania kosztu wskazanego w lit. E do chwili uzyskania przychodu ze sprzedaży lokali Nowej Inwestycji przy zastosowaniu wskazanego przez wnioskodawcę klucza alokacji kosztów?
 
IPPB5/423-564/11-4/AJ 1.Czy dywidenda wypłacana cypryjskiemu akcjonariuszowi (tu: C. ) przez spółkę komandytowo-akcyjną z siedzibą w Polsce powinna być kwalifikowana jako „zyski przedsiębiorstw” (art. 7) czy też jako „dywidendy” (art. 10) w rozumieniu umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z 4 czerwca 1992 r. (Dz. U. z 1993 Nr 117, poz. 523; dalej jako: „Umowa”) ? 2.Czy Akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej będący osobą prawną (w szczególności spółką z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą na Cyprze i będący rezydentem cypryjskim, nie posiadający w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności posiada w Polsce zakład w rozumieniu Umowy. W konsekwencji czy zgodnie z Umową przychody uzyskiwane przez C. z tytułu bycia Akcjonariuszem w polskiej spółce komandytowo-akcyjnej, powinny być opodatkowane jedynie na Cyprze, czy też w Polsce ?
 
IPPB3/423-640/11-2/GJ Zaliczenie do kosztów podatkowych kwoty zasądzonej wyrokiem sądowym.
 
IPPB3/423-500/11-2/AG 1. Czy w przypadku Sprzedaży Udziałów przez Spółkę, jeżeli do dnia Sprzedaży nie nastąpi obniżenie wartości nominalnej Udziałów, Spółka będzie uprawniona do rozpoznania - z chwilą osiągnięcia przychodu podatkowego ze Sprzedaży - podatkowych kosztów uzyskania przychodów w wysokości wydatków poniesionych na nabycie lub objęcie tych Udziałów, na które składać się będą w szczególności kwoty Ceny, Podatku oraz Wkładu?2. Czy w przypadku Sprzedaży Udziałów przez Spółkę, także jeżeli przed dniem Sprzedaży nastąpi obniżenie wartości nominalnej Udziałów, Spółka będzie uprawniona do rozpoznania - z chwilą osiągnięcia przychodu podatkowego ze Sprzedaży - podatkowych kosztów uzyskania przychodów w wysokości wydatków poniesionych na nabycie lub objęcie tych Udziałów, na które składać się będą w szczególności kwoty Ceny, Podatku oraz Wkładu?3. Jeżeli stanowisko Spółki odnośnie pytania nr 2 zostanie uznane za nieprawidłowe - czy w takiej sytuacji (Sprzedaży Udziałów przez Spółkę, jeżeli przed dniem Sprzedaży nastąpi obniżenie wartości nominalnej Udziałów), Spółka będzie uprawniona do rozpoznania - z chwilą osiągnięcia przychodu podatkowego ze Sprzedaży - podatkowych kosztów uzyskania przychodów w wysokości takiej części wydatków poniesionych na nabycie lub objęcie tych Udziałów, na które składać się będą w szczególności kwoty Ceny, Podatku oraz Wkładu, która odpowiada proporcjonalnie obniżonej wartości nominalnej Udziałów w stosunku do wartości nominalnej Udziałów przed jej obniżeniem (tytułem przykładu - jeżeli wartość nominalna każdego z Udziałów zostanie obniżona z 1000 PLN do 750 PLN, proporcja ta będzie wynosić 75%)?
 
IPPB3/423-1061/11-2/DP Jakie konsekwencje podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych <pdop> spowoduje po stronie Spółki jako podatnika oraz płatnika przekazanie całego majątku Spółki na rzecz jedynego Wspólnika w związku z likwidacją Spółki?
 
IPPB3/423-1079/11-2/GJ 1. Czy wypłata dywidendy udziałowcom Spółki nabywającej w postaci Udziałów w Spółkach kapitałowych stanowi dla Wnioskodawcy odpłatne zbycie, o jakim mowa w przepisie art. 14 ust. 1 Ustawy CIT? 2. Jeżeli wypłata dywidendy w postaci Udziałów w Spółkach kapitałowych stanowi odpłatne zbycie tych Udziałów przez Wnioskodawcę, jak należy ustalić koszty uzyskania przychodów przy przeprowadzeniu tej operacji?
 
IPPB5/423-612/11-2/DG 1.Czy w związku z otrzymaniem od organu podatkowego zwrotu kwoty podatku VAT należnego nadpłaconego w okresie od grudnia 2004 r. do grudnia 2006 r., Spółka zobowiązana jest do rozpoznania przychodu dla celów PDOP w momencie, w którym kwota ta została Spółce faktycznie przekazana przez organ podatkowy lub w momencie, w którym kwota ta zostanie faktycznie zadysponowana przez Spółkę (zaliczona na poczet bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych)? 2.Czy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez organ podatkowy wniosku o stwierdzenie nadpłaty kwoty podatku VAT należnego w okresie od stycznia 2007 r. do grudnia 2010 r. i w konsekwencji, w przypadku otrzymania zwrotu nadpłaconego podatku VAT, Spółka zobowiązana będzie do rozpoznania przychodu dla celów PDOP w momencie w którym kwota ta zostanie Spółce faktycznie przekazana przez organ podatkowy lub w momencie, w którym kwota ta zostanie faktycznie zadysponowana przez Spółkę (zaliczona na poczet bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych)?
 
IPPB3/423-790/11-2/GJ Podatkowa umowy leasingu operacyjnego.
 
IPPB3/423-672/11-2/GJ Koszty uzyskania przychodów.
 
IPPB5/423-987/11-2/RS 1.Czy koszty uzyskania przychodów zarówno bezpośrednio jak również pośrednio związane z uzyskanym w roku podatkowym przychodem, a stanowiące dostawy niefakturowane, ujęte w księgach roku T0, za który Spółka sporządzi zeznanie podatkowe CIT-8 na podstawie wewnętrznych dowodów księgowych tj. „poleceń księgowania” będą stanowić koszty uzyskania przychodów tego roku podatkowego? 2.Czy Spółka ma prawo uznać za koszty uzyskania przychodów roku podatkowego następującego po roku, za który sporządzane będzie zeznanie podatkowe CIT-8, (tj. roku T1) kwot ewentualnych różnic pomiędzy kwotami kosztów wykazanymi w wewnętrznych dowodach księgowych tj. poleceniach księgowania, które będą ujęte w roku podatkowym T0 a otrzymanymi fakturami, rachunkami (i/lub innymi zewnętrznymi dowodami księgowymi) dokumentującymi te koszty, które Spółka otrzyma po dacie sporządzenia sprawozdania finansowego za rok T0?
 
IPPB3/423-109/12-2/MC Dochód uzyskany ze sprzedaży pomieszczenia stacji transformatorowej pochodzi z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Dochód ten ma więc wpływ na wysokość dochodu osiągniętego z tej gospodarki, który stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 44 powołanej ustawy podlega zwolnieniu od podatku dochodowego, w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.
 
IPPB5/423-985/11-2/RS Różnice występujące pomiędzy kwotami kosztów pośrednich lub bezpośrednich wykazanymi w wewnętrznych dowodach księgowych, które będą ujęte w roku podatkowym T0, a otrzymanymi dowodami księgowymi dokumentującymi te koszty, powinny być odniesione do momentu, w którym dany koszt został potrącony a nie do roku po nim następującego T1. Podatnik obowiązany jest więc do skorygowania niewłaściwie określonego kosztu uzyskania przychodu w dacie jego pierwotnego ujęcia w rachunku podatkowym. Zatem korekta powinna być przyporządkowana do roku, którego ten koszt dotyczy.
 
IPPB5/423-960/11-2/DG Otrzymanie/wydanie produktów, które w cenniku określone są za 0zł.
 
IPPB3/423-146/12-2/MC należy uznać, iż Spółka uzyskująca dochód (przychód) z tytułu dywidendy jest zwolniona w tym zakresie z podatku dochodowego od osób prawnych ponieważ spełni warunki określone w art. 22 jeżeli nie zbędzie udziałów w okresie do 09.09.2013r. Tym samym Spółka wypłacająca dywidendę nie będzie zobowiązana jako płatnik do naliczenia, pobrania i odprowadzenia podatku z tytułu wypłaconej dywidendy.
 
IPPB3/423-150/12-2/GJ Czy w przestawionym stanie faktycznym w związku z udostępnieniem Spółce prawa do przedmiotowej nieruchomości za cenę stanowiącą wartość rynkową na dzień podpisania umowy sprzedaży tj. 2007 r. powstanie przychód z częściowo nieodpłatnych świadczeń nawet w przypadku, gdy na moment przeniesienia własności na podstawie aktu notarialnego jego wartość będzie wyższa od ceny sprzedaży po stronie Spółki?
 
IPPB3/423-105/12-4/AG Czy wniesienie przez Wnioskodawcę do majątku Pożyczkobiorcy wkładu niepieniężnego w postaci Wierzytelności spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu z tytułu odsetek naliczonych na dzień wniesienia wkładu? Czy wniesienie przez Wspólnika do Pożyczkobiorcy wierzytelności z tytułu odsetek od pożyczki zaciągniętej przez Pożyczkobiorcę, na skutek czego dojdzie do wygaśnięcia tej wierzytelności, spowoduje powstanie przychodu po stronie Wnioskodawcy?
 
IBPBI/2/423-641/11/MO Czy w takim przypadku ma zastosowanie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych tj. czy jest to świadczenie nieodpłatne? (pytanie wymienione we wniosku jako pierwsze)
 
IPPB3/423-104/12-2/AG 1. Czy wniesienie przez Wnioskodawcę do majątku Pożyczkobiorcy wkładu niepieniężnego w postaci Wierzytelności spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu z tytułu odsetek naliczonych na dzień wniesienia wkładu? 2. Czy wniesienie przez Wspólnika do Pożyczkobiorcy wierzytelności z tytułu odsetek od pożyczki zaciągniętej przez Pożyczkobiorcę, na skutek czego dojdzie do wygaśnięcia tej wierzytelności, spowoduje powstanie przychodu po stronie Wnioskodawcy?
 
IPPB3/423-190/12-4/MC Czy dochody uzyskane przez wspólnotę mieszkaniową z reklam, wynajmu powierzchni wspólnych oraz oprocentowania środków pieniężnych na bankowym rachunku lokacyjnym korzyść, zwolnione są z podatku dochodowego od osób prawnych w świetle zapisu w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-771/11/MO Czy prawidłowe jest rozpoznawanie różnic inwentaryzacyjnych, tj. odpowiednio nadwyżek albo niedoborów inwentaryzacyjnych materiałów (półproduktów) wykorzystywanych do działalności strefowej (tj. zwolnionej z opodatkowania PDOP) oraz produktów finalnych wytworzonych na terenie Strefy na podstawie Zezwolenia, jako odpowiednio kosztów uzyskania przychodów albo przychodów działalności strefowej (tj. zwolnionej z opodatkowania PDOP)?
 
IPPB2/415-302/12-2/AS W przypadku organizacji spotkań integracyjnych, pracownikom Urzędu Miasta z tytułu udziału w tych spotkaniach należy przypisać przychód ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i od łącznego dochodu z tytułu wypłaconego wynagrodzenia w danym miesiącu obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy.
 
IPPB3/423-536/11-2/PK1 Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w przypadku ewentualnej przyszłej sprzedaży przez Spółkę A składników stanowiących elementy otrzymanego aportem ZCP - koszt uzyskania przychodów powinna stanowić wartość rynkowa wykazana bądź w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych bądź w bilansie, w majątku obrotowym Spółki ustalona na dzień otrzymania aportu.
 
IPPB3/423-896/11-2/DP 1. Czy na postawie przepisów Ustawy CIT prawidłowe będzie określenie przychodów Spółki z tytułu udziału w Spółce Osobowej (oraz odpowiednio kosztów) proporcjonalnie do udziału w zyskach Spółki Osobowej, wynikającego z postanowień umowy (statutu) Spółki Osobowej?2. Czy zawarcie umowy (sporządzenie statutu) Spółki Osobowej stanowi „transakcję” w rozumieniu art. 11 Ustawy CIT?3. Czy wniesienie przez Spółkę aportu do Spółki Osobowej stanowi „transakcję” w rozumieniu art. 11 Ustawy CIT?4. Czy organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej mają prawo do oszacowania dochodu Spółki przypadającego proporcjonalnie do udziału w zysku (10%) tej spółki z tytułu udziału Spółki w Spółce Osobowej?
 
IPPB3/423-128/09-5/12/S/MC Czy wydatki poniesione na wynagrodzenie Pośrednika stanowią w całości koszt uzyskania przychodu I.? Czy wydatki poniesione na wynagrodzenie Pośrednika powinny zostać uznane za koszty bezpośrednio związane z przychodami czy też koszty inne niż bezpośrednio zawiązane z przychodami? W jaki sposób I. powinno rozliczyć wydatki poniesione na wynagrodzenie Pośrednika? Czy wydatki poniesione na wynagrodzenie za usługi prawne powinny być traktowane jako koszty bezpośrednio związane z przychodami czy też jako koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami? W jaki sposób I. powinno rozliczyć wydatki poniesione na wynagrodzenie za usługi prawne? Kiedy w przypadku dalszej sprzedaży użytkowania wieczystego i budynku, w którym znajdują się najmowane lokale, I. będzie uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nierozliczonych do chwili sprzedaży wydatków na wynagrodzenie Pośrednika oraz za usługi prawne? Kiedy w przypadku wniesienia do spółki kapitałowej aportem użytkowania wieczystego oraz budynku, w którym znajdują się najmowane lokale, I. będzie uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nierozliczonych do chwili wniesienia aportu wydatków na wynagrodzenie Pośrednika oraz za usługi prawne?
 
IPPB3/423-486/11-2/MC Czy koszty poniesione przez Wnioskodawcę na nabycie usług doradczych oraz prowizje bankowe w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem Transakcji stanowią na gruncie ustawy o PDOP koszty uzyskania przychodów, o charakterze pośrednim, o których mowa w art. 15 ust. 4d ustawy o PDOP? Czy koszty poniesione przez Wnioskodawcę na nabycie usług doradczych oraz prowizje bankowe w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem Transakcji stanowią na gruncie ustawy o PDOP koszty uzyskania przychodów, o charakterze pośrednim, o których mowa w art. 15 ust. 4d ustawy o PDOP?
 
IPPB3/423-134/12-3/MC Czy dochody na pokrycie bieżącego utrzymania części wspólnej, dochody z zaliczek na fundusz remontowy oraz dochody na pokrycie kosztów mediów, uiszczane przez właścicieli lokali użytkowych w budynku mieszkalnym, wchodzącym w skład Wspólnoty Mieszkaniowej stanowią jej dochód wolny od opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB3/423-900/11-3/DP Pytanie 1Pytanie Banku dotyczy tego czy wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki osobowej (SKA) rodzi jakiekolwiek konsekwencje podatkowe po jego stronie.Pytanie 2Pytanie Banku dotyczy sposobu ustalenia wyniku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku objęcia udziałów lub akcji w spółce kapitałowej pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci akcji w SKA, tj. czy wynik podatkowy z takiej transakcji powinien być ustalony, jako różnica pomiędzy wartością nominalną obejmowanych udziałów (akcji) w spółce kapitałowej a wartością historyczną wydatków poniesionych na objęcie akcji w SKA. Pytanie 3Pytanie Banku dotyczy sposobu ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w przypadku sprzedaży (odpłatnego zbycia) akcji SKA, tj. czy wynik podatkowy z takiej transakcji powinien być ustalony, jako różnica pomiędzy ceną uzyskaną ze sprzedaży akcji SKA a wartością historyczną wydatków poniesionych na objęcie akcji w SKA.
 
IPPB3/423-116/12-2/JD Czy wnioskodawca powinien do amortyzacji wyżej opisanej instalacji edukacyjnej stosować stawkę amortyzacji podatkowej 30%, która zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacji, stanowiącym Załącznik nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, jest właściwa dla zespołów komputerowych, czy stawkę amortyzacyjną 20%, która zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacji, stanowiącym Załącznik nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, jest właściwa dla grupy 8 KŚT, do której zalicza się pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (zgodnie z objaśnieniami do KŚT do tej grupy zaliczamy to wszystko co nie zostało nigdzie wcześniej sklasyfikowane w KŚT)?
 
IPPB3/423-118/12-2/JD 1. Spółka wnosi o potwierdzenie, że prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym kwota skorygowanego podatku VAT należnego z tytułu nieodpłatnego wydania towarów na cele reprezentacji i reklamy stanowi dla Spółki przychód podatkowy w momencie obniżenia podatku VAT należnego na skutek rozpoznania dla celów VAT zbiorczych korygujących faktur wewnętrznych. 2. Alternatywnie, w przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie pierwsze - Spółka wnosi o potwierdzenie, że prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym przedmiotowa kwota skorygowanego podatku VAT, powinna być rozpoznana dla celów podatku dochodowego od osób prawnych jako korekta kosztów uzyskania przychodów w momencie obniżenia podatku VAT należnego na skutek rozpoznania zbiorczych korygujących faktur wewnętrznych.
 
IPPB3/423-203/12-2/JD Czy w opisanym stanie faktycznym, Spółce przysługiwało będzie prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów straty z tytułu likwidacji nieumorzonego środka trwałego?
 
IPTPB3/423-102/12-2/PM Czy otrzymane umorzenie pożyczki z WFOSiGW na budowę, zakup środków trwałych jest zwolnione z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Wskaźniki gospodarcze