Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 3 sierpnia 2012 r.
 
ITPB3/423-566/11/AM Czy do podstawy obliczenia wysokości przysługującego Wnioskodawcy zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w art. 12 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, należy brać pod uwagę wyłącznie kwotę minimalnych wydatków inwestycyjnych ustaloną w Zezwoleniu jako warunek prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Strefy, czy też wartość faktycznie poniesionych wydatków inwestycyjnych, także w części przewyższającej minimalną kwotę wydatków inwestycyjnych określoną w Zezwoleniu, poniesionych w całym okresie prowadzenia działalności w Strefie, na który zostało udzielone Zezwolenie (tj. do końca listopada 2017 r.)?
 
IPPB3/423-266/12-4/KK Czy przychód (dochód) Wnioskodawcy posiadającego status akcjonariusza SKA podlega opodatkowaniu PDOP jedynie w dniu otrzymania dywidendy wypłaconej akcjonariuszom na podstawie uchwały walnego zgromadzenia o podziale zysku lub otrzymania zaliczki na poczet wypłaty z zysku i nie podlega opodatkowaniu na bieżąco w okresach, w których SKA osiąga zyski z własnej działalności?
 
IPPB3/423-271/12-2/KK Czy prawidłowym z punktu widzenia podatku dochodowego jest wykazanie kosztów zapłaconych odsetek jako kosztów bezpośrednio związanych z przychodami, tj. w momencie uzyskania przychodu ze sprzedaży budowanych mieszkań?
 
IPPB3/423-270/12-2/EŻ Czy zapłacone odsetki od pożyczki zaciągniętej na sfinansowanie Projektu, które zostały ujęte dla celów księgowych bezpośrednio w rachunku zysków i strat (a nie poprzez konto „Środki trwałe w budowie”), powinny zostać rozpoznane przez Spółkę jako koszty uzyskania przychodów w momencie sporządzenia Głównego Protokołu Likwidacyjnego?
 
IPPB3/423-215/12-2/EŻ Spółka zwraca się o ustalenie, czy prawidłowym jest odrębne traktowanie dla celów CIT dokonywanych przez nią inwestycji w obcych środkach trwałych oraz ustalanie okresu amortyzacji właściwego dla każdej z takich inwestycji odrębnie, w oparciu o zasady wskazane w art. 16j ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT. Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, iż sposób ustalenia odpisów amortyzacyjnych nie narusza art. 16j Ustawy O CIT i - w związku z tym - nie ma on obowiązku dokonać korekty rozliczeń z tytułu podatku CIT za zeszłe lata podatkowe, w których stosował opisane powyżej zasady. W szczególności, Wnioskodawca wnosi także o potwierdzenie, iż dokonywane przez niego łączenie wartości odrębnych inwestycji w obcych środkach trwałych na koniec roku celem dokonania korekty odpisów amortyzacyjnych (zmniejszenia) nie narusza zasad opisanych w odpowiednich przepisach dotyczących zasad dokonywania odpisów amortyzacyjnych, w tym w szczególności art. 16j Ustawy o CIT.

Wskaźniki gospodarcze