Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 7 czerwca 2012 r.
 
ILPB4/423-424/11-2/DS Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych związanych ze zniesieniem współwłasności.
 
ILPB3/423-514/11-4/JG Czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego, dotyczące pokrycia na rzecz pacjenta kosztów zasądzonego odszkodowania, skapitalizowanej renty i odsetek ustawowych od zasądzonych kwot oraz pokrycia na rzecz pacjenta kosztów comiesięcznej renty wypłacanej do czasu zakończenia rehabilitacji pacjenta, są kosztami uzyskania przychodów i tym samym są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych?
 
ILPB3/423-491/11-4/JG Czy wydatki na rejestrację pojazdu, zakup paliwa, drobne naprawy, inne materiały eksploatacyjne i ubezpieczenie samochodów testowych / demonstracyjnych stanowiących towary handlowe Spółka może uznać za koszty bezpośrednie poniesione w celu osiągnięcia przychodu ze sprzedaży danego pojazdu i w związku z tym, zgodnie z ustawą o rachunkowości, zaliczyć do kosztów bezpośrednio związanych z zakupem składnika aktywów i przystosowaniem go do zdatnego lub wprowadzenia do obrotu powiększających cenę zakupu pojazdu?
 
ILPB3/423-553/11-4/EK 1. Czy stracony podczas pożaru majątek (towar i majątek trwały) Wnioskodawcy stanowi koszt uzyskania przychodu?
2. Czy dodatkowa amortyzacja od spalonego majątku jest kosztem uzyskania?
 
ILPB3/423-569/11-2/JG Czy wydatki remontowe, które dla potrzeb księgowych będą podlegały amortyzacji, będą stanowić koszt uzyskania przychodu dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych jednorazowo w dacie ich poniesienia, tj. w momencie zaewidencjonowania tego kosztu w jakiejkolwiek formie w księgach rachunkowych Spółki?
 
ILPB3/423-578/11-2/JG Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym wydatki na organizację powyżej opisanych spotkań biznesowych z Odbiorcami w restauracjach stanowią koszty uzyskania przychodów na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB3/423-283/09/12-S/MC 1. Czy wyżej wskazany zakres robót można uznać za prace remontowe, a wydatki z tym związane mogą być bezpośrednio odnoszone w ciężar kosztów uzyskania przychodów, jako wydatki remontowe?
2. Czy można kwalifikować ponoszone wydatki do kosztów uzyskania przychodów, biorąc pod uwagę fakt, iż nabyty przez Spółkę obiekt nie będzie przynosił obecnie dochodów, a przychody pojawią się dopiero w następnym roku podatkowym?
 
ILPB3/423-316/09/12-S/DS Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnień przedmiotowych.
 
IPPB5/423-1026/11-2/IŚ różnice kursowe z tytułu przekazania długu za wynagrodzeniem
 
IPPB5/423-1106/11-4/IŚ różnice kursowe z tytułu wykupu obligacji, których emisja związana jest z pozyskaniem środków na zakup akcji
 
IPPB3/423-170/12-4/EŻ Czy skapitalizowane odsetki są kosztem podatkowym zgodnie z art 16 ust i pkt 10 lit. a) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w roku obrotowym, w którym nastąpiła ich kapitalizacja, czy odsetki skapitalizowane będą dopiero kosztem podatkowym w roku, w którym nastąpi spłata kapitału i zawartych w nim odsetek?
 
IPPB3/423-200/12-2/EŻ Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu świadczenia usług w zakresie organizowania i obsługiwania serwisów sms w przypadku gdy o wykonaniu świadczenia, decydować będzie jego potwierdzenie w miesięcznym raporcie, sporządzanym przez dającego zlecenie?
 
IPPB3/423-191/12-2/KK Czy Wnioskodawca, w okresie, w którym zgodnie z umową najmu nie będzie pobierał opłat czynszowych od najemcy (ale będzie je pobierał po tym okresie), będzie uprawniony do obciążania kosztów uzyskania przychodów odpisami amortyzacyjnymi od budynku, w którym usytuowany jest lokal użytkowy będący przedmiotem umowy najmu, w części jaka odpowiada wartość lokalu użytkowego w wartości budynku?
 
IPPB3/423-856/11-2/MS W jakiej wartości należy rozpoznać wartość początkową nabytych w drodze aportu przedsiębiorstwa (lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa) składników majątkowych w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy?
W jakiej wartości należy rozpoznać wartość początkową nabytych w drodze aportu przedsiębiorstwa (lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa) składników majątków w przypadku niewystąpienia dodatniej wartości firmy?
Czy znaki towarowe zgłoszone do rejestracji w Urzędzie Patentowym lub Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego wniesione aportem do Spółki, lecz niezarejestrowane na moment wniesienia aportu przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlegają amortyzacji jako wartości niematerialne i prawne, autorskie lub pokrewne prawa majątkowe?
Jak ustalić wartość początkową znaku towarowego zgłoszonego do rejestracji w Urzędzie Patentowym lub w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, lecz niezarejestrowanego na moment wniesienia aportu dla celów amortyzacji, jeżeli nie został on ujęty w ewidencji zbywcy jako wartość niematerialna i prawna, mimo istnienia takiego obowiązku na podstawie ustawy o CIT oraz ustawy o rachunkowości?
 
IPPB3/423-852/11-2/MS CIT - w zakresie skutków podatkowych objęcia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części dla Wnioskodawcy, którego rok podatkowy rozpoczął się przed dniem 01.01.2011r. i trwa 31.12.2011r.
 
IPPB3/423-771/11-2/MS W jakiej wartości należy rozpoznać wartość początkową nabytych w drodze aportu przedsiębiorstwa (lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa) składników majątkowych w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy?
W jakiej wartości należy rozpoznać wartość początkową nabytych w drodze aportu przedsiębiorstwa (lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa) składników majątków w przypadku niewystąpienia dodatniej wartości firmy?
Czy znaki towarowe zgłoszone do rejestracji w Urzędzie Patentowym lub Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego wniesione aportem do Spółki, lecz niezarejestrowane na moment wniesienia aportu przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlegają amortyzacji jako wartości niematerialne i prawne, autorskie lub pokrewne prawa majątkowe?
Jak ustalić wartość początkową znaku towarowego zgłoszonego do rejestracji w Urzędzie Patentowym lub w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, lecz niezarejestrowanego na moment wniesienia aportu dla celów amortyzacji, jeżeli nie został on ujęty w ewidencji zbywcy jako wartość niematerialna i prawna, mimo istnienia takiego obowiązku na podstawie ustawy o CIT oraz ustawy o rachunkowości?
 
IPPB3/423-857/11-2/MS W jakiej wartości należy rozpoznać wartość początkową nabytych w drodze aportu przedsiębiorstwa (lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa) składników majątkowych w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy? W jakiej wartości należy rozpoznać wartość początkową nabytych w drodze aportu przedsiębiorstwa (lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa) składników majątków w przypadku niewystąpienia dodatniej wartości firmy? Czy znaki towarowe zgłoszone do rejestracji w Urzędzie Patentowym lub Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego wniesione aportem do Spółki, lecz niezarejestrowane na moment wniesienia aportu przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlegają amortyzacji jako wartości niematerialne i prawne, autorskie lub pokrewne prawa majątkowe? Jak ustalić wartość początkową znaku towarowego zgłoszonego do rejestracji w Urzędzie Patentowym lub w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, lecz niezarejestrowanego na moment wniesienia aportu dla celów amortyzacji, jeżeli nie został on ujęty w ewidencji zbywcy jako wartość niematerialna i prawna, mimo istnienia takiego obowiązku na podstawie ustawy o CIT oraz ustawy o rachunkowości?
 
IPPB3/423-858/11-2/MS W jakiej wartości należy rozpoznać wartość początkową nabytych w drodze aportu przedsiębiorstwa (lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa) składników majątkowych w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy? W jakiej wartości należy rozpoznać wartość początkową nabytych w drodze aportu przedsiębiorstwa (lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa) składników majątków w przypadku niewystąpienia dodatniej wartości firmy? Czy znaki towarowe zgłoszone do rejestracji w Urzędzie Patentowym lub Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego wniesione aportem do Spółki, lecz niezarejestrowane na moment wniesienia aportu przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlegają amortyzacji jako wartości niematerialne i prawne, autorskie lub pokrewne prawa majątkowe? Jak ustalić wartość początkową znaku towarowego zgłoszonego do rejestracji w Urzędzie Patentowym lub w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, lecz niezarejestrowanego na moment wniesienia aportu dla celów amortyzacji, jeżeli nie został on ujęty w ewidencji zbywcy jako wartość niematerialna i prawna, mimo istnienia takiego obowiązku na podstawie ustawy o CIT oraz ustawy o rachunkowości?
 
IPPB3/423-854/11-2/MS W jakiej wartości należy rozpoznać wartość początkową nabytych w drodze aportu przedsiębiorstwa (lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa) składników majątkowych w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy? W jakiej wartości należy rozpoznać wartość początkową nabytych w drodze aportu przedsiębiorstwa (lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa) składników majątków w przypadku niewystąpienia dodatniej wartości firmy? Czy znaki towarowe zgłoszone do rejestracji w Urzędzie Patentowym lub Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego wniesione aportem do Spółki, lecz niezarejestrowane na moment wniesienia aportu przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlegają amortyzacji jako wartości niematerialne i prawne, autorskie lub pokrewne prawa majątkowe? Jak ustalić wartość początkową znaku towarowego zgłoszonego do rejestracji w Urzędzie Patentowym lub w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, lecz niezarejestrowanego na moment wniesienia aportu dla celów amortyzacji, jeżeli nie został on ujęty w ewidencji zbywcy jako wartość niematerialna i prawna, mimo istnienia takiego obowiązku na podstawie ustawy o CIT oraz ustawy o rachunkowości?
 
ILPB3/423-69/12-3/AO Czy wydatki Spółki związane z wypracowaniem koncepcji Audycji telewizyjnych stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB3/423-696/11-4/MS Jakie przepisy Spółka powinna stosować dla wyceny składników majątkowych przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części otrzymanych w ramach aportu wniesionego do końca 2011r.?Czy jeżeli w wyniku wniesienia aportem do Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa powstanie dodatnia wartość firmy w rozumieniu art. 16g ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych <dalej: updop>, Spółka będzie uprawniona do ustalenia dla celów amortyzacji podatkowej wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności praw ochronnych do znaków towarowych zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym, praw autorskich do znaków towarowych niezarejestrowanych w Urzędzie Patentowym, prawa autorskich do programów komputerowych wchodzących w skład wnoszonego do Spółki przedsiębiorstwa albo zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nieujętych w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podmiot wnoszący aport, według ich wartości rynkowej?Czy prawidłowa jest opisana przez Spółkę metodologia określenia wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności praw ochronnych do znaków towarowych zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym, praw autorskich do znaków towarowych niezarejestrowanych w Urzędzie Patentowym, prawa autorskich do programów komputerowych, wniesionych aportem do Spółki w ramach przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nieujętych w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podmiot wnoszący aport w sytuacji, gdy nie powstanie dodatnia wartość firmy w rozumieniu art. 16g ust. 2 updop?
 
IBPBI/1/423-56/11/ZK Czy Spółka miała prawo przyjąć indywidualną stawkę amortyzacji podatkowej w wysokości 33%?
 
IPPB3/423-122/11-2/MS Jak prawidłowo ustalić wartość początkową środków trwałych na dzień oddania ich do używania, w wyżej wskazanej sytuacji, tj. w przypadku otrzymania przez Spółkę w drodze aportu przedsiębiorstwa rozpoczętej inwestycji i jej ukończenia (w szczególności poprzez ponoszenie dodatkowyc nakładów inwestycyjnych)? W jaki sposób należy ustalić wysokość wydatków na wytworzenie środków trwałych (jakimi stanie się inwestycja po jej zakończeniu) w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB3/423-69/12-4/AO Czy wydatki Spółki związane z wypracowaniem koncepcji Audycji telewizyjnych stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB3/423-69/12-5/AO Jeżeli odpowiedź na pytanie 1 jest pozytywna, to czy koszty wytworzenia koncepcji Audycji telewizyjnych mogą być zaliczane jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów w roku, w którym prace nad nimi zostały zakończone wynikiem negatywnym, tj. w momencie podjęcia przez Zarząd Spółki definitywnej decyzji o zaniechaniu dalszych prac nad Audycją telewizyjną?
 
ILPB3/423-69/12-6/AO Jeżeli odpowiedź na pytanie 1 jest pozytywna, to czy koszty wytworzenia koncepcji Audycji telewizyjnych mogą być zaliczane jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów w roku, w którym prace nad nimi zostały zakończone wynikiem negatywnym, tj. w momencie podjęcia przez Zarząd Spółki definitywnej decyzji o zaniechaniu dalszych prac nad Audycją telewizyjną?
 
IPPB5/423-47/12-4/IŚ CIT - w zakresie zasad opodatkowania przychodów z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych przez fundusz inwestycyjny zamknięty
 
IPPB3/423-122/12-2/JD CIT - w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z planowaną i realizowaną inwestycją
 
IPPB5/423-46/12-4/IŚ Czy uzyskany przez Wnioskodawcę przychód w wyniku likwidacji Funduszu będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce?
 
IPPB3/423-194/12-2/PK1 Czy otrzymana dywidenda z SKA, nie stanowi dla Wnioskodawcy przychodu z działalności gospodarczej, gdyż stanowi przychód jako faktycznie otrzymane pieniądze?
Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu Akcjonariusza w SKA, przychód po jego stronie nie powstanie w dniu sprzedaży przez SKA rzeczy oraz wyświadczenia usług oraz w dniu zaistnienia wszelkich innych zdarzeń skutkujących powiększeniem majątku SKA i osiągnięciem przez nią zysków, gdyż przychód ten powstanie zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy CIT wyłącznie w dacie faktycznego otrzymania Dywidendy przez Wnioskodawcę oraz Czy w związku z tym zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, na podstawie art. 25 ust. 1 i ust. 1a Ustawy CIT, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany zapłacić za miesiące, w których SKA sprzeda rzeczy, prawa majątkowe oraz wyświadczy usługi oraz miesiące zaistnienia wszelkich innych zdarzeń skutkujących powiększeniem majątku SKA i osiągnięciem przez nią zysków, gdyż przychód powstaje wyłącznie w dacie faktycznego otrzymania Dywidendy przez Wnioskodawcę? Co stanowi podstawę opodatkowania (przychody minus koszty uzyskania przychodu) dla faktycznie otrzymanych dochodów Akcjonariusza z SKA, tj. czy dochodem w rozumieniu art. 7 ust. 2 Ustawy CIT jest faktycznie otrzymana Dywidenda z SKA?
 
IPPB3/423-114/12-2/AG Czy transakcje repo i SBB należy traktować analogicznie do transakcji pożyczki i w związku z tym na potrzeby rozliczenia z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: „podatek CIT) Bank powinien rozpoznawać transakcje repo i SBB poprzez ujmowanie jedynie wyniku na danej transakcji?
 
ITPB3/423-435a/11/MK Czy w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca jest uprawniony do uwzględnienia w wydatkach do odliczenia od podstawy opodatkowania płatności dokonanych w 2005 r., dotyczących Oprogramowania ujętego w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych w 2006 r.?

Wskaźniki gospodarcze