Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 2 czerwca 2012 r.
 
ILPB4/423-127/11/12-S-2/DS Czy pierwsza opłata leasingowa, która ma zostać poniesiona przez Spółkę, zawierająca opłatę przygotowawczą, winna być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów Spółki w całości, w dacie jej poniesienia, czy też winna być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości umowy leasingu, która ma zostać zawarta?
 
IPPB5/443-1219/11-2/DG Czy w opisanym stanie faktycznym czynność wniesienia aportem opisanych składników majątkowych, które można uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, nie skutkuje powstaniem przychodu podatkowego na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7w zw. z art. 4a pkt 4 updop?Czy w opisanym stanie faktycznym czynność wniesienia aportem opisanych składników majątkowych, które można uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawi art. 6 pkt 1 uptu?
 
IPPB5/423-1118/11-4/PS 1. Czy w związku z postanowieniami art. 11 ust. 3 odsetki wypłacane przez Wnioskodawcę na rzecz Cesjonariusza, będącego rezydentem podatkowym odpowiednio w Austrii, Belgii, Holandii, Luksemburgu, Niemczech, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Finlandii lub Norwegii, należy uznać za odsetki wypłacane.2. Czy z tytułu wypłaty odsetek na rzecz Cesjonariusza wynikających z wierzytelności z Instrumentów przeniesionych przez Bank na Cesjonariusza, Wnioskodawca będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w Polsce?
 
IPPB3/423-111/12-2/JD 1) Czy i od którego miesiąca można zastosować 10% roczną stawkę amortyzacji do amortyzacji podatkowej używanego budynku niemieszkalnego nabytego w listopadzie 2011 roku, aby pełna wartość odpisów amortyzacyjnych była kosztem uzyskania przychodów z chwilą ich zaewidencjonowania. Pytanie nie dotyczy prawa wieczystego użytkowania związanego z tym Budynkiem, które zostało wyodrębnione z ceny budynku niemieszkalnego. Zwracamy uwagę, że przedmiot inwestycji długoterminowej został wprowadzony do ewidencji inwestycji długoterminowych oraz umożliwia F. uzyskiwanie bieżących przychodów z najmu. Jeśli przedmiotowa inwestycja nie może być amortyzowana wg 10% rocznej stawki amortyzacyjnej, wówczas prosimy o wskazanie odpowiedniej stawki amortyzacyjnej. Jeśli F. nie przysługuje prawo do amortyzacji używanego budynku niemieszkalnego, wówczas F. prosi o wskazanie odpowiedniego sposobu rozliczenia kosztów tej inwestycji oraz przychodów z najmu w rozliczeniach dot. podatku dochodowego od osób prawnych. 2) Czy Urządzenia należy potraktować jako odrębne środki trwałe, czy też można zwiększyć wartość inwestycji (Budynku) o ich wartość. Jeśli Urządzenia powinny stanowić odrębne środki trwałe to czy i od którego miesiąca F. może amortyzować Urządzenia oraz jaki procent rocznej stawki amortyzacyjnej umożliwi zaliczanie pełnej wartości odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów z chwilą ich zaewidencjonowania. 3) Czy F. miała prawo do odliczenia 23% podatku naliczonego VAT od faktur dokumentujących zakup Urządzeń wystawionych przez Sprzedającego, jeśli nabycie Budynku zostało udokumentowane przez Sprzedającego fakturą VAT podlegającą zwolnieniu z podatku VAT.
 
IPPB5/423-386/11-2/AJ Opodatkowanie przychodów cypryjskiego rezydenta podatkowego z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz (z umorzenia certyfikatów), z tytułu likwidacji Funduszu oraz ze zbycia lokat funduszu inwestycyjnego.
 
IPPB3/423-159/12-2/JD 1.Czy w przedmiotowym stanie faktycznym w wartości początkowej składników majątku powinna być uwzględniona część nieodliczonego podatku od towarów i usług obliczonego na podstawie współczynnika zastosowanego wstępnie w roku, w którym dany składnik został oddany do używania?2.Czy w przypadku, gdy pomiędzy proporcją wstępną, na podstawie której dokonano wyliczenia wartości początkowej, a proporcją wstępną obliczoną dla roku, w którym faktycznie dokonano odliczenia części podatku naliczonego istnieje rozbieżność, to w zależności czy różnica ta jest „in plus” czy „in minus” należy ją ująć odpowiednio w przychodach lub kosztach podatkowych?
 
IPPB5/423-471/11-7/AJ Czy podział przychodów i kosztów Konsorcjum pomiędzy Partnerów Konsorcjum stosownie do ich Udziałów, dokonywany przez Lidera Konsorcjum w formie not uznaniowych w odniesieniu do przychodów i not obciążeniowych w odniesieniu do kosztów, jest zgodny z przepisami Ustawy o CIT w świetle opisanego powyżej stanu faktycznego? W szczególności, czy prawidłowe jest stanowisko, że koszty i przychody Spółki w tym zakresie ograniczają się do kosztów i przychodów przypadających na Spółkę stosownie do jej Udziału ? Czy podział przychodów i kosztów Konsorcjum pomiędzy Partnerów Konsorcjum stosownie do ich Udziałów, dokonywany przez Lidera Konsorcjum w formie not uznaniowych i obciążeniowych, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT) zgodnie z Ustawą o VAT ? Czy obieg faktur w ramach Konsorcjum jest prawidłowy w świetle przedstawionego powyżej stanu faktycznego ? W szczególności, czy wystawianie przez Partnerów Konsorcjum faktur na opisane wstanie faktycznym usługi, które świadczą na rzecz Konsorcjum, jest zgodne z Ustawą o VAT ? Czy Spółka ma prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT wynikającego z faktur otrzymywanych przez Spółkę od pozostałych Partnerów Konsorcjum i zewnętrznych dostawców (w tym podatku VAT naliczonego na zasadzie samonaliczania przez nabywcę) od należnego podatku VAT wynikającego z Faktur Zbiorczych wystawianych przez Spółkę Zamawiającemu ? Czy podział rozliczeń międzyokresowych Konsorcjum pomiędzy Partnerów Konsorcjum stosownie do ich Udziałów, dokonywany przez Lidera Konsorcjum w formie Dokumentów Księgowych, jest prawidłowy z punktu widzenia Ustawy o CIT oraz Ustawy o VAT w świetle przedstawionego powyżej stanu faktycznego ?
 
IPPB3/423-1046/11-2/DP Jakie konsekwencje podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych <pdop> spowoduje po stronie Spółki jako podatnika oraz płatnika przekazanie całego majątku Spółki na rzecz jedynego Wspólnika w związku z likwidacją Spółki?
 
IPPB3/423-880/11-2/PK1 Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki zgodnie z którym, w sytuacji, gdy nie jest możliwe określenie dla celów UPOOP które udziały podlegają umorzeniu, Spółka jest uprawniona zastosować metodę FIFO, tj. przyjąć, że kolejno są to udziały objęte/nabyte przez Spółkę najwcześniej? W szczególności, czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym otrzymane przez Spółkę wynagrodzenie w związku z planowanym umorzeniem udziałów w W. powinno zostać przypisane poszczególnym kategoriom umarzanych udziałów począwszy od udziałów, które zostały objęte (nabyte) najwcześniej w takiej proporcji, jaką stanowi wartość nominalna danego rodzaju umarzanych udziałów w łącznej wartości nominalnej umarzanych udziałów? Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym do ustalenia kosztu uzyskania przychodów w związku ze zbyciem udziałów objętych w zamian za Zakład (stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa) Spółka powinna zastosować odpowiednią proporcję równą stosunkowi wartości nominalnej zbywanych udziałów (dotyczącej udziałów objętych w zamian za Zakład) do łącznej wartości udziałów objętych w zamian za przedmiotowy aport (tj. w zamian za Zakład) i odnieść tę proporcję do wartości podatkowej składników Zakładu określonej na dzień objęcia udziałów nie wyższej niż ich wartość nominalna z dnia objęcia, i określoną w powyższy sposób kwotę kosztów uzyskania przychodów zastosować do obliczenia wyniku podatkowego (dochodu, ewentualnie straty) osiągniętego na przedmiotowej transakcji? Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym w odniesieniu do planowanego przez Spółkę zbycia na rzecz W. udziałów w celu umorzenia w sytuacji, gdy wynagrodzenie zostanie określone w wysokości różniącej się od wartości nominalnej i/lub wartości rynkowej zbywanych udziałów, nie będą miały zastosowania przepisy o tzw. cenach transferowych (tj. art. 9a oraz art. 11 UPDOP) oraz przepisy o cenie rynkowej (tj. art. 14 UPDOP)?
 
IPPB3/423-1049/11-2/DP Jakie konsekwencje podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych <pdop> spowoduje po stronie Spółki jako podatnika oraz płatnika przekazanie całego majątku Spółki na rzecz jedynego Wspólnika w związku z likwidacją Spółki?
 
IPPB3/423-59/12-2/AG Czy odsetki od kredytu bankowego przejętego przez Spółkę od N. będą mogły zostać zaliczone przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty, zarówno przed jak i po planowanej likwidacji N. ?
 
IPPB3/423-970/11-4/AG Czy kosztem uzyskania przychodów Wnioskodawcy przy transakcji dobrowolnego i odpłatnego umorzenia udziałów i akcji w Spółce zbywanej będzie, jako wydatek Wnioskodawcy na nabycie umarzanych udziałów i akcji, wartość nominalna nowych udziałów własnych wydanych Udziałowcowi w zamian za wniesione przez niego aportem udziały i akcje w Spółce zbywanej?
 
IPPB3/423-875/11-4/PK1 Spółka wnosi o potwierdzenie prawidłowości jej stanowiska, zgodnie z którym, na gruncie opisanego stanu faktycznego, prawa autorskie majątkowe do Serwisu internetowego (przy założeniu, że Serwis Internetowy jest jako całość odrębnym utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych), nabyte przez Spółkę w ramach otrzymanego aportem przedsiębiorstwa lub ZCP, podlegają amortyzacji jako autorskie prawa majątkowe określone w art. 16b ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP. W konsekwencji, prawa autorskie majątkowe do Serwisu Internetowego będą podlegać wpisowi do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych Spółki jako odrębna/samodzielna wartość niematerialna i prawna, Spółka wnosi o potwierdzenie prawidłowości jej stanowiska, zgodnie z którym, na gruncie opisanego stanu faktycznego, nabywając prawa autorskie majątkowe do danego Serwisu Internetowego jako całości i korzystając z Serwisu internetowego jako całości, Spółka nie jest zobowiązana do odrębnego ujmowania dla celów podatkowych praw do poszczególnych elementów wchodzących w skład Serwisu Internetowego (przy założeniu, że Serwis Internetowy jest jako całość odrębnym utworem w rozumieniu ustawy oprawie autorskimi prawach pokrewnych). Spółka wnosi o potwierdzenie prawidłowości jej stanowiska, zgodnie z którym odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z art. 16m ustawy o PDOP od wartości początkowej praw autorskich majątkowych do Serwisu Internetowego (przy założeniu, że Serwis Internetowy jest jako całość odrębnym utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) w okresie nie krótszym niż 24 miesiące, będą stanowić koszty uzyskania przychodu Spółki w przypadku, gdy Serwis internetowy będzie generować przychody podatkowe Spółki.
 
IPPB5/423-525/11-3/IŚ Czy Spółka ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów dokonywanych zgodnie z przepisami ustawy o CIT odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej Oprzyrządowania, które na mocy zawartych Umów udostępni swoim podwykonawcom?
 
IPPB3/423-123/12-2/JD Czy Spółka będzie mogła uznać całą składkę ubezpieczeniową (zarówno w części ochronnej, jak i inwestycyjnej) za koszt uzyskania przychodu, a koszt ten będzie można uznać w momencie poniesienia kosztu (zapłaty składki zarówno dla części ochronnej, jak i dla części inwestycyjnej)?
 
IPPB3/423-976/11-2/MS Czy Spółka może zaliczyć uiszczoną przez nią - tytułem zawarcia umowy leasingu - opłatę wstępną do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w dacie poniesienia opłaty wstępnej? Czy Spółka może zapłaconą opłatę wstępną zaliczyć do podatkowych kosztów uzyskania przychodów na dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury, tj. w miesiącu dokonania płatności opłaty wstępnej?
 
IPPB3/423-1045/11-2/DP Jakie konsekwencje podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych <pdop> spowoduje po stronie Spółki jako podatnika oraz płatnika przekazanie całego majątku Spółki na rzecz jedynego Wspólnika w związku z likwidacją Spółki?
 
IPPB3/423-991/11-2/GJ Jak ująć zdarzenia w księgach dla celów rozliczeń podatkowych? Czy i kiedy Spółka winna w swoich księgach i rozliczeniach z budżetem odnieść się do wyroku z 2008 roku oraz zawartej ugody z 2009, która ostatecznie kończy długotrwały spór? W szczególności: a.) Czy zobowiązania z tytułu niezapłaconych faktur, które spółka T. S.A. prezentuje w księgach i które zgodnie z wyrokiem stały się w 20% podstawą do wyliczenia kwoty przyznanego na rzecz T. C. odszkodowania powinny zostać uznane za przychód podatkowy w dacie wyroku tj. w 2008 roku, jeśli tak to czy w całości czy w części? Czy kwota tych zobowiązań w ogóle nie powinna zostać zaliczona do przychodów podatkowych i uznana jedynie jako częściowe zobowiązanie z tytułu zasądzonego odszkodowania na rzecz T. C.? b.) W jakim momencie poniesione wydatki: opłaty sądowe i odszkodowanie z tytułu ugody stanowią koszt uzyskania przychodów? W dacie zawarcia ugody czy w dacie faktycznej zapłaty? c.) Czy wypłacone na podstawie zawartej ugody odszkodowanie wraz z odsetkami ustawowymi, w związku z odstąpieniem przez kontrahenta od zawartej umowy o współpracy, stanowi koszt uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: w całej kwocie ugody tj. 9.168.000 zł, w kwocie wynikającej z ugody pomniejszonej o zobowiązania wynikające z niezapłaconych faktur w kwocie 4.445.480,83 zł czy w kwocie wynikającej z ugody pomniejszonej o zobowiązania wynikające z niezapłaconych faktur zredukowanych do 20% zgodnie z udziałem procentowym wskazanym przez Sąd?
 
IPPB3/423-861/11-2/MS W jakiej wartości należy rozpoznać wartość początkową nabytych w drodze aportu przedsiębiorstwa (lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa) składników majątkowych w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy? W jakiej wartości należy rozpoznać wartość początkową nabytych w drodze aportu przedsiębiorstwa (lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa) składników majątków w przypadku niewystąpienia dodatniej wartości firmy? Czy znaki towarowe zgłoszone do rejestracji w Urzędzie Patentowym lub Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego wniesione aportem do Spółki, lecz niezarejestrowane na moment wniesienia aportu przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlegają amortyzacji jako wartości niematerialne i prawne, autorskie lub pokrewne prawa majątkowe? Jak ustalić wartość początkową znaku towarowego zgłoszonego do rejestracji w Urzędzie Patentowym lub w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, lecz niezarejestrowanego na moment wniesienia aportu dla celów amortyzacji, jeżeli nie został on ujęty w ewidencji zbywcy jako wartość niematerialna i prawna, mimo istnienia takiego obowiązku na podstawie ustawy o CIT oraz ustawy o rachunkowości?
 
IPPB3/423-977/11-2/MS Czy zapłata opłaty wstępnej stanowi koszt uzyskania przychodu bezpośrednio w dacie jej poniesienia stosownie do daty sprzedaży z faktury finansującego czy też powinna być rozliczana w czasie stosownym do okresu trwania leasingu?
 
IPPB3/423-799/11-4/AG 1) Czy Premia Ryzyka otrzymywana przez SPV od B. stanowić będzie przychód SPV podlegający opodatkowaniu, a jeżeli tak, to w którym momencie Premia Ryzyka będzie stanowiła przychód?2) Czy wartość nominalna obligacji Junior Notes oraz Senior Notes otrzymana przez SPV z chwilą emisji Junior Notes oraz Senior Notes stanowić będzie przychód SPV?3) Czy odsetki płatne przez SPV z tytułu Junior Notes oraz Senior Notes stanowić będą koszty uzyskania przychodu, a jeżeli tak, to w którym momencie powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu?4) Czy umorzenie Obligacji (zarówno Junior Notes, jak i Senior Notes) skutkować będzie powstaniem przychodu dla SPV, a jeżeli tak, w którym momencie kwoty te będą stanowiły przychód?
 
IBPBI/2/423-157/12/AK W przypadku, jeśli otrzymane odsetki bankowe od lokat oraz prowizje od udzielonych poręczeń stanowią przychód podatkowy, to czy jeśli w Spółce, która do tej pory osiąga straty podatkowe powstanie (dzięki uznaniu przychodów z lokat i prowizji z poręczeń za przychody podatkowe) dochód podatkowy, można będzie od tego dochodu odliczać straty Spółki z ubiegłych lat? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)
 
IBPBI/2/423-1279/11/AK Czy wyposażenie Oddziału przez Spółkę w ramach wyodrębnionego kapitału w środki pieniężne lub inne aktywa (np. nakłady na środki trwałe w budowie, środki trwałe takie jak maszyny i urządzenia, zapasy tj. wyroby gotowe, towary, materiały do produkcji) przeznaczone do prowadzenia przez Oddział działalności na terenie Finlandii, dokonane zarówno przed rozpoczęciem działania Oddziału, jak i w okresie późniejszym (doposażenie), nie prowadzi do powstania przychodu (kosztu uzyskania przychodów) na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce i nie rodzi obowiązku naliczania odsetek od przekazanych innych aktywów?
 
IBPBI/2/423-1326/11/SD Czy Spółka postąpiła prawidłowo stosując indywidualną stawkę amortyzacyjną 10% w stosunku do budynku Pałacu, który został poddany przez poprzedniego właściciela kapitalnemu remontowi, a pozwolenie na użytkowanie otrzymano już po jego zakupie?
 
IBPBI/2/423-1349/11/JD Czy dodatnie różnice kursowe o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 3 updop (winno być art. 15a ust. 2 pkt 3) powstałe od własnych środków pieniężnych na rachunkach walutowych powstające tak naprawdę ze zastosowania innego kursu walut dla wyceny wpływów waluty na rachunek od kursu zastosowanego do wyceny rozchodów walut z danego konta bankowego wpływają na dochód z tytułu działalności na terenie SSE (zdarzenie przyszłe)?
 
IBPBI/2/423-1501/11/MS Czy zakupione usługi gastronomiczne Dealer może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 
IBPBI/2/423-1526/11/MS Czy Wspólnota Mieszkaniowa powinna płacić podatku od przychodów uzyskiwanych z tytułu najmu pomieszczenia na stację TRAFO, jeśli dochód z najmu przeznaczony zostanie w całości na cele związane z utrzymanie zasobów mieszkaniowych?
 
IBPBI/2/423-1529/11/PC W jakiej dacie Spółka powinna wprowadzać nabyte wartości niematerialne i prawne do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz rozpocząć ich amortyzację?
 
ITPB3/423-443/11/MK Czy dywidendy wypłacane przez Spółkę do „N.”, w sytuacji gdy obie spółki będą należały do utworzonej przez „N.” PGK, będą podlegały zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych i czy w związku z tym Spółka nie będzie zobowiązana do pobierania podatku u źródła z tego tytułu?
 
DD6/033/135/MNX/10/PK-1468 opodatkowanie dochodów uzyskanych z odszkodowania z tytułu ubezpieczenia majątku spółdzielni (wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego)

Wskaźniki gospodarcze