Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 1 sierpnia 2012 r.
 
IPTPB3/423-115/12-5/GG 1.Czy zespół składników majątkowych, który na skutek podziału przez wydzielenie przeniesiony zostanie do Spółki, jak również zespoły składników majątkowych przyporządkowane do działalności budowlano-warsztatowej oraz działalności handlowej, które pozostaną u Wnioskodawcy stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług?
2.W jaki sposób, biorąc pod uwagę treść art. 93c Ordynacji podatkowej w związku z art. 12 oraz art. 15 i 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Wnioskodawca powinien w związku z podziałem przez wydzielenie rozliczać przychody i koszty dotyczące bezpośrednio działalności związanej z zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi (tj. działalności, która zostanie wydzielona do Spółki), jak i przychody i koszty, których nie da się przypisać jednoznacznie do tej działalności?
3.W jaki sposób, biorąc pod uwagę treść art. 93c Ordynacji podatkowej w związku z art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Wnioskodawca powinien w związku z podziałem przez wydzielenie rozliczyć zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych uiszczone przed dniem dokonania podziału, jeżeli w związku z podziałem nie będą zamykane księgi Wnioskodawcy?
 
IPTPB3/423-150/12-2/MF Czy koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży złomu należy określić w wysokości ceny nabycia materiału, z którego powstał złom?
 
IPTPB3/423-163/12-2/KJ Czy, mając na uwadze przedstawiony stan przyszły, przeniesienie prawa własności Cynkowni, z której nabyciem związane były wydatki inwestycyjne uwzględnione przez Spółkę w kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą w formie zwolnienia podatkowego, przed upływem 5 lat od wprowadzenia jej do ewidencji środków trwałych, będzie skutkować utratą prawa do zwolnienia od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych tylko w części, w jakiej zwolnienie odpowiada wydatkom poniesionym na nabycie Cynkowni, natomiast odnośnie wszelkich pozostałych wydatków inwestycyjnych uznanych za koszty kwalifikowane, prawo do zwolnienia od podatku dochodowego nadal Spółce będzie przysługiwało (przy założeniu że pozostałe warunki są spełnione)?
 
IPTPB3/423-128/12-8/GG Czy w razie, gdyby w przyszłości miało dojść do zbycia na rzecz podmiotu trzeciego wierzytelności wobec Nabywcy to cena zbywanej przez Spółkę wierzytelności, zarachowanej przez Spółkę uprzednio jako przychód należny, będzie stanowiła w całości przychód, a kosztem będzie wartość tej wierzytelności uprzednio wykazana jako przychód podatkowy z transakcji zbycia wierzytelności na rzez Nabywcy wierzytelności ?
 
IPTPB3/423-128/12-9/GG Czy w razie, gdyby w przyszłości miało dojść do zbycia na rzecz podmiotu trzeciego wierzytelności wobec Nabywcy to cena zbywanej przez Spółkę wierzytelności, zarachowanej przez Spółkę uprzednio jako przychód należny, będzie stanowiła w całości przychód, a kosztem będzie wartość tej wierzytelności uprzednio wykazana jako przychód podatkowy z transakcji zbycia wierzytelności na rzez Nabywcy wierzytelności ?
 
IPTPB3/423-128/12-7/GG Kiedy Spółka powinna rozpoznać przychód z tytułu sprzedaży wierzytelności przysługującej jej względem Dostawcy - w momencie zawarcia umowy cesji wierzytelności, czy też w momencie zapłaty na rzecz Spółki przez Nabywcę wierzytelności ceny za zbywaną wierzytelność ?
 
IPTPB3/423-148/12-4/KJ Czy otrzymane przez Spółką odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia ryzyka kupieckiego powinno zostać rozpoznane przez Spółkę jako przychód zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPTPB3/423-148/12-5/KJ Czy otrzymane przez Spółką odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia ryzyka kupieckiego powinno zostać rozpoznane przez Spółkę jako przychód zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPTPB3/423-148/12-6/KJ Czy w przypadku nieuregulowania przez kontrahenta Spółki części zobowiązania za które nie zostało wypłacone odszkodowanie przez ubezpieczyciela, jeżeli wystąpią przesłanki z art. 16 ust. 2 i 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pozwalające na uznanie wierzytelności za nieściągalną, Spółka, stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 25 i 26a ww. ustawy, może zaliczyć wierzytelność, w części za którą nie zostało wypłacone odszkodowanie, do kosztów uzyskania przychodów?
 
IPTPB3/423-148/12-7/KJ Czy w przypadku nieuregulowania przez kontrahenta Spółki części zobowiązania za które nie zostało wypłacone odszkodowanie przez ubezpieczyciela, jeżeli wystąpią przesłanki z art. 16 ust. 2 i 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pozwalające na uznanie wierzytelności za nieściągalną, Spółka, stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 25 i 26a ww. ustawy, może zaliczyć wierzytelność, w części za którą nie zostało wypłacone odszkodowanie, do kosztów uzyskania przychodów?
 
IPTPB3/423-151/12-4/KJ Czy wydatki związane z wypłatą, premii, w postaci środków pieniężnych wydatkowanych przez Spółkę na uiszczenie takich zobowiązań wobec pracowników za 2010 r., poniesione do dnia 31 maja 2011 r., stanowią, koszty uzyskania przychodów Spółki w 2010 r. Analogicznie, czy wydatki związane z zapłatą, premii (definiowane jak w zdaniu powyżej), poniesione z tytułu premii rocznych wypłaconych pracownikom na podstawie odpowiednich ZUZP za 2011 r. do dnia 31 stycznia 2012 r. stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki w 2011 r.?
 
IPTPB3/423-151/12-5/KJ Czy wydatki związane z wypłatą premii rocznych, w postaci środków pieniężnych, które będą wydatkowane przez Spółkę na uiszczenie tego typu zobowiązań wobec pracowników, które będą przez Spółkę ponoszone w przyszłości z tytułu premii rocznych wypłacanych pracownikom na podstawie odpowiednich ZUZP w terminach określonych w ZUZP będą stanowiły dla Spółki koszty uzyskania przychodu w latach, za które premie te będą należne?
 
IPTPB3/423-157/12-3/IR Jaki kurs waluty powinien zostać zastosowany w sytuacjach przedstawionych w punktach 1 - 5 stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego na potrzeby ustalania podatkowych różnic kursowych przy wpływie waluty na konto walutowe i wypływie waluty z konta walutowego?
 
IPTPB3/423-157/12-4/IR Jaki kurs waluty powinien zostać zastosowany w sytuacjach przedstawionych w punktach 1 - 5 stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego na potrzeby ustalania podatkowych różnic kursowych przy wpływie waluty na konto walutowe i wypływie waluty z konta walutowego?
 
IPTPB3/423-157/12-5/IR Czy w sytuacjach przedstawionych w punktach 6 i 7 stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego dojdzie do powstania różnic kursowych, o których mowa w art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub innych różnic kursowych, które wpływają na przychody podatkowe lub koszty uzyskania przychodów?
 
IPTPB3/423-157/12-6/IR Czy w sytuacjach przedstawionych w punktach 6 i 7 stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego dojdzie do powstania różnic kursowych, o których mowa w art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub innych różnic kursowych, które wpływają na przychody podatkowe lub koszty uzyskania przychodów?
 
IPTPB3/423-159/12-2/MF Czy wypłacone odszkodowanie na rzecz byłego pracownika i poniesione koszty sądowe stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodu?
 
IPPB3/423-219/12-2/EŻ Czy dochód powstały po otrzymaniu od wykonawcy umówionego odszkodowania podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB3/423-180/12-2/JD 1. Czy w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 oraz ust. 4-4d w zw. z art. 26 ust. 1 ustawy o CIT - przekształcenie Spółki Akcyjnej (posiadającej w kapitałach własnych m.in. niewypłacone zyski z lat ubiegłych oraz kapitały z połączenia) w SKA jest czynnością nie powodującą powstania u Wnioskodawcy - dochodu (przychodu) z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych? 2. Czy w stanie faktycznym przedstawionym we Wniosku, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w związku z przekształceniem Spółki Akcyjnej w SKA, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zaliczenia do przychodów w podatku CIT żadnych innych wartości? 3. Czy w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż koszty (wydatki) dotyczące działalności Spółki Akcyjnej, poniesione przed dniem przekształcenia, ale nie zaliczone do tego dnia w ciężar kosztów uzyskania przychodu w podatku CIT, ujęte w księgach rachunkowych Spółki Akcyjnej, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów wspólnika spółki osobowej (SKA) będącego osobą prawną, tj. Wnioskodawcy? 4. Czy w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż Wnioskodawca będący wspólnikiem SKA (spółki osobowej) powstałej z przekształcenia Spółki Akcyjnej (spółki kapitałowej) może zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów odpowiedni udział odpisów amortyzacyjnych dokonywanych przez SKA (spółkę osobową) nawet jeśli wydatki składające się na koszt nabycia albo koszt wytworzenia środka trwałego były dokonywane przed przekształceniem przez Spółkę Akcyjną (spółkę kapitałową)? 5. Czy w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w przypadku gdy do przekształcenia Spółki Akcyjnej w SKA dojdzie w innym dniu niż ostatni dzień miesiąca to rozliczenie przychodów oraz kosztów, w tym amortyzacji środków trwałych (między spółką przekształcaną a wspólnikiem spółki przekształconej) powinno nastąpić proporcjonalnie do okresu funkcjonownia SKA w ostatnim miesiącu, gdy nastąpiło przekształcenie formy prawnej?6. Czy w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż przekształcenie Spółki Akcyjnej w SKA nie ma żadnego wpływu na umowy leasingu, zawarte przez Spółkę Akcyjną przed przekształceniem w SKA, oraz na skutki podatkowe wynikające z wykonania tych umów leasingu?
 
IPPB3/423-242/12-2/EŻ Czy w przypadku likwidacji nie w pełni umorzonej inwestycji w obcym środku trwałym, Bank jest uprawniony zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowaną wartość wydatków poniesionych na inwestycję w tym środku a możliwość rozpoznania kosztu nie jest uzależniona od formy, w której dokonana jest taka likwidacja?
 
IPPB3/423-267/12-2/EŻ Czy w przedstawionym stanie faktycznym, w związku z zakończeniem umów najmu lokali, w których Spółka poczyniła określone nakłady inwestycyjne, rozpoznane jako inwestycje w obcych środkach trwałych, Spółka ma prawo do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów tej części poniesionych nakładów, która nie została zaliczona do kosztów uzyskania przychodów poprzez podatkowe odpisy amortyzacyjne, w momencie wykreślenia inwestycji w obcym środku trwałym z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych?
 
IPPB3/423-269/12-2/KK Czy przychód (dochód) Wnioskodawcy z tytułu udziału w zyskach SKA podlegać będzie opodatkowaniu w dniu otrzymania dywidendy wypłaconej na podstawie uchwały walnego zgromadzenia SKA o podziale zysku lub zaliczki na poczet dywidendy, tj. zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa pdop”)?
 
IPPB3/423-217/12-5/EŻ 1) Czy w przedstawionym stanie faktycznym Spółka ma prawo do obniżenia kwoty VAT należnego o kwotę VAT naliczonego wynikającą z przedmiotowych faktur VAT zaliczkowych otrzymanych przez Spółkę, w przypadku gdy Spółka jest w stanie wykazać pierwotne otrzymanie oryginałów faktur zaliczkowych na podstawie ich kserokopii zawierających datę wpływu do Spółki, jak również zapłatę kwot zaliczek z faktur za pomocą dokumentacji przedstawionej w opisie stanu faktycznego, tj. Spółka ma prawo, na podstawie art. 86 ust. 13 Ustawy o VAT, dokonać korekty deklaracji VAT za okres, w którym wystąpiło to prawo, tzn. w miesiącu łącznego spełnienia następujących warunków: otrzymania faktury zaliczkowej oraz dokonania zapłaty zaliczek?2) W przypadku gdy odpowiedź na pytanie 1 byłaby negatywna, czy Spółka powinna skorygować (zwiększyć) wartość początkową inwestycji o kwotę VAT z przedmiotowych faktur, jak również skorygować (zwiększyć) odpisy amortyzacyjne stanowiące koszty uzyskania przychodów za okres od dnia wprowadzenia inwestycji do ewidencji środków trwałych Spółki?
 
IPPB3/423-228/12-2/KK Czy koszty (opłaty) za wykonanie do granicy działki przyłączy: energetycznych, wodno-ściekowych itp. stanowią koszty uzyskania przychodu w dacie poniesienia?
 
IPPB3/423-268/12-2/KK 1. Czy wynagrodzenie prowizyjne dla pośredników Spółka powinna rozpoznawać jako koszt bezpośredni uzyskania przychodów i w związku z tak dokonanym przyporządkowaniem wynagrodzenie prowizyjne Spółka powinna rozliczać w momencie w którym będzie osiągała przychody podatkowe których dotyczą ponoszone wydatki i w wartości odpowiadającej w każdym czasie uzyskanym przychodom?2) Czy przyjęty przez Spółkę sposób dokumentowania poniesienia wydatków z tytułu prowizji należnej jej pośrednikom jest właściwy?
 
DD6-033-49/SOH/PK-1655/10 zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na poczęstunek podczas spotkań biznesowych z inwestorami lub kontrahentami, oraz na poczęstunek podczas szkoleń, narad pracowniczych oraz posiedzeń komitetów problemowych z udziałem wyłącznie pracowników Spółki
 
DD6-033-152/SOH/09/PK-1684/09 zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup ciastek, czekoladek i innych słodyczy, kanapek, kawy, herbaty, cukru, śmietanki, soków i wody mineralnej na potrzeby spotkań z klientami, oraz na posiłki dla kontrahentów w lokalach gastronomicznych lub catering w miejscu spotkania podczas rozmów z kontrahentami
 
DD6-033/11/SOH/PK-1549/2010/2011 zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z uroczystością jubileuszową
 
DD6-033-25/SOH/PK-1655/09/10 zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup kawy, herbaty, soków, wody mineralnej, słodyczy albo wydatków na opłacenie posiłków zamówionych w firmie cateringowej na poczęstunki podczas spotkań biznesowych z kontrahentami
 
DD6-033-33/SOH/PK-1655/09/10 zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na poczęstunki podawane podczas spotkań z kontrahentami w jej siedzibie oraz wydatków na posiłki podczas spotkań z kontrahentami w restauracji
 
DD6-033-50/SOH/PK-1655/09/10 zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na poczęstunki serwowane w trakcie spotkań biznesowych z inwestorami lub kontrahentami (podwykonawcami, dostawcami)
 
DD6-033/117/SOH/PK-1450/09 zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na organizację w siedzibie Spółki okazjonalnych spotkań z kontrahentami w celu omówienia różnego rodzaju spraw biznesowych oraz na posiłki podczas spotkań z kontrahentami w restauracjach

Wskaźniki gospodarcze