Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 4 lipca 2012 r.
 
ILPB3/423-405/09/12-S/DS Czy w rozumieniu art. 26, art. 21 ust. 1, pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmiot z Niemiec z tytułu wynajmu sprzętu IT Spółka ma obowiązek pobrania podatku u źródła?
 
IPPB5/423-22/12-2/JC 1. Czy Spółka ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia wypłaconego organizatorowi z tytułu wyświadczenia kompleksowej usługi organizacji uroczystości jubileuszowej w części przypadającej na udział pracowników w tej uroczystości w dacie poniesienia tego wydatku?2. Czy Spółka ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia wypłaconego organizatorowi z tytułu wyświadczenia kompleksowej usługi organizacji uroczystości jubileuszowej w części przypadającej na udział kontrahentów w tej uroczystości w dacie poniesienia tego wydatku?
 
IPPB5/423-1039/11-4/JC W którym momencie wydatek na nabycie materiałów POS powinien być uwzględniony w kosztach uzyskania przychodu Spółki?
 
IPPB5/423-73/12-9/AM Czy w przypadku przekazania przez Spółkę Zależną na rzecz Spółki darowizny rzeczowej w postaci wierzytelności własnej Spółki Zależnej wobec innego podmiotu, koszt uzyskania przychodów Spółki Zależnej (jako element składowy dochodu albo straty Spółki Zależnej będącej jedną ze spółek tworzących Podatkową Grupę Kapitałową uwzględniany w rozliczeniu CIT Podatkowej Grupy Kapitałowej) powinien zostać ustalony w wysokości wartości rynkowej darowanej wierzytelności?
 
IPPB5/423-73/12-6/AM Czy Podatkowa Grupa Kapitałowa - jako podatnik CIT - będzie uprawniona do wyboru, w pierwszym roku podatkowym swojej działalności, kwartalnego systemu wpłaty zaliczek na podatek CIT?
 
IPPB5/423-73/12-11/AM Czy sprzedaż 100% udziałów w Spółce Zależnej przez Spółkę (w okresie istnienia Podatkowej Grupy Kapitałowej posiadającej status podatnika CIT) będzie skutkowało utratą w dniu sprzedaży statusu podatnika CIT przez Podatkową Grupę Kapitałową oraz zakończeniem w tym dniu roku podatkowego Podatkowej Grupy Kapitałowej?
 
IPPB5/423-73/12-8/AM Czy w przypadku przekazania przez Spółkę Zależną na rzecz Spółki darowizny rzeczowej w postaci wierzytelności własnej Spółki Zależnej wobec innego podmiotu - Spółka (jako spółka reprezentująca Podatkową Grupę Kapitałowa) powinna potraktować darowiznę rzeczową, która zostanie przekazana przez Spółkę Zależną na rzecz Spółki (w okresie istnienia Podatkowej Grupy Kapitałowej posiadającej status podatnika CIT) jako koszt uzyskania przychodów Spółki Zależnej, który - jako element składowy dochodu albo straty Spółki Zależnej będącej jedną ze spółek tworzących Podatkową Grupę Kapitałową - powinien zostać uwzględniony w rozliczeniu CIT Podatkowej Grupy Kapitałowej?
 
IPPB5/423-73/12-10/AM Czy koszty uzyskania przychodu Spółki ze sprzedaży 100% udziałów w Spółce Zależnej (w okresie istnienia Podatkowej Grupy Kapitałowej posiadającej status podatnika CIT) powinny zostać ustalone w wysokości wartości nominalnej udziałów własnych wydanych Udziałowcowi w związku z tzw. wymianą udziałów (wniesieniem do Spółki przez Udziałowca wkładu niepieniężnego w postaci 100% udziałów w Spółce Zależnej)?
 
IPPB5/423-75/12-5/AM Czy Spółka powinna potraktować darowiznę rzeczową w postaci wierzytelności Spółki wobec innego podmiotu, która zostanie dokonana na rzecz Spółki Dominującej (w okresie istnienia Podatkowej Grupy Kapitałowej posiadającej status podatnika CIT) jako koszt uzyskania przychodów Spółki?
 
ILPB3/423-575/11-2/JG Czy w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego stanowisko Spółki dotyczące zaliczenia kar umownych za nieterminowe wykonanie usługi do kosztów uzyskania przychodu - w przypadku opisanych stanów faktycznych - jest prawidłowe?
 
IPPB5/423-175/12-2/AM Czy zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o pdop w Instytucji wydatki na PFRON, które są finansowane dotacją otrzymaną od organizatora, są wolne od podatku dochodowego od osóbprawnych?
 
IPPB5/423-75/12-6/AM Czy Spółka powinna rozpoznać koszty uzyskania przychodów, w związku z przekazaniem na rzecz Spółki Dominującej (w okresie istnienia Podatkowej Grupy Kapitałowej posiadającej status podatnika CIT) darowizny rzeczowej w postaci wierzytelności Spółki wobec innego podmiotu, w wysokości wartości rynkowej wierzytelności będącej przedmiotem darowizny?
 
ILPB3/423-571/11-2/EK Czy Umowa Generalna zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką Siostrzaną jest kwalifikowana jako któraś z czterech umów zrównanych przez ustawodawcę z umową pożyczki na potrzeby cienkiej kapitalizacji w rozumieniu art. 16.7b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. pożyczką, depozytem nieprawidłowym, lokatą bądź emisją papierów wartościowych o charakterze dłużnym, a tym samym czy odsetki płacone w związku z tą umową stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodów?
 
IPPB5/423-73/12-7/AM Czy w przypadku przekazania przez Spółkę Zależną na rzecz Spółki darowizny pieniężnej - Spółka (jako spółka reprezentująca Podatkową Grupę Kapitałową) powinna potraktować darowiznę pieniężną, która zostanie przekazana przez Spółkę Zależną na rzecz Spółki (w okresie istnienia Podatkowej Grupy Kapitałowej posiadającej status podatnika CIT) jako koszt uzyskania przychodów Spółki Zależnej, który - jako element składowy dochodu albo straty Spółki Zależnej będącej jedną ze spółek tworzących Podatkową Grupę Kapitałową - powinien zostać uwzględniony w rozliczeniu CIT Podatkowej Grupy Kapitałowej?
 
IPPB5/423-73/12-5/AM Czy - w związku z wniesieniem do Spółki przez Udziałowca wkładu niepieniężnego w postaci udziałów Spółki Zależnej na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki (w ramach tzw. wymiany udziałów) - Spółka będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu podatkowego?
 
IPPB5/423-75/12-4/AM Czy Spółka powinna potraktować darowiznę pieniężną która zostanie dokonana na rzecz Spółki Dominującej (w okresie istnienia Podatkowej Grupy Kapitałowej posiadającej status podatnika CIT) jako koszt uzyskania przychodów Spółki?
 
IPPB5/423-31/12-2/AM 1. Czy na tle przedstawionego wyżej stanu faktycznego zasadne jest twierdzenie, że przychód ze zbycia lokat w drodze wykupienia i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych oraz bez ich wykupienia i umorzenia, wypłacany na rzecz Wnioskodawcy, nie podlega opodatkowaniu w Polsce?2. Czy w związku z możliwością likwidacji Funduszu i umorzeniem certyfikatów inwestycyjnych przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych na rzecz Wnioskodawcy zasadne jest twierdzenie, że tego rodzaju przychód nie podlega opodatkowaniu w Polsce?
 
IPPB5/423-120/12-2/AM Czy w przypadku przeznaczenia przez Spółkę dochodów na cele statutowe Wspólników wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy CIT i dokonania w tym celu opisanej wyżej darowizny, przekazane dochody Spółki będą zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym?
 
IPPB5/423-155/12-4/AM Naliczenie podatku dochodowego od dochodu przeznaczonego na działalność statutową, zastosowanie zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4
 
IPPB5/423-166/12-2/AM Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na przebudowę Drogi Dojazdowej, moment poniesienia kosztu
 
IPPB5/423-100/12-4/AM Możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii na podstawie art. 18b
 
IPPB5/423-73/12-12/AM Czy zrealizowany przez Spółkę „zysk” albo „strata” na transakcji sprzedaży 100% udziałów w Spółce Zależnej w okresie istnienia Podatkowej Grupy Kapitałowej posiadającej status podatnika CIT (rozumiany odpowiednio jako dodatnia - w przypadku „zysku”, albo ujemna - w przypadku „straty” różnica pomiędzy przychodem w wysokości ceny sprzedaży udziałów odpowiadającej ich wartości rynkowej a kosztami uzyskania przychodu ze sprzedaży tych udziałów) - Spółka, jako spółka reprezentująca Podatkową Grupę Kapitałową powinna uwzględnić - jako elementy składowe dochodu albo straty Spółki będącej jedną ze spółek tworzących Podatkową Grupę Kapitałową - w rozliczeniu CIT Podatkowej Grupy Kapitałowej?
 
IPPB5/423-122/12-2/AM Czy w przypadku przeznaczenia przez Spółkę dochodów na cele statutowe Wspólników wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy CIT i przekazanie w tym celu dochodów Wspólnikom poprzez udzielenie im pożyczki, przekazane dochody Spółki będą zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym?
 
IPPB5/423-1206/11-4/AM sposób wyliczenia udziału dochodów w przychodach w wysokości co najmniej 3%, o którym mowa w art. 1a ust. 2 pkt 4 ustawy o pdop
 
IPPB5/423-121/12-2/AM Czy w przypadku przeznaczenia przez Spółkę dochodów na cele statutowe Wspólników wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy CIT i dokonania w tym celu wypłaty środków ze sprzedaży nieruchomości jako wynagrodzenia za umorzone udziały, przekazane dochody Spółki będą zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym?
 
IPPB5/423-98/12-2/AM Stosowanie przepisów w przypadku dokonywania transakcji pomiędzy podmiotami tworzącymi podatkową grupę kapitałową
 
IPPB5/423-11/12-2/AM Czy Spółka prawidłowo postępuje uwzględniając w przychodzie podatkowym zawiązane rezerwy przychodowe na wykonane ponad limit badania mammografii komputerowej z zakresu profilaktyki raka piersi, ze względu na ustawowe zapewnienie otrzymania należnego wynagrodzenia od NFZ? Rezerwy te zwiększają przychód podatkowy w okresie wykonania tych badań.
 
IPPB5/423-95/12-2/AM Stosowanie przepisów w przypadku dokonywania transakcji pomiędzy podmiotami tworzącymi podatkową grupę kapitałową
 
IPPB5/423-96/12-2/AM Stosowanie przepisów w przypadku dokonywania transakcji pomiędzy podmiotami tworzącymi podatkową grupę kapitałową
 
IPPB5/423-10/12-2/AM Czy Spółka prawidłowo postępuje uwzględniając w przychodzie podatkowym wykonane ponad limit usługi medyczne w okresie, w którym otrzyma zapłatę od NFZ niezależnie od okresu wykonania usługi?

Wskaźniki gospodarcze