Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 4 sierpnia 2012 r.
 
ILPB4/423-432/11-2/DS Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych związanych z przystąpieniem do umowy cash – poolingu.
 
ILPB3/423-533/11-3/EK Czy każdy wydatek na soczewki kontaktowe (zgodnie z Regulaminem), w części odpowiadającej udziałowi w zysku spółki komandytowej, będzie stanowił koszt uzyskania przychodów?
 
IPTPB3/423-169/12-2/IR Czy pierwszy rok podatkowy po zmianie rozpoczął się 1 stycznia 2012 r. i skończy 30 kwietnia 2013 r.?
 
IPTPB3/423-171/12-4/PM Czy naliczone koszty z tytułu czynszu winien stanowić koszt uzyskania przychodu w okresie, w którym osiągnięto przychód czy też w momencie dokonania płatności?
 
IPTPB3/423-180/12-2/MF Czy, w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, odsetki wypłacane w ramach Systemu nie będą podlegały przepisom art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPTPB3/423-76/11-8/12-S/MF Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego: (pyt. 2 )rozpoznanie w czasie dla celów podatkowych wydatków stanowiących pośrednie koszty uzyskania przychodu, zgodnie z art. 15 ust. 4 d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy dotyczą one okresu o definitywnie ustalonej długości, która nie musi pokrywać się z długością okresu, w jakim wydatki te są rozliczane dla celów bilansowych?
 
IPTPB3/423-76/11-9/12-S/MF Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego: (pyt. 4):w odniesieniu do wydatków związanych z przeprowadzaniem napraw okresowych i remontów maszyn i urządzeń, niemających charakteru ulepszenia istniejących środków trwałych, dla których niemożliwe jest ustalenie definitywnego okresu, którego dotyczą takie koszty, właściwe będzie rozpoznawanie kosztu podatkowego w dacie, pod którą Spółka zaksięguje operację nabycia towarów i usług związanych z tymi czynnościami, bez względu na rodzaj konta, na jakim dokonany zostanie księgowy zapis poniesionych kosztów (z wyjątkiem ujęcia na kontach rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów), tj. w dacie, pod którą wydatki te zostaną ujęte:
 • na koncie środków trwałych lub środków trwałych w budowie a po ich oddaniu do użytkowania (zakończeniu remontu) na koncie środków trwałych - w przypadku stosowania dla celów bilansowych tzw. podejścia komponentowego,
 • na koncie czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów - w przypadku, gdy dla celów bilansowych wydatki te będą rozliczane w czasie,
 • na koncie kosztowym - w przypadku, gdy dla celów bilansowych wydatki te będą ujmowane jednorazowo (bezpośrednio) w kosztach księgowych?

 •  
  IPPB3/423-71/12-4/GJ Czy w przypadku planowanej transakcji leasingu zwrotnego oddanie przez Leasingodawcę Inwestycji w obcym środkach trwałych do użytkowania przez Wnioskodawcę będzie mogło być uznane za umowę leasingu, o której mowa w art. 17a pkt 1 ustawy CIT?
   
  IPPB3/423-927/11-2/MS Czy dla celów określenia wysokości zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 34) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, na Spółce ciąży obowiązek organizacyjnego wydzielenia opisanych w stanie faktycznym zarządu, biura oraz Pracowników zlokalizowanych poza terenem Strefy (w siedzibie Spółki w W.) z działalności prowadzonej na terenie Strefy? Czy koszty funkcjonowania zarządu oraz wynagrodzeń Pracowników stanowią koszty pomniejszające dochód z działalności strefowej Spółki podlegający zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 34) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy dla celów ustalenia wysokości wydatków kwalifikowanych, o których mowa w § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. „w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych” koniecznej dla ustalenia wysokości dochodu zwolnionego z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, powinny być uwzględnione koszty, których moment poniesienia ustalany jest wg tzw. zasady kasowej czy również koszty, których moment poniesienia ustalany jest wg zasady memoriału?
   
  IPPB3/423-451/09-5/12/S/MS Czy Bank kwotę przychodu stanowiącą efekt rozliczenia instrumentu pochodnego kwalifikować powinien jako opodatkowaną zgodnie z zasadą wynikającą z art. 12 ust. 3 UPDOP, a zatem za datę jego powstania przyjąć powinien dzień faktycznego dokonania zapłaty przez kontrahenta?

  Wskaźniki gospodarcze