Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 24 czerwca 2012 r.
 
IPTPB3/423-84/12-4/MF Czy w przedstawionych powyżej okolicznościach Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przy założeniu, iż Wnioskodawca będzie w sposób nieprzerwany posiadał co najmniej 10% udziałów w kapitale każdej z nowo zawiązanych spółek przez okres co najmniej dwóch lat od dnia podziału, a tym samym spełnione zostaną warunki, o których mowa w art. 22 ust. 4 i 4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPTPB3/423-84/12-5/MF Czy w związku z zastosowaniem do dochodów uzyskanych w wyniku podziału przez Wnioskodawcę zwolnienia wskazanego w art. 22 ustawy, po stronie Wnioskodawcy lub którejkolwiek z nowo zawiązanych spółek powstał obowiązek złożenia do urzędu skarbowego, o którym mowa w art. 26a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, rocznej deklaracji sporządzonej według ustalonego wzoru, o którym mowa w art. 26a ustawy?
 
IPTPB3/423-109/12-2/MF Czy wypłata dywidendy w formie rzeczowej, tj. w szczególności poprzez przekazanie wspólnikom prawa własności nieruchomości lub jej części, spowoduje powstanie po stronie Spółki przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPTPB3/423-114/12-2/GG Czy wydatki poniesione ze środków własnych Spółki w związku z realizacją projektu, które nie zostały pokryte ze środków europejskich na skutek końcowego przeliczenia projektu stanowią koszt uzyskania przychodu dla Spółki?
 
IPTPB3/423-101/12-4/IR 1. Czy Spółka jest zobowiązana przy wypłacie odsetek z tytułu zakupu na raty pobrać, pod warunkiem posiadania certyfikatu rezydencji, podatek u źródła w przypadku gdy część odsetek z tytułu zakupu na raty byłaby należna na rzecz włoskiego oddziału hiszpańskiego banku?
2. Czy podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych uzyskującym przychody z części odsetek z tytułu zakupu na raty wypłacanych przez Spółkę będzie włoski oddział hiszpańskiego banku czy też będzie to centrala banku z siedzibą w Hiszpanii?
 
IPTPB3/423-101/12-5/IR 1. Czy Spółka jest zobowiązana przy wypłacie odsetek z tytułu zakupu na raty pobrać, pod warunkiem posiadania certyfikatu rezydencji, podatek u źródła w przypadku gdy część odsetek z tytułu zakupu na raty byłaby należna na rzecz włoskiego oddziału hiszpańskiego banku?
2. Czy podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych uzyskującym przychody z części odsetek z tytułu zakupu na raty wypłacanych przez Spółkę będzie włoski oddział hiszpańskiego banku czy też będzie to centrala banku z siedzibą w Hiszpanii?
 
IPTPB3/423-101/12-6/IR Czy Spółka jest zobowiązana przy wypłacie odsetek z tytułu zakupu na raty pobrać, pod warunkiem posiadania certyfikatu rezydencji, podatek u źródła w przypadku gdy część odsetek z tytułu zakupu na raty byłaby należna na rzecz Spółki C z siedzibą we Włoszech?
Czy podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych uzyskującym przychody z części odsetek z tytułu zakupu na raty wypłacanych przez Spółkę będzie Spółka C. z siedzibą w Włoszech?
 
IPTPB3/423-101/12-7/IR Czy Spółka jest zobowiązana przy wypłacie odsetek z tytułu zakupu na raty pobrać, pod warunkiem posiadania certyfikatu rezydencji, podatek u źródła w przypadku gdy część odsetek z tytułu zakupu na raty byłaby należna na rzecz Spółki C z siedzibą we Włoszech?
Czy podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych uzyskującym przychody z części odsetek z tytułu zakupu na raty wypłacanych przez Spółkę będzie Spółka C. z siedzibą w Włoszech?
 
ILPB4/423-483/11-3/MC W którym momencie powinna nastąpić korekta wysokości przychodu Podatnika z wyżej opisanej transakcji, czy za miesiąc, w którym Podatnik otrzymał zapłatę za dostawę udziału we współwłasności garażu podziemnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego, czy za miesiąc sierpień 2011 r., kiedy to Podatnik otrzymał interpretację indywidualną z obowiązującą stawką 7% podatku należnego VAT, czy też w miesiącu uzyskania przez Podatnika potwierdzenia otrzymania przez kupującego korekty faktury VAT?
 
ILPB4/423-96/12-4/ŁM Czy w przypadku wypłaty przez Wnioskodawcę dywidendy na rzecz SKS, Wnioskodawca będzie miał prawo do niepobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanej dywidendy na podstawie art. 26 ust. 1c w związku z art. 22 ust. 4 - 4b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB3/423-498/11-4/MM Czy Spółka ma prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wypłacane na rzecz klientów odszkodowania z tytułu kradzieży towaru będącego przedmiotem transportu, zarówno w przypadku, gdy transport został zorganizowany za pomocą giełdy oraz w przypadku gdy transport jest organizowany po kontakcie ze strony potencjalnego przewoźnika?
 
ILPB3/423-498/11-5/MM Czy Spółka ma prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wypłacane na rzecz klientów odszkodowania z tytułu kradzieży towaru będącego przedmiotem transportu, zarówno w przypadku, gdy transport został zorganizowany za pomocą giełdy oraz w przypadku gdy transport jest organizowany po kontakcie ze strony potencjalnego przewoźnika?
 
IPPB5/423-1111/11-2/AS 1. Czy wskazane dopłaty korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy?2. Czy w przypadku zwolnienia z podatku dochodowego, wydatki sfinansowane z przychodów wolnych od podatku nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?3. W którym momencie dla celów podatkowych wykazujemy otrzymane dopłaty? Czy w momencie zarachowania noty księgowej, czy w momencie otrzymania dopłat na rachunek bankowy?4. W którym roku (miesiącu) Spółka winna wyłączyć z podstawy opodatkowania koszty sfinansowane dotacją, jeśli dotacja wpłynie w innym roku podatkowym, niż rozliczone koszty:• w roku poniesienia wydatków jako koszty,• w roku (miesiącu) otrzymania dotacji do tych kosztów?
 
IPPB3/423-27/12-2/PK1 Czy wynagrodzenie zapłacone przez Wnioskodawcę na rzecz M. z tytułu dopuszczenia N. do inwestycji i tym samym przeniesienia na Wnioskodawcę 40% praw w każdej z 10 umów o użytkowanie górnicze będzie powiększało wartość początkową środków trwałych wytworzonych w procesie inwestycyjnym, czy też powinno być zaliczone bezpośrednio do kosztów podatkowych?
 
IPPB3/423-301/11-2/JB W momencie gdy wierzytelność spełnia przesłanki odpisania jej jako nieściągalnej, co ma miejsce w omawianej sprawie, nie ma żadnego uzasadnienia prawnego, aby tego odpisu nie robić, a w zamian utrzymywać w kosztach podatkowych rezerwę, utworzoną z przyczyn uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności, które to przyczyny przestały być aktualne. A zatem przedmiotowa rezerwa powinna zostać rozwiązana/zmniejszona, a Bank powinien w wykazać przychód podatkowy z tego tytułu. Jednocześnie, skoro nieściągalność tej wierzytelności jest już udokumentowana to Bank ma prawo zaliczyć ją do kosztów podatkowych poprzez dokonanie odpisania jej jako nieściągalnej. Z ekonomicznego punktu widzenia operacja ta ma takie same skutki jak utrzymanie rezerwy w kosztach podatkowych. Należy jednak pamiętać, że przychodami i kosztami mającymi wpływ na wysokość dochodu, są tylko te przychody i koszty, które zostały wyraźnie określone w przepisach prawa podatkowego.
 
IPPB5/423-810/11-2/AM Czy wydatki na usługi gastronomiczne, cateringowe oraz artykuły spożywcze ponoszone przez Spółkę w celu świadczenia usług reklamowych mogą być zaliczone przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli wydatki te (powiększone o marżę) są doliczane do wynagrodzenia należnego Spółce za świadczenie usług reklamowych na rzecz zagranicznego zleceniodawcy?
 
IBPBI/2/423-1452/11/MS Jaki rodzaj kosztów uzyskania przychodów stanowią poniesione wydatki na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych (bezpośrednio związane z przychodami, inne niż bezpośrednio związane z przychodami, czy przez odpisy amortyzacyjne)? Czy można koszty powyższe rozliczyć w wysokości oraz czasie analogicznym jak odpisy amortyzacyjne prowadzone do rozliczeń finansowo-rachunkowych?
 
IBPBI/2/423-1453/11/BG Ustalenie czy niezamortyzowana dla celów podatkowych wartość początkowa budynków będzie kosztem uzyskania przychodów w momencie likwidacji budynków magazynowych.
 
IBPBI/2/423-1455/11/MS Czy wydatki na pokrycie kosztów dojazdu lekarzy uczestniczących w szkoleniach produktowych mogą stanowić koszty uzyskania przychodu Spółki?
 
IBPBI/2/423-1463/11/AP Czy uzyskana przez Spółkę dopłata wniesiona przez Gminę w trybie art. 177 ksh stanowi przychód?
 
IBPBI/2/423-1464/11/AP Czy w sytuacji gdy Szpital zostanie wniesiony aportem do SKA i zobowiązanie kredytowe zostanie przeniesione na SKA, zapłacone przez SKA odsetki od kredytu na rozbudowę Szpitala będą stanowić dla Spółki koszty uzyskania przychodu proporcjonalnie do prawa Spółki do udziału w zysku SKA?
 
IBPBI/2/423-1474/11/MO Czy Spółka korzystając do 31 grudnia 2010r. ze zwolnienia dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej z podatku dochodowego od osób prawnych na zasadach obowiązujących w dniu uzyskania zezwolenia, zmienionych następnie w związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej, powinna pomniejszyć wysokość przysługującego jej zwolnienia podatkowego po dniu 31 grudnia 2010r. o wartość pomocy publicznej otrzymanej do tego dnia? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
 
IBPBI/2/423-1476/11/PC Czy w opisanym stanie faktycznym (winno być „zdarzeniu przyszłym”) przychodem podatkowym Wnioskodawcy z tytułu objęcia udziałów w Spółce w zamian za wkład niepieniężny w postaci papierów wartościowych będzie nominalna wartość udziałów objętych w Spółce, a instytucja oszacowania uregulowana w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie znajdzie zastosowania?
 
IBPBI/2/423-1477/11/PC Czy otrzymane przez Związek z budżetów poszczególnych gmin oraz ze środków UE wskazane wsparcie finansowe na w/w inwestycję objęte będzie zwolnieniem z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-1488/11/JD Czy w kontekście planowanej transakcji aportu Działu Usług i Analiz należy go zaklasyfikować jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji przeniesienie Działu Usług i Analiz w formie aportu do nowo powstałej spółki i otrzymanie w zamian udziałów w tej spółce nie będzie wiązało się z powstaniem po stronie Wnioskodawcy dochodu podlegającego opodatkowaniu ?
 
IBPBI/2/423-1490/11/BG Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z wynajmem i utrzymaniem mieszkania dla pracownika Spółki będącego jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej Spółki.
 
IBPBI/2/423-1505/11/SD - konsekwencji podatkowych otrzymania dopłat do oprocentowania kredytu w części dotyczącej:
* wytworzenia środków trwałych,
* ulepszenia środków trwałych,
- konsekwencji podatkowych otrzymania dopłat do oprocentowania kredytu naliczonych po przekazaniu środków trwałych do użytkowania,
- konsekwencji podatkowych dotyczących otrzymania dopłat do oprocentowania kredytu w części w jakiej kredyt dotyczył ulepszenia środków.
 
IPTPB3/423-297/11-9/12-S/GG Czy Wnioskodawca prawidłowo obniżył kwotę dochodu podatkowego osiągniętego w roku 2009, w ten sposób, że od kwoty tego dochodu odjął kwotę zł, stanowiącą mniej niż 50% straty poniesionej w roku 2004 w świetle art. 7 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPTPB3/423-297/11-10/12-S/GG Czy Wnioskodawca prawidłowo obniżył kwotę dochodu podatkowego osiągniętego w roku 2010, w ten sposób, że od kwoty tego dochodu odjął kwotę zł, stanowiącą mniej niż 50% straty poniesionej w roku 2005, w świetle art. 7 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPTPB3/423-297/11-11/12-S/GG Czy Wnioskodawca prawidłowo dokona obniżenia ewentualnego dochodu podatkowego osiągniętego w roku 2011, w ten sposób, że kwotę dochodu podatkowego obniży o kwotę równą dochodowi do opodatkowania, stanowiącą mniej niż 50% straty poniesionej w roku 2007, w świetle art. 7 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Wskaźniki gospodarcze