Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 21 czerwca 2012 r.
 
IPTPB2/415-36/12-3/TS Czy prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności za pośrednictwem Spółki będzie oznaczało, że stanowi ona „zakład” Wnioskodawcy w rozumieniu polsko – cypryjskiej Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a tym samym dochody uzyskane przez Spółkę i wypłacone Wnioskodawcy podlegać będą opodatkowaniu jedynie na Cyprze, będąc jednocześnie zwolnionymi z opodatkowania w Polsce?
 
IPTPB2/415-38/12-3/MP Czy prowadzenie przez Wnioskodawczynię działalności za pośrednictwem Spółki będzie oznaczało, że stanowi ona „zakład” Wnioskodawczyni w rozumieniu polsko – cypryjskiej Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a tym samym dochody uzyskane przez Spółkę i wypłacone Wnioskodawczyni podlegać będą opodatkowaniu jedynie na Cyprze, będąc jednocześnie zwolnionymi z opodatkowania w Polsce?
 
IPTPB2/415-40/12-3/MP Czy prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności za pośrednictwem Spółki będzie oznaczało, że stanowi ona „zakład” Wnioskodawcy w rozumieniu polsko – cypryjskiej Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a tym samym dochody uzyskane przez Spółkę i wypłacone Wnioskodawcy podlegać będą opodatkowaniu jedynie na Cyprze, będąc jednocześnie zwolnionymi z opodatkowania w Polsce?
 
IPTPB3/423-30/12-2/KJ Według jakiego kursu należy przeliczyć potrącony w dniu wypłaty zryczałtowany podatek od opłat licencyjnych?
 
IPTPB3/423-44/12-2/MF Czy wydatki inwestycyjne poniesione na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, przekraczające wartość wydatków inwestycyjnych wskazanych w przejętym Zezwoleniu, poniesione na cel wskazany w Zezwoleniu, mogą dalej stanowić wydatki kwalifikowane po dacie połączenia i tym samym będą podstawą do zwolnienia z podatku dochodowego i korzystania z pomocy publicznej przez Spółkę przejmującą?
 
IPTPB3/423-36/12-2/MF 1. Spółka, zgodnie z art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest uprawniona do pomniejszenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych za 2011 r. o 50% kwoty wydatków na nabycie nowej technologii w postaci Oprogramowania, zaliczonych do wartości początkowej nabytych licencji (wartości niematerialnych i prawnych) składających się na Oprogramowanie,
2. Spółka jest uprawniona do kalkulacji podstawy odliczenia, o którym mowa w art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w oparciu łączną wartość początkową wszystkich wartości niematerialnych i prawnych składających się na Oprogramowanie, na którą składają się zarówno wydatki na nabycie licencji, jak i na ich wdrożenie (poniesione zarówno w 2010 r., jak i w 2011 r.), w tym również wydatki na nabycie licencji na modyfikacje wprowadzone po wdrożeniu produkcyjnym Oprogramowania (poniesione w 2011 r.).
 
IPTPB3/423-36/12-3/MF 1. Spółka, zgodnie z art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest uprawniona do pomniejszenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych za 2011 r. o 50% kwoty wydatków na nabycie nowej technologii w postaci Oprogramowania, zaliczonych do wartości początkowej nabytych licencji (wartości niematerialnych i prawnych) składających się na Oprogramowanie,
2. Spółka jest uprawniona do kalkulacji podstawy odliczenia, o którym mowa w art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w oparciu łączną wartość początkową wszystkich wartości niematerialnych i prawnych składających się na Oprogramowanie, na którą składają się zarówno wydatki na nabycie licencji, jak i na ich wdrożenie (poniesione zarówno w 2010 r., jak i w 2011 r.), w tym również wydatki na nabycie licencji na modyfikacje wprowadzone po wdrożeniu produkcyjnym Oprogramowania (poniesione w 2011 r.).
 
IPTPB3/423-55/12-2/PM 1. Czy w odniesieniu do turbiny elektrycznej Spółka ma prawo dokonywać amortyzacji metodą degresywną i zastosować stawkę amortyzacyjną w wysokości 7% z uwzględnieniem współczynnika 2,0, co w rezultacie oznacza zastosowanie 14-procentowej stawki amortyzacyjnej?
2. Czy w przypadku pozostałych środków trwałych wchodzących w skład farmy wiatrowej (fundamentów i wieży) zastosowanie znajdzie amortyzacja metodą liniową, zgodnie ze stawką 4,5 %?
 
IPTPB3/423-55/12-3/PM 1. Czy w odniesieniu do turbiny elektrycznej Spółka ma prawo dokonywać amortyzacji metodą degresywną i zastosować stawkę amortyzacyjną w wysokości 7% z uwzględnieniem współczynnika 2,0, co w rezultacie oznacza zastosowanie 14-procentowej stawki amortyzacyjnej?
2. Czy w przypadku pozostałych środków trwałych wchodzących w skład farmy wiatrowej (fundamentów i wieży) zastosowanie znajdzie amortyzacja metodą liniową, zgodnie ze stawką 4,5 %?
 
IPTPB3/423-97/12-4/PM Czy Spółka jest uprawniona, aby dla celów ustawy o PDOP (niezależnie od przyjętej polityki rachunkowej) na początek roku podatkowego obniżać stawki amortyzacyjne dla Środków Trwałych do dowolnego (wyższego niż 0) poziomu, a po obniżeniu stawek amortyzacyjnych, czy Spółka jest uprawniona do podwyższenia, z początkiem któregoś z następnych lat, tych stawek do poziomu nie wyższego niż poziom maksymalny wynikający z przepisów art. 16a - 16m ustawy o PDOP oraz Wykazu i uznawania tak ustalonych odpisów amortyzacyjnych za koszty uzyskania przychodów podatkowych?
 
ILPB3/423-556/11-4/JG Czy w przypadku jeśli prawo do odliczenia podatku VAT z faktur wystawianych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej nie przysługiwałoby, kwoty podatku VAT stanowiłyby koszt uzyskania przychodu?
 
ILPB4/423-482/11-2/DS Czy sporządzanie w Spółce spisu z natury raz w roku i korygowanie kosztów o wartość niesprzedanych towarów na koniec roku podatkowego (kalendarzowego) jest wystarczające dla prawidłowego ustalania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych?
 
ILPB4/423-485/11-2/DS Wnioskodawca - Starostwo Powiatowe zwraca się z prośbą o interpretację podatkową w zakresie płatności podatku dochodowego od osób prawnych wskazanego w bilansie likwidacyjnym sporządzonym przez SP ZOZ w likwidacji przez następcę prawnego Wnioskodawcę - Starostwo Powiatowe.
 
ILPB4/423-436/11-4/ŁM Według której ustawy należy w księgach spółki komandytowo – akcyjnej kwalifikować koszty podatkowe – według ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych czy od osób fizycznych?
 
IPPB3/423-8/12-3/GJ Czy z tytułu nabycia przez Spółkę w imieniu własnym, ale na rzecz i na rachunek powierzających prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności budynku posadowionego na tej nieruchomości w wyniku realizacji praw i roszczeń, których podstawę stanowi dekret z dnia 26 października 1945r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze miasta stołecznego W. (Dz. U. nr 50, poz. 279 ze zm.) Spółka uzyska przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB3/423-179/12-2/EŻ Czy uznany ostatecznie przez Sąd brak zasadności obciążenia Klienta z tytułu transakcji RAS oznaczający brak podstaw prawnych do wykazania przychodu po stronie Banku, implikuje uznanie rozpoznanego przychodu w wysokości zasądzonej kwoty, jako nieprawidłowe, co wiąże się z obowiązkiem skorygowania deklaracji CIT-8 za okres, w którym przychód ten został rozpoznany?
 
IPPB5/423-270/11-2/DG CIT - w zakresie skutków podatkowych transakcji podziału Spółki przez wydzielenie
 
IPPB5/423-1078/11-4/DG Czy prawidłowe będzie przyjęcie do celów podatkowych wartości wynikających z operatu szacunkowego? Czy na podstawie opinii uprawnionego rzeczoznawcy spółka może wprowadzić do ewidencji nakłady inwestycyjne w obcych środkach trwałych (w wartościach wykazanych w operacie szacunkowym) i amortyzować je podatkowo?
 
IPPB3/423-39/12-4/AG Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że kwota 19.150.000 PLN, którą zamierza zapłacić S. na rzecz Spółki, a którą to wartość Spółka uwzględniła w korekcie zeznania podatkowego CIT-8 za 2005 r. jako przychód podatkowy nie będzie stanowiła dodatkowego przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w momencie otrzymania przez Spółkę środków pieniężnych?
 
IPPB3/423-1034/11-2/JD 1) Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, iż opisana powyżej Opłata preferencyjna stanowi pośredni koszt uzyskania przychodów Spółki w podatku dochodowym od osób prawnych potrącamy w momencie poniesienia?2) Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, iż opisana powyżej opłata, wynikająca z przepisu art. 10 ust. 2 Rozporządzenia 1240/2011 stanowi koszt pośredni uzyskania przychodów Spółki w podatku dochodowym od osób prawnych potrącalny w momencie poniesienia? 3) Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, iż w wypadku opisanym w art. 10 ust. 4 Rozporządzenia 1240/2011, opłata tam uregulowana oraz opłata uiszczana w przypadku, gdy opisana w tym przepisie różnica będzie większa od ilości wskazanej w świadectwie stanowią pośredni koszt uzyskania przychodów Spółki w podatku dochodowym od osób prawnych potrącalny w momencie poniesienia?
 
IPPB3/423-1023/11-2/AG 1. Czy określenie wkładów w Spółce Komandytowej na poziomie dotychczasowego kapitału zakładowego pomniejszonego o pozycję bilansową „Kapitał z rozliczenia połączenia”, spowoduje opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie Wnioskodawcy? 2. Czy określenie wkładów w Spółce Komandytowej na poziomie dotychczasowego kapitału zakładowego pomniejszonego o pozycję bilansową „Kapitał z rozliczenia połączenia”, będzie miało wpływ na wartość początkową aktywów ustaloną dla celów amortyzacji podatkowej w Spółce Komandytowej w wysokości ich, wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przez Wydawnictwo (podmiot przekształcony)? 3. Czy określenie wkładów w Spółce Komandytowej na poziomie dotychczasowego kapitału zakładowego pomniejszonego o pozycję bilansową „Kapitał z rozliczenia połączenia”, będzie miało wpływ na wysokość odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy?
 
IPPB3/423-61/12-2/MS 1. Czy w przypadku składników majątkowych (w tym Nieruchomości wraz z wyposażeniem) otrzymanych przez Spółkę od spółki N. w sposób opisany powyżej i będących środkami trwałymi tub wartościami niematerialnymi i prawnymi - ich wartość początkowa stanowiącą podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszt uzyskanie przychodu Spółki (lub po pomniejszeniu o dokonane odpisy amortyzacyjne stanowiącą kosz uzyskania przychodów w momencie zbycia tych składników majątkowych) będzie stanowić wartość ustalona przez Spółkę, nie wyższa niż wartość rynkowa tych składników majątkowych?2. Czy w przypadku pozostałych składników majątkowych niebędących środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi, otrzymanymi przez Spółkę od spółki N. - ich wartość podatkową stanowiącą koszt uzyskania przychodów w momencie ich odpłatnego zbycia będzie stanowiła wartość ustalona przez Spółkę nie wyższa niż wartość rynkowa tych składników majątkowych?
 
IPPB1/415-316/12-2/KS 1. Czy prawidłowe jest podejście Wnioskodawcy, zgodnie z którym otrzymanie przez niego w wyniku likwidacji Spółki (zgodnie z właściwymi postanowieniami umowy Spółki) wierzytelności z tytułu udzielonej Wnioskodawcy przez Spółkę pożyczki oraz wierzytelności z tytułu odsetek od tej pożyczki w żadnym zakresie nie będzie podlegać opodatkowaniu PDOF?2. Czy prawidłowe jest podejście Wnioskodawcy, zgodnie z którym otrzymanie przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji Spółki (zgodnie z właściwymi postanowieniami umowy Spółki) innych składników majątkowych (w tym praw do znaków towarowych) nie będzie podlegać opodatkowaniu PDOF?3. Czy prawidłowe jest podejście Wnioskodawcy, zgodnie z którym otrzymanie przez Wnioskodawcą środków pieniężnych, w wyniku likwidacji Spółki (zgodnie z właściwymi postanowieniami umowy Spółki), w żadnym zakresie nie będzie podlegało opodatkowaniu PDOF?4. Czy prawidłowe jest podejście Wnioskodawcy, zgodnie z którym wygaśnięcie zobowiązania wspólnika/wspólników wobec Spółki z tytułu zaciągniętej przez niego/nich pożyczki/pożyczek oraz odsetek, poprzez konfuzję następującą w wyniku likwidacji Spółki, na skutek połączenia w rękach tej samej osoby (danego wspólnika) prawa (wierzytelności Spółki wobec danego wspólnika) i korelatywnie sprzężonego z nim obowiązku (zobowiązania danego wspólnika wobec Spółki), w żadnym zakresie nie spowoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu PDOF po stronie Wnioskodawcy? 5. Czy prawidłowe jest podejście Wnioskodawcy, zgodnie z którym likwidacja Spółki nie będzie dla wnioskodawcy skutkowała powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu PDOF w żadnym innym zakresie?
 
IPPB3/423-189/12-3/MS CIT – w zakresie uznania wydatków z tytułu prowizji należnych Dealerom za koszty bezpośrednio związane z przychodami zgodnie z art. 15 ust. 4b-4c ustawy o PDOP (tj. rozliczane w czasie proporcjonalnie do długości okresu, w którym Spółka uzyskiwać będzie przychody podatkowe) w wysokości odpowiadającej wartości dokonywanych odpisów RMK oraz dokonując korekty zeznań CIT-8 za lata podatkowe 2007, 2008, 2009 oraz 2010
 
IPPB3/423-126/12-3/MS Czy w przypadku nabywania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w drodze leasingu finansowego jak opisano powyżej, poniesiony koszt inwestycji należy uznać w dacie poniesionego faktycznie wydatku (czyli w dacie zapłaty raty leasingowej) czy też poniesiony koszt inwestycji należy uznać w dacie jego udokumentowania fakturą dla nabywanych w ramach leasingu elementów aktywów trwałych oraz ich zarachowania w księgach Spółki?

Wskaźniki gospodarcze