Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 18 lipca 2012 r.
 
IPPB5/423-249/10-4/PS Wydatki ponoszone na zakup materiałów (gadżetów) reklamowych o niskiej wartości jednostkowej oznaczonych logo firmy, wręczanych klientom bądź potencjalnym klientom podczas imprez zbiorowych takich jak: ogólnodostępne targi, imprezy promocyjne, itp. mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W przypadku natomiast przekazywania takich prezentów o wyższej wartości wybranym kontrahentom lub potencjalnym kontrahentom w celu wywołania u nich jak najlepszego wrażenia, należy uznać tego typu działania za wiążące się z wytwornością i okazałością występowanie w imieniu Spółki. Wydatki na zakup takich prezentów mają charakter reprezentacyjny, a co za tym idzie nie stanowią kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 
IPTPB3/423-125/12-3/KJ Czy Spółka obowiązana była potrącić podatek u źródła od wynagrodzenia za wartości niematerialne i prawne w postaci umów z klientami, w które wstąpiła oraz listy klientów, którą zakupiła, zgodnie z art. 26 ust. 1 w zw. z art. 21 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 12 umowy między Rzecząpospolita Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku?
 
IPTPB3/423-160/12-2/GG Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż wydatki poniesione przez Niego w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej udziałów własnych wydanych dotychczasowemu wspólnikowi w zamian za wkład niepieniężny w postaci 100% udziałów innej spółki (spółki A), będą stanowić koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy w przypadku zawarcia przez Wnioskodawcę transakcji sprzedaży przysługujących mu 100% udziałów tej innej spółki (spółki A) ?
 
IPTPB3/423-140/12-7/PM Czy dochód uzyskany przez Wspólnotę z tytułu otrzymanej dotacji z NFOŚIGW zaliczonej przez, bank na częściową spłatę kapitału kredytu zaciągniętego na zakup i montaż kolektorów słonecznych, a więc przeznaczonej na cele mieszkalne, tj. utrzymanie części wspólnej nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych.”
 
IPTPB3/423-146/12-2/PM Czy przeniesienie na udziałowca prawa własności nieruchomości Spółki jako dywidendy rzeczowej spowoduje po stronie Spółki wystąpienie przychodu podatkowego?
 
IPTPB3/423-178/12-2/PM Czy w związku z uczestnictwem Wnioskodawcy w przedstawionym w niniejszym wniosku Systemie na Spółce spoczywał będzie obowiązek dokumentacyjny wynikający z art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.; dalej: ustawa pdop)?
 
ILPB4/423-402/11-2/MC Czy w związku z przeprowadzeniem procesu dobrowolnego umorzenia udziałów za wynagrodzeniem i wypłaceniem wynagrodzenia dla wspólników osób fizycznych w formie niepieniężnej, jaką będzie nieruchomość zabudowana, która zostanie przekazana dla wspólników na współwłasność, Spółka powinna rozliczać podatkowo w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych to zdarzenie gospodarcze, skoro nie ma z tego tytułu żadnego przysporzenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a wprost przeciwnie w związku z przekazaniem nieruchomości na rzecz wspólników spadnie wartość aktywów Spółki?
 
ILPB4/423-402/11-3/MC Czy w związku z przeprowadzeniem procesu likwidacji Spółki i przekazaniem w związku z podziałem majątku likwidowanej Spółki dla wspólników osób fizycznych nieruchomości zabudowanej, która zostanie przekazana dla wspólników na współwłasność, Spółka powinna rozliczać podatkowo w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych to zdarzenie gospodarcze, skoro nie ma z tego tytułu żadnego przysporzenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a wprost przeciwnie w związku z przekazaniem nieruchomości na rzecz wspólników z tego tytułu spadnie wartość aktywów Spółki?
 
IPPB5/423-218/12-2/AS Czy otrzymane przez SKA refundacje (dotacje) korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych?
 
IPPB5/423-276/12-2/AS Czy Spółka będzie miała prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów poniesione koszty wkładu własnego w postaci wynagrodzeń uczestników szkoleń za czas pracy uczestników biorących udział w szkoleniu i w postaci wniesionego wkładu gotówkowego?
 
IPPB5/423-187/12-2/AS Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Spółki wydatków z tytułu wkładu prywatnego w postaci wkładu gotówkowego oraz w postaci wynagrodzeń uczestników szkoleń za czas pracy pracowników biorących udział w szkoleniach realizowanych w ramach projektu PO Kapitał Ludzki pt. (...), należało uznać za prawidłowe.
 
IBPBI/2/423-190/12/AP Czy w przypadku odpłatnego zbycia udziałów w Spółce z o.o., Spółka będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Spółki wydanych Udziałowcowi (tj. osobie fizycznej), w zamian za aport udziałów Spółki z o.o.?
 
IBPBI/2/423-191/12/AP Czy zgodnie z obowiązującym stanem prawnym Spółka może dla celów podatkowych stosować do wyceny operacji na rachunku walutowym kurs kupna w przypadku otrzymania należności, a kurs historyczny dla rozchodu waluty z tegoż rachunku tytułem zapłaty zobowiązań?
 
IBPBI/2/423-192/12/AK Czy dla celów obliczenia dochodu (straty) z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE prowadzonej po dniu wygaśnięcia Zezwolenia Spółka będzie uprawniona do korzystania z limitu pomocy publicznej wynikającego z Zezwolenia do końca 2020 r. - tj. do terminu zakończenia istnienia SSE?
 
IBPBI/2/423-317/12/PC W jakiej dacie Spółka powinna wprowadzać nabyte wartości niematerialne i prawne do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz rozpocząć ich amortyzację?
 
IBPBI/2/423-341/12/PC Czy wydatkowane z otrzymanego wsparcia środki finansowe na wskazaną inwestycję stanowić będą dla Związku koszty uzyskania przychodów?

Wskaźniki gospodarcze