Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 6 czerwca 2012 r.
 
ITPB3/423-432a/10/DK 1. Czy należy dokonać otwarcia poprzednich lat podatkowych, dokonać korekt deklaracji CIT-2 (do końca 2006 roku) i CIT-8?
2. Czy obliczając dochód do opodatkowania za każdy kolejny rok Spółka powinna pomniejszyć go o kwotę wydatków już poniesionych na inwestycje?
 
ITPB3/423-432b/10/DK 1. Czy w takiej sytuacji powstanie zaległość podatkowa za poprzednie lata podatkowe?
2. Czy ustalając zmianę i przypis podatkowy w deklaracjach CIT-8 za lata 2005-2009 wystąpią odsetki od tego przypisu?
 
ITPB3/423-432c/10/DK Który moment jest momentem powstania obowiązku podatkowego: moment podjęcia uchwał zmieniających brzmienie uchwał Zgromadzenia Wspólników dotyczących podziału zysków za poprzednie lata, czy też moment wypłaty dywidendy?
 
ITPB3/423-546/10/DK Spółka wnosi o potwierdzenie, że transakcja wniesienia przez Spółkę wkładu niepieniężnego do „MR.” w formie Biura PR w zamian za udziały "MR." nie będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego po stronie Spółki na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ponieważ przedmiot aportu Spółki do „MR.” (Biuro PR) kwalifikuje się jako zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 
ITPB3/423-547a/10/DK Potwierdzenie, że Biuro PR stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, i w związku z tym w przypadku jego aportu do spółki Wnioskodawcy i powstania dodatniej wartości firmy, wartość początkową składników majątkowych będących elementami Biura PR, które nie zostały wprowadzone przez spółkę wnoszącą aport („P.”) do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, a u Wnioskodawcy po ich otrzymaniu spełnią wszelkie przesłanki by uznać je za środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, stanowić będzie suma ich wartości rynkowej na moment otrzymania aportu i wartość ta stanowić będzie podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych od tych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.
 
ITPB3/423-547b/10/DK Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, że kosztem uzyskania przychodu Wnioskodawcy z tytułu ewentualnej sprzedaży wniesionych w ramach aportu Biura PR (będącego na dzień aportu zarejestrowanym Oddziałem „P.”) składników majątkowych nie ujętych w ewidencji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych przez „P.” oraz ujętych jako środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne w ewidencji Wnioskodawcy będzie ich wartość rynkowa określona na dzień nabycia przez Wnioskodawcę aportu w formie Biura PR pomniejszona o dokonane przez Wnioskodawcę do dnia sprzedaży odpisy amortyzacyjne, ponieważ wniesione aportem Biuro PR stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa.
 
ITPB3/423-542c/10/DK Czy w przypadku niezłożenia płatnikowi oświadczenia, o którym mowa w art. 26 ust. 1a wskazanej ustawy, dochody Fundacji z tytułu otrzymanej dywidendy przeznaczone i bez względu na termin wydatkowane na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, korzystają ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ITPB3/423-646/10/AM Czy Spółka prawidłowo zalicza niedobór do kosztów uzyskania przychodów?
 
ITPB3/423-407/10/MT W opisanej sytuacji faktycznej Spółka powinna uwzględniać ograniczenia wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 60 poprzez korektę wartości początkowej wytworzonych środków trwałych i korektę wartości dokonanych odpisów amortyzacyjnych czy w bieżących rozliczeniach podatkowych? Czy Spółka ma możliwość odnoszenia skutków cienkiej kapitalizacji wyłącznie do odsetek naliczonych po oddaniu środka trwałego do używania?
 
ITPB3/423-408/10/MT W opisanej sytuacji faktycznej Spółka powinna uwzględniać ograniczenia wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 60 poprzez korektę wartości początkowej wytworzonych środków trwałych i korektę wartości dokonanych odpisów amortyzacyjnych czy w bieżących rozliczeniach podatkowych? Czy Spółka ma możliwość odnoszenia skutków cienkiej kapitalizacji wyłącznie do odsetek naliczonych po oddaniu środka trwałego do używania?
 
ITPB3/423-469a/10/11-S/AM Czy Spółka ma prawo zaliczyć do kosztów inwestycyjnych nakłady na modernizację oraz do kosztów uzyskania przychodów wydatki remontowe wynikające z faktury wystawionej przez Wspólnotę w chwili jej otrzymania (wg zasady memoriałowej), czy też Spółka powinna sukcesywnie obciążać odpowiednie koszty w wysokości comiesięcznych, faktycznych wpłat do Wspólnoty z tytułu spłaty kredytu dokonywanych przez okres 42 miesięcy (wg zasady kasowej)? Czy na rozstrzygnięcie problemu ma wpływ fakt zaciągnięcia przez Wspólnotę kredytu bankowego na sfinansowanie robót ocieplających?
 
IPPB3/423-74/12-2/DP 1. Czy na Spółce, jako płatniku, będzie ciążył obowiązek poboru podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu wypłaty udziałowcowi wynagrodzenia za dobrowolnie umorzone udziały?2. Czy w związku z planowanym umorzeniem udziałów G. Plc. za wynagrodzeniem, które może być ustalone w kwocie niższej niż ich wartość rynkowa, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?3. Czy w związku z planowanym umorzeniem udziałów G. Plc. za wynagrodzeniem, które może być ustalone w kwocie niższej niż ich wartość rynkowa, wobec Spółki będzie miał zastosowanie art. 14 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej: ustawa o PDOP) lub art. 11 ustawy o PDOP, a w szczególności, czy dla takiego zdarzenia należy sporządzić dokumentację, o której mowa w art. 9a ustawy o PDOP?
 
IPPB3/423-840/11-2/MS W którym momencie Spółka powinna wprowadzić nabyty w drodze aportu środek trwały/wartość niematerialną i prawną do ewidencji środków trwałych i ustalić wartość początkową dla celów amortyzacji?
 
IPPB3/423-841/11-2/MS W którym momencie Spółka powinna wprowadzić nabyty w drodze aportu środek trwały/wartość niematerialną i prawną do ewidencji środków trwałych i ustalić wartość początkową dla celów amortyzacji?
 
IPPB3/423-845/11-2/MS W którym momencie Spółka powinna wprowadzić nabyty w drodze aportu środek trwały/wartość niematerialną i prawną do ewidencji środków trwałych i ustalić wartość początkową dla celów amortyzacji?
 
IPPB3/423-837/11-2/MS W którym momencie Spółka powinna wprowadzić nabyty w drodze aportu środek trwały/wartość niematerialną i prawną do ewidencji środków trwałych i ustalić wartość początkową dla celów amortyzacji?
 
IPPB3/423-836/11-2/MS W którym momencie Spółka powinna wprowadzić nabyty w drodze aportu środek trwały/wartość niematerialną i prawną do ewidencji środków trwałych i ustalić wartość początkową dla celów amortyzacji?
 
IPPB3/423-695/11-4/MS Jakie przepisy Spółka powinna stosować dla wyceny składników majątkowych przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części otrzymanych w ramach aportu wniesionego do końca 2011r.?Czy jeżeli w wyniku wniesienia aportem do Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa powstanie dodatnia wartość firmy w rozumieniu art. 16g ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych <dalej: updop>, Spółka będzie uprawniona do ustalenia dla celów amortyzacji podatkowej wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności praw ochronnych do znaków towarowych zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym, praw autorskich do znaków towarowych niezarejestrowanych w Urzędzie Patentowym, prawa autorskich do programów komputerowych wchodzących w skład wnoszonego do Spółki przedsiębiorstwa albo zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nieujętych w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podmiot wnoszący aport, według ich wartości rynkowej?Czy prawidłowa jest opisana przez Spółkę metodologia określenia wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności praw ochronnych do znaków towarowych zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym, praw autorskich do znaków towarowych niezarejestrowanych w Urzędzie Patentowym, prawa autorskich do programów komputerowych, wniesionych aportem do Spółki w ramach przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nieujętych w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podmiot wnoszący aport w sytuacji, gdy nie powstanie dodatnia wartość firmy w rozumieniu art. 16g ust. 2 updop?
 
IPPB3/423-844/11-2/MS W którym momencie Spółka powinna wprowadzić nabyty w drodze aportu środek trwały/wartość niematerialną i prawną do ewidencji środków trwałych i ustalić wartość początkową dla celów amortyzacji?
 
IPPB3/423-847/11-2/MS W którym momencie Spółka powinna wprowadzić nabyty w drodze aportu środek trwały/wartość niematerialną i prawną do ewidencji środków trwałych i ustalić wartość początkową dla celów amortyzacji?
 
IPPB3/423-842/11-2/MS W którym momencie Spółka powinna wprowadzić nabyty w drodze aportu środek trwały/wartość niematerialną i prawną do ewidencji środków trwałych i ustalić wartość początkową dla celów amortyzacji?
 
IPPB3/423-843/11-2/MS W którym momencie Spółka powinna wprowadzić nabyty w drodze aportu środek trwały/wartość niematerialną i prawną do ewidencji środków trwałych i ustalić wartość początkową dla celów amortyzacji?
 
IPPB3/423-839/11-2/MS W którym momencie Spółka powinna wprowadzić nabyty w drodze aportu środek trwały/wartość niematerialną i prawną do ewidencji środków trwałych i ustalić wartość początkową dla celów amortyzacji?
 
IPPB3/423-703/11-2/MS Czy Znaki stanowią wartość niematerialną i prawną w świetle art. 16b ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT? Czy, przy założeniu że Znaki, które nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych spółki wnoszącej aport, zostaną wniesione aportem do Spółki w ramach ZCP do końca bieżącego roku podatkowego Spółki, Wnioskodawca będzie mógł je ujawnić w swojej ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz ustalić wartość początkową tych znaków według wartości rynkowej z dnia nabycia, zgodnie z art. 16g ust. 10 w zw. z art. 16g ust. 10a ustawy o CIT? Czy dla celów podatkowych Wnioskodawca będzie uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej Znaków, ustalonej według ich wartości rynkowej z dnia nabycia przez cały okres amortyzacji zgodnie z art. 16h ust. 1 pkt 1 w związku z art. 16m ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT oraz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonanych zgodnie z art. 15 ust 6 ustawy o CIT?
 
IPPB3/423-838/11-2/MS W którym momencie Spółka powinna wprowadzić nabyty w drodze aportu środek trwały/wartość niematerialną i prawną do ewidencji środków trwałych i ustalić wartość początkową dla celów amortyzacji?
 
IPPB3/423-926/11-2/MS w zakresie skutków podatkowych objęcia przez Wnioskodawcę udziałów w spółce kapitałowej pokrytych aportem w postaci nieruchomości zabudowanej lub w momencie sprzedaży tejże nieruchomości
 
IPPB3/423-694/11-4/MS CIT - w zakresie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa i nie były ujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych spółki wnoszącej aport, dla Wnioskodawcy, którego pierwszy rok podatkowy trwa od 01.12.2010r. do 31.12.2011 r.
 
IBPBI/2/423-1440/11/JD 1. Czy kwota 229.074,60 zł wynikająca z noty księgowej nr 1/07/2011 z dnia 11 lipca 2011r. wystawionej przez Wnioskodawcę na rzecz firmy X, nigdy nie zapłacona przez dłużnika, której zapłata została umorzona przez Wnioskodawcę w dacie 13 września 2011r. na mocy zawartej przez strony ugody, jest przychodem podatkowym Spółki, czy też jej przychodem niepodatkowym?2. Czy kwoty wynikające z trzech faktur VAT (potwierdzających wykonanie robót dodatkowych) wystawionych przez Wnioskodawcę na rzecz firmy X, nigdy nie zapłacone przez dłużnika, których zapłata została umorzona przez Wnioskodawcę w dacie 13 września 2011r. na mocy zawartej przez strony ugody, są przychodami podatkowymi Spółki, czy też jej przychodami niepodatkowymi?3. Czy należności wynikające z noty księgowej wskazanej w pkt 1 powyżej, w momencie zawarcia ugody z dnia 13 września 2011r. i zrzeczenia się przez Wnioskodawcę wobec firmy X całej należności wynikającej z przedmiotowej noty, należy uznać za koszty podatkowe (koszty uzyskania przychodu) Spółki, czy też za jej koszty niepodatkowe?4. Czy należności wynikające z trzech faktur VAT wskazanych w pkt 2 powyżej, w momencie zawarcia ugody z dnia 13 września 2011r. i zrzeczenia się przez Wnioskodawcę wobec firmy X całych należności wynikających z przedmiotowych faktur VAT, należy uznać za koszty podatkowe (koszty uzyskania przychodu) Spółki, czy też za jej koszty niepodatkowe?5. Czy kwota 3.160.640,00 zł wynikająca z noty księgowej nr 1/2011 z dnia 10 czerwca 2011r. wystawionej przez firmę X na rzecz Wnioskodawcy, której zapłata została umorzona przez firmę X w dacie 13 września 2011r. na mocy zawartej przez strony ugody, jest dla Spółki kosztem podatkowym (kosztem uzyskania przychodów) w momencie ujęcia niniejszej kwoty w księgach rachunkowych, czy też jest jej kosztem niepodatkowym?6. Czy zobowiązanie wynikające z tytułu noty księgowej wskazanej w pkt 5 powyżej, w momencie zawarcia ugody z dnia 13 września 2011r. i zrzeczeniem się przez firmę X wobec Wnioskodawcy całego zobowiązania wynikającego z przedmiotowej noty, jest przychodem podatkowym Spółki, czy też jest jej przychodem niepodatkowym?
 
IBPBI/2/423-1442/11/AK W związku z opisem stanu faktycznego, w którym momencie i w jaki sposób należy dokonać korekty kosztów uzyskania przychodu związanej z otrzymaną dotacją (w formie zaliczki i refundacji etapowych) za poniesione przez Wnioskodawcę koszty kwalifikowane w ramach realizowanego projektu w odniesieniu do wpływu refundacji w 2011 roku? W jaki sposób należy poprawnie skorygować koszty uzyskania przychodu, w sytuacji gdy koszty uzyskania przychodu roku 2011 są mniejsze niż kwota korekty związana z wpływem refundacji?
 
IBPBI/2/423-1443/11/MS Czy naliczona kara w wysokości 139.885,20 zł może stanowić koszt uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ITPB3/423-469/11/MK Czy przepisy ustawy o ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a, należy interpretowaćw ten sposób, że wygaśnięcie zobowiązań „W.” Sp. z o.o. wobec Wnioskodawcy w wyniku przejęcia „W.” Sp. z o.o. przez Wnioskodawcę nie spowoduje powstania dla „W.” Sp. z o.o., a w efekcie dla jako Spółki przejmującej (wstępującej we wszystkie prawa i obowiązki podatkowe „W.” Sp. z o.o.), przychodu podatkowego?

Wskaźniki gospodarcze