Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 27 lipca 2012 r.
 
IPTPB3/423-106/12-4/IR 1.Czy w przypadku podjęcia decyzji o rezygnacji z prowadzenia inwestycji koszty poniesione przez Wnioskodawcę w związku z wykonanymi czynnościami przygotowawczymi typu koszty analiz, opinii, opracowań do czasu podjęcia przez Zarząd Spółki decyzji o rezygnacji, Spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu przedmiotowe wydatki?
2.Czy w przypadku, gdy Spółka poniosła koszty sporządzenia analiz, opinii w danym roku podatkowym a decyzja o rezygnacji z realizacji inwestycji nastąpiła w następnym roku podatkowym, to czy wydatki poniesione do chwili podjęcia tej decyzji o rezygnacji poniesione w różnych latach podatkowych mogą zostać zaliczone w całości do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym, w którym podjęta została ta decyzja o rezygnacji?
3.Czy w przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonych analiz, opracowań itp. okaże się, że inwestycja może zostać zrealizowana tylko w części wówczas dla części, w stosunku do której Spółka podejmie decyzję o zaniechaniu jej realizacji koszty poniesione na sporządzenie analiz, opracowań dotyczące tej części mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z chwilą podjęcia decyzji o rezygnacji z inwestycji w tej części?
 
IPTPB3/423-106/12-5/IR 1.Czy w przypadku podjęcia decyzji o rezygnacji z prowadzenia inwestycji koszty poniesione przez Wnioskodawcę w związku z wykonanymi czynnościami przygotowawczymi typu koszty analiz, opinii, opracowań do czasu podjęcia przez Zarząd Spółki decyzji o rezygnacji, Spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu przedmiotowe wydatki?
2.Czy w przypadku, gdy Spółka poniosła koszty sporządzenia analiz, opinii w danym roku podatkowym a decyzja o rezygnacji z realizacji inwestycji nastąpiła w następnym roku podatkowym, to czy wydatki poniesione do chwili podjęcia tej decyzji o rezygnacji poniesione w różnych latach podatkowych mogą zostać zaliczone w całości do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym, w którym podjęta została ta decyzja o rezygnacji?
3.Czy w przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonych analiz, opracowań itp. okaże się, że inwestycja może zostać zrealizowana tylko w części wówczas dla części, w stosunku do której Spółka podejmie decyzję o zaniechaniu jej realizacji koszty poniesione na sporządzenie analiz, opracowań dotyczące tej części mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z chwilą podjęcia decyzji o rezygnacji z inwestycji w tej części?
 
IPTPB3/423-106/12-6/IR 1.Czy w przypadku podjęcia decyzji o rezygnacji z prowadzenia inwestycji koszty poniesione przez Wnioskodawcę w związku z wykonanymi czynnościami przygotowawczymi typu koszty analiz, opinii, opracowań do czasu podjęcia przez Zarząd Spółki decyzji o rezygnacji, Spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu przedmiotowe wydatki?
2.Czy w przypadku, gdy Spółka poniosła koszty sporządzenia analiz, opinii w danym roku podatkowym a decyzja o rezygnacji z realizacji inwestycji nastąpiła w następnym roku podatkowym, to czy wydatki poniesione do chwili podjęcia tej decyzji o rezygnacji poniesione w różnych latach podatkowych mogą zostać zaliczone w całości do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym, w którym podjęta została ta decyzja o rezygnacji?
3.Czy w przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonych analiz, opracowań itp. okaże się, że inwestycja może zostać zrealizowana tylko w części wówczas dla części, w stosunku do której Spółka podejmie decyzję o zaniechaniu jej realizacji koszty poniesione na sporządzenie analiz, opracowań dotyczące tej części mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z chwilą podjęcia decyzji o rezygnacji z inwestycji w tej części?
 
IPPB5/423-290/11-4/IŚ Różnice kursowe z tytułu kompensaty zaległych kosztów z udzielonym dofinansowaniem.
 
IPPB3/423-1095/11-2/JD 1. Czy w sytuacji, w której nominalna wartość objętych udziałów/akcji jest niższa od rynkowej wartości wnoszonych w ramach aportu składników majątku, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód w wysokości nominalnej wartości obejmowanych udziałów/akcji? 2. Czy w sytuacji, o której mowa w pytaniu nr 1, organ podatkowy będzie uprawniony na podstawie art. 14 ustawy o CIT do oszacowania przychodu w wysokości rynkowej wartości przedmiotu aportu, pomimo iż cena emisyjna obejmowanych udziałów/akcji równa będzie rynkowej wartości wnoszonego aportu?
 
IBPBI/2/423-1419/11/AP Czy dla Podatnika dokonującego zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością/akcji spółki akcyjnej powstałej z przekształcenia spółki osobowej w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym kosztem uzyskania przychodu będzie wartość nominalna zbywanych udziałów/akcji?
 
IPPB5/423-676/11-4/PS Art. 5 i 7 umowy z dnia 21 czerwca 1989r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Indii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 1990r. Nr 8, poz. 46), dalej umowa polsko – indyjska.
 
IBPBI/2/423-1424/11/JD Czy kosztem uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziałów objętych w spółce kapitałowej np. sp. z o.o., w zamian za wkład niepieniężny w formie przedsiębiorstwa spółki osobowej, będzie wartość przedsiębiorstwa spółki osobowej wynikająca z ewidencji określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji) nie wyższej jednak niż ich wartość nominalna z dnia objęcia?
 
IBPBI/2/423-1425/11/JD Czy kosztem uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziałów objętych w spółce kapitałowej np. sp. z o.o., w zamian za wkład niepieniężny w formie przedsiębiorstwa spółki osobowej, będzie wartość przedsiębiorstwa spółki osobowej wynikająca z ewidencji określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji) nie wyższej jednak niż ich wartość nominalna z dnia objęcia?
 
IBPBI/2/423-1426/11/CzP „Czy strata jaką poniosła Spółka w środkach obrotowych (towarze handlowym) z uwagi na konieczność zniszczenia towaru, który nie może pozostać w obrocie gospodarczym z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez Spółkę lecz spowodowanych zdarzeniami losowymi oraz poniesione przez Spółkę wydatki związane z likwidacją i utylizacją towarów handlowych stanowią w całości koszty uzyskania przychodów w prowadzonej działalności?”
 
IBPBI/2/423-1521/11/BG w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku likwidacji inwestycji w obcych środkach trwałych po rozwiązaniu umów najmu lokali użytkowych i umowy leasingu operacyjnego nieruchomości
 
IPPB3/423-950/11-5/AG Czy na gruncie ustawy o CIT Spółka Zależna, jako następca prawny Spółki, będzie miała prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odsetki związane z Długiem przejętym przez Spółkę od Spółki Holenderskie)) w momencie ich zapłaty/kapitalizacji?
 
IPPB3/423-949/11-5/AG W związku z powyższym Spółka prosi o potwierdzenie, czy na gruncie ustawy o CIT odsetki od pożyczki przejętej przez Spółkę od Spółki Holenderskiej, jako część (lub całość) wynagrodzenia za zakup udziałów w Spółce Zależnej, będą stanowić koszty uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji ?
 
IPPB5/423-144/12-5/DG Czy objęcie akcji SKA przez Spółkę powoduje powstanie zakładu Spółki na terytorium Polski i czy w związku z tym od dochodów osiąganych przez SKA na terytorium Polski Wnioskodawca będzie zobowiązany opłacać polski podatek dochodowy od osób prawnych?
 
DD5/8211/25/MZB/11/PK-178/2011 przychody z tytułu nieodpłatnych świadczeń
 
DD5/8211/26/MZB/11/PK-265/2011 przychody z tytułu nieodpłatnych świadczeń
 
DD5/8211/30/MZB/11/PK-269/2011 przychody z tytułu nieodpłatnych świadczeń

Wskaźniki gospodarcze