Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 20 czerwca 2012 r.
 
IPPB5/423-146/12-5/DG Czy przychód uzyskany z odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę akcji SKA na rzecz SKA w celu ich umorzenia będzie traktowany jako zysk z tytułu przeniesienia własności majątku, przewidziany w przepisie art. 13 ust. 4 Umowy z Cyprem, w związku z czym nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce?
 
IPPB5/423-148/12-5/DG Czy przychód uzyskany z odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę akcji SKA będzie traktowany jako zysk z tytułu przeniesienia własności majątku, przewidziany w przepisie art. 13 ust. 4 Umowy z Cyprem, w związku z czym nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce?
 
IPPB5/423-149/12-5/DG Czy przychód uzyskany z odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę akcji SKA będzie traktowany jako zysk z tytułu przeniesienia własności majątku, przewidziany w przepisie art. 13 ust. 4 Umowy z Cyprem, w związku z czym nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce?
 
IPPB5/423-139/12-5/DG Przychód Wnioskodawcy z tytułu zbycia akcji SKA z siedzibą w Polsce, nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce zgodnie z regulacją przepisu art. 13 ust. 4 Umowy z Cyprem, czyli będzie on podlegał opodatkowaniu na Cyprze.
 
IPPB5/423-138/12-5/DG Przychód Wnioskodawcy z tytułu zbycia akcji SKA z siedzibą w Polsce na rzecz tej SKA w celu ich dobrowolnego umorzenia, nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce zgodnie z regulacją przepisu art. 13 ust. 4 Umowy z Cyprem, czyli będzie on podlegał opodatkowaniu na Cyprze.
 
IPPB5/423-1095/11-3/JC Czy przedpłaty od Reklamodawców na ekwiwalenty pieniężne za wirtualne prezenty, jakie Spółka przekazuje Reklamobiorcom w imieniu Reklamodawców, działając jako agent na podstawie umowy agencyjnej zawartej z Reklamodawcami nie będą stanowiły przychodu podatkowego Spółki?Czy przedpłaty od Darczyńców na ekwiwalenty pieniężne za wirtualne prezenty, jakie Spółka przekazuje Odbiorcom w imieniu Darczyńców działając na podstawie umowy z Darczyńcami nie będą stanowiły przychodu podatkowego Spółki?
 
IPPB5/423-1160/11-2/JC Czy odsetki od salda ujemnego wygenerowanego w ramach struktury cash-poolingu oraz od zaciągniętych pożyczek należy zaliczać do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich kapitalizacji (dopisania na rachunku przypisanym Spółce w ramach struktury cash-poolingu lub dopisania do kwoty głównej pożyczki)?Czy odsetki od salda dodatniego wygenerowanego w ramach struktury cash-poolingu oraz od udzielonych pożyczek należy uznać za przychód w momencie ich kapitalizacji (zaksięgowania na rachunku przypisanym Spółce w ramach struktury cash-poolingu lub dopisania do kwoty głównej pożyczki)?
 
IPPB5/423-1077/11-2/JC Czy Spółka powinna koszty zakupionych usług - koszty pośrednie - zakwalifikować do kosztu podatkowego w okresie, w którym ujęto koszt w księgach rachunkowych?
 
IPPB5/423-1161/11-2/JC Czy odsetki od salda ujemnego wygenerowanego w ramach struktury cash-poolingu oraz od zaciągniętych pożyczek należy zaliczać do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich kapitalizacji (dopisania na rachunku przypisanym Spółce w ramach struktury cash-poolingu lub dopisania do kwoty głównej pożyczki)?Czy odsetki od salda dodatniego wygenerowanego w ramach struktury cash-poolingu oraz od udzielonych pożyczek należy uznać za przychód w momencie ich kapitalizacji (zaksięgowania na rachunku przypisanym Spółce w ramach struktury cash-poolingu lub dopisania do kwoty głównej pożyczki)?
 
IBPBI/2/423-1420/11/PP Czy Odsetki będą kosztem uzyskania przychodów (kup) w Spółce w dniu zapłaty?
 
IBPBI/2/423-1421/11/AP Czy Spółka postępuje prawidłowo zaliczając do kosztów podatkowych koszty użytkowania samochodów osobowych udostępnionych odpłatnie pracownikom (paliwo, części, koszty napraw i przeglądów)?
 
IBPBI/2/423-1491/11/MS Spółka składa zapytanie o podanie urzędowej interpretacji przepisów w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Wartość początkowa środka trwałego uległa zwiększeniu w miesiącu sierpniu 2011r. Od którego natomiast miesiąca podatnik dokonuje odpisów amortyzacyjnych od nowej wartości początkowej środka trwałego.
Czy od następnego miesiąca po miesiącu w którym dokonano modernizacji, czy od miesiąca w którym dokonano modernizacji środka trwałego?
 
IBPBI/2/423-1493/11/MO Czy do obliczenia wysokości przysługującego Spółce zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. z 2000 r., Dz. U. Nr 54, poz. 654 ze zm.; dalej: ustawa o PDOP) oraz art. 12 i art. 16 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych w brzmieniu obowiązującym w dniu 1 maja 2004 r. (Dz. U. z 1994 r., Nr 123, poz. 600, ze zm.; dalej: ustawa o SSE), należy brać pod uwagę wartość faktycznie poniesionych wydatków inwestycyjnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Wskaźniki gospodarcze