Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 13 czerwca 2012 r.
 
IPTPB3/423-71/12-2/IR Czy wynagrodzenie wypłacone prezesowi i jednocześnie głównemu akcjonariuszowi Wnioskodawcy oraz jego małżonce z tytułu poręczenia wekslowego oraz zastawu na własnych akcjach w celu zabezpieczenia kredytu bankowego oraz zobowiązań z tytułu faktoringu stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu zgodnie z art. 15 ust 1 ustawy z dnia 15 lutego1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB5/423-1175/11-2/IŚ Czy zgodnie z art. 15a ust. 4 ustawy pdop dla celów ustalenia wartości dodatnich i ujemnych różnic kursowych, powstających od własnych środków pieniężnych w walucie obcej, zgromadzonych na rachunku walutowym Spółki, dla celów podatku dochodowego od osób prawnych Spółka powinna stosować średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wypływu tych środków z walutowego rachunku bankowego?
 
IPPB5/423-141/12-2/JC Czy wydatki spółek ponoszone na restauracje w okolicznościach opisanych w części G wniosku, podlegają u Wnioskodawcy wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT?
 
IPPB5/423-165/12-2/JC Czy wydatki na kawę, herbatę, cukier, mleko i wodę dokonywane na rzecz pracowników Spółki objęte Regulaminem Pracy i zużywane przez nich podczas bieżącej pracy stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów jako świadczenia na rzecz pracowników?
Czy wydatki na zakup drobnych artykułów spożywczych na poczęstunek dla pracowników na spotkaniach i naradach służbowych Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
Czy wydatki na drobny poczęstunek (drobne artykuły spożywcze, kawa, herbata, mleczko, woda, napoje niealkoholowe) dla kontrahentów i klientów Spółka może traktować jako koszty zwykłego działania przedsiębiorstwa i potraktować je jako koszty uzyskania przychodu względem podatku dochodowego od osób prawnych?
 
IPPB3/423-1074/11-2/MS Fakt, że Spółka całkowicie lub częściowo spłaca pożyczkę wraz z odsetkami w momencie, gdy pożyczkodawca (w dacie udzielenia pożyczki- wspólnik posiadający nie mniej niż 25% udziałów spółki) nie jest już wspólnikiem nie upoważnia do stwierdzenia, że przesądza to o braku podstaw do zastosowania przepisu art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o PDOP. Bowiem, jak wykazano powyżej- na dzień spłaty odsetek od pożyczki udzielonej przez „kwalifikowanego pożyczkodawcę”- istotna jest struktura kapitału zakładowego spółki oraz wartość zadłużenia spółki wobec „znaczącego” udziałowca. Tylko w sytuacji, gdy w dniu spłaty odsetek od przedmiotowej pożyczki spółka nie posiada „znaczącego” udziałowca lub posiada go ale wartość zadłużenia Spółki wobec niego nie przekroczy trzykrotności kapitału Spółki to faktycznie nie będzie miało miejsce ograniczenie w zaliczeniu odsetek do kosztów uzyskania przychodów.
 
IPPB3/423-73/12-2/DP Należy wskazać, że w przedmiotowej sprawie, tj. w sytuacji otrzymania udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z obniżeniem wkładu w spółce komandytowej, brak jest podstaw do ustalenia kosztów uzyskania przychodów. Wnioskodawca, w wyniku realizacji planowanego zdarzenia przyszłego, tj. obniżenia wkładów w spółce komandytowej, nie utraci statusu wspólnika tej spółki.

Wskaźniki gospodarcze