Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 9 czerwca 2012 r.
 
IPTPB3/423-69/12-2/PM Czy Wnioskodawca, w okolicznościach przedstawionego stanu faktycznego ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowaną wartość inwestycji w obcym środku trwałym?
 
IPTPB3/423-48/12-5/KJ W jakim okresie niezapłacony podatek od nieruchomości za 2011 r. (za miesiące: wrzesień, październik, listopad i grudzień oraz częściowo za sierpień) stanowi koszty uzyskania przychodów:
1) czy jest kosztem uzyskania przychodów przy rozliczaniu podatku dochodowego za 2011 r.?
2) czy będzie stanowił koszt uzyskania przychodów w momencie zapłaty, która nastąpi po dniu 31 grudnia 2011 r.?
 
IPTPB3/423-49/12-4/KJ Czy środki pieniężne uzyskane przez Spółkę w wyniku obniżenia kapitału zapasowego spółki cypryjskiej mogą zostać zakwalifikowane jako przychody z udziału w zyskach osób prawnych na gruncie art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w rezultacie podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 20 ust. 3 ww. ustawy, po spełnieniu warunków przewidzianych przepisami tej ustawy?
 
IPTPB3/423-92/12-2/GG Czy w wyniku nieodpłatnego nabycia udziałów w celu umorzenia powstanie po stronie Spółki przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB5/423-1025/11-2/IŚ różnice kursowe z tytułu przekazania długu za wynagrodzeniem
 
IPPB5/423-1108/11-2/IŚ możliwość stosowania kursu średniego NBP przy operacjach za pośrednictwem rachunku walutowego
 
IPPB5/423-1107/11-2/IŚ różnice kursowe a kurs średni NBP; niezrealizowane różnice kursowe a wartość początkowa
 
IPPB5/423-49/12-4/IŚ Czy uzyskiwane przez Wnioskodawcę przychody z odpłatnego zbycia na rzecz osób trzecich certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez Fundusz podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB5/423-76/12-2/IŚ Z uwagi na to, że trwałe wycofanie z eksploatacji części automatów do gier skutkuje niedopełnieniem zasadniczej przesłanki z art. 16a ust. 1 updop, tj. wyrejestrowane automaty trwale nie będą wykorzystywane w działalności gospodarczej Spółki - Spółka prawidłowo postąpiła zaprzestając dokonywania ich amortyzacji podatkowej.
 
IPPB5/423-42/12-2/IŚ Jaki kurs waluty powinien być zastosowany do ustalenia różnic kursowych w momencie zapłaty zobowiązań oraz otrzymywania należności w walucie obcej - czy kurs kupna (otrzymanie należności)/sprzedaży (zapłata zobowiązań) banku, w którym Spółka posiada rachunek walutowy, czy kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zapłaty zobowiązania oraz odpowiednio dzień otrzymania należności?Jaki kurs powinien być zastosowany dla lokat walutowych - czy kurs historyczny, czy kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień przelania środków na lokatę walutową/zejścia środków z lokaty walutowej?Jeśli na lokatę przekazywane są waluty pochodzące z różnych wpływów, a zatem przeliczone na złote według różnych kursów walut, czy wówczas do wyceny środków przelanych na lokatę Spółka powinna stosować metodę FIFO? Jaki kurs powinien być zastosowany do wyceny odsetek naliczonych od środków przelanych na lokatę walutową?
 
IPPB3/423-593/11-5/GJ CIT - skutków podatkowych cesji umów leasingu operacyjnego
 
IPPB5/423-750/11-3/DG Określenie wartości początkowej składników majątkowych stanowiących przedmiot aportu.
 
IPPB3/423-188/12-2/MS Czy Spółka postępuje prawidłowo dokonując korekty zeznań CIT-8 za lata podatkowe 2007, 2008, 2009 oraz 2010 uznając wydatki z tytułu prowizji należnych Dealerom za koszty bezpośrednio związane z przychodami zgodnie z art. 15 ust. 4b-4c ustawy o PDOP (tj. rozliczane w czasie proporcjonalnie do długości okresu, w którym Spółka uzyskiwać będzie przychody podatkowe) w wysokości odpowiadającej wartości dokonywanych odpisów RMK?Czy od 1 stycznia 2011 r. Spółka powinna uznawać za koszty uzyskania przychodów odpisy RMK(w zakresie prowizji należnych Dealerom) dokonywane na podstawie umów leasingowych zawartych w okresie od I stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2010r.?Czy Spółka postępuje prawidłowo nie korygując kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowizji należnych Dealerom, wypłaconych przed dniem 31 grudnia 2006r., ze uwagi na fakt, iż ustawa o PDOP w starym stanie prawnym, nie rozróżniała kosztów uzyskania przychodów z uwagi na ich bezpośredni lub pośredni związek z przychodami podatkowymi?
 
ITPB3/423-435/11/MK Czy w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca jest uprawniony do skorzystania z możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania 50% wydatków poniesionych na nabycie Oprogramowania poprzez dokonanie stosownych korekt deklaracji CIT-8 za lata 2006-2010?
 
ILPB3/423-4/12-2/JG Czy istnieje możliwość zaliczenia jako koszt uzyskania przychodu wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy o pracę z jedynym wspólnikiem Spółki i jednocześnie jedynym członkiem Zarządu, która została zawarta w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 210 § 2 Kodeksu spółek handlowych i art. 173 § 1 Kodeksu spółek handlowych?

Wskaźniki gospodarcze