Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 5 czerwca 2012 r.
 
IPPB3/423-985/08-5/08/12/S/MS 1.Czy Spółka będzie mogła rozliczyć w Polsce część straty zlikwidowanego w 2008 r. węgierskiego zakładu, która w związku z jego likwidacją nie będzie mogła zostać rozliczone na Węgrzech;2.Czy strata zlikwidowanego zakładu będzie mogła być rozliczona w Polsce na zasadach przewidzianych w art. 7 ust. 5 ustawy o CIT w kolejnych pięciu latach podatkowych począwszy od roku, w którym Spółka zadeklaruje po raz pierwszy tę stratę dla celów rozliczenia z tytułu CIT w Polsce, tj. w roku likwidacji zakładu?
 
IPPB5/423-229/11-2/IŚ 1.Czy Spółka - wykorzystująca „metodę podatkową” ustalania różnic podatkowych w sytuacji, gdy wpływy (przychody) i wypływy (koszty) z rachunku walutowego wyrażone w EUR nie są przedmiotem transakcji przewalutowania (zakupu lub sprzedaży waluty) - prawidłowo stosowała dotychczas przy ustalaniu różnic kursowych dla tych transakcji kurs ogłaszany przez bank, w którym Spółka posiada rachunek walutowy?2.Czy Spółka - wykorzystując w kolejnym roku podatkowym „metodę rachunkową” ustalania różnic kursowych dla wpływów (przychodów) i wypływów (kosztów) z rachunku walutowego wyrażonych w EUR, gdy nie będą one przedmiotem transakcji przewalutowania (zakupu lub sprzedaży waluty) - będzie uprawniona do stosowania średniego kursu NBP ogłoszonego dla danej waluty?
 
IPPB3/423-1048/11-2/DP Jakie konsekwencje podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych <pdop> spowoduje po stronie Spółki jako podatnika oraz płatnika przekazanie całego majątku Spółki na rzecz jedynego Wspólnika w związku z likwidacją Spółki?
 
IPPB3/423-575/11-2/MS Podsumowując, Spółka stoi na stanowisku, że dochodem do opodatkowania na moment sprzedaży przez Spółkę składników majątkowych otrzymanych uprzednio jako wkład niepieniężny, a niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki Wnoszącej Aport, będzie różnica pomiędzy kwotą uzyskaną ze zbycia składnika majątkowego (cena) oraz wartością tych składników majątkowych ustaloną zgodnie z przepisami ustawy o PDOP w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. w ewidencji ŚT i WNiP bądź w księgach Spółki na moment otrzymania wkładu niepieniężnego, pomniejszoną o ewentualne odpisy amortyzacyjne dokonane przez Spółkę i/lub powiększoną o dokonane po tym dniu ulepszenia bądź nakłady inwestycyjne.
 
IPPB3/423-1602/08-6/12/S/MS Czy przy obliczaniu wartości Firmy dla celów amortyzacji w rozumieniu art. 16b ust. 2 pkt 2 w powiązaniu z art. 16g ust. 2 ustawy CIT nie uwzględnia się wartości rynkowej przejętych maszyn, urządzeń oraz samochodów będących przedmiotem umów leasingu operacyjnego, jak również zobowiązań z nimi związanych, które wyłącznie ze względu na art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości zostały wykazane odpowiednio jako aktywa i zobowiązania w bilansie Sprzedającego a umowy leasingu nie spełniały warunków, o których mowa w art. 17f ustawy o CIT?
 
IPPB3/423-807/11-2/AG 1. W którym momencie dla celów podatku dochodowego od osób prawnych Spółka powinna rozpoznać przychód z tytułu tzw. Płatności Wstępnej związanej z zawarciem transakcji, której przedmiotem jest instrument pochodny?2. W którym momencie dla celów podatku dochodowego od osób prawnych Spółka powinna rozpoznać Otrzymane oraz Zapłacone Płatności Swapowe realizowane w wyniku zawarcia transakcji, której przedmiotem jest instrument pochodny?3. W którym momencie dla celów podatku dochodowego od osób prawnych Spółka powinna rozpoznać wydatki ponoszone w Dacie Zamknięcia w związku z transakcją, której przedmiotem jest instrument pochodny?
 
IPPB5/423-619/11-6/PS Czy udzielenie licencji na używanie programu komputerowego z prawem do udzielania sublicencji za odpowiednią opłatą lub bez takiego prawa przez kontrahentów posiadających siedziby w wymienionych krajach będzie skutkowało obowiązkiem uiszczenia podatku dochodowego u źródła, tj. na podstawie art. 21 ust. 1 u.p.d.o.p. z tytułu przychodów uzyskanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2. tej ustawy, w świetle postanowień powołanych przepisów przedmiotowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania wymienionych w niniejszym wniosku?
 
IPPB5/423-184/11-2/IŚ Czy nadwyżka równowartości w PLN części kapitałowej opłaty leasingowej obliczonej według kursu bieżącego ponad wartość stanowiącą spłatę wartości początkowej według kursu historycznego, który to kurs stanowił podstawę do obliczenia wartości początkowej przedmiotu leasingu wykazanej w ewidencji środków trwałych Spółki, stanowi koszt uzyskania przychodów?
 
IPPB5/423-699/11-2/DG 1)Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego zespół składników materialnych oraz niematerialnych (w tym zobowiązania) wchodzący w skład Segmentu Sprzedaży i Marketingu będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT? 2)Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym wniesienie aportem do spółki kapitałowej w zamian za jej udziały zorganizowanej części przedsiębiorstwa na moment aportu nie prowadzi do powstania po stronie Spółki przychodów podatkowych dla celów ustawy o CIT? 3)Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym przejęcie zobowiązań Spółki związanych z działalnością zorganizowanej części przedsiębiorstwa przez spółkę kapitałową w ramach aportu tej zorganizowanej części przedsiębiorstwa w zamian za wydane udziały nie prowadzi do powstania po stronie Spółki przychodów podatkowych dla celów ustawy o CIT?
 
IPPB5/423-485/11-2/DG 1)Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie, z którym przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego zespół składników materialnych oraz niematerialnych (w tym zobowiązania) wchodzący w skład Segmentu Korporacyjnego będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT? 2)Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie, z którym przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego zespół składników materialnych oraz niematerialnych (w tym zobowiązania) wchodzący w skład Segmentu Telewizyjnego będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT? 3)Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego transakcja podziału Spółki w trybie art. 529 1 pkt 1 KSH nie prowadzi do powstania po stronie Spółki przychodów podatkowych na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT?
 
IPPB5/423-1131/11-2/IŚ wartość początkowa środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych a zrealizowane różnice kursowe, w tym od własnych środków pieniężnych
 
IPPB5/423-1172/11-5/IŚ kursy waluty do ustalania różnic kursowych w systemie rozliczeń cash-poolingu
 
IPPB5/423-1173/11-3/IŚ kursu waluty obowiązujący do przeliczania na złote kosztów poniesionych w walucie obcej
 
IPPB5/423-1173/11-4/IŚ kursu waluty obowiązujący do przeliczania na złote kosztów poniesionych w walucie obcej
 
IPPB5/423-77/12-4/AS Czy w przypadku dokonywania przez Fundusz wypłaty na rzecz Uczestników z tytułu wykupu przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych oraz wypłat bez konieczności wykupu certyfikatów (umorzenia certyfikatów inwestycyjnych lub likwidacji funduszu), Fundusz powinien pobierać, jako płatnik, zryczałtowany podatek dochodowy?
 
IPPB5/423-1129/11-2/IŚ różnice kursowe a kurs średni NBP
 
IPPB5/423-82/12-4/AS Czy w przypadku dokonywania przez Fundusz wypłaty na rzecz Uczestników z tytułu wykupu przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych oraz wypłat bez konieczności wykupu certyfikatów (umorzenia certyfikatów inwestycyjnych lub likwidacji funduszu), Fundusz powinien pobierać, jako płatnik, zryczałtowany podatek dochodowy?
 
IPPB5/423-1131/11-3/IŚ wartość początkowa środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych a zrealizowane różnice kursowe, w tym od własnych środków pieniężnych
 
IPPB5/423-41/12-2/AS określenie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków Spółki z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne (w części finansowanej przez płatnika) oraz składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od wynagrodzeń za miesiąc marzec wynikających z umów o pracę i umów cywilnoprawnych
 
IPPB5/423-81/12-4/AS Czy w przypadku dokonywania przez Fundusz wypłaty na rzecz Uczestników z tytułu wykupu przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych oraz wypłat bez konieczności wykupu certyfikatów (umorzenia certyfikatów inwestycyjnych lub likwidacji funduszu), Fundusz powinien pobierać, jako płatnik, zryczałtowany podatek dochodowy?
 
IPPB5/423-83/12-4/AS Czy w przypadku dokonywania przez Fundusz wypłaty na rzecz Uczestników z tytułu wykupu przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych oraz wypłat bez konieczności wykupu certyfikatów (umorzenia certyfikatów inwestycyjnych lub likwidacji funduszu), Fundusz powinien pobierać, jako płatnik, zryczałtowany podatek dochodowy?
 
IPPB5/423-85/12-4/AS Czy w przypadku dokonywania przez Fundusz wypłaty na rzecz Uczestników z tytułu wykupu przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych oraz wypłat bez konieczności wykupu certyfikatów (umorzenia certyfikatów inwestycyjnych lub likwidacji funduszu), Fundusz powinien pobierać, jako płatnik, zryczałtowany podatek dochodowy?
 
IPPB5/423-84/12-4/AS Czy w przypadku dokonywania przez Fundusz wypłaty na rzecz Uczestników z tytułu wykupu przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych oraz wypłat bez konieczności wykupu certyfikatów (umorzenia certyfikatów inwestycyjnych lub likwidacji funduszu), Fundusz powinien pobierać, jako płatnik, zryczałtowany podatek dochodowy?
 
IPPB5/423-86/12-4/AS Czy w przypadku dokonywania przez Fundusz wypłaty na rzecz Uczestników z tytułu wykupu przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych oraz wypłat bez konieczności wykupu certyfikatów (umorzenia certyfikatów inwestycyjnych lub likwidacji funduszu), Fundusz powinien pobierać, jako płatnik, zryczałtowany podatek dochodowy?
 
IPPB5/423-88/12-4/AS Czy w przypadku dokonywania przez Fundusz wypłaty na rzecz Uczestników z tytułu wykupu przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych oraz wypłat bez konieczności wykupu certyfikatów (umorzenia certyfikatów inwestycyjnych lub likwidacji funduszu), Fundusz powinien pobierać, jako płatnik, zryczałtowany podatek dochodowy?
 
IPPB5/423-78/12-4/AS Czy w przypadku dokonywania przez Fundusz wypłaty na rzecz Uczestników z tytułu wykupu przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych oraz wypłat bez konieczności wykupu certyfikatów (umorzenia certyfikatów inwestycyjnych lub likwidacji funduszu), Fundusz powinien pobierać, jako płatnik, zryczałtowany podatek dochodowy?
 
IPPB5/423-87/12-4/AS Czy w przypadku dokonywania przez Fundusz wypłaty na rzecz Uczestników z tytułu wykupu przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych oraz wypłat bez konieczności wykupu certyfikatów (umorzenia certyfikatów inwestycyjnych lub likwidacji funduszu), Fundusz powinien pobierać, jako płatnik, zryczałtowany podatek dochodowy?
 
IPPB5/423-80/12-4/AS Czy w przypadku dokonywania przez Fundusz wypłaty na rzecz Uczestników z tytułu wykupu przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych oraz wypłat bez konieczności wykupu certyfikatów (umorzenia certyfikatów inwestycyjnych lub likwidacji funduszu), Fundusz powinien pobierać, jako płatnik, zryczałtowany podatek dochodowy?
 
IPPB5/423-1130/11-2/IŚ obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej z tytułu transakcji z podmiotem powiązanym w kontekście ustawowych limitów transakcji
 
IPPB5/423-18/12-2/IŚ Różnice kursowe, w tym sprecyzowanie kursu waluty obowiązującego do przeliczania na złote pobranego zryczałtowanego podatku „u źródła”.
 
IPPB5/423-89/12-4/AS Czy w przypadku dokonywania przez Fundusz wypłaty na rzecz Uczestników z tytułu wykupu przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych oraz wypłat bez konieczności wykupu certyfikatów (umorzenia certyfikatów inwestycyjnych lub likwidacji funduszu), Fundusz powinien pobierać, jako płatnik, zryczałtowany podatek dochodowy?
 
IPPB5/423-90/12-4/AS Czy w przypadku dokonywania przez Fundusz wypłaty na rzecz Uczestników z tytułu wykupu przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych oraz wypłat bez konieczności wykupu certyfikatów (umorzenia certyfikatów inwestycyjnych lub likwidacji funduszu), Fundusz powinien pobierać, jako płatnik, zryczałtowany podatek dochodowy?
 
IPPB5/423-79/12-4/AS Czy w przypadku dokonywania przez Wnioskodawcę wypłaty na rzecz Uczestników z tytułu wykupu przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych oraz wypłat bez konieczności wykupu certyfikatów (umorzenia certyfikatów inwestycyjnych lub likwidacji funduszu), Fundusz powinien pobierać, jako płatnik, zryczałtowany podatek dochodowy?
 
IPPB5/423-973/11-3/IŚ przychody, koszty uzyskania przychodów, różnice kursowe i obowiązki płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego „u źródła” z tytułu transakcji walutowych
 
IPPB5/423-2/12-2/AS Czy dla celów podatkowych koszty akwizycji powinny być rozpoznawane w tej samej wysokości i w tych samych okresach, jak dla celów księgowych, za wyjątkiem sytuacji, w których dotyczyłoby to ujęcia w rachunku podatkowym rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów?
 
IPPB5/423-12/12-2/AS pyt. 7) Czy kwoty wpłacane przez spółki z Grupy z tytułu usług szkoleniowych w ramach pieniężnego wkładu obowiązkowego i dobrowolnego stanowią dla Spółki przychód podlegający opodatkowaniu, z tytułu świadczenia usług na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o CIT?
pyt. 8) Czy przychód ten może zostać rozpoznany jako przychód podatkowy w okresach rozliczeniowych, nie dłuższych niż rok, określonych w umowie serwisowej stanowiącej podstawę świadczenia usług szkoleniowych w oparciu o art. 12 ust. 3c ustawy o CIT?
pyt. 9) Czy koszty związane ze świadczeniem usług szkoleniowych, ujęte w wynagrodzeniu z tytułu świadczenia usług szkoleniowych (czyli stanowiące bazę kosztową, na podstawie której obliczana jest wysokość wynagrodzenia Spółki należnego od spółek z Grupy), którym są obciążane spółki z Grupy powinny być zakwalifikowane do kosztów bezpośrednio związanych z przychodami Spółki na podstawie art. 15 ust. 4, ust. 4b i 4c ustawy o CIT?
pyt. 10) Przyjmując, iż koszty ujęte w wynagrodzeniu, którym obciążane są spółki z Grupy stanowią koszty bezpośrednio związane z przychodami, czy koszty poniesione w latach poprzedzających rok uzyskania przychodu, w roku uzyskania przychodu, oraz w roku następującym po roku uzyskania przychodu, do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego, nie później niż do dnia złożenia rocznego zeznania podatkowego, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów roku, w którym przychód został rozpoznany?
pyt. 11) Czy otrzymane wsparcie finansowe w ramach dotacji korzysta ze zwolnienia z podatku CIT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy CIT w zakresie wsparcia w formie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa oraz na postawie art. 17 ust. 1 pkt 52 ustawy CIT w zakresie wsparcia w formie płatności ze środków europejskich?
pyt. 12) Czy koszty nieujęte w wynagrodzeniu, o którym mowa w pytaniu Nr 9 i 10 niniejszego wniosku, ale związane z realizacją usług szkoleniowych i doradczych, inne niż bezpośrednio sfinansowane ze wsparcia finansowego w formie dotacji, stanowią koszt uzyskania przychodu dla Spółki na gruncie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT?
 
IPPB5/423-1109/11-2/IŚ rozliczenia jednostki macierzystej z oddziałem w Niemczech a różnice kursowe
 
IPPB5/423-20/12-2/AS 1) zaliczenie do „pośrednich” kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z retrocesją w dacie poniesienia, tj. w tej samej wysokości i w tych samych okresach, jak dla celów księgowych,2) rozpoznanie przychodów Spółki związanych z retrocesją w tej samej wysokości i w tych samych okresach, jak dla celów księgowych
 
IPPB5/423-3/12-2/AS 1) zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu świadczenia usługi reasekuracji, innych niż koszty akwizycji, tj. udziału w wypłaconych odszkodowaniach, w tej samej wysokości i w tych samych okresach, jak dla celów księgowych,2) rozpoznanie przychodów Spółki z tytułu składki reasekuracyjnej w tej samej wysokości i w tych samych okresach, jak dla celów księgowych
 
IPPB5/423-87/08/12-19/S/AS możliwość zaliczenia do k.u.p. wydatków związanych z:
- organizacją przez Spółkę oraz na zlecenie Spółki szkoleń, seminariów, konferencji,
- uczestnictwem polskich lekarzy w konferencjach krajowych i zagranicznych organizowanych przez inne podmioty.
 
IPPB5/423-664/11-6/JC 1.Czy odsetki otrzymane w związku z powstaniem salda dodatniego i odsetki zapłacone w związku z powstaniem salda ujemnego na rachunku Spółki stanowić będą odpowiednio przychód podatkowy i koszt uzyskania przychodu dla Spółki. Kosztem uzyskania przychodu będzie również prowizja płatna przez Spółkę na rzecz Banku, jako wynagrodzenie za realizację przez Bank usługi cash-poolingu?2.Czy nie dojdzie do powstania nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń pomiędzy stronami Umowy cash-poolingu w rozumieniu art. 12 ustawy o CIT i nie będzie miał zastosowanie art. 11 ustawy o CIT?
 
IPPB5/423-458/10/11-7/S/JC Czy w świetle art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych koszty spotkań integracyjnych wymienionych w opisie stanu faktycznego stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodów?
 
IPPB5/423-667/11-6/JC 1.Czy odsetki otrzymane w związku z powstaniem salda dodatniego i odsetki zapłacone w związku z powstaniem salda ujemnego na rachunku Spółki stanowić będą odpowiednio przychód podatkowy i koszt uzyskania przychodu dla Spółki. Kosztem uzyskania przychodu będzie również prowizja płatna przez Spółkę na rzecz Banku, jako wynagrodzenie za realizację przez Bank usługi cash-poolingu?2.Czy nie dojdzie do powstania nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń pomiędzy stronami Umowy cash-poolingu w rozumieniu art. 12 ustawy o CIT i nie będzie miał zastosowanie art. 11 ustawy o CIT?
 
IPPB5/423-1128/11-2/IŚ sposób ujęcia w rachunku podatkowym odsetek (w tym skapitalizowanych) i różnic kursowych (w tym od własnych środków pieniężnych) od pożyczki/kredytu na sfinansowanie Inwestycji, obejmującej nabycie gruntu i budowę oraz eksploatację budynków biurowych na wynajem
 
IPPB3/423-99/12-2/DP 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym odsetki od pożyczki zaciągniętej na sfinansowanie wkładu pieniężnego służącego objęciu udziałów w P. Sp. z o.o. będą stanowiły koszt uzyskania przychodu Spółki w momencie zapłaty odsetek?2. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym odsetki od pożyczki zaciągniętej na sfinansowanie wkładu pieniężnego służącego objęciu udziałów w P. Sp. z o.o. będą stanowiły koszt uzyskania przychodu Spółki w momencie kapitalizacji odsetek?
 
IPPB5/423-741/11-2/JC 1.Czy ujemne saldo odsetek powstałych w wyniku Cash poolingu może zostać zaliczone do podatkowych kosztów uzyskania przychodów Spółki w momencie ich doliczenia do zobowiązania głównego/odliczenia od należności głównej?2. Czy dodatnie saldo odsetek powstałych w wyniku Cash poolingu może zostać zaliczone do przychodów podatkowych Spółki w momencie ich doliczenia do należności głównej/odliczenia od zobowiązania głównego?
 
IPPB5/423-111/12-2/JC Czy wydatki ponoszone na zakup przez Spółkę biletów na spektakle teatralne, które zostaną następnie przekazane klientom Spółki w ramach własnych działań marketingowych związanych ze wsparciem sprzedaży świadczonych usług można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 
IPPB3/423-112/12-2/PK1 W jakiej wysokości Spółka powinna ująć wydatki poniesione na nabycie Domen jako koszty uzyskania przychodów dla celów podatkowych? W którym momencie Spółka powinna ująć wydatki poniesione na nabycie Domen jako koszty uzyskania przychodów dla celów podatkowych?
 
IPPB5/423-1162/11-4/JC Czy przepisy określone w art. 11 i art. 9a ustawy o PDOP mają zastosowanie do transakcji w ramach Cash Poolingu?
 
IPPB5/423-23/12-2/JC Czy w odniesieniu do zdarzeń występujących w opisanej strukturze, ma zastosowanie przepis art. 11 ust. 1 ustawy CIT dotyczący szacowania dochodów z transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi w przypadku wystąpienia warunków różniących się od warunków występujących pomiędzy podmiotami niezależnymi?2. Czy w odniesieniu do zdarzeń występujących w opisanej strukturze ma zastosowanie przepis art. 9a ustawy CIT dotyczący obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej?
 
IPPB3/423-97/12-2/AG Czy w tak przedstawionym stanie faktycznym, w stosunku do transakcji sprzedaży Produktów Refundowanych zawieranych przez Spółkę z Podmiotem Zagranicznym nie mają zastosowania przepisy art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pdop?
 
IPPB5/423-1163/11-4/JC Czy w przypadku otrzymywania przez Spółkę faktur w formie i w sposób opisany powyżej (w formacie PDF, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub portalu internetowego) faktury takie uprawniają Spółkę do rozliczenia wynikającego z nich podatku naliczonego VAT i/lub do zaliczenia wynikających z nich kwot do kosztów uzyskania przychodów, na zasadach ogólnych, wynikających z art. 86-91 ustawy o podatku od towarów i usług oraz art. 15 i 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB3/423-2/12-2/KK 1. Czy w sytuacji, gdy postanowienie o nieściągalności Wierzytelności zostanie wydane juz po dniu połączenia na Wnioskodawcę (jako następcę prawnego Spółki Przejmowanej), Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia wartości Wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów?2. Czy planowane połączenie Wnioskodawcy i Spółki Przejmowanej powoduje obowiązek rozpoznania przez Wnioskodawcę przychodu podlegającego opodatkowaniu pdop w wysokości wartości Zobowiązań na dzień połączenia
 
IPPB5/423-24/12-2/JC Czy wydatki na prowadzenie reklamy produktu leczniczego, spełniające ogólne przesłanki dla uznania ich za koszty uzyskania przychodów określone w art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP, poniesione przez Spółkę przed wydaniem decyzji GIF nakazującej zaprzestania ukazywania się lub prowadzenia tejże reklamy jako sprzecznej z obowiązującymi przepisami oraz wydatki poniesione przez Spółkę na dostosowanie prowadzonej reklamy do wymogów decyzji GIF stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki?
 
IPPB3/423-100/12-2/DP 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym odsetki od pożyczki zaciągniętej przez Nabywcę na sfinansowanie wkładu pieniężnego służącego objęciu udziałów w kapitale Wnioskodawcy będą mogły po dniu połączenia stanowić koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy w momencie ich zapłaty?2. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym odsetki od pożyczki zaciągniętej przez Nabywcę na sfinansowanie wkładu pieniężnego służącego objęciu udziałów w kapitale Wnioskodawcy będą mogły po dniu połączenia stanowić koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy w momencie ich kapitalizacji?
 
IPPB5/423-961/11-2/DG Czy Spółka ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od urządzeń medycznych udostępnianych szpitalom i placówkom medycznym w celu wykonania umów o usługi marketingowe zawartych z zagranicznymi kontrahentami? Czy Spółka ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na serwisowanie sprzętu udostępnianego szpitalom i innym placówkom medycznym?
 
IPPB5/423-1137/11-2/JC 1.Czy Konsorcjum stanowi wspólne przedsięwzięcie w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze. zm. - dalej: ustawa o CIT)?2. Czy Koszty i Przychody Konsorcjum podlegają przypisaniu Wnioskodawcy zgodnie z art. 5 ustawy o CIT, tj. wyłącznie w proporcji odpowiadającej posiadanemu przez Wnioskodawcę udziałowi w Konsorcjum (Y%) i w tej części Przychody i Koszty Konsorcjum będą stanowił przychód podatkowy oraz koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy?
 
IPPB5/423-25/12-2/JC Czy przy zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów Spółki odsetek zapłaconych przez Spółkę w związku z przystąpieniem do Systemu należy stosować ograniczenia wynikające z przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 lub 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o PDOP”)?
 
IBPBI/2/423-1530/11/MS Czy w przypadku gdy Spółka nabyła wartości niematerialne i prawne w latach podatkowych wcześniejszych niż rok podatkowy otrzymania określonej w art. 18b ust. 2 ustawy o CIT opinii niezależnej jednostki naukowej, to jest uprawniona do skorygowania już złożonych zeznań podatkowych oraz odliczenia od wykazanej w nich podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii (do wysokości 50%)?
 
IBPBI/2/423-1428/11/BG Ustalenie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaty związanej z udzieleniem gwarancji ubezpieczeniowej z tytułu należytego wykonania umowy i/lub gwarancji właściwego usunięcia wad.
 
IBPBI/2/423-1429/11/SD Czy nadwyżka wartości wnoszonego wkładu niepieniężnego ponad wartość wydanych udziałów, przekazana na fundusz zapasowy spółki podwyższającej kapitał, skutkowała będzie dla tej spółki powstaniem przychodu podatkowego w wysokości tej nadwyżki?
 
IBPBI/2/423-1430/AK Czy Spółka, jako podatnik, w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych powinna dokonać jakichkolwiek rozliczeń w ramach tego podatku w związku z przeprowadzeniem umorzenia udziałów bez wynagrodzenia w trybie art. 199 § 3 ustawy Kodeks spółek handlowych przy jednoczesnym obniżeniu kapitału zakładowego i przekazaniu całej kwoty obniżonego kapitału na utworzony fundusz celowy (fundusz z umorzenia udziałów własnych bez wynagrodzenia lub fundusz rezerwowy)?
 
IBPBI/2/423-1431/AK Czy na płaszczyźnie podatku dochodowego od osób prawnych Spółdzielnia w przypadku umorzenia posiadanych udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, przeprowadzonego w trybie art. 199 § 3 ustawy Kodeks spółek handlowych, czyli bez wypłaty wynagrodzenia, powinna na moment umarzania tych udziałów zaliczać poniesione przez siebie wcześniej wydatki na nabycie tych udziałów, do podatkowych kosztów uzyskania przychodu?
 
IBPBI/2/423-1433/11/BG Ustalenia momentu powstania przychodu z tytułu sprzedaży karnetów.
 
IBPBI/2/423-1434/11/MS Czy z tytułu ustanowienia nieodpłatnej służebności Spółka ma obowiązek wykazać przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń?
 
IBPBI/2/423-1435/11/AK Czy powiększają maksymalną wysokość zwolnienia z opodatkowania, jakie przysługuje Spółce na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:- poniesione wydatki inwestycyjne przewyższające kwotę minimalną określoną w zezwoleniu, poniesione w związku z inwestycją zakończoną do dnia terminu wynikającego z uzyskanego przez Spółkę zezwolenia,- w przypadku dalszych wydatków i nakładów inwestycyjnych dotyczących inwestycji prowadzonych w następnych latach działalności na terenie strefy tj. po dniu 31 grudnia 2011r., w związku z działalnością gospodarczą objętą zezwoleniem, poniesionych po terminie wynikającym z uzyskanego przez Spółkę zezwolenia.
 
IBPBI/2/423-1438/11/SD Czy przychód ze sprzedaży mięsa uzyskanego z koni przetrzymywanych w Spółce powyżej 2 miesięcy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 
ITPB3/423-446/11/MK Czy Spółka postępuje prawidłowo stosując do ustalenia różnic kursowych, w oparciu o tzw. metodę podatkową, kurs faktycznie zastosowany (nabycie waluty)/kurssprzedaży banku (zapłata zobowiązań), w którym posiada rachunek walutowy?

Wskaźniki gospodarcze