Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 12 lipca 2012 r.
 
IPPB5/423-295/12-4/RS Czy wydatki poniesione na organizację imprezy promocyjnej stanowią koszty uzyskania przychodów w świetle art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB5/423-236/12-2/RS 1. Czy Spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wskazane powyżej wydatki m. in. na usługi gastronomiczne, cateringowe oraz zakup produktów spożywczych i gadżetów reklamowych, poniesione w celu świadczenia usług marketingowych i badań klinicznych na rzecz Zleceniodawcy? 2. Czy Spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wskazane powyżej wydatki m.in. na usługi gastronomiczne, cateringowe oraz zakup produktów spożywczych i gadżetów reklamowych, które zostaną przez Spółkę poniesione w przyszłości w celu świadczenia usług marketingowych i badań klinicznych na rzecz Zleceniodawcy?
 
IPPB5/423-140/12-4/RS 1. Czy właściwe jest stanowisko Wnioskodawcy uznające, że wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na realizację projektu, a uznane przez Instytucję Wdrażającą za niekwalifikowane w projekcie stanowią koszty uzyskania przychodu, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP i pomniejszają podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych? 2. Czy właściwe jest stanowisko Wnioskodawcy uznające, że wydatki poniesione przez Krajową Izbę Gospodarczą na zapłatę przewidzianych w umowie partnerskiej zawartej z Ministrem Gospodarki odsetek od otrzymanych zaliczek podlegających zwrotowi z tytułu uznania, że zostały wydatkowane na wydatki niekwalifikowane w projekcie, stanowią koszty uzyskania przychodu zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP i pomniejszają podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB5/423-33/12-4/AM 1. Czy Wnioskodawca uprawniony jest do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z prowadzoną działalnością statutową oraz kosztów ogólno-administracyjnych działalności Wnioskodawcy?2. Czy ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki na działalność statutową związane bezpośrednio z realizacją celów statutowych Wnioskodawcy, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy CIT, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, uznać można za wydatkowanie odpowiadających tym wydatkom dochodów Wnioskodawcy uzasadniające skorzystanie ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie powołanego przepisu Ustawy CIT i uwzględniać korzystające z tego zwolnienia dochody przy obliczeniu zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy?
 
IPPB5/423-1153/11-4/RS 1.Czy depozyt pobierany przy przekazywaniu kart SIM umożliwiających zgodnie z Decyzją UKF dostęp do bezpłatnego Internetu stanowi przychód Spółki na postawie art. 12 ust. 1 pkt 1 lub art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.; dalej: ustawa o pdop), przy założeniu, że nastąpi zwrot depozytu przez Spółkę?2.Czy w związku z wykorzystaniem przez Spółkę kwot wpłaconych depozytów w celu zakupu nowych kart SIM przeznaczonych dla realizacji bezpłatnego dostępu do Internetu powinna ona rozpoznać przychód podatkowy z tytułu nieodpłatnych świadczeń na postawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawa o pdop? 3.Czy wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie ww. kart SIM oraz inne koszty pośrednio związane z realizowaniem obowiązku zapewnienia bezpłatnego Internetu stanowią koszt uzyskania przychodu Spółki art. 15 ust. 1 ustawy o pdop?
 
IPPB3/423-207/12-2/EŻ 1. Czy A. postępuje prawidłowo wykazując przychód podatkowy z tytułu faktury wystawionej Ubezpieczycielowi, a dotyczącej holowania (transportu) uszkodzonych pojazdów przez podwykonawców A. w miesiącu, w którym A. wystawił fakturę Ubezpieczycielowi?2. Czy A. postępuje prawidłowo wykazując koszty uzyskania przychodu z tytułu holowania świadczonego przez podwykonawców w tym samym miesiącu, w którym rozpoznaje przychód podatkowy z tytułu refakturowania tych świadczeń na Ubezpieczycłela?
 
IPPB3/423-205/12-4/MC Arkusze usterkowe zmieniające wysokość przychodu z powodu błędów w pierwotnych „ORM” Wnioskodawca powinien w każdym przypadku odnosić do Ogólnych Rachunków Miesięcznych pierwotnych dokumentujących dokonaną sprzedaż niezależnie od tego, czy arkusz usterkowy został wystawiony w tym samym roku co Ogólny Rachunek Miesięczny dokumentujący sprzedaży czy też w roku po nim następującym oraz niezależnie od przyczyny wystawienia ww. arkusza usterkowego (w przedmiotowej sprawie – błędu podczas sporządzania „ORM”).
 
IPPB3/423-177/12-4/MC W którym momencie Spółka powinna rozpoznać przychód z tego rodzaju opisanej powyżej prenumeraty oraz przyporządkowany mu koszt zakupionej prasy?
 
IPPB3/423-168/12-2/KK W przypadku upływu terminu ważności karty DGC, okaziciel tego bonu elektronicznego traci możliwość zapłaty za towary w sklepie Spółki przy użyciu karty DGC. Wówczas wynagrodzenie za wydanie kart DGC traktowane jako wpłaty zarachowane na poczet przyszłych dostaw towarów/wykonanych usług, które w przedmiotowej sytuacji nie będą mogły być juz dokonane -z uwagi na przeterminowanie karty DGC - powinny stanowić przychód w dacie upływu ważności kart DGC. Środki pieniężne nie podlegają zwrotowi, Spółka nie jest zaś zobowiązana do dokonania dostaw towarów/wykonania usług w przyszłych okresach sprawozdawczych. W miesiącu przedawnienia kart DGC, przychód z tytułu otrzymanych środków pieniężnych za ich wydanie staje się definitywny i rodzi obowiązek jego opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.
 
IPPB3/423-107/12-5/KK Wnioskodawca skorzystał z prawa do zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej określonej w art. 16j ust. 1–4 ustawy dla hali magazynowej (tj. stawka 3,13%), to Spółka nie może skorzystać z prawa wynikającego z art. 16i ust 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i dokonać zmiany (obniżyć lub podwyższyć) ustalonej indywidualnie stawki amortyzacyjnej.
 
IPPB3/423-124/12-4/MS Czy cała instalacja biogazowni może być amortyzowana wg stawki 10% w skali rocznej?
 
IPPB3/423-198/12-2/KK Czy Spółka może podwyższyć stosowane wobec urządzeń elektronicznych opisanych w stanie faktycznym stawki amortyzacyjne przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 2.0?
 
IPPB3/423-154/12-2/PK1 Istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy poniesionymi przez Wnioskodawcę wydatkami związanymi z realizacją Programu stosunkowo, w części przypadającej na uczestników, którzy są pracownikami Wnioskodawcy i którzy biorą udział w Programie a potencjalnymi lub zwiększonymi przychodami Wnioskodawcy. Wobec tego należy stwierdzić, że w momencie poniesienia, Wnioskodawca będzie uprawniony do ujęcia w rozliczeniu podatkowym całości wydatków związanych z realizacją Programu refakturowanych na niego przez R. w charakterze kosztów uzyskania przychodów z tym ograniczeniem, że mogą to być jedynie wydatki rozliczane stosunkowo, w części przypadającej na uczestników, którzy są pracownikami Wnioskodawcy i którzy biorą udział w Programie. W tym miejscu należy zauważyć, iż wskazane powyżej stanowisko znajduje potwierdzenie w szeregu indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego.
 
IPPB3/423-125/12-5/EŻ W rozpatrywanej sprawie trudno przyjąć, aby jednorazowe wynagrodzenie należne M. w jakikolwiek sposób warunkowało istnienie, czy utratę w przyszłości źródła przychodów. Tutejszy organ podatkowy ma świadomość, iż podatnik prowadząc działalność gospodarczą podejmuje wielokrotnie decyzje, lecz skutki niektórych decyzji, nie mogą być przenoszone na zmniejszenie obciążeń podatkowych. Spółka jako podatnik ponosi ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej, a zapłata jednorazowej kwoty będąca wynikiem podjętych przez niego decyzji o przedterminowym rozwiązaniu umowy, stanowi konsekwencję tego ryzyka i nie może być przerzucana na Skarb Państwa poprzez pomniejszanie dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania.
 
IPPB3/423-181/12-2/KK Stanowisko Wnioskodawcy, iż kosztem uzyskania przychodów będzie strata na sprzedaży wierzytelności własnej stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą nominalną wierzytelności (cena sprzedaży brutto), a ceną zbycia wierzytelności, należy uznać za nieprawidłowe.
 
IPPB3/423-151/12-2/DP CIT - konsekwencji podatkowych wypłaty dywidendy na rzecz udziałowca spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 
IPPB3/423-131/12-2/KK należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, iż Spółka jest uprawniona, do obniżania stawek amortyzacyjnych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych, do dowolnego poziomu (wyższego niż 0) przyjmując, iż wskazany przez Spółkę moment zmiany stawki to pierwszy miesiąc roku podatkowego zgodnie z art. 16i ust 5 ustawy. Spółka jest również uprawniona do podwyższenia uprzednio obniżonych stawek amortyzacyjnych do poziomu nie wyższego niż poziom maksymalny wynikający z przepisów art. 16a – 16m ustawy o pdop oraz Wykazu stawek amortyzacyjnych zgodnie z art. 16i ust 5 ustawy, od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego.
 
IPPB3/423-145/12-2/DP 3. Czy - zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT - wartość początkową składników majątkowych (w szczególności, gruntów, budynków i budowli) otrzymanych przez Wnioskodawcę w związku z likwidacją Spółki stanowić będzie ustalona przez Wnioskodawcę wartość poszczególnych środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższa jednak od ich wartości rynkowej?4. Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej składników majątkowych (klasyfikowanych jako podlegające amortyzacji środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne) otrzymanych w wyniku likwidacji Spółki, przy zastosowaniu stawki amortyzacyjnej właściwej dla danego składnika majątkowego określonej w ustawie o CIT?5. Czy w przypadku odpłatnego zbycia składników majątkowych otrzymanych w wyniku likwidacji Spółki (klasyfikowanych jako środki trwałe i/lub wartości niematerialne i prawne), Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwot odpowiadających ustalonej przez siebie wartości początkowej tych składników majątkowych (nie wyższej jednak od ich wartości rynkowej) pomniejszonej o dokonane od tej wartości odpisy amortyzacyjne?6. Czy odsetki powstające z tytułu kredytu i/lub pożyczki zaciągniętej przez Wnioskodawcę w celu sfinansowania nabycia udziałów w Spółce i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki będą mogły być zaliczone przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodów w dacie zapłaty przez Wnioskodawcę tych odsetek?
 
IPPB3/423-175/12-2/DP nominalna kwota udzielonych pożyczek nie może zostać uznana za wydatek poniesiony na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu (jakim są wierzytelności z tytułu pożyczek) w rozumieniu art. 15 ust. 1t pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W konsekwencji, kwota udzielonych pożyczek, tj. wartość nominalna takich wierzytelności nie może stanowić kosztu uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15 ust. 1t pkt 2 tej ustawy.
 
IPPB3/423-192/12-2/MS Czy prawidłowym jest stanowisko Wnioskodawcy iż koszty odsetek od pożyczek zapłaconych przed dniem sprzedaży lokali mieszkalnych, które spółka może bezpośrednio przyporządkować do produktu gotowego powinny stanowić koszt uzyskania przychodów wdacie sprzedaży produktu (lokalu mieszkalnego)?Czy prawidłowym jest stanowisko Wnioskodawcy, iż zrealizowane do dnia sprzedaży lokalu mieszkalnego różnice kursowe, powinny korygować koszt wytworzenia produktu?
 
IPPB3/423-143/12-2/DP Odsetki z tytułu kredytu i/łub pożyczki zaciągniętej w celu sfinansowania nabycia udziałów w Spółce i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki będą stanowiły koszt uzyskania przychodów Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o CIT potrącalny w dacie zapłaty odsetek.
 
IPPB3/423-147/12-2/PK1 Czy niezamortyzowane koszty nabycia starej licencji (na które w przeważającej mierze składały się koszty wdrożenia programu) Spółka może ująć w wartości początkowej nowej licencji na ten sam program, a w konsekwencji zaliczyć do kosztów podatkowych Spółki poprzez odpisy od wartości początkowej nowej licencji, z uwagi na fakt, iż Spółka nie będzie ponownie ponosiła kosztów wdrożenia i parametryzacji programu komputerowego, na który nabyła nową licencję? Jeżeli odpowiedź na pytanie pierwsze będzie w ocenie Dyrektora Izby Skarbowej negatywna, to czy Spółka może potraktować niezamortyzowaną część starej licencji (obejmującą przede wszystkim koszty wdrożenia programu) jako pośredni koszt działalności dotyczący okresu przekraczającego 1 rok i w związku z tym zaliczyć je do kosztów podatkowych proporcjonalnie do okresu, przez który będzie amortyzowana nowa licencja jako koszt związany z przychodami przyszłymi?
 
IPPB3/423-197/12-4/KK Należy stwierdzić, iż Spółka ma prawo zaliczenia do podatkowych kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup kart przedpłaconych Visa Elektron oraz nagród pieniężnych przelewanych na te karty i wymienionych w umowie o współpracę wynagrodzeń podwykonawców, których Spółka dokonała w ramach umowy na realizację programu lojalnościowego Klienta.
 
IPPB3/423-135/12-2/DP 1. Czy wydatek na nabycie wierzytelności obcej poniesiony przez Spółkę (która wykonała faktycznie czynność w zakresie obrotu prawem majątkowym) stanowi w całości koszt uzyskania przychodu Spółki w przypadku zbycia tej wierzytelności za cenę niższą niż cena zakupu tej wierzytelności?2. Czy w związku ze sprzedażą wierzytelności pożyczkowych, przychód Spółki równy uzyskanej ze sprzedaży kwocie może zostać pomniejszony o koszt uzyskania przychodu równy kwocie nominalnej udzielonych przez Spółkę pożyczek?
 
IPPB3/423-196/12-4/PK1 1 Czy przychód Wnioskodawcy będącego akcjonariuszem w SKA z tytułu uczestnictwa w SKA podlega opodatkowaniu wyłącznie w dniu faktycznego otrzymania dywidendy wypłacanej na podstawie uchwały walnego zgromadzenia o podziale zysku lub zaliczki na poczet dywidendy? 2. Czy Wnioskodawca w trakcie trwania roku podatkowego jest zobowiązany deklarować dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych przychody uzyskane przez SKA i koszty poniesione przez SKA w części proporcjonalnej do posiadanego przez Wnioskodawcę prawa do udziału w zysku SKA i od tak ustalonego dochodu odprowadzać miesięczne zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych?
 
IPPB3/423-160/12-2/MS Czy Spółka prawidłowo przyjmuje, że okresem rozliczeniowym dla przychodu uzyskiwanego tytułem czynszu uzupełniającego jest miesiąc następujący po miesiącu, za który czynsz jest należny?
 
IPPB3/423-187/12-2/DP Czy w wyniku opisanej transakcji Spółka osiągnie przychód w rozumieniu przepisów ustawy o CIT?Czy w przypadku dobrowolnego umorzenia udziałów znajdują zastosowanie regulacje dotyczące cen transferowych, o których mowa wart, 9a oraz 11 ustawy o CIT?
 
IPPB3/423-164/12-2/MS Czy wydatki poniesione na raty kapitałowe należne A. S.A. w okresie obowiązywania umowy leasingu po podjęciu przez Spółkę działalności nie objętej Zezwoleniem będą mogły zostać w całości uznane za wydatki kwalifikowane, tj. zaliczone do kosztów Inwestycji, o których mowa w § 6 ust. 1 Rozporządzenia kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych?Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 jest negatywna, to jaka część wydatków poniesionych na raty kapitałowe należne A. S.A. w okresie obowiązywania umowy leasingu po podjęciu przez Spółkę działalności nie objętej Zezwoleniem będzie mogła zostać uznana przez Spółkę za wydatki kwalifikowane?
 
IPPB3/423-169/12-2/PK1 W przedstawionym stanie faktycznym wypłacana dywidenda będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania, bowiem już na dzień powstania uprawnienia do otrzymania dywidendy tj. w dacie podjęcia uchwały przez Spółkę X Wnioskodawca posiadał bezpośrednio akcje Spółki X w wysokości powyżej 10% nieprzerwanie przez okres powyżej 2 lat. Zatem, skoro w dacie powstania uprawnienia do wypłaty dywidendy Wnioskodawca spełnił warunek dotyczący długości okresu posiadania akcji Spółki X to fakt późniejszej jej wypłaty - w momencie kiedy akcje nie są już w posiadaniuWnioskodawcy - nie wpłynie na możliwość zwolnienia z opodatkowania. Z treści art. 22 ust. 4a ustawy o CIT nie wynika bowiem, aby warunkiem skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania było posiadanie akcji (udziałów) w dniu dokonania wypłaty dywidendy. Intencją ustawodawcy było jedynie określenie minimalnego czasu posiadania akcji (udziałów), a nie uzależnianie zwolnienia od tego czy w dacie wypłaty spółka posiada akcje.

Wskaźniki gospodarcze