Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 14 czerwca 2012 r.
 
IPTPB3/423-62/12-8/PM Czy dokonując rozliczenia opłaty wstępnej w czasie po 1/60 miesięcznie, dla celów podatkowych Spółka postępuje prawidłowo?
 
IPTPB3/423-158/12-2/PM Czy możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów karę umowną za przekroczenie terminu przy realizacji powyższego kontraktu?
 
IPTPB3/423-86/12-4/GG Czy Spółka prawidłowo zalicza wydatki na zakup środków ochrony indywidualnej odzieży i obuwia roboczego do kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnie do okresu używalności ww. środków?
 
IPTPB3/423-154/12-2/PM Czy możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów karę umowną za przekroczenie terminu przy realizacji powyższego kontraktu?
 
IPPB5/423-1216/11-2/IŚ Czy słusznie Spółka przyjęła, że kolejnym po zakończeniu w dniu 31.12.2011 r. rokiem podatkowym Spółki będzie okres 01.01.2012 r.-29.02.2012 r.?Czy prawidłowo Spółka rozliczy zaliczkę na podatek dochodowy od osób prawnych za ostatni miesiąc skróconego roku podatkowego?Kiedy Spółka powinna złożyć zeznanie za rok podatkowy trwający od 01.01.2012 r. do 29.02.2012 r.?Czy w związku z zakończeniem roku podatkowego Spółki w dniu 29 lutego 2012 r., Spółka będzie zobowiązana, na podstawie art. 27 ust. 2 Ustawy POOP, do złożenia do właściwego urzędu skarbowego sprawozdania finansowego wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych?
 
IPPB3/423-581/11-4/MC Czy przychód w odniesieniu do pierwszego okresu rozliczeniowego za usługi wsparcia obsługi klienta powstanie zgodnie z art. 12 ust. 3a ustawy o CIT w momencie wykonania lub częściowego wykonania usługi, nie później niż z dniem wystawienia faktury lub uregulowania należności, a w konsekwencji Wnioskodawca obowiązany będzie ująć ten przychód w rozliczeniu za okres, w którym nastąpiło podpisanie Umowy?
 
IPPB3/423-488/11-2/MC Czy wydawnictwo prawidłowo rozpoznaje przychód podatkowy z prenumeraty czasopisma pod datą opłacenia tej prenumeraty (uregulowania należności) przez klienta?”
 
IPPB3/423-91/12-4/JD Czy użyte w art. 17a pkt 6 lit. a) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa pdop), sformułowanie „według zasad określonych w art. 16k”, oznacza, że obliczenie wartości hipotetycznej netto, powinno zostać dokonane wyłącznie na podstawie metody amortyzacji degresywnej, określonej w art. 16k ust. 1, jednak przy zastosowaniu roku rozumianego jako 12 kolejnych miesięcy, po którym to okresie należy dokonać pomniejszenia wartości początkowej dla celów obliczenia odpisów amortyzacyjnych w kolejnym roku, bez odnoszenia się do roku podatkowego finansującego?
 
IPPB3/423-1007/11-2/DP Czy z tytułu umowy zlecenia obejmującej zlecenie powierniczego nabycia użytkowania wieczystego nieruchomości i własności budynku, powierniczego nabycia praw i roszczeń dekretowych opisanych we wniosku lub uzyskania finansowania wydatków Spółki niezbędnych do wykonania umów powiernictwa (koszty aktu notarialnego, cena nabycia budynków, opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości itp.). Spółka osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
IPTPB3/423-64/12-4/IR Czy dla celów ustalenia wartości kosztów kwalifikowanych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, Wnioskodawca może stosować zasady wynikające z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, tj. w wycenie wydatków (kosztów) kwalifikowanych nie uwzględniać różnic kursowych powstałych pomiędzy kursem zastosowanym do wyceny faktury zakupu środka trwałego/kosztu wytworzenia a kursem zastosowanym do wyceny zapłaty?

Wskaźniki gospodarcze