Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 30 czerwca 2012 r.
 
IPTPB3/423-118/12-2/PM Czy wydatki z tytułu ustanowienia służebności przesyłu takie jak jednorazowe wynagrodzenie, opłaty notarialne, administracyjne, skarbowe, sądowe dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych:
1) nie stanowią elementu wartości początkowej sieci przesyłowej, gdyż pozostają samodzielną pozycję kosztową nie związaną z wytworzeniem środka trwałego-sieci ciepłowniczej,
2) są kosztami pośrednimi innymi niż koszty bezpośrednie związane z przychodami o których mowa w art. 15 ust 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) zwaną dalej ustawą PDOP, które Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia.
 
IPTPB3/423-118/12-3/PM Czy wydatki z tytułu ustanowienia służebności przesyłu takie jak jednorazowe wynagrodzenie, opłaty notarialne, administracyjne, skarbowe, sądowe dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych:
1) nie stanowią elementu wartości początkowej sieci przesyłowej, gdyż pozostają samodzielną pozycję kosztową nie związaną z wytworzeniem środka trwałego-sieci ciepłowniczej,
2) są kosztami pośrednimi innymi niż koszty bezpośrednie związane z przychodami o których mowa w art. 15 ust 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) zwaną dalej ustawą PDOP, które Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia.
 
ITPB3/415-46a/11/AW Zakres pełnienia funkcji płatnika wobec spółki kapitałowej będącej rezydentem podatkowym na Cyprze.
 
ITPB3/423-152/12/DK Zakres rozliczenia wydatków poniesionych na remont dachu budynku będącego środkiem trwałym.
 
ITPB3/423-512/11/AW Czy w deklaracji podatkowej CIT-8 za 2011 r. i w latach następnych Wnioskodawca winien ujmować przychody i koszty ich uzyskania związane z administrowaniem nieruchomościami w zakresie obejmującym najem i dzierżawę składników majątkowych Gminy?
 
ITPB3/415-48a/11/AW Zakres pełnienia funkcji płatnika wobec spółki kapitałowej będącej rezydentem podatkowym na Cyprze.
 
ITPB3/423-484/11/PS Dotyczy sposobu zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów opłaty wstępnej związanej z umową leasingu.
 
ILPB4/423-471/11-4/DS Czy Spółka ma prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wypłacane na rzecz klientów odszkodowania z tytułu kradzieży towaru będącego przedmiotem transportu, zarówno w przypadku, gdy transport został zorganizowany za pomocą giełdy oraz w przypadku gdy transport jest organizowany po kontakcie ze strony potencjalnego przewoźnika?
 
ILPB4/423-471/11-5/DS Czy Spółka ma prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wypłacane na rzecz klientów odszkodowania z tytułu kradzieży towaru będącego przedmiotem transportu, zarówno w przypadku, gdy transport został zorganizowany za pomocą giełdy oraz w przypadku gdy transport jest organizowany po kontakcie ze strony potencjalnego przewoźnika?
 
IPPB5/423-990/11-3/JC 1. Czy środki przelewane każdego dnia roboczego w celu wyrównania ujemnych lub dodatnich sald rachunków podstawowych Spółki do ustalonego poziomu (dalej jako: „kwoty bazowe”) transferowane w ramach Systemu będą stanowiły dla Spółki przychody podatkowe/koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „podatek CIT”)?2. Czy transfery kwot bazowych w walucie pomiędzy rachunkami podstawowymi Spółki a rachunkami nadrzędnymi Lidera będą powodowały dla Spółki powstanie różnic kursowych w rozumieniu art. 15a ustawy o CIT?3. Czy odsetki przysługujące/obciążające Spółkę w związku z uczestnictwem w Systemie będą stanowiły dla Spółki przychody podatkowe/koszty uzyskania przychodów w podatku CIT w momencie ich kapitalizacji?4. Czy odsetki obciążające Spółkę w związku z uczestnictwem w Systemie będą podlegały ograniczeniom w zakresie niedostatecznej kapitalizacji, wynikającym z art. 16 ust. 1 pkt 60 i pkt 61 ustawy o CIT?5. Czy Spółka będzie zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) od odsetek obciążających Spółkę w związku z uczestnictwem w Systemie?
 
IBPBI/2/423-1445/11/CzP Czy Spółka prawidłowo zaliczyła jednorazowo w dacie poniesienia do kosztów uzyskania przychodów pierwszą ratę w wysokości 146.546,30 zł wynikającą z umowy leasingowej?
 
IBPBI/2/423-1450/11/JD Czy w momencie przekształcenia Spółki w spółkę osobową powstanie obowiązek zapłaty przez Wnioskodawcę jako płatnika podatku dochodowego od osób prawnych, liczonego odpowiednio od przypadających na wspólników części łącznej wartości poczynionych nakładów na obcy środek trwały (część pytania wynikające z uzupełnienia wniosku z dnia 17 lutego 2012r.)?
 
IPPB5/423-1133/11-4/RS Czy przekazany przez P. S. A. wkład finansowy z przeznaczeniem na prowadzenie badań naukowych przez Organizacje Badawcze i Uniwersytety uczestniczące razem z P. S. A. w projekcie S. stanowi pośredni koszt uzyskania przychodu?
 
IPPB3/423-886/11-2/DP Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy w związku z otrzymaniem przez Spółkę wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej: ZCP), wartość dla celów podatkowych składników majątku, które nie zostały wykazane przez P (wnoszącego wkład niepieniężny) w rejestrze środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym w szczególności Nieruchomości Inwestycyjnych, otrzymanych przez Spółkę w ramach aportu, powinna zostać ustalona w wysokości wartości rynkowej określonej na moment wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki, nie wyższej niż wartość nominalna udziałów w Spółce wydanych w zamian za przedmiot aportu.Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, iż w przypadku sprzedaży przez Spółkę otrzymanych aportem aktywów, w szczególności Nieruchomości Inwestycyjnych - także gdy do sprzedaży dojdzie po 30 listopada 2011 r. (tj. po zakończeniu bieżącego roku podatkowego w Spółce) - kosztem uzyskania przychodów Spółki będzie ich wartość rynkowa z dnia aportu, powiększona o koszty dotyczące zbywanych składników poniesione przez Spółkę po dniu otrzymania aportu, nie wyższa niż wartość nominalna udziałów w Spółce wydanych w zamian za przedmiot aportu oraz pomniejszona o wartość amortyzacji, w przypadku aktywów, które będą amortyzowane.
 
IPPB5/423-1071/11-2/RS Reasumując, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, iż:•dochody Stowarzyszenia pochodzące ze składek członkowskich, wpłacanych przez członków rzeczywistych i członków wspierających organizacji, które przeznaczane zostaną na pokrycie kosztów niegospodarczej działalności Stowarzyszenia, podlegają zwolnieniu przedmiotowemu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;•dochody Stowarzyszenia pochodzące z darowizn wpłacanych przez podmioty zewnętrzne przeznaczone i wydatkowane na cele statutowe organizacji określone w § 7 Statutu Stowarzyszenia dotyczące: promowania rozwoju A. przez podnoszenie ich umiejętności zawodowych związanych z administrowaniem bezpieczeństwem danych osobowych, rozpowszechniania wiedzy związanej z tematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa danych osobowych, ustalenia i rozpowszechniania standardów etycznych i dobrych praktyk w pracy A., rozpowszechniania idei potwierdzania kompetencji zawodowych w zakresie ochrony danych osobowych, działalności na rzecz przestrzegania zasad ochrony danych osobowych (z wyłączeniem działalności towarzyskiej), które można zakwalifikować do celów obejmujących działalności oświatową korzystają ze zwolnienia wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy.
 
IPPB5/423-130/11-2/DG Spółka wnosi o potwierdzenie, że opisana w stanie faktycznym transakcja wniesienia przez Spółkę wkładu niepieniężnego do Sp. z o.o. w zamian za udziały Sp. z o.o. nie będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego po stronie Spółki na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o PDOP ponieważ przedmiot aportu Spółki do Sp. z o.o. kwalifikować się będzie jako zorganizowana część przedsiębiorstwa rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP.
 
IPPB3/423-7/12-3/DP CIT – w zakresie sposobu ustalenia wyniku podatkowego w przypadku objęcia udziałów lub akcji w spółce kapitałowej pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci akcji w spółce komandytowo-akcyjnej
 
IPPB3/423-1066/11-2/DP Jakie konsekwencje podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych <pdop> spowoduje po stronie Spółki jako podatnika oraz płatnika przekazanie całego majątku Spółki na rzecz jedynego Wspólnika w związku z likwidacją Spółki?
 
IPPB3/423-1060/11-2/DP Jakie konsekwencje podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych <pdop> spowoduje po stronie Spółki jako podatnika oraz płatnika przekazanie całego majątku Spółki na rzecz jedynego Wspólnika w związku z likwidacją Spółki?
 
IPPB3/423-1058/11-2/DP Jakie konsekwencje podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych <pdop> spowoduje po stronie Spółki jako podatnika oraz płatnika przekazanie całego majątku Spółki na rzecz jedynego Wspólnika w związku z likwidacją Spółki?
 
IPPB3/423-1044/11-2/DP Jakie konsekwencje podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych <pdop> spowoduje po stronie Spółki jako podatnika oraz płatnika przekazanie całego majątku Spółki na rzecz jedynego Wspólnika w związku z likwidacją Spółki?
 
IPPB3/423-915/11-2/JD Czy przy podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w zamian za udziały lub akcje spółek posiadanych przez Wnioskodawcę przychodem Wnioskodawcy będzie wartość nominalna objętych akcji, a w związku z faktem, że dysproporcja pomiędzy wartością nominalną i emisyjną nowych akcji wydawanych w zamian za taki wkład będzie wynikać z dotychczasowej struktury kapitałów Spółki (proporcji w jakiej wkłady wnoszone przez jej dotychczasowych akcjonariuszy były dotychczas przeznaczane na pokrycie kapitału zakładowego i zapasowego) organ podatkowy nie będzie uprawniony do oszacowania na podstawie art. 14 ust. 1-3 UPOOP przychodu Wnioskodawcy w wysokości innej niż wartość nominalna obejmowanych akcji?
 
IPPB3/423-1071/11-2/AG CIT - odnośnie skutków podatkowych przekształcenia spółki kapitałowej w osobową
 
ILPB4/423-422/11-6/MC 1. Czy komisant (GmBH) z siedzibą na terytorium Niemiec będzie dla Sp. z o.o. S.K.A., niezależnym przedstawicielem, o którym mowa w art. 5 ust. 6 umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku?
2. Zakładając, że komisant (GmbH) z siedzibą na terytorium Niemiec będzie dla Sp. z o.o. S.K.A. niezależnym przedstawicielem, czy przychody (dochody) ze sprzedaży za pośrednictwem komisanta (GmbH) na terenie Niemiec, przypadające na Wnioskodawcę, tj. komplementariusza Sp. z o.o. S.K.A, będą opodatkowane przez Wnioskodawcę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej?
 
IPPB3/423-66/12-4/MS W wyniku potrącenia wierzytelności dochodzi do uregulowania zobowiązania nawet w sytuacji, gdy nie dochodzi do faktycznego transferu pieniędzy. Zatem, naliczone odsetki po stronie biorącego w depozyt stanowią koszt podatkowy w momencie ich zapłaty, w tym przypadku w dacie kompensaty wzajemnych wierzytelności o ile oczywiście nie znajdzie zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o PDOP. Interpretacja ww. przepisu nie jest przedmiotem niniejszej interpretacji. Zaznaczyć jednak należy, że określając kwotę zadłużenia w celu ustalenia proporcji, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 należy uwzględnić zobowiązania pożyczkobiorcy względem pożyczkodawcy ze wszelkich możliwych tytułów a nie tylko z tytułu ocenianej pożyczki.
 
ILPB4/423-422/11-7/MC 1. Czy komisant (GmBH) z siedzibą na terytorium Niemiec będzie dla Sp. z o.o. S.K.A., niezależnym przedstawicielem, o którym mowa w art. 5 ust. 6 umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku?
2. Zakładając, że komisant (GmbH) z siedzibą na terytorium Niemiec będzie dla Sp. z o.o. S.K.A. niezależnym przedstawicielem, czy przychody (dochody) ze sprzedaży za pośrednictwem komisanta (GmbH) na terenie Niemiec, przypadające na Wnioskodawcę, tj. komplementariusza Sp. z o.o. S.K.A, będą opodatkowane przez Wnioskodawcę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej?
 
IPPB3/423-999/11-2/JD 1) Czy na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy o CIT w przypadku, gdy spółka wnosi aport wyceniony według wartości rynkowej do spółki z siedzibą w Szwajcarii i otrzymuje w zamian Udziały, których wartość rynkowa równa wartości aportu jest wyższa od ich wartości nominalnej, przychodem podatkowym Spółki jest wartość nominalna tych Udziałów? 2) Czy w przedmiotowej sytuacji, przy rynkowej wycenie wartości aportu, organ podatkowy ma prawo ustalić przychód spółki w wysokości innej niż wartość nominalna otrzymanych Udziałów, w szczególności na poziomie wartości rynkowej przedmiotu aportu? 3) Czy w przypadku sprzedaży Udziałów objętych w opisany powyżej sposób, kosztem podatkowym z tytułu ich sprzedaży będzie ich wartość nominalna?
 
IPPB5/423-1094/11-2/RS 1. Czy płatność, jakiej Spółka dokona na rzecz PC. w związku z korektą ceny stosowanej w przeszłości z tytułu nabycia Koncentratu (która to cena, zgodnie z przeprowadzoną analizą cen transferowych nie odpowiadała warunkom rynkowym zgodnym z zasadą ceny rynkowej) - stanowi w całości koszt uzyskania przychodów Spółki w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT?
2. Czy w przypadku uznania przedmiotowej płatności wynikającej z korekty ceny Koncentratu za koszt uzyskania przychodów Spółki, płatność ta powinna zostać ujęta w kosztach podatkowych Spółki na bieżąco - tzn. w momencie jej poniesienia przez Spółkę, rozumianego jako zaksięgowanie tej płatności w księgach rachunkowych Spółki na podstawie dokumentu stanowiącego podstawę wypłaty omawianej korekty?
 
IPPB5/423-68/12-2/RS 1.Czy w sytuacji, gdy rozliczenie w koszty bilansowe w księgach rachunkowych nabytych w 2010 r. uprawnień (EUA) na pokrycie emisji w roku 2011 nastąpiło poprzez odpisy umorzeniowe w roku 2011, w tym też momencie wydatki na nabycie tych uprawnień należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? 2.Czy w sytuacji, gdy rozliczenie w koszty bilansowe w księgach rachunkowych nabytych w 2011 r. jednostek (CER) na pokrycie emisji w latach 2011-2012 następuje poprzez odpisy umorzeniowe w latach 2011-2012, w tym też momencie wydatki na nabycie tych uprawnień należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 
IPPB3/423-947/11-2/AG Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym w przedstawionej sytuacji - wobec braku sukcesji na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych przy planowanej transakcji aportu - koszty wynikające z faktur wystawionych na Spółkę (dokumentujących świadczenia wykonane na rzecz Spółki przed datą aportu) oraz ujęte w księgach rachunkowych T., które zostaną uregulowane (tj. faktycznie zapłacone) przez Spółkę Mediową, i które nie będą wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na gruncie art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, stanowić będą koszty uzyskania przychodów Spółki niezależnie od okoliczności czy faktury zostaną wystawione przez kontrahentów przed datą aportu czy też po dacie aportu?
 
IPPB5/423-1157/11-4/RS 1.Czy koszt organizacji spotkania firmowego w kwocie netto jest kosztem podatkowym? 2.Czy w przypadku konieczności naliczenia VAT należnego od kwoty netto zorganizowanego spotkania, kwota tego VAT będzie kosztem podatkowym.? 3.Czy w przypadku, gdy kwota VAT wykazana na fakturze dotyczącej zorganizowania spotkania firmowego, nie podlega odliczeniu, będzie ta kwota VAT kosztem podatkowym?
 
IPPB5/423-133/12-2/JC Czy przychód (dochód) Wnioskodawcy z tytułu posiadanych w spółce komandytowo - akcyjnej akcji podlega opodatkowaniu w dniu otrzymania dywidendy wypłaconej akcjonariuszom na podstawie uchwały walnego zgromadzenia o podziale zysku, a Spółka nie ma obowiązku odprowadzania zaliczek od dochodu wypracowanego przez SKA na przestrzeni danego roku podatkowego?
 
ITPB3/423-608/11/PST Czy wydatki ponoszone na zakup m.in. kawy, herbaty, soków, wody mineralnej, ciasteki słodyczy podawanych w siedzibie Banku pracownikom, kontrahentom, osobom wchodzącym w skład organów Banku stanowią koszty uzyskania przychodu Banku?
 
ILPB4/423-398/11-2/MC Czy Spółka ma prawo zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów wydatków, którymi Akcjonariusz będzie obciążał Spółkę w związku z funkcjonowaniem Programu?
 
ILPB4/423-399/11-2/ŁM Czy Spółka ma prawo zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów wydatków, którymi Akcjonariusz będzie obciążał Spółkę w związku z funkcjonowaniem Programu?
 
ILPB4/423-400/11-2/DS Czy Spółka ma prawo zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów wydatków, którymi Akcjonariusz będzie obciążał Spółkę w związku z funkcjonowaniem Programu?
 
ILPB4/423-401/11-2/ŁM Czy Spółka ma prawo zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów wydatków, którymi Akcjonariusz będzie obciążał Spółkę w związku z funkcjonowaniem Programu?
 
IBPBI/2/423-81/12/JD Czy podatek należny VAT z tytułu przekazania towarów jako nagród/prezentów w ramach Zabaw Promocyjnych, będzie stanowił dla Spółki koszt uzyskania przychodów, zgodnie z art. 16 punkt 46 litera b) tiret drugie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-108/12/BG w zakresie ustalenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów jednorazowej kwoty stanowiącej zachętę do zawarcia umowy najmu
 
ILPB4/423-104/12-4/DS Czy w przypadku wypłaty przez Wnioskodawcę dywidendy na rzecz SKS, Wnioskodawca będzie miał prawo do niepobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanej dywidendy na podstawie art. 26 ust. 1c w związku z art. 22 ust. 4 – 4b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-121/12/JD Jak w powyższej sytuacji powinno nastąpić rozliczenie zaległych faktur VAT? Czy poprzez korektę zeznań podatkowych za lata 2009 i 2010, czy też poprzez pomniejszenie podstawy opodatkowania w roku 2011?
 
IBPBI/2/423-181/12/JD Jeżeli wspólnicy powstałej w wyniku przekształcenia spółki osobowej podejmą uchwałę o wypłacie całości środków zgromadzonych na kapitale zapasowym i kapitałach rezerwowych Spółki przeniesionych z odpowiednich kapitałów przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, będącej wnioskodawcą, i opodatkowanych na zasadzie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, to czy taka wypłata będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, a tym samym czy spółka osobowa będzie musiała obliczyć, pobrać i wpłacić do właściwych urzędów skarbowych te podatki (część pytania wymienionego w uzupełnieniu wniosku jako 1)?
 
IBPBI/2/423-1278/11/BG w zakresie ustalenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z wymianą komponentu oraz remontem kapitalnym kotła
 
IBPBI/2/423-1298/11/BG w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów jednorazowej kwoty stanowiącej zachętę do zawarcia umowy najmu
 
IBPBI/2/423-1312/11/JD Czy wydatki, które zostały poniesione na studium wykonalności należy zaliczyć do kosztów wytworzenia środków trwałych, które powiększają ich wartość dla celów amortyzacji podatkowej, czy też należy traktować je jako koszty związane z prowadzeniem działalności i jako koszty pośrednie, powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia?
 
IBPBI/2/423-1324/11/BG Czy Spółka może uznać za koszt uzyskania przychodu do celów podatku dochodowego od osób prawnych amortyzację liczoną od środków trwałych wniesionych aportem do Spółki na pokrycie kapitału zakładowego (w postaci mienia pozostałego po likwidacji w celu przekształcenia Zakładu budżetowego), które w Zakładzie budżetowym jako otrzymane nieodpłatnie od jednostki samorządu terytorialnego nie były amortyzowane podatkowo?
 
ILPB4/423-393/11-3/ŁM W wyniku wyroku, który uprawomocnił się w 2011 r.:
1. Czy należy skorygować rok 2005 – jako, że zapłata (potrącenie) nienależnych odsetek nie może powodować powstania kosztu podatkowego?
2. Czy też uznać, że błędnie naliczone, lecz zapłacone (w tym przypadku skompensowane) odsetki są kosztem uzyskania przychodu (czyli roku 2005), dopiero ewentualny zwrot tych odsetek będzie stanowił przychód podlegający opodatkowaniu?
 
IPTPB3/423-113/12-2/IR Według jakiego kursu należy przeliczyć na złote polskie kwoty wypłacanych przez Spółkę wynagrodzeń na rzecz zagranicznych spółek z tytułów wskazanych w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w celu obliczenia i pobrania kwot zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-1327/11/BG w zakresie:
- uznania planowanych robót budowlanych za zakład w rozumieniu art. 5 polsko - włoskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i obowiązku ich opodatkowania,
- kwalifikowania budowy realizowanej w A. jako odrębny zakład i w związku z tym określenia długości istnienia zakładu na terenie Włoch
 
IBPBI/2/423-1341/11/JD Czy przekazany wkład pieniężny (70.000 zł brutto, netto 56910,57 zł, podatek VAT 13089 zł) do spółki cichej stanowi koszt podatkowy Spółki w całości w momencie jego poniesienia (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)?
Czy otrzymywane przez Spółkę comiesięczne wynagrodzenie z tytułu udziału w dochodzie (33% dochodu Przedsiębiorstwa) stanowi przychód podatkowy (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)?
 
IBPBI/2/423-1402/11/JD Czy dodatnie różnice kursowe o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 3 updop (winno być art. 15a ust. 2 pkt 3) powstałe od własnych środków pieniężnych na rachunkach walutowych powstające tak naprawdę ze zastosowania innego kursu walut dla wyceny wpływów waluty na rachunek od kursu zastosowanego do wyceny rozchodów walut z danego konta bankowego wpływają na dochód z tytułu działalności na terenie SSE (zdarzenie przyszłe)?
 
IBPBI/2/423-1417/11/MO Czy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Umowę (oraz ewentualnie inne umowy zawarte na warunkach analogicznych do Umowy) można zakwalifikować jako umowę leasingu operacyjnego, o której mowa w art. 17b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w związku z tym, Spółka może rozpoznawać koszty uzyskania przychodów w wysokości całego czynszu dzierżawy, zgodnie z art. 17b ust. 1 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz wszelkich wydatków dotyczących eksploatacji samochodów będących przedmiotem Umowy, zgodnie z art. 15 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy?
 
IBPBI/1/423-42/11/AB Czy nieumorzona wartość zlikwidowanych środków trwałych w postaci budynków na podstawie art. 16g ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwiększy wartość początkową rozbudowywanego środka trwałego w postaci hali targowej i będzie podlegała zaliczeniu w koszty podatkowe poprzez odpisy amortyzacyjne?
 
IBPBI/1/423-53/11/AB Możliwość zaliczenia do kosztów wytworzenia środka trwałego wydatków poniesionych na zapłatę wynagrodzenia z tytułu umowy użytkowania gruntu.
 
IBPBI/1/423-62/11/AB Ustalenie wartości początkowej nieruchomości otrzymanej w wyniku likwidacji spółki z o.o.
 
IBPBI/2/423-1351/11/MS Czy w przypadku objęcia przez Spółkę udziałów w Spółce Zależnej w zamian za wkład niepieniężny w postaci Przedmiotu Aportu, o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną obejmowanych udziałów w Spółce Zależnej, jedynym przychodem z tego tytułu będzie wartość nominalna objętych udziałów, w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o PDOP, także wówczas gdy ich wartość nominalna będzie niższa niż wartość rynkowa Przedmiotu Aportu?
 
IBPBI/2/423-1263/11/JD Czy Uczelnia prawidłowo ustaliła w powyższym stanie faktycznym proporcję pozwalającą na obliczenie podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu dochodu przeznaczanego na inne cele niż wskazane w art. 17 ust.1 pkt 4) Ustawy o CIT?
 
IBPBI/2/423-1352/11/SD Czy w przypadku cofnięcia Spółce Zezwolenia, będzie ona miała prawo rozliczyć stratę wygenerowaną na działalności strefowej na zasadach ogólnych, tj. zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy o pdop? W przypadku pozytywnej odpowiedzi na zadane w pkt 1 pytanie, Spółka wnosi o potwierdzenie prawidłowego sposobu rozliczenia przedmiotowej straty?
 
IBPBI/2/423-1353/11/PP 1. Czy wydatki poniesione przez Spółkę na zakup oprogramowania (wiedzy technologicznej), w przypadku opisanym w stanie faktycznym, stanowią wydatki na zakup nowych technologii w rozumieniu art. 18b ust. 2 ustawy o CIT, przy założeniu posiadania przez Spółkę potwierdzenia jego innowacyjności oraz stosowania go w świecie przez okres nie dłuższy niż 5 lat przez odpowiednią niezależną jednostkę naukową wskazaną w ustawie o zasadach finansowania nauki?
2. Jeśli odpowiedź na pytanie 1 jest pozytywna, to czy wydatki na zakup oprogramowania (wiedzy technologicznej) przy spełnieniu pozostałych warunków wskazanych w art. 18b ust. 2a -11 ustawy o CIT, mogą zostać odliczone od podstawy opodatkowania CIT zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy o CIT?

Wskaźniki gospodarcze