Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 22 czerwca 2012 r.
 
IPTPB3/423-196/11-3/KJ Czy przychód z tytułu dodatniej różnicy kursowej bądź koszt z tytułu ujemnej różnicy kursowej, który to przychód lub koszt powstaje w przypadku zmiany kursu waluty obcej, w której zawarta jest transakcja w okresie pomiędzy datą przeniesienia na Wnioskodawcę prawa własności udziałów (akcji) a zapłatą przez Wnioskodawcę ceny za udziały (akcje) należy rozpoznać w chwili zapłaty ceny za udziały (akcje) czy dopiero w chwili odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji)?
 
IPTPB3/423-288/11-6/PM Czy darowizna Centrum Praktyk i Centrum Hipoterapii lub wchodzących w ich skład środków trwałych innej szkole wyższej, która będzie je wykorzystywać na cele statutowej działalności naukowej i oświatowej spowoduje utratę prawa do zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dochodu jako przeznaczonego na działalność naukową i oświatową?
 
IPTPB3/423-329/11-4/KJ Czy wynagrodzenie, które Spółka otrzyma z tytułu automatycznego umorzenia udziałów dokonanego zgodnie z art. 199 § 4 KSH, tj. po spełnieniu się warunku określonego w umowie spółki P., będzie stanowić dochód z udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i na podstawie art. 22 ust. 4-4a tej ustawy będzie zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych jeżeli spełnione zostaną warunki określone w tych przepisach?
 
IPTPB3/423-12/12-2/KJ Czy park narodowy, realizując cele związane z ochroną przyrody, osiągając dochody opodatkowane zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w części dotyczącej celu określonego przez ustawodawcę jako ochrona środowiska?
 
IPTPB2/415-34/12-3/TS Czy prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności za pośrednictwem Spółki będzie oznaczało, że stanowi ona „zakład” Wnioskodawcy w rozumieniu polsko – cypryjskiej Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a tym samym dochody uzyskane przez Spółkę i wypłacone Wnioskodawcy podlegać będą opodatkowaniu jedynie na Cyprze, będąc jednocześnie zwolnionymi z opodatkowania w Polsce?
 
IPTPB3/423-23/12-4/PM Czy dochód uzyskany ze sprzedaży płyt jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych?
 
IPTPB3/423-19/12-2/KJ 1. Czy w sytuacji, gdy Spółka nie odliczała w pełni podatku naliczonego od towarów i usług i kwoty nieodliczonego podatku naliczonego zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów, prawidłowe jest zastosowanie art. 12 ust. 1 pkt 4f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, poprzez rozpoznanie kwot zwróconego podatku od towarów i usług jako przychodu podatkowego bez obowiązku korygowania wysokości kosztów uzyskania przychodów za poprzednie okresy sprawozdawcze?
2. W sytuacji, gdy odpowiedz na pytanie nr 1 jest twierdząca, czy Spółka powinna rozpoznać kwoty zwróconego podatku od towarów i usług jako przychód podatkowy w momencie faktycznego otrzymania lub rzeczywistego zadysponowania tymi kwotami (tj. zaliczenia na poczet bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych, otrzymania zwrotu nadpłaty w podatku od towarów i usług, otrzymania zwrotu zwiększonej nadwyżki podatku naliczonego nad należnym)?
 
IPTPB3/423-31/12-2/PM Czy przekazanie wspólnikom prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności nieruchomości, jako wynagrodzenia za umarzane automatycznie udziały Spółki spowoduje powstanie u Wnioskodawcy przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPTPB3/423-34/12-2/GG Czy Wnioskodawca może zaliczyć poniesione koszty monitoringu zamkniętego składowiska do kosztów uzyskania przychodów ?
 
IPTPB3/423-46/12-2/PM Czy zapłacone byłemu udziałowcowi w dniu 30.12.2011 r., odsetki od pożyczki w momencie zapłaty są kosztem podatkowym?
 
IPTPB3/423-43/12-2/MF Czy nieodpłatna praca skazanych na rzecz Spółki jest przychodem w rozumieniu art. 12 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, który należy wycenić wg wynagrodzenia należnego za taką pracę i zaliczyć w przychody podatkowe jednostki?
 
IPTPB3/423-2/12-4/GG Czy w okolicznościach przedstawionego stanu faktycznego wynagrodzenie wypłacane firmie zewnętrznej za usługi w związku, z którymi Spółka może otrzymać (otrzyma) dofinansowanie, może zostać zaliczone do podatkowych kosztów uzyskania przychodów jako koszt inny niż bezpośrednio związany z przychodami, który zostanie rozliczony w momencie jego poniesienia?
 
IPTPB3/423-2/12-5/GG Czy w okolicznościach przedstawionego stanu faktycznego odpisy amortyzacyjne dokonywane od nabytych przez Spółkę środków trwałych przyjętych do używania przed otrzymaniem dofinansowania mogą powiększyć koszty podatkowe? Czy odpisy amortyzacyjne dokonane przez Spółkę i zaliczone do kosztów podatkowych w pełnej wysokości przed otrzymaniem dotacji winny zostać skorygowane w dniu otrzymania dotacji?
 
IPTPB3/423-81/12-3/KJ 1. Czy w przedstawionym stanie Wnioskodawca powinien przeliczać wpływy środków na rachunek walutowy po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego otrzymanie płatności?
2. Czy w przedstawionym stanie Wnioskodawca stosując metodę rozchodu w brzmieniu z art. 34 ust. 4 pkt 2 ustawy o rachunkowości, tzw. FIFO, powinien stosować średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego otrzymanie płatności?
 
IPTPB3/423-100/12-2/KJ Czy Spółka ma prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych wydatków na nabycie Licencji wraz z kosztami wdrożenia powiększającymi wartość początkową Licencji poniesionymi (zapłaconymi) w latach 2010-2011 w wysokości 50% wartości tych wydatków, jako wydatków na nabycie nowych technologii w rozumieniu art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPTPB3/423-100/12-3/KJ Czy Spółka ma prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych wydatków na nabycie Licencji wraz z kosztami wdrożenia powiększającymi wartość początkową Licencji poniesionymi (zapłaconymi) w latach 2010-2011 w wysokości 50% wartości tych wydatków, jako wydatków na nabycie nowych technologii w rozumieniu art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB5/423-777/11-4/PS Zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 1 i 2a oraz art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych a także art. 7 i 12 umowy polsko – fińskiej.
 
IPPB5/423-150/12-5/DG Czy objęcie akcji SKA przez Spółkę powoduje powstanie zakładu Spółki na terytorium Polski i czy w związku z tym od dochodów osiąganych przez SKA na terytorium Polski Wnioskodawca będzie zobowiązany opłacać polski podatek dochodowy od osób prawnych?
 
IPPB5/423-151/12-5/DG Czy objęcie akcji SKA przez Spółkę powoduje powstanie zakładu Spółki na terytorium Polski i czy w związku z tym od dochodów osiąganych przez SKA na terytorium Polski Wnioskodawca będzie zobowiązany opłacać polski podatek dochodowy od osób prawnych?
 
IPPB5/423-152/12-5/DG Czy objęcie akcji SKA przez Spółkę powoduje powstanie zakładu Spółki na terytorium Polski i czy w związku z tym od dochodów osiąganych przez SKA na terytorium Polski Wnioskodawca będzie zobowiązany opłacać polski podatek dochodowy od osób prawnych?
 
IPPB5/423-143/12-5/DG Czy objęcie akcji SKA przez Spółkę powoduje powstanie zakładu Spółki na terytorium Polski i czy w związku z tym od dochodów osiąganych przez SKA na terytorium Polski Wnioskodawca będzie zobowiązany opłacać polski podatek dochodowy od osób prawnych?
 
IPPB3/423-59/11-2/JG CIT - w zakresie przychodów podatkowych oraz kosztów uzyskania przychodów dotyczących rozliczania świadczonych przez Spółkę usług zbiorowego dostarczania wody oraz usług zbiorowego odprowadzania ścieków
 
IPPB5/423-1179/11-2/IŚ CIT - w zakresie możliwości i momentu ujęcia w rachunku podatkowym odsetek (w tym skapitalizowanych) oraz opłat dodatkowych od finansowania udzielonego Spółce na nabycie lub objęcie udziałów (akcji), w tym w sytuacji połączenia Spółki z polską Nabywaną Spółką i przystąpienia do podatkowej grupy kapitałowej
 
IPPB5/423-1178/11-2/IŚ CIT - w zakresie możliwości i momentu ujęcia w rachunku podatkowym odsetek (w tym skapitalizowanych) oraz opłat dodatkowych od finansowania udzielonego Spółce na nabycie lub objęcie udziałów (akcji), w tym w sytuacji połączenia Spółki z polską Nabywaną Spółką i przystąpienia do podatkowej grupy kapitałowej
 
IPPB5/423-1181/11-2/IŚ CIT - w zakresie możliwości i momentu ujęcia w rachunku podatkowym odsetek (w tym skapitalizowanych) oraz opłat dodatkowych od finansowania udzielonego Spółce na nabycie lub objęcie udziałów (akcji), w tym w sytuacji połączenia Spółki z polską Nabywaną Spółką i przystąpienia do podatkowej grupy kapitałowej
 
IPPB5/423-1177/11-2/IŚ CIT - w zakresie możliwości i momentu ujęcia w rachunku podatkowym odsetek (w tym skapitalizowanych) oraz opłat dodatkowych od finansowania udzielonego Spółce na nabycie lub objęcie udziałów (akcji), w tym w sytuacji połączenia Spółki z polską Nabywaną Spółką i przystąpienia do podatkowej grupy kapitałowej
 
IPPB5/423-1180/11-2/IŚ - w zakresie możliwości i momentu ujęcia w rachunku podatkowym odsetek (w tym skapitalizowanych) oraz opłat dodatkowych od finansowania udzielonego Spółce na nabycie lub objęcie udziałów (akcji), w tym w sytuacji połączenia Spółki z polską Nabywaną Spółką i przystąpienia do podatkowej grupy kapitałowej
 
IPPB5/423-1176/11-2/IŚ CIT - w zakresie możliwości i momentu ujęcia w rachunku podatkowym odsetek (w tym skapitalizowanych) oraz opłat dodatkowych od finansowania udzielonego Spółce na nabycie lub objęcie udziałów (akcji), w tym w sytuacji połączenia Spółki z polską Nabywaną Spółką i przystąpienia do podatkowej grupy kapitałowej
 
IPPB5/423-127/12-8/PS moment powstania przychodu z tytułu dostawy towarów zrealizowanej na terytorium Czech (w sytuacji braku istnienia zakładu Wnioskodawcy na terytorium Republiki Czeskiej) powinien być rozpoznany na podstawie art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w momencie pobrania towarów z magazynu, nie później niż z chwilą wystawienia faktury lub uregulowania należności.
 
IPPB5/423-72/12-2/JC Czy przychód (dochód) Spółki z o.o. posiadającej status akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej podlega opodatkowaniu w dniu otrzymania dywidendy wypłaconej akcjonariuszom na podstawie uchwały walnego zgromadzenia o podziale zysku, tj. na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o pdop”), czy też, zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 ust. 1 i 2 i art. 25 ust. 1 ustawa o pdop, w miesięcznych zaliczkach?
 
IPPB3/423-921/11-2/JD Czy w przypadku objęcia przez Spółkę udziałów w Spółce Zależnej w zamian za wkład niepieniężny w postaci Przedmiotu Aportu, o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną obejmowanych udziałów w Spółce Zależnej, jedynym przychodem z tego tytułu będzie wartość nominalna objętych udziałów, w rozumieniu art. 12 ust 1 pkt 7 ustawy o PDOP, także wówczas gdy ich wartość nominalna będzie niższa niż wartość rynkowa Przedmiotu Aportu?
 
IPPB3/423-651/11-4/MS 1. Czy na gruncie opisanego stanu faktycznego, każdy Serwis Internetowy nabyty przez Spółkę w ramach otrzymanego aportem przedsiębiorstwa, będący samodzielnym utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim, stanowi autorskie prawo majątkowe określone w art. 16b ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP. W konsekwencji, każdy Serwis Internetowy będzie podlegał wpisowi do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych Spółki jako odrębna/ samodzielna wartość niematerialna i prawna?2. Czy na gruncie opisanego stanu faktycznego, korzystając z Serwisów Internetowych jako całości Spółka nie jest zobowiązana do odrębnego ujmowania dla celów podatkowych elementów wchodzących w skład Serwisu Internetowego?3. Czy odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z art. 16m ustawy o PDOP w okresie nie krótszym niż 24 miesiące, będą stanowić koszty uzyskania przychodu Spółki w związku z faktem, iż Serwisy Internetowe będą generować przychody podatkowe Spółki?
 
IPPB3/423-855/11-2/JD 1. Czy następujące koszty: koszty zakupu gruntu, koszty projektowe oraz koszty robót budowlanych, obliczone proporcjonalnie wskaźnikiem udziału powierzchni danego etapu inwestycji w całości powierzchni inwestycji albo wskaźnikiem udziału PUM (powierzchni użytkowej mieszkalnej w rozumieniu odnośnych przepisów) danego etapu inwestycji w całości szacowanego PUM inwestycji, Spółka może zakwalifikować jako koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami i potrącić w momencie uzyskania przychodu ze sprzedaży związanej z wymienionymi wydatkami, czyli w chwili przeniesienia tytułu własności lokali użytkowych lub mieszkań aktem notarialnym na nabywcę?2. Czy koszty doradcze, koszty usług prawnych związanych z inwestycją oraz koszty marketingu i reklamy, wydatki ponoszone na opłatę z tytułu użytkowania wieczystego Spółka może potrącić jako koszty pośrednie zgodnie z przepisem art. 15 ust. 4d Ustawy CIT w dacie ich poniesienia w rozumieniu art. 15 ust 4e Ustawy CIT?3. Czy koszty odsetek od kredytu i pożyczek związanych z zakupem gruntu oraz prowizje bankowe Spółka może potrącić zgodnie z przepisem art. 16 ust. 1 pkt 11 Ustawy CIT w dacie obciążenia rachunku bankowego?

Wskaźniki gospodarcze