Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 20 lipca 2012 r.
 
IPTPB3/423-164/12-4/PM Czy dochód uzyskany przez Wspólnotę Mieszkaniową z najmu lokalu użytkowego przeznaczony na utrzymanie części wspólnej nieruchomości i fundusz remontowy podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych?
 
IPTPB3/423-132/12-4/PM Czy dochody z działalności leczniczej Wnioskodawcy są wolne od podatku dochodowego – w części przeznaczonej na działalność statutową?
 
IPPB5/423-786/11-2/DG Konsekwencje podatkowe związane z transakcją aportu przedsiębiorstwa.
 
IPPB5/423-174/11-2/AJ Czy Spółka - po uzyskaniu statusu funduszu SICAV-SIF - będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 10a updop ?
 
IPPB3/423-121/12-3/MC Czy wystawione przez P. faktury korekty powodujące zmniejszenie/zwiększenie przychodów, których powodem wystawienia jest przyczyna wskazana w przykładzie pierwszym stanu faktycznego należy ująć w okresie, w którym została wystawiona faktura pierwotna? Czy wystawione przez P. faktury korekty powodujące zmniejszenie/zwiększenie przychodów, których powodem wystawienia jest przyczyna wskazana w przykładzie drugim stanu faktycznego należy rozpoznać na bieżąco tj. w okresie, w którym została wystawiona faktura korygująca? Czy otrzymanie faktury korygującej powodujące zmniejszenie/zwiększenie kosztów uzyskania przychodów należy ujmować w rachunku podatkowym na bieżąco tj. na dzień na który zaksięgowano koszt w księgach rachunkowych? Czy w przypadku odnalezienia niezaksięgowanej faktury kosztowej np. dot. roku poprzedniego fakturę tę należy ująć w kosztach podatkowych w dacie ujęcia tego kosztu w księgach rachunkowych? (sytuacja opisana w przykładzie 3 i 4 stanu faktycznego)
 
IPPB5/423-301/12-3/DG EOP wniesiony w formie aportu przez Wnioskodawcę do Spółki z o.o. w zamian za udziały w tejże spółce spełnia warunki uznania go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa. W związku z powyższym, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 UPDOP po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód wynikający z objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki z o.o.
 
IPPB3/423-157/12-2/AG Czy dokonanie podziału Spółki przez wydzielenie spowoduje powstanie w Spółce przychodu do opodatkowania w wartości rynkowej akcji R ustalonej na moment wydzielenia?
Jaki będzie koszt uzyskania przychodu powstałego w Spółce z tytułu podziału Spółki przez wydzielenie?
 
IPPB3/423-165/12-2/AG zgodnie z dyspozycją art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie będzie stanowiła dochodu z udziału w zyskach osób prawnych dla Wnioskodawcy (spółki przejmującej) wartość otrzymanego przez nią majątku J Sp. z o.o. i L Sp. z o.o. (spółek przejmowanych), o ile zostaną spełnione warunki określone w art. 10 ust. 4 tej ustawy.
 
IPPB5/423-234/12-2/DG Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym wypłacane przez Wnioskodawcę odsetki na rzecz Pożyczkodawcy nie będą - na podstawie art. 21 ust. 1 i 2 updop oraz art. 11 ust. 1 Konwencji - podlegały opodatkowaniu w Polsce, a w konsekwencji Wnioskodawca, jako płatnik, nie będzie zobowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od odsetek wypłacanych na rzecz Pożyczkodawcy i wpłacenia kwoty podatku na rachunek właściwego urzędu skarbowego?
 
IPPB5/423-193/12-7/PS CIT – w zakresie określenia charakteru źródła powstania przychodu z tytułu posiadania przez podatnika statusu akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej oraz momentu jego powstania
 
IPPB5/423-191/12-6/PS CIT - określenia podstawy opodatkowania otrzymanej przez akcjonariusza dywidendy
 
IPPB3/423-158/12-2/AG CIT - w zakresie konsekwencji podatkowych dobrowolnego umorzenia udziałów
 
IPPB1/415-382/12-2/ES Wnioskodawca będzie uprawniony do uznania za koszt uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z pracami wykończeniowymi oraz zakupem wyposażenia Lokalu w dniu ich ujęcia w księgach rachunkowych na podstawie odpowiednich faktur (rachunków) dokumentujących poniesienie tych wydatków. W przypadku jednak uznania przez organ, że wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na wykończenie oraz wyposażenie Lokalu będą stanowić koszty bezpośrednie, Wnioskodawca prosi o potwierdzenie, że koszty te powinny być w całości potrącone w chwili osiągnięcia pierwszego przychodu z tytułu wynajmu Lokalu tj. w tym roku podatkowym, w którym Wnioskodawca uzyska pierwszy przychód w postaci czynszu.

Wskaźniki gospodarcze