Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 13 lipca 2012 r.
 
IPTPB3/423-126/12-2/GG Czy należne Sprzedającemu wynagrodzenie za nabycie zdefiniowanych przez umowę jako wartości niematerialne i prawne umów z klientami wraz ze wszystkimi wynikającymi z tych umów prawami i obowiązkami oraz przejęcie bazy klienckiej powinno być na podstawie art. 16b ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych traktowane jako know-how i odnoszone w koszty uzyskania przychodów systematycznie w postaci odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPTPB3/423-88/12-4/IR 1) Czy koszty wytworzenia prototypu powstałego w ramach projektu celowego przeznaczonego na cele szkoleniowe i marketingowe należy zakwalifikować jako wydatki na wytworzenie środka trwałego w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w konsekwencji czego Spółka będzie mieć prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od jego wartości początkowej?
2) Czy koszty wytworzenia prototypu powstałego w ramach projektu wewnętrznego, przeznaczonego na cele szkoleniowe i marketingowe, należy zakwalifikować jako wartość początkową środka trwałego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podlegającego amortyzacji?
3) Czy w przypadku sprzedaży prototypu powstałego w ramach projektu wewnętrznego, Spółka będzie miała prawo zaliczyć koszty wytworzenia tego prototypu, pomniejszone o wartość dotychczas dokonanych odpisów amortyzacyjnych, do kosztów uzyskania przychodu w momencie jego zbycia?
 
IPTPB3/423-88/12-5/IR 1) Czy koszty wytworzenia prototypu powstałego w ramach projektu celowego przeznaczonego na cele szkoleniowe i marketingowe należy zakwalifikować jako wydatki na wytworzenie środka trwałego w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w konsekwencji czego Spółka będzie mieć prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od jego wartości początkowej?
2) Czy koszty wytworzenia prototypu powstałego w ramach projektu wewnętrznego, przeznaczonego na cele szkoleniowe i marketingowe, należy zakwalifikować jako wartość początkową środka trwałego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podlegającego amortyzacji?
3) Czy w przypadku sprzedaży prototypu powstałego w ramach projektu wewnętrznego, Spółka będzie miała prawo zaliczyć koszty wytworzenia tego prototypu, pomniejszone o wartość dotychczas dokonanych odpisów amortyzacyjnych, do kosztów uzyskania przychodu w momencie jego zbycia?
 
IPTPB3/423-88/12-6/IR Czy koszty wytworzenia prototypu powstałego w ramach projektu wewnętrznego, przeznaczonego na cele szkoleniowe i marketingowe, należy zakwalifikować jako wartość początkową środka trwałego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podlegającego amortyzacji?
 
IPTPB3/423-88/12-7/IR Czy koszty wytworzenia prototypu powstałego w ramach projektu wewnętrznego, przeznaczonego na cele szkoleniowe i marketingowe, należy zakwalifikować jako wartość początkową środka trwałego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podlegającego amortyzacji?
 
IPTPB3/423-88/12-8/IR Czy w przypadku sprzedaży prototypu powstałego w ramach projektu wewnętrznego, Spółka będzie miała prawo zaliczyć koszty wytworzenia tego prototypu, pomniejszone o wartość dotychczas dokonanych odpisów amortyzacyjnych, do kosztów uzyskania przychodu w momencie jego zbycia?
 
IPTPB3/423-88/12-9/IR Czy w przypadku sprzedaży prototypu powstałego w ramach projektu wewnętrznego, Spółka będzie miała prawo zaliczyć koszty wytworzenia tego prototypu, pomniejszone o wartość dotychczas dokonanych odpisów amortyzacyjnych, do kosztów uzyskania przychodu w momencie jego zbycia?
 
IPTPB3/423-119/12-2/MF Czy w związku z uczestnictwem Wnioskodawcy w przedstawionym we wniosku Systemie na Spółce spoczywał będzie obowiązek dokumentacyjny wynikający z art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPTPB3/423-129/12-2/IR 1. Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w stosunku do przychodów osiąganych przez Wnioskodawcę, będącego akcjonariuszem w SKA, z tytułu udziału w zyskach SKA?
2. Czy przychody osiągane przez Wnioskodawcę, będącego akcjonariuszem SKA, z tytułu udziału w zyskach SKA stanowią przychody podlegające zaliczeniu do dochodów określonych w art. 7 ust. 2 w związku z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPTPB3/423-129/12-3/IR 1. Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w stosunku do przychodów osiąganych przez Wnioskodawcę, będącego akcjonariuszem w SKA, z tytułu udziału w zyskach SKA?
2. Czy przychody osiągane przez Wnioskodawcę, będącego akcjonariuszem SKA, z tytułu udziału w zyskach SKA stanowią przychody podlegające zaliczeniu do dochodów określonych w art. 7 ust. 2 w związku z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB4/423-434/11-2/DS Czy u komplementariusza udział w przychodach i kosztach spółki komandytowo - akcyjnej należy w trakcie roku podatkowego doliczać do przychodów i kosztów z własnej działalności i wpłacać zaliczki na podatek dochodowy za kolejne miesiące?
 
ILPB3/423-541/11-4/MM Czy za przychód Spółki należy uznać kwotę zapłaconą przez nabywcę odpowiadającą cenie obniżonej o wartość bonu (tj. o 20 zł)?
 
ILPB3/423-2/12-3/MM Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej.
 
ILPB3/423-3/12-3/MM Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie odliczenia strat na działalności zwolnionej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.
 
ILPB3/423-5/12-3/JG Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych związanych z wygaszeniem zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.
 
ILPB3/423-6/12-3/EK Czy w przypadku, gdy Spółka posiada dwa zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie specjalnych stref ekonomicznych i wystąpi o wygaszenie zezwolenia uzyskanego jako drugie, przed spełnieniem warunków określonych w tym zezwoleniu, istnieje obowiązek opodatkowania dochodów uprzednio zwolnionych na podstawie tego wygaszonego zezwolenia, czy też należy wówczas przyjąć, iż cała otrzymana (do momentu stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia) pomoc publiczna w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych (dochód zwolniony zarówno w oparciu o pierwsze, jak i o drugie zezwolenie) powinna być rozliczona w oparciu o limit pomocy publicznej przysługujący Spółce na podstawie pierwszego z zezwoleń (które nie zostaje wygaszone)?
 
ILPB3/423-220/11/12-S/EK Czy w związku z wykonaniem przez Inwestora na jego koszt prac polegających na przełożeniu sieci Spółki w celu usunięcia kolizji z realizowaną przez Inwestora inwestycją, po stronie Spółki powstanie przychód dla celów podatku dochodowego od osób prawnych?
 
ILPB4/423-4/12-2/ŁM Czy wniesienie Pionu Sprzedaży i Zarządzania Własnością Intelektualną aportem do Sp. z o.o. będzie dla Spółki neutralne podatkowo na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654)?
 
IPPB3/423-162/12-4/GJ Czy wypłacone wynagrodzenie za nadgodziny stanowi koszt podatkowy w dacie podpisania ugody?
Czy kwota niewpłaconych utargów i zatowarowań, które zostaną rozliczone ugodą i zaksięgowane w pozostałe koszty operacyjne, stanowi dla Spółki koszt podatkowy w dacie podpisania ugody?
 
IPPB3/423-210/12-2/PK1 Czy wydatki na nabycie usług coachingowych stanowią dla wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów?
 
IPPB3/423-208/12-2/PK1 Czy Sp. z o.o., może zmienić sposób ustalania momentu powstania przychodu i zaliczyć do przychodu, zgodnie z zasadą memoriałową, kwotę refundacji NFZ należną, lecz jeszcze nie otrzymaną?
 
IPPB3/423-206/12-2/PK1 Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, iż dokonana zmiana roku podatkowego jest skuteczna, przez co pierwszy po zmianie rok podatkowy trwał będzie od 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2013 r., natomiast pierwszy regularny dwunastomiesięczny rok podatkowy trwał będzie od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r.?
 
IPPB5/423-250/12-2/DG Czy odliczeniu od podatku dochodowego należnego od A zgodnie z prawem polskim, podlega podatek dochodowy od osób prawnych zapłacony przez rosyjską spółkę zależną w Rosji w części odpowiadającej udziałowi A w wypłaconym zysku?
 
IPPB3/423-213/12-2/MS Czy wnioskodawca, będący podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej może amortyzować środki trwałe wykorzystywane na potrzeby działalności w Strefie przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych obniżonych na podstawie art. 16i ust. 5 ustawy o CIT? Czy wnioskodawca, będący podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej będzie mógł w przyszłości podwyższyć stawki amortyzacyjne dla środków trwałych wykorzystywanych na potrzeby działalności prowadzonej w Strefie, które zostały obniżone uprzednio na podstawie art. 16i ust. 5 ustawy o CIT. przy założeniu że podwyższone w ten sposób stawki nie będą wyższe od stawek wskazanych w Wykazie stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o CIT?
 
IPPB3/423-152/12-4/GJ Czy kary umowne naliczane z tytułu braków w dostawach towarów stanowią i będą stanowiły dla Spółki koszty uzyskania przychodów ?
 
IPPB3/423-204/12-2/PK1 Czy zgłoszenie Naczelnikowi Urzędu Skarbowego zmiany roku podatkowego 30 stycznia 2012 r. jest skuteczne i spowoduje zmianę roku podatkowego - kalendarzowego na rok wskazany przez Sp6łkę w powyższym zgłoszeniu już od 1 stycznia 2012 r. pomimo, że wpis zmian umowy Spółki w KRS, podjętych w grudniu 2011 r. nastąpił 31 stycznia 2012 r. Innymi słowy - czy obecny rok podatkowy dla Spółki trwa od 1 stycznia 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r.?
 
IPPB3/423-815/11-2/DP W zakresie konsekwencji podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki osobowej
 
IPPB3/423-781/11-2/GJ Rozliczanie wstępnej opłaty leasingowej.
 
IPPB3/423-199/12-2/PK1 Czy przychód (dochód) Wnioskodawcy z tytułu udziału w zyskach SKA podlegać będzie opodatkowaniu w dniu otrzymania dywidendy wypłaconej na podstawie uchwały walnego zgromadzenia SKA o podziale zysku lub zaliczki na poczet dywidendy, tj. zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa pdop”)?
 
IPPB3/423-178/12-2/MS Czy Spółka ma prawo ustalić dla celów podatkowych wartość początkową Nieruchomości oraz innych środków trwałych otrzymanych przez Spółkę w związku z likwidacją A w wysokości ich wartości rynkowej ustalonej na dzień otrzymania majątku likwidacyjnego określonej w akcie notarialnym przenoszącym własność składników majątkowych na Spółkę i taka wartość będzie podstawą do obliczania amortyzacji podatkowej przez Spółkę? Czy wskazana w pytaniu pierwszym wartość początkowa Nieruchomości oraz innych środków trwałych otrzymanych przez Spółkę w związku z likwidacją A pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne oraz powiększona o ewentualne nakłady, będzie stanowić koszt uzyskania przychodu w przypadku ewentualnej sprzedaży Nieruchomości i innych składników majątkowych otrzymanych przez Spółkę w związku z likwidacją A ?
 
IPPB5/423-841/11-2/PS Zwolnienie z opodatkowania dywidendy wypłaconej przez spółkę kapitałową z siedzibą w Polsce na rzecz spółki niemieckiej.

Wskaźniki gospodarcze