Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 26 lipca 2012 r.
 
IBPBI/2/423-1370/11/AP Czy prawidłowe jest stanowisko, że opisane wydatki na PFRON, które finansowane są dotacją otrzymaną z budżetu jednostki samorządu terytorialnego są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-1377/11/SD Czy ww. wydatki poniesione w związku z przygotowaniem procesu połączenia spółek, mogą zostać w całości zaliczone w ciężar kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 4d w związku z art. 15 ust. 4e ustawy o pdop, czyli w momencie ich poniesienia w sytuacji, gdy nie jest pewne, że Spółka finalnie dokona procesu inkorporacji?
 
IBPBI/2/423-1378/11/PC Czy koszty wykonanego remontu sieci polegającego na wymianie starych odcinków rurociągów żeliwnych i stalowych na nowe rury PE mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia, czy też stanowią one ulepszenie środka trwałego i powinny zwiększyć jego wartość początkową?
 
IBPBI/2/423-246/12/AP Czy wypłata dywidendy w formie rzeczowej, w szczególności przekazanie Wspólnikom prawa własności nieruchomości spowoduje powstanie w Spółce przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-1379/11/MO Czy kombajny górnicze wyprodukowane przez Spółkę na podstawie zlecenia ich produkcji wystawionego po dniu uzyskania przez Spółkę Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE stanowią wyrób strefowy bez względu na moment wytworzenia ich części składowych (podzespołów, półfabrykatów oraz części z których się składają), a tym samym czy dochód zrealizowany po 1 stycznia 2012 r. ze sprzedaży kombajnów górniczych będzie stanowić dochód z działalności strefowej podlegający zwolnieniu z opodatkowania?
 
IBPBI/2/423-1382/11/PP Czy ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki na nabycie składników majątku wykorzystywanych przy wykonywaniu działalności statutowej stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 Ustawy CIT, potrącane w dacie poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d Ustawy CIT?
 
IBPBI/2/423-1383/11/JD 1. Czy spółka postępuje prawidłowo zaliczając w koszty podatkowe odpisy amortyzacyjne od środków trwałych sfinansowanych z ZFRON-u, jeśli środki zgromadzone na tymże koncie pochodzą z wpłat podatku od nieruchomości a także zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
2. W nawiązaniu do pytania 1 jak należy ustosunkować się do interpretacji Ministra Finansów z dnia 05 marca 2010 roku Znak DD6/8213/165/KWW/09/BMI9/11871, tj. czy spółka powinna nadal kierować się w/w otrzymaną interpretacją indywidualną (winno być postanowieniem w sprawie interpretacji prawa podatkowego), czy też interpretacją Ministra Finansów z dnia 05 marca 2010 roku, jeśli tak, to od kiedy należy stosować interpretację z dnia 05 marca 2010 r.?
 
IBPBI/2/423-1385/11/CzP „Czy można zaliczyć do koszów podatkowych wydatki bezpośrednie związane z wykonanymi pracami oraz karę za odstąpienie od umowy?”
 
IBPBI/2/423-1413/11/SD Jakie kategorie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółka powinna uwzględniać przy kalkulacji wartości limitu zwolnienia z podatku CIT kosztów osieroconych oraz przy alokacji otrzymanych rekompensat do poszczególnych składników majątku? (pytanie oznaczone we wniosku nr 5)
 
IBPBI/2/423-1416/11/MO Czy na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych tj. art. 15 ust. 4d i 4e, Spółka może aktywować koszty podatkowe zgodnie z ujęciem bilansowym tj. w momencie ujęcia kosztów w księgach rachunkowych? (pytanie w zakresie stanu faktycznego)
 
IPPB5/423-266/12-2/DG przedmiotem planowanej umowy sprzedaży dla celów ustawy o PDOP będą składniki majątkowe nie stanowiące przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 
IPPB3/423-69/12-2/MS 1.Czy w przypadku uzyskania postanowienia o nieściągalności wierzytelności w trybie art. 824 § 1 pkt 3 Kodeksu postępowania cywilnego wydanego przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, która była przedmiotem postępowania sądowego, (co do której został wydany nakaz zapłaty lub wyrok), Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, zarówno część wierzytelności, w stosunku do której uzyskano nakaz zapłaty lub wyrok (będącą częścią całkowitej wierzytelności z umowy leasingu lub innej umowy), jak również tę część wierzytelności wynikającą z rozliczenia umowy leasingu lub z rozliczenia i/lub postanowień innej umowy, której orzeczenie sądu stanowiące tytuł egzekucyjny nie obejmuje.2.Czy w przypadku uzyskania postanowienia o nieściągalności wierzytelności w trybie art. 824 § 1 pkt 3 Kodeksu postępowania cywilnego wydanego przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, która była przedmiotem postępowania sądowego (co do której został wydany nakaz zapłaty lub wyrok), Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, (i) zarówno tę część wierzytelności wynikającej z rozliczenia umowy leasingu lub z rozliczenia i/lub postanowień innej umowy, której orzeczenie sądu nie obejmuje, (li) jak również wierzytelności z rozliczenia pozostałych umów leasingu/innych umów o wysokości przekraczającej tę dochodzoną nakazem zapłaty lub wyrokiem, zawartych przez Spółkę z tym samym Korzystającym/kontrahentem, które nie były dochodzone na drodze sądowej i w postępowaniu egzekucyjnym,
 
IPPB5/423-116/12-5/PS 1. Czy w przypadku, gdy dokonujemy wypłaty kontrahentom z Francji, Niemiec, Słowacji, Czech, Irlandii, czy Wielkiej Brytanii środków pieniężnych z tytułu należności za prawo do korzystania z oprogramowania komputerowego (w tym oprogramowania do systemów teleinformatycznych), zobowiązani jesteśmy do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego? 2. Czy pobór podatku uzależniony jest w jakikolwiek sposób od tego, czy zakupu dokonujemy w celach dalszej odsprzedaży, czy na własne potrzeby?
 
IPPB5/423-700/11-2/DG Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego zespół składników materialnych oraz niematerialnych (w tym zobowiązania) wchodzący w skład Pionu Handlowo-Operacyjnego będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT? Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Spółki Celowej w zamian za jej udziały nie prowadzi — na moment aportu — do powstania po stronie Spółki przychodów podatkowych W rozumieniu ustawy o CIT? Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym przejęcie zobowiązań Spółki (związanych z działalnością zorganizowanej części przedsiębiorstwa) przez Spółkę Celową w ramach aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Spółki Celowej w zamian za wydane udziały nie prowadzi do powstania po stronie Spółki przychodów podatkowych w rozumieniu ustawy o CIT?
 
IPPB3/423-115/12-5/GJ I.Jak ustalić przychód z tytułu sprzedaży Centrum Handlowego w sytuacji wcześniejszego skrócenia Umowy Leasingu zgodnie z Aneksem, jeśli skrócona Umowa Leasingu będzie w odniesieniu do Centrum Handlowego nadal spełniała warunki leasingu operacyjnego, o których mowa w art. 17b ust. 1 ustawy o pdop, a cena sprzedaży nie będzie niższa niż hipotetyczna wartość netto?II.Jak ustalić koszt uzyskania przychodów ze sprzedaży Centrum Handlowego w sytuacji wcześniejszego skrócenia Umowy Leasingu zgodnie z Aneksem, jeśli skrócona Umowa Leasingu będzie w odniesieniu do Centrum Handlowego nadal spełniała warunki leasingu operacyjnego, o których mowa w art. 17b ust. 1 ustawy o pdop?
 
IPPB5/423-448/11-3/AJ Czy opisana w stanie faktycznym czynność konwersji wierzytelności na kapitał zakładowy powodowała powstanie przychodu po stronie Spółki, czy też była dla Spółki neutralna w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych ? Czy dokonanie opisanej konwersji wierzytelności na kapitał zakładowy miało, w zakresie odsetek od pożyczki, skutek analogiczny z zapłatą tych odsetek i czy tym samym powodowało powstanie po stronie Spółki obowiązku pobrania podatku u źródła od wartości odsetek ? Jakie dokumenty powinna posiadać Spółka dla możliwości zastosowania obniżonej do 5% stawki podatku u źródła, w sytuacji, gdyby dokonała wypłat należności z tytułu odsetek od pożyczki i była zobowiązana do pobrania podatku od tych należności ?
 
IPPB5/423-1182/11-2/IŚ Czy odsetki od finansowania udzielonego Spółce na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w Nabywanej Spółce będą stanowić koszt uzyskania przychodów, a jeśli tak, to czy ten koszt należy rozpoznać w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji? Czy w związku z rozważanym połączeniem z polską Nabywaną Spółką powyższe odsetki zapłacone lub skapitalizowane po połączeniu będą kosztem podatkowym w momencie ich zapłaty lub w momencie ich kapitalizacji niezależnie, czy spółką przejmującą będzie Wnioskodawca, czy też Nabywana Spółka? Czy w związku z planowanym utworzeniem podatkowej grupy kapitałowej, Spółka (która będzie członkiem podatkowej grupy kapitałowej) przy ustalaniu swojego dochodu/straty, który podlegać będzie połączeniu z dochodem/stratą innych członków grupy kapitałowej będzie w dalszym ciągu miała prawo do uwzględnienia powyższych odsetek zapłaconych lub skapitalizowanych po utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej jako kosztu uzyskania przychodu w momencie faktycznej zapłaty odsetek lub w momencie ich kapitalizacji? Czy opłaty dodatkowe wymagane przez finansujących w związku z udzieleniem Spółce finansowania będą stanowić koszt uzyskania przychodu? W którym momencie Spółka powinna uznać za koszt uzyskania przychodu opłaty dodatkowe wymagane przez finansujących w związku z udzieleniem Spółce finansowania?
 
IPPB5/423-749/11-7/DG Czy przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego transakcja wniesienia przez I. wkładu niepieniężnego do Nowej Spółki (w zamian za udziały Nowej Spółki) nie będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego po stronie Spółki na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy o PDOP?
 
IPPB3/423-14/12-2/AG 1. Czy w świetle powyżej przedstawionego stanu faktycznego wartość nominalna Obligacji powinna być kwalifikowana po stronie Emitenta jako przychód opodatkowany podatkiem dochodowym na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy z faktu, że Emitent nie reguluje okresowo świadczeń na rzecz Obligatariuszy, ale wykona je jednorazowo — w Pierwszym, Drugim albo Trzecim Dniu Wykupu - można wyprowadzić wniosek, iż Emitent osiąga dodatkowy przychód z tytułu odroczenia terminu odpłatności za korzystanie z kapitału Obligatariuszy? 3. Czy istnieje obowiązek pobrania przez Emitenta podatku u źródła w związku z wykupem Obligacji w celu ich umorzenia od Obligatariusza w postaci podmiotu zagranicznego, które nie jest polskim rezydentem podatkowym i nie legitymuje się żadnym certyfikatem rezydencji podatkowej? 4. Czy przyznana Obligatariuszowi opcja wykupu części Nieruchomości - odpowiednio 10 %„ 15 %„ 20 % poniżej średniej ceny rynkowej podobnych nieruchomości - stanowi w wypadku jej realizacji przez Obligatariusza, koszt podatkowy po stronie Emitenta, w wysokości rożnicy między ceną rynkową podobnych nieruchomości, a ceną wynikającą z realizacji opcji wykupu (a więc, odpowiednio, w kwocie 10 %, 15 %, 20 % średniej ceny rynkowej podobnych nieruchomości)?

Wskaźniki gospodarcze