Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 12 czerwca 2012 r.
 
IPTPB3/423-66/12-4/KJ Czy Spółdzielnia dokonując w przyszłości zamiany nieruchomości gruntowych z Gminą będzie płacić podatek dochodowy od osób prawnych i od jakiej wartości, w przypadku gdy:
1) dokona zamiany ekwiwalentnej, tj. przekaże Gminie grunt własny zajmowany przez szkołę, a w zamian otrzyma inne tereny na własność. Wymiana dotyczyć będzie gruntów o jednakowej wartości;
2) dokona zamiany nieekwiwalentnej, tj. przekaże Gminie grunt własny o powierzchni 12.144 m2, a w zamian otrzyma inne tereny o tej samej wartości, a pozostałe 5.000 m2 Gmina przyjmie nieodpłatnie na podstawie umowy darowizny?
 
IPTPB3/423-66/12-5/KJ Czy Spółdzielnia dokonując w przyszłości zamiany nieruchomości gruntowych z Gminą będzie płacić podatek dochodowy od osób prawnych i od jakiej wartości, w przypadku gdy:
1) dokona zamiany ekwiwalentnej, tj. przekaże Gminie grunt własny zajmowany przez szkołę, a w zamian otrzyma inne tereny na własność. Wymiana dotyczyć będzie gruntów o jednakowej wartości;
2) dokona zamiany nieekwiwalentnej, tj. przekaże Gminie grunt własny o powierzchni 12.144 m2, a w zamian otrzyma inne tereny o tej samej wartości, a pozostałe 5.000 m2 Gmina przyjmie nieodpłatnie na podstawie umowy darowizny?
 
IPTPB3/423-67/12-4/KJ Jak ustalić w przypadku tej transakcji dochód na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:
1. Czy Spółdzielnia postąpiła prawidłowo przyjmując jako podstawę opodatkowania różnicę w kwocie 6.000 zł pomiędzy wartością rynkową działek przekazywanych Gminie (956.000 zł) a wartością rynkową działek, które Spółdzielnia od Gminy otrzymała (950.000 zł)?
2. Czy transakcja winna skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPTPB3/423-67/12-5/KJ Jak ustalić w przypadku tej transakcji dochód na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:
1. Czy Spółdzielnia postąpiła prawidłowo przyjmując jako podstawę opodatkowania różnicę w kwocie 6.000 zł pomiędzy wartością rynkową działek przekazywanych Gminie (956.000 zł) a wartością rynkową działek, które Spółdzielnia od Gminy otrzymała (950.000 zł)?
2. Czy transakcja winna skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPTPB3/423-78/12-4/GG Czy odsetki bankowe naliczone do dnia 30 września 2011 r., a zapłacone w dniu 1 października 2011r. zalicza się do kosztów wytworzenia środka trwałego ?
 
IPTPB3/423-108/12-2/PM Czy transakcja podziału Spółki przez wydzielenie Jednostki Produkcyjnej i połączenie jej z A. S.A. przy jednoczesnym pozostawieniu w Spółce Laboratorium nie będzie skutkować powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie Spółki, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy CIT?
 
IPPB5/423-240/12-3/RS 1.Czy otrzymana dywidenda z SKA, nie stanowi dla Wnioskodawcy przychodu z działalności gospodarczej gdyż stanowi przychód jako faktycznie otrzymane pieniądze? 2.Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu Akcjonariusza w SKA, przychód po jego stronie nie powstanie w dniu sprzedaży przez SKA rzeczy oraz wyświadczenia usług oraz w dniu zaistnienia wszelkich innych zdarzeń skutkujących powiększeniem majątku SKA i osiągnięciem przez nią zysków, gdyż przychód ten powstanie zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy CIT wyłącznie w dacie faktycznego otrzymania Dywidendy przez Wnioskodawcę?3.Czy w związku z tym zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, na podstawie art. 25 ust. 1 i ust. la Ustawy CIT, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany zapłacić za miesiące, w których SKA sprzeda rzeczy, prawa majątkowe oraz wyświadczy usługi oraz miesiące zaistnienia wszelkich innych zdarzeń skutkujących powiększeniem majątku SKA i osiągnięciem przez nią zysków, gdyż przychód powstaje wyłącznie w dacie faktycznego otrzymania Dywidendy przez wnioskodawcę? 4.Co stanowi podstawę opodatkowania (przychody minus koszty uzyskania przychodu) dla faktycznie otrzymanych dochodów Akcjonariusza z SKA, tj. czy dochodem w rozumieniu art. 7 ust. 2 Ustawy CIT jest faktycznie otrzymana Dywidenda z SKA?
 
IPPB3/423-110/12-2/JD 1. Czy Spółka ma prawo do kosztów uzyskania przychodów zaliczać pełną wartość odpisów amortyzacyjnych dokonywanych zgodnie z art. 16a-16m ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., od samochodów osobowych, których wartość początkowa przekracza 20.000 Euro (a nie część ustaloną na podstawie proporcji, w jakiej kwota stanowiąca równowartość 20.000 Euro pozostaje do wartości początkowej samochodu), do momentu aż łączna wartość odpisów amortyzacyjnych zrówna się z kwotą w złotych odpowiadającą 20.000 Euro? 2. Czy w przypadku sprzedaży samochodów osobowych Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów „nieumorzoną część wartości początkowej” tych samochodów, stanowiącą różnicę pomiędzy ich wartością początkową a sumą dokonanych odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. (a więc stanowiących i niestanowiących kosztów uzyskania przychodów)? 3. Czy Spółka, której podstawowym przedmiotem działalności jest wynajem samochodów, w tym samochodów osobowych, ma prawo do zaliczenia wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie OC i auto casco samochodów osobowych w pełnej wysokości?
 
IPPB3/423-67/12-2/PK1 Czy w momencie sprzedaży znaku towarowego, otrzymanego w ramach aportu, kosztem uzyskania przychodu będzie wartość w jakiej znak towarowy został wniesiony do spółki określona w umowie wniesienia aportu, nie wyższa jednak od wartości rynkowej; równa wartości początkowej znaku towarowego w ewidencji spółki?
 
IPPB3/423-1028/11-2/GJ Czy opłacona składka ubezpieczeniowa z tytułu zawarcia, określonej w stanie faktycznym, umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków władz Spółki może stanowić koszt uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r., nr 54, poz. 654 ze zm. – dalej updop?
 
IPTPB3/423-82/12-2/KJ Czy nieodpłatne udostępnienie przedsiębiorstwu energetycznemu, w ramach zawartej umowy kompleksowej dostawy ciepła, pomieszczenia w którym znajduje się węzeł cieplny indywidualny, służący dostawie ciepła tylko do odbiorcy będącego właścicielem budynku, w zakresie opisanym w stanie faktycznym, stanowi świadczenie nieodpłatne w rozumieniu przepisów art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i skutkuje powstaniem po stronie Spółki przysporzenia majątkowego, którego ustalenie następuje na podstawie art. 12 ust. 6 pkt 3 wyżej wymienionej ustawy?

Wskaźniki gospodarcze