Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 19 czerwca 2012 r.
 
IPTPB3/423-93/12-2/KJ 1. Czy w wyniku nieodpłatnego zbycia udziałów Spółki przez Wnioskodawcę w celu ich umorzenia powstaje po Jego stronie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
2. Czy do transakcji nieodpłatnego zbycia udziałów Spółki przez Wnioskodawcę w celu ich umorzenia stosuje się przepisy o cenach transferowych (art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz zasadę ustalania ceny rynkowej, o której mowa w art. 14 ww. ustawy?
 
ILPB3/423-376/09/12-S/HS 1. Czy na skutek dokonania przedstawionych w stanie faktycznym korekt, po stronie Spółki ujawniła się nadpłata we wpłatach z zysku?
2. W przypadku stwierdzenia, że w przedstawionym stanie faktycznym ujawniła się nadpłata we wpłatach z zysku, czy Spółka ma prawo złożyć wniosek o stwierdzenie i zwrot nadpłaty za okres objęty zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym?
 
ILPB4/423-430/11-4/DS 1. Czy komisant (GMBH) z siedzibą na terytorium Niemiec będzie dla Sp. z o.o. S.K.A., niezależnym przedstawicielem, o którym mowa w artykule 5 ust. 6 umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Berlinie dnia 14 maja 2003 r.?
2. Zakładając, że komisant (GMBH) z siedzibą na terytorium Niemiec będzie dla Sp. z o.o. S.K.A. niezależnym przedstawicielem, czy przychody (dochody) ze sprzedaży za pośrednictwem komisanta (GMBH) na terenie Niemiec, przypadające na Wnioskodawcę, tj. komplementariusza Sp. z o.o. S.K.A., będą opodatkowane przez Wnioskodawcę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej?
 
ILPB4/423-430/11-5/DS 1. Czy komisant (GMBH) z siedzibą na terytorium Niemiec będzie dla Sp. z o.o. S.K.A., niezależnym przedstawicielem, o którym mowa w artykule 5 ust. 6 umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Berlinie dnia 14 maja 2003 r.?
2. Zakładając, że komisant (GMBH) z siedzibą na terytorium Niemiec będzie dla Sp. z o.o. S.K.A. niezależnym przedstawicielem, czy przychody (dochody) ze sprzedaży za pośrednictwem komisanta (GMBH) na terenie Niemiec, przypadające na Wnioskodawcę, tj. komplementariusza Sp. z o.o. S.K.A., będą opodatkowane przez Wnioskodawcę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej?
 
IPPB3/423-128/12-2/DP CIT – w zakresie powstania przychodu podatkowego w wyniku transakcji wykupu certyfikatów inwestycyjnych przez fundusz inwestycyjny zamknięty
 
IPPB3/423-130/12-2/DP 1) Czy wniesienie przez Spółkę udziałów / akcji w spółce kapitałowej do FIZ będzie stanowiło czynność podlegającą opodatkowaniu CIT?2) Jeśli odpowiedź na pytanie 1 jest twierdząca, w jakiej wysokości Spółka powinna rozpoznać przychód podatkowy w związku z transakcją wniesienia przez Spółkę udziałów / akcji w spółce kapitałowej do FIZ?3) W jakiej wysokości Spółka powinna ustalić koszt uzyskania przychodu w związku z transakcją wniesienia przez Spółkę udziałów / akcji w spółce kapitałowej do FIZ?4) W jakiej wysokości Spółka powinna ustalić koszt uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia przez Spółkę certyfikatów inwestycyjnych w FIZ, nabytych poprzez wniesienie przez Spółkę do PIZ udziałów / akcji posiadanych przez Spółkę w spółce kapitałowej, w przypadku wykupu tych certyfikatów przez FIZ celem umorzenia lub umorzenia tych certyfikatów w wyniku likwidacji FIZ?
 
IPPB5/423-43/12-4/IŚ Czy uzyskiwane przez Wnioskodawcę przychody z tytułu wypłat bez wykupu certyfikatów będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce?
 
IPPB5/423-50/12-4/IŚ Czy uzyskiwane przez Wnioskodawcę przychody z tytułu wypłat bez wykupu certyfikatów będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce?
 
IPPB5/423-48/12-4/IŚ Czy uzyskany przez Wnioskodawcę przychód w wyniku likwidacji Funduszu będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce?
 
IPPB5/423-44/12-4/IŚ Czy uzyskiwane przez Wnioskodawcę przychody z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz (z umorzenia certyfikatów) będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce?
 
IPPB3/423-801/11-2/AG 1. planowana transakcja stanowić będzie wymianę udziałów, zatem po stronie Spółki Nabywającej nie powstanie przychód z tytułu udziałów otrzymanych w Spółce Zbywanej;2. w przypadku ewentualnej sprzedaży udziałów w Spółce Zbywanej (objętych w wyniku wymiany udziałów), Spółka Nabywająca będzie uprawniona do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów wydanych Podmiotowi Zbywającemu.
 
IPPB5/423-147/12-5/DG Czy przychód uzyskany z odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę akcji SKA na rzecz SKA w celu ich umorzenia będzie traktowany jako zysk z tytułu przeniesienia własności majątku, przewidziany w przepisie art. 13 ust. 4 Umowy z Cyprem, w związku z czym nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce?
 
IPPB3/423-883/11-2/JD CIT - w zakresie kosztów uzyskania przychodów dotyczących wydatków poniesionych na stworzenie platformy komunikacyjnej
 
IPPB5/423-707/11-6/PS Rozpoznanie przychodu podatkowego w przypadku skorygowania podatku VAT należnego zaliczonego uprzednio do kosztów podatkowych.
 
IPPB3/423-72/12-4/GJ skoro ustawodawca w definicji podatkowej umowy leasingu w art. 17a pkt 1 updop wyraźnie określa, że przedmiotem podatkowej umowy leasingu mogą być wyłącznie podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, nie można uznać, że przedmiotem takiej umowy może być prawo majątkowe, które takiej amortyzacji nie podlega. A zatem w wyniku zbycia „inwestycji w obcym środku trwałym”, czego skutkiem jest nabycie przez finansującego prawa majątkowego, które nie stanowi środka trwałego, ani wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, zawarta przez Wnioskodawcę jako finansującego umowa o oddaniu inwestycji w obcym środku trwałym Klientom, nie będzie mogła być zakwalifikowana jako podatkowa umowa leasingu operacyjnego.
 
ILPB3/423-500/11-2/KS Czy w opisanym stanie faktycznym podatnik zasądzoną kwotę ryczałtów za nocleg poza granicami kraju wraz z kosztami sądowymi (opłata sądowa od pozwu, zwrot kosztów opinii biegłego, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, zwrot zasądzonych kosztów postępowania kasacyjnego) Wnioskodawca był uprawniony do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 4d, 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? W przypadku, gdy powyższe koszty będą stanowić koszty uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy, czy należy je rozliczyć w dacie uprawomocnienia się wyroku sądu, czy w dacie faktycznej zapłaty?
 
IPPB5/423-45/12-4/IŚ Czy uzyskiwane przez Wnioskodawcę przychody z odpłatnego zbycia na rzecz osób trzecich certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez Fundusz podlegają w Polsce opodatkowaniu pdop?
 
IPPB5/423-112/12-2/JC Czy akcjonariusz będący osobą prawną powinien odprowadzić podatek dochodowy z tytułu przychodu uzyskanego w związku z posiadaniem akcji spółki komandytowo-akcyjnej w miesiącu, w którym spółka komandytowo-akcyjna wypracowała dochód czy dopiero w miesiącu w którym faktycznie otrzymał pieniądze ze spółki tytułem dywidendy na rachunek bankowy lub pobrał owe kwoty z kasy tytułem dywidendy?

Wskaźniki gospodarcze