Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 1 czerwca 2012 r.
 
IPPB3/423-4/12-2/DP W jaki sposób należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób prawnych czynność objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za wkład niepieniężny w postaci Wierzytelności, w szczególności, czy wynik podatkowy na transakcji należy ustalić jako różnicę między wartością nominalną obejmowanych udziałów jako przychodem, a wartością nominalną wnoszonych Wierzytelności wraz ze skapitalizowanymi odsetkami (w przypadku wierzytelności własnych) lub ceną nabycia Wierzytelności (w przypadku wierzytelności nabytych) jako kosztem uzyskania przychodów?
 
IPPB3/423-1073/11-2/AG Czy określenie wkładów w Spółce Komandytowej na poziomie dotychczasowego kapitału zakładowego pomniejszonego o pozycję bilansową „Kapitał z rozliczenia połączenia”, spowoduje opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie Wspólników i konieczność pobrania przez Wnioskodawcę podatku jako płatnika ?
 
IPPB5/423-709/11-2/PS Art. 12 ust. 3 oraz art. 15 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
 
IPPB3/423-52/12-4/JD CIT - w zakresie uznania skorygowanego podatku VAT należnego z tytułu nieodpłatnego wydania towarów na cele reprezentacji i reklamy za przychód podatkowy
 
IPPB3/423-30/12-2/JD Czy w przypadku objęcia przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce w zamian za wkład niepieniężny w postaci nieruchomości gruntowych o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną obejmowanych udziałów, przychodem Wnioskodawcy z tego tytułu będzie wyłącznie wartość nominalna objętych udziałów w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?Czy w sytuacji, o której mowa w pytaniu nr 1 może znaleźć zastosowanie art. 14 ust 1 zdanie drugie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. określenie przychodu w wysokości wartości rynkowej przez organ podatkowy?
 
IPPB3/423-41/12-4/MS Czy Spółka powinna ująć w kosztach podatkowych wydatki poniesione na nabycie Znaków objętych procedurą rejestracji proporcjonalnie do okresu na jaki została zawarta umowa licencji na korzystanie z tych Znaków, tj. w powiązaniu z przychodami podatkowymi, która Spółka uzyskuje z tytułu realizacji tej umowy?
 
IPPB3/423-1075/11-2/MS Czy art. 16 ust. 1 pkt 60 ma zastosowanie w przypadku spłaty kapitału przed spłatą odsetek od kredytu, tzn. w przypadku kiedy w dniu zapłaty odsetek spółka nie posiada zadłużenia z tytułu pożyczki wobec pożyczkodawcy- wspólnika posiadającego nie mniej niż 25% udziałów w spółce, czy zapłacone odsetki będą w całości kosztem uzyskania przychodów w spółce?
 
IPPB5/423-965/11-2/DG CIT - w zakresie kwalifikacji oraz momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, kosztów pozyskania klienta
 
IPPB5/423-30/12-2/RS Czy przychód (dochód) Spółki z o.o. posiadającej status akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej podlega opodatkowaniu w dniu otrzymania dywidendy wypłaconej akcjonariuszom na podstawie uchwały walnego zgromadzenia o podziale zysku, tj. na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o pdop”), czy też, zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 ust. 1 i 2 i art. 25 ust. 1 ustawa o pdop, w miesięcznych zaliczkach?
 
IPPB5/423-1229/11-2/RS Czy w opisanym powyżej stanie faktycznym sprawy ponoszone przez Towarzystwo wydatki na organizację spotkań z partnerami biznesowymi, a w tym usługi gastronomiczne (zakup posiłku w restauracji), mogą stanowić koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych?

Wskaźniki gospodarcze