Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 30 maja 2012 r.
 
IPPB3/423-77/12-2/DP 1. Z jaką datą powstaje w podatku dochodowym od osób prawnych obowiązek zapłaty podatku dochodowego z tytułu umarzanych udziałów: czy z datą podjęcia stosownej uchwały przez Zgromadzenie Wspólników C. sp. z o.o. w odniesieniu do całości wypłacanego wynagrodzenia za umarzane udziały, czy też w częściach każdorazowo wypłacanych lub postawionych do dyspozycji P. SA w likwidacji?2. Czy należny podatek dochodowy można pomniejszyć o poniesione przez P. SA w likwidacji koszty uzyskania, tj. koszty nabycia udziałów w cenie nominalnej - 55.000,- zł, koszty opłat notarialnych – 80,- zł i koszty opłat skarbowych - 270,- zł?3. Czy opodatkowaniu podlega wyłącznie kwota 5.625.100,- zł tj. wartość umorzon
 
IPPB3/423-103/12-2/MC Lokale użytkowe nie należą do zasobów mieszkaniowych. Zatem przychody z tytułu wszystkich zaliczek płaconych przez właścicieli lokali użytkowych (niezależnie od tego czy są oni właścicielami czy tylko użytkownikami), nie będą korzystały ze zwolnienia określonego art. 17 ust. 1 pkt 44 powołanej ustawy i stosownie do treści art. 7 będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. W związku z powyższym nie tylko różnica w zaliczce powinna być opodatkowana ale cała zaliczka płacona przez właścicieli lokali użytkowych. Także w sytuacji gdy Wspólnota nie będzie obciążała lokalu użytkowego dodatkową zaliczką na utrzymanie nieruchomości wspólnej to płacona zaliczka będzie podlegała opodatkowaniu. Ze zwolnienia takiego mogą bowiem jak wyżej wskazano korzystać tylko dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i przeznaczone na ten cel czyli na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi.
 
IPPB3/423-106/12-2/AG 1. Czy wniesienie przez Wnioskodawcę do majątku Pożyczkobiorcy wkładu niepieniężnego w postaci Wierzytelności spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu z tytułu odsetek naliczonych na dzień wniesienia wkładu? 2. Czy wniesienie przez Wspólnika do Pożyczkobiorcy wierzytelności z tytułu odsetek od pożyczki zaciągniętej przez Pożyczkobiorcę, na skutek czego dojdzie do wygaśnięcia tej wierzytelności, spowoduje powstanie przychodu po stronie Wnioskodawcy?
 
IPPB5/423-735/11-2/PS Art. 7,10, 11 i 12 umowy polsko – irlandzkiej oraz art. 21 ust. 1 i 2 oraz art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 ze zm.).
 
IPPB3/423-167/12-2/MC Czy wydatki związane z wejściem spółki na rynek NewConnect mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodu, w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (dalej: „updop”)?
 
IPTPB3/423-104/12-2/PM Czy odpisy amortyzacyjne naliczone od części usługowej budynku oraz odsetki od kredytu stanowią koszty uzyskania przychodów?
 
IBPBI/2/423-1444/11/PC Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione w związku z udziałem jej pracowników w wydarzeniach sportowych, takie jak opłaty za uczestnictwo, stroje sportowe ze znakiem firmowym, sprzęt sportowy, banery reklamowe, transport i zakwaterowanie pracowników, ich ubezpieczenie oraz wyżywienie?
 
IPPB5/423-778/11-2/PS Zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 1 i art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 7 i 12 umowy polsko – fińskiej.
 
IBPBI/2/423-1494/11/AK czy niezamortyzowana wartość obiektów stanowi koszty uzyskania przychodów
 
IPTPB3/423-27/12-6/KJ Czy amortyzacja parkingów stanowi koszt uzyskania przychodów, czy też należy tutaj zastosować art. 16c pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który mówi, że amortyzacji nie podlegają budynki, lokale budowle i urządzenia zaliczane do spółdzielczych zasobów mieszkaniowych lub służących działalności społeczno-wychowawczej prowadzonej przez spółdzielnie mieszkaniowe?
 
IPPB3/423-422/07-5/11/S/JD Koszty uzyskania przychodów dotyczące emisji akcji i wprowadzenia ich do publicznego obrotu.
 
IBPBI/2/423-1508/11/MS 1. Czy Wnioskodawca będzie uprawniony obniżyć stawki amortyzacyjne w odniesieniu do obecnie amortyzowanych środków trwałych do wysokości 0% - jeżeli obniżenia takiego dokona począwszy od stycznia 2012r? Czy Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do obniżenia stawek amortyzacyjnych do wysokości 0% także jedynie w odniesieniu do niektórych wybranych przez niego środków trwałych amortyzowanych metodą liniową?
2. Czy Wnioskodawca będzie uprawniony obniżyć stawki amortyzacyjne w odniesieniu do środków trwałych wprowadzonych w przyszłości do ewidencji do wysokości 0% - jeżeli obniżenia takiego dokona począwszy od miesiąca ujęcia środków trwałych w ewidencji? Czy Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do obniżenia stawek amortyzacyjnych do wysokości 0% także jedynie w odniesieniu do niektórych, wybranych przez niego środków trwałych amortyzowanych metodą liniową?
3. Czy Wnioskodawca będzie uprawniony podwyższyć obniżone do 0% stawki amortyzacyjne do dowolnego poziomu, nie wyższego jednak niż wynikający z Wykazu - pod warunkiem, że podwyższenie takie dokonane zostanie począwszy od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego? Czy uprawnienie do podwyższenia (do wysokości stawek maksymalnych określonych w Wykazie) obniżonych do 0% stawek amortyzacyjnych przysługiwać będzie Wnioskodawcy także jedynie w odniesieniu do niektórych, wybranych przez niego środków trwałych amortyzowanych metodą liniową?
 
IPPB3/423-65/12-2/DP CIT - w zakresie konsekwencji podatkowych przeniesienia własności nieruchomości przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz udziałowców w wyniku obniżenia kapitału zakładowego tej spółki
 
IPPB5/423-153/12-4/PS Czy w związku z przedstawionym stanem faktycznym można uznać, że Spółka cypryjska będzie posiadała na terytorium Polski swój zakład w rozumieniu art. 7 Umowy?
Czy wydatki w postaci wynagrodzenia Dyrektorów ponoszone przez Spółkę cypryjską można w całości przypisać do kosztów uzyskania przychodów zakładu Spółki cypryjskiej?
 
IPPB3/423-96/12-2/MS Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że uprawdopodobnioną w 2010 roku nieściągalność wierzytelności, odpisano jako nieściągalną w 2011 roku i w 2011 roku o tę należność pomniejszono podstawę do opodatkowania?
 
IPPB3/423-607/11-2/AG 1. Czy odsetki naliczane od kwoty przejętego kredytu za okres od dnia przejęcia kredytu do dnia spłaty tego kredytu będą stanowić dla Wnioskodawcy, jako wspólnika Sp.k. Nabywcy, koszt uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w momencie zapłaty, proporcjonalnie do posiadanego przez Wnioskodawcę udziału w zysku Sp.k. Nabywcy?2. Czy Wnioskodawca będzie miał prawo rozpoznawać koszty uzyskania przychodów z tytułu odpisów amortyzacyjnych od Budynku nabytego przez Sp.k. Nabywcę, w której Wnioskodawca będzie wspólnikiem, obliczonych w oparciu o indywidualną stawkę amortyzacji przy założeniu że okres amortyzacji nie będzie krótszy niż 3 lata?
 
IBPBI/2/423-1325/11/MS Czy Spółka powstała w miejsce zlikwidowanego samorządowego zakładu budżetowego ustalając podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych za rok podatkowy trwający od 01 lutego 2011r. do 31 grudnia 2011r. może uwzględnić straty podatkowe wykazane przez zakład budżetowy za rok 2010 oraz za styczeń 2011r.?
 
IPPB3/423-141/12-2/GJ Czy w przypadku przeniesienia przez Spółkę na Wspólnika Praw Ochronnych w celu zwolnienia się ze zobowiązania polegającego na zapłacie wynagrodzenia za nabyte przez Spółkę w celu umorzenia udziały w kapitale zakładowym Spółki, po stronie Spółki powstał przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-1336/11/MS Czy kara nałożona na Spółkę stanowi koszt uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-1337/11/AP Czy koszty ponoszone przez Spółkę w związku z wykonywaniem zadań własnych Gminy nie mające pokrycia w przychodach z usług publicznych będą stanowić koszty uzyskania przychodu?
 
IPPB3/423-98/12-2/GJ Czy jeśli w wyniku zawarcia powyższej umowy sprzedaży rozpoznany zostanie przychód i koszt podatkowy to wówczas, w przypadku gdyby nie zostały dotrzymane przez leasingobiorcę warunki lub umowa leasingu zostałaby przedterminowo rozwiązana z innych powodów i w konsekwencji postanowienie o sprzedaży przestało by wiązać strony, Spółka będzie zobowiązana skorygować w rozliczeniu za miesiąc zaistnienia takiego przypadku, wcześniej rozpoznany przychód i koszt podatkowy?
 
IBPBI/2/423-1338/11/PP Czy zgodnie z treścią art. 17 ust. 1pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych u Wnioskodawcy wydatki na PFRON, które finansowane są dotacją otrzymaną z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych?
 
IPPB5/423-59/12-2/PS Czy w świetle zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem niniejszego zapytania otrzymanie majątku likwidacyjnego, w tym w formie udziałów w spółce zależnej przez Wnioskodawcę w związku z likwidacją Spółki na podstawie art. 22 ustawy o pdop podlegać będzie zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-1343/11/AK 1) Czy art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych znajdzie zastosowanie do rozliczania strat poniesionych przez Spółkę na działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy, w oparciu o art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw?
2) Za jaki okres straty poniesione na działalności prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej w trakcie obowiązywania zezwolenia mogą być odliczane od dochodu uzyskanego z tej działalności?
 
IBPBI/2/423-1350/11/MO Czy poniesione w związku z zawarciem porozumienia o przejściu części zakładu pracy w trybie art. 231 k.p. przez wnioskodawcę wydatki (na poczet zobowiązań pracowniczych) w wysokości 198.693,99 zł, które zostały wypłacone pracownikom przez nowego pracodawcę, mogą stanowić koszty uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy?
 
IPPB3/423-917/11-2/JD Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym skorygowany podatek VAT, uprzednio zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, powinien być potraktowany jako przychód podlegający opodatkowaniu CIT w miesiącu ujęcia dla celów rozliczenia podatku VAT korekty podatku VAT należnego wynikającej z wystawionych wewnętrznych faktur korygujących?

Wskaźniki gospodarcze