Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 25 lipca 2012 r.
 
IPTPB3/423-8/11-11/S-12/GG Czy dochody uzyskane przez Spółkę ze sprzedaży Części AGD podlegają. zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT jako dochody z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie Zezwoleń na terenie SSE?
 
IPTPB3/423-8/11-12/S-12/GG Czy dochody uzyskane przez Spółkę ze sprzedaży Części AGD podlegają. zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT jako dochody z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie Zezwoleń na terenie SSE?
 
IPTPB3/423-136/12-6/GG Czy dochód uzyskany przez Wspólnotę z tytułu otrzymanej dotacji z NFOŚiGW zaliczonej przez bank na częściową spłatę kapitału kredytu zaciągniętego na zakup i montaż kolektorów słonecznych, a więc przeznaczonej na cele mieszkalne, tj. utrzymanie części wspólnej nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych?
 
IPTPB3/423-153/12-6/GG Czy dochód uzyskany przez Wspólnotę z tytułu otrzymanej dotacji z NFOŚiGW zaliczonej przez bank na częściową spłatę kapitału kredytu zaciągniętego na zakup i montaż kolektorów słonecznych, a więc przeznaczonej na cele mieszkalne, tj. utrzymanie części wspólnej nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych?
 
IPTPB3/423-149/12-2/IR Czy w przedstawionym stanie faktycznym, od kwoty należności będącej ceną za nabycie prawa współwłasności zarejestrowanego znaku handlowego, przekazanej w drodze kompensaty na rzecz dotychczasowego Właściciela znaku (Spółki czeskiej), istnieje obowiązek poboru podatku u źródła, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPTPB3/423-130/12-5/MF Czy środki uzyskane na realizację ww. przedsięwzięcia od NFOŚiGW oraz dostawców ścieków, którym zostaną wybudowane przyłącza, stanowić będą przychód spółki?
 
IPTPB3/423-130/12-4/MF Czy w sytuacji wybudowania przez spółkę ww. przyłączy zgodnie z przedstawionym wyżej montażem finansowym, pomimo iż ustawowo obowiązek ich budowy obciąża odbiorcę, a nie przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, koszty związane z budową i eksploatacją tych przyłączy stanowić będą dla spółki koszty uzyskania przychodu (w szczególności: odsetki od zaciągniętych kredytów, amortyzacja środków trwałych)?
 
IBPBI/2/423-180/12/SD W jaki sposób opodatkować podatkiem dochodowym od osób prawnych czynność objęcie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za wkład niepieniężny w postaci Wierzytelności, w szczególności, czy wynik podatkowy na transakcji należy ustalić jako różnicę między wartością nominalną obejmowanych udziałów jako przychodem, a wartością nominalną wnoszonych Wierzytelności wraz ze skapitalizowanymi odsetkami (w przypadku wierzytelności własnych) lub ceną nabycia Wierzytelności (w przypadku wierzytelności nabytych), jako kosztem uzyskania przychodów?
 
IBPBI/2/423-245/12/BG w zakresie m.in. możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z przystosowaniem i funkcjonowaniem miejsca pracy pracownika będącego jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej Spółki

Wskaźniki gospodarcze