Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 28 lipca 2012 r.
 
IBPBI/2/423-1255/11/MO Czy po stronie Spółki przyjmującej aport (a co za tym idzie powiększony jest kapitał Spółki) wystąpi podatek dochodowy od osób prawnych? (pytanie wymienione we wniosku jako trzecie)
 
IPPB5/423-1184/11-2/DG Czy wydane w dniu 31 sierpnia 2011 r. interpretacje indywidualne o sygn. IPPB5/423-590/11-2/DG oraz IPPPI-443-1030/11-2/BS zachowują dla Podatnika pełen walor ochronny wynikający z przepisów art. 14k i 14m Ordynacji podatkowej, w sytuacji, gdy przedstawiony w niniejszym wniosku stan faktyczny różni się od poprzedniego możliwością wystąpienia innej formy prawnej Nieruchomości (prawo własności zamiast prawa użytkowania wieczystego)? Jeśli odpowiedź na pytanie nr 1 nie będzie pozytywna: Czy Nieruchomość, której wniesienie aportem do Spółki celowej jest planowane przez Podatnika, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej: „ZCP”) Podatnika w rozumieniu przepisów Ustawy CIT oraz w rozumieniu przepisów Ustawy VAT? Czy w przedstawionym stanie faktycznym w przypadku wniesienia do Spółki celowej aportu w postaci Nieruchomości, gdy wartość rynkowa Nieruchomości będzie wyższa od wartości nominalnej objętych w zamian Udziałów, przychodem Podatnika będzie wartość nominalna objętych Udziałów?
 
IPPB5/423-1079/11-2/DG W jaki sposób Spółka powinna określić wysokość przychodu z tytułu świadczenia usług na rzecz spółek komandytowych? Czy Spółka oraz Spółki celowe powinny być traktowane jako podmioty powiązane w myśl art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji, czy Spółka w związku z transakcjami realizowanymi z tymi Spółkami celowymi będzie podlegała obowiązkowi sporządzenia dokumentacji cen transferowych w rozumieniu art. 9a ustawy? Gdyby odpowiedź na pyt. nr 2 była twierdząca, w jaki sposób należałoby liczyć przewidziany w art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych limit 30.000 Euro?
 
IPPB3/423-966/11-2/AG Czy pojęcie „wartość zadłużenia” o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 updop odnosi się wyłącznie do instrumentów finansowych, rozumianych jako pożyczka, zgodnie z treścią art. 16 ust. 7b updop ? Czy wskazany w stanie faktycznym sposób kalkulacji odsetek niestanowiących kosztu uzyskania przychodów na podstawie przepisów o niedostatecznej kapitalizacji jest prawidłowy ?
 
IPPB3/423-93/12-2/JD 1. Czy w sytuacji, w której nominalna wartość objętych udziałów/akcji jest niższa od rynkowej wartości wnoszonych w ramach aportu składników majątku, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód w wysokości nominalnej wartości obejmowanych udziałów/akcji?2. Czy w sytuacji, o której mowa w pytaniu nr 1, organ podatkowy będzie uprawniony na podstawie art. 14 ustawy o CIT do oszacowania przychodu w wysokości rynkowej wartości przedmiotu aportu, pomimo iż cena emisyjna obejmowanych udziałów/akcji równa będzie rynkowej wartości wnoszonego aportu?3. Czy jeżeli w Spółce, do której Wnioskodawca zamierza wnieść aport, wkłady wniesione wcześniej przez pozostałych wspólników (wspólnika) mają większą wartość niż nominalna wartość objętych przez tych wspólników (wspólnika) udziałów/akcji, zaś nominalna wartość objętych przez Wnioskodawcę udziałów/akcji odzwierciedlać będzie dotychczasowy parytet pomiędzy nominalną wartością udziałów/akcji oraz wartością wkładów wniesionych przez pozostałych wspólników (wspólnika), powstały po stronie Wnioskodawcy przychód równy będzie nominalnej wartości objętych udziałów/akcji, bez względu na rynkową wartość wnoszonego aportu?4. Czy w sytuacji, o której mowa w pytaniu nr 3, organ podatkowy będzie uprawniony na podstawie art. 14 ustawy o CIT do oszacowania przychodu w wysokości rynkowej wartości przedmiotu aportu, pomimo iż cena emisyjna obejmowanych udziałów/akcji równa będzie rynkowej wartości wnoszonego aportu?5. Jeżeli uznane zostałoby, iż organ podatkowy w sytuacji opisanej w pytaniu nr 3 ma prawo do oszacowania powstałego po stronie Wnioskodawcy przychodu, czy uzasadnioną przyczyną, w rozumieniu art. 14 ustawy o CIT dla której wartość nominalna objętych udziałów/akcji jest niższa od rynkowej wartości wnoszonego przedmiotu wkładu, będzie konieczność zachowania dotychczasowego parytetu pomiędzy nominalną wartością obejmowanych udziałów/akcji przez wcześniejszych wspólników (wspólnika) oraz wartością wniesionych przez nich wkładów?
 
IPPB3/423-511/11-2/JG 1. Czy w przedstawionym powyżej stanie faktycznym prawidłowe jest wykazywanie przez W. kwot netto z faktur VAT wystawianych kwartalnie przez W. na B. (na podstawie Umowy o Współpracy), jako przychodu na podstawie art. 12 ust. 3c ustawy o CIT, tzn. uznanie, że jest to przychód z wykonywanych usług, który powstał w ostatnim dniu każdego okresu rozliczeniowego (kwartału kalendarzowego), a zatem otrzymane kwoty nie stanowią zaliczek na poczet ceny sprzedaży zabudowanych Działek?2. Czy w przedstawionym powyżej stanie faktycznym, gdy kwoty netto z faktur VAT wystawianych kwartalnie przez W. na B. (na podstawie Umowy o Współpracy), wykazywane będą przez W. jako przychód, na podstawie art. 12 ust. 3c ustawy o CIT, z wykonywanych usług, który powstał w ostatnim dniu każdego okresu rozliczeniowego (kwartału kalendarzowego), a zatem otrzymane kwoty nie będą stanowiły zaliczek na poczet ceny sprzedaży zabudowanych Działek, prawidłowe jest uznanie, że przychód w odniesieniu do tych kwot nie powstanie ponownie w dniu sprzedaży zabudowanych Działek?

Wskaźniki gospodarcze