Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 26 czerwca 2012 r.
 
IPTPB3/423-94/12-2/IR Czy wspólnicy na wypadek zajścia okoliczności faktycznych wskazanych w zdarzeniu przyszłym, na podstawie art. 22 ust. 4 w zw. z art. 22 ust. 4a oraz w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, będą zwolnieni z podatku dochodowego od przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na okoliczność objęcia udziałów w podwyższonym z niepodzielonego zysku kapitale zakładowym?
Czy na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w wyniku zajścia stanu faktycznego opisanego w niniejszym wniosku, Wnioskodawca będzie zobowiązany do pobrania podatku w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego o dokonaniu wpisu o podwyższeniu kapitału zakładowego?
 
IPPB5/423-1098/11-2/JC Czy wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę na zorganizowanie wyjazdów dla dotychczasowych jak i potencjalnych klientów stanowią koszt uzyskania przychodu zgodnie z art. 15 ust. 1 updop?
 
IPPB5/423-1164/11-5/JC Spółka wnosi o potwierdzenie, że rozliczenia Spółki związane z udziałem w Cash Poolingu organizowanym przez Bank nie będą podlegały art. 9a oraz 11 ustawy o PDOP i Spółka nie będzie miała z tego tytułu obowiązku sporządzania dokumentacji, o której mowa w art. 9a ustawy o PDOP.
 
IPPB5/423-1225/11-2/JC Czy przy zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów Spółki odsetek zapłaconych przez Spółkę w związku z przystąpieniem do Systemu należy stosować ograniczenia wynikające z przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 lub 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o PDOP”)?
 
IPPB5/423-1097/11-2/JC Czy wydatki ponoszone na usługę cateringową oraz żywność zakupioną we własnym zakresie przeznaczoną wyłącznie dla osób zaangażowanych w produkcję materiałów programowych do telewizji (pracowników i osób trzecich) w wyżej wymienionych okolicznościach (tylko w trakcie prowadzonych nagrań) nie stanowią reprezentacji, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 28 updop, a przez to mogą być rozliczone w kosztach uzyskania przychodów w oparciu o art. 15 ust. 1 updop?
 
IPPB5/423-1123/11-4/JC 1. Czy skapitalizowane odsetki w związku z uczestnictwem w systemie cash pool stanowią koszty uzyskania przychodów/przychody podatkowe w podatku CIT w momencie kapitalizacji?2. Czy w opisanym stanie faktycznym Spółka obowiązana będzie do sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy o PDOP?
 
IPPB5/423-1122/11-4/JC 1. Czy skapitalizowane odsetki w związku z uczestnictwem w systemie cash pool stanowią koszty uzyskania przychodów/przychody podatkowe w podatku CIT w momencie kapitalizacji?2. Czy w opisanym stanie faktycznym Spółka obowiązana będzie do sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy o PDOP?
 
IPPB4/415-216/09/12-10/S/JK3 Wynagrodzenie Wnioskodawczyni wypłacone w związku z realizacją projektu finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności nie podlega zwolnieniu od podatku dochodowego, gdyż nie została spełniona przesłanka art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b) ustawy. Należy bowiem podkreślić, że przepis art. 21 ust. 1 pkt 46 wskazuje na dwie przesłanki, które muszą być spełnione łącznie, aby przedmiotowe zwolnienie miało zastosowanie. W związku z powyższym otrzymane przez Wnioskodawczynię wynagrodzenie, będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach ogólnych, przy zastosowaniu skali podatkowej.
 
IPPB5/423-1027/11-2/IŚ różnice kursowe z tytułu zaciągnięcia denominowanej w EUR pożyczki „otwartej”, udzielanej w transzach
 
IPPB5/423-1029/11-2/IŚ różnice kursowe z tytułu przekazania długu za wynagrodzeniem oraz zaciągnięcia denominowanej w EUR pożyczki „otwartej”, udzielanej w transzach
 
IPPB5/423-1070/11-2/RS 1. Czy koszty uzyskania przychodów zarówno bezpośrednio jak również pośrednio związane z uzyskanym w roku podatkowym przychodem, a stanowiące dostawy niefakturowane, ujęte w księgach roku T0, za który Spółka sporządzi zeznanie podatkowe CIT-8 na podstawie wewnętrznych dowodów księgowych tj. „poleceń księgowania” będą stanowić koszty uzyskania przychodów tego roku podatkowego?
2. Czy Spółka ma prawo uznać za koszty uzyskania przychodów roku podatkowego następującego po roku, za który sporządzane będzie zeznanie podatkowe CIT-8, (tj. roku T1) kwot ewentualnych różnic pomiędzy kwotami kosztów wykazanymi w wewnętrznych dowodach księgowych tj. poleceniach księgowania, które będą ujęte w roku podatkowym T0 a otrzymanymi fakturami, rachunkami (i/lub innymi zewnętrznymi dowodami księgowymi) dokumentującymi te koszty, które Spółka otrzyma po dacie sporządzenia sprawozdania finansowego za rok T0?

Wskaźniki gospodarcze