Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 31 lipca 2012 r.
 
ITPB3/423-485/11/AM Zakres kwalifikacji podatkowoprawnej wydatków na opracowanie studium wykonalności.
 
ILPB4/423-429/11-2/MC 1. Czy nabyte przez Kupującego relacje z klientami mogą być uznane za informację związaną ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie handlowej (know - how), o której mowa w art. 16b ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
2. Czy w świetle przepisu z art. 16m ust. 1 pkt 4 w/w ustawy istnieje możliwość dokonywania przez Spółkę odpisów amortyzacyjnych od wartości tych praw?
 
IPPB3/423-974/11-2/MS 1. Czy stanowi koszt uzyskania przychodów wartość aktywów wchodzących w skład sprzedanego przedsiębiorstwa w wysokości:a) wydatków poniesionych na nabycie wartości niematerialnych i prawnych, wydatków na nabycie, wytworzenie lub ulepszenie środków trwałych, pomniejszonych o dokonane odpisy amortyzacyjne; wydatków na nabycie udziałów w nieruchomości gruntowej;b) zaliczek na środki trwałe,c) wartości zapasów w postaci produkcji w toku,d) wartości rozliczeń międzyokresowych kosztówe) wartości inwestycji krótkoterminowych, w wysokości nominalnej wartości środków pieniężnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa, przejętych przez nabywcę,f) wierzytelności pieniężnych w wysokości nominalnej wartości tych wierzytelności (brutto) przejętych przez nabywcę,Jeżeli odpowiedź na którekolwiek z powyższych punktów jest negatywna, czy i w jaki inny sposób (lub w innej wysokości) zbycie powyższych składników powinno być uwzględnione przy ustalaniu dochodu z działalności gospodarczej?2.W jakiej wysokości należy rozpoznać przychód dla celów podatkowych? Czy zobowiązania związane z działalnością przedsiębiorstwa mają wpływ na skutki podatkowe transakcji?3.Czy wartość rezerw bilansowych utworzonych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości (w tym bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wykazywane, jako rezerwy, zgodnie z art. 39 ustawy o rachunkowości) widniejących w sprawozdaniu i zapisach księgowych Spółki na dzień 31.07.2011, przejęta wraz z nabyciem przedsiębiorstwa, jako część składowa wycenianego przedsiębiorstwa i składnik umowy o przejęcie zobowiązań i rezerw, stanowi przychód po stronie Spółki jako sprzedawcy?
 
IPPB3/423-957/11-2/MC Czy wydatki pośrednio związane z podwyższeniem kapitału zakładowego i zapasowego poprzez emisję akcji w drodze oferty publicznej, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia, tj. ujęcia tych kosztów w księgach rachunkowych Banku na kontach aktywów?
 
IPPB3/423-316/11-2/GJ Podatkowe umowy leasingu operacyjnego i finansowego.
 
IPPB3/423-667/11-4/JG 1) Czy w przypadku rozwiązania umowy najmu powierzchni biurowej Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowaną wartość inwestycji w obcym środku trwałym, jako stratę w środku trwałym, niezależnie od tego czy nastąpi fizyczna likwidacja środka trwałego? 2) W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 1, czy w przypadku podpisania porozumienia z właścicielem budynku, w którym Spółka wynajmowała powierzchnię biurową, Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowaną wartość inwestycji w „C.”? 3) W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 1, kiedy niezamortyzowana wartość inwestycji w obcym środku trwałym może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów? 4) W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 1 i pozytywnej na pytanie 2, kiedy niezamortyzowana wartość inwestycji w obcym środku trwałym w przypadku podpisania porozumienia może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów?
 
IPPB5/423-327/11-4/AJ Zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym przychodu powstałego po stronie Wnioskodawcy z tytułu dywidendy wypłaconej przez Fundusz SIF SICAV z siedzibą w Luksemburgu oraz z tytułu dywidendy przysługującej od Funduszu SIF SICAV, która zostanie reinwestowana.
 
IPPB5/423-624/11-2/DG 1. W którym okresie dla CIT należy rozpoznać przychód podatkowy z tytułu wystawionych faktur korygujących uwzględniających dodatkowe opłaty? 2. W jakim okresie rozliczeniowym dla podatku VAT winna zostać ujęta faktura korygująca uwzględniająca dodatkowe opłaty?3. Czy opłaty dodatkowe z tytułu niedotrzymania nominacji oraz przekroczenia mocy umownej należy potraktować jako element usługi przesyłowej paliwa gazowego podlegającego opodatkowaniu podatkiem VAT?
 
IPTPB3/423-22/12-3/12-S/PM W jakim terminie dokonana płatność z tytułu „premii za przystąpienie do projektu B. 2011” powinna zostać zaliczona do kosztów podatkowych?

Wskaźniki gospodarcze